GO

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Het Vlaamse overheidsagentschap ondersteunt innovatie in Vlaanderen op verschillende manieren. Het agentschap Innoveren en Ondernemen stimuleert de overdracht van kennis tussen de academische en de bedrijfswereld.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Lopende projecten

FruitID: Een nieuwe methodiek voor vergelijkend rassenonderzoek van hardfruit (01/12/2022 – 30/11/2026)

Coördinator

 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)

Projectpartners

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • KU Leuven (Departement Biosystemen)
 • PCFruit (Proefcentrum Fruitteelt)

            

 

Recent werd door pcfruit en VCBT een nieuwe methodologie voorgesteld voor vergelijkend rassenonderzoek van hardfruit die sneller tot een selectie van rassen zou moeten komen. Als resultaat wordt een snellere en betere keuze voor nieuwe variëteiten, een beter voorbereide marktintroductie, een kleiner risico op mislukkingen en een verbeterde rentabiliteit voor de Vlaamse telers verwacht. Deze methodologie dient echter verder uitgewerkt te worden, waarbij het aspect smaak een meer prominente rol dient te krijgen, de onderzoeksdata van pcfruit en VCBT beter moeten geïntegreerd worden, en een meer overzichtelijke rapportering noodzakelijk is. Bovendien is het noodzakelijk om niet enkel aan de aanbodzijde (de producenten) de methodologie te stroomlijnen maar ook aan de vraagzijde informatie rond consumentenvoorkeuren af te toetsen aan het aanbod. Tenslotte dienen telers nauwer betrokken te worden bij het rassenonderzoek en de rassenselectie. De primaire doelgroep van dit project zijn de Vlaamse hardfruittelers, tuinbouwcoöperaties, andere producentenorganisaties, boomkwekerijen en bedrijven die nieuwe rassen exploiteren in een clubsysteem en exportbedrijven. Meer dan 70% van de 716 Vlaamse hardfruittelers zijn vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep.

Dit project beoogt om een nieuwe procedure voor vergelijkend rassenonderzoek te implementeren, met een bijzondere aandacht voor smaak, het afstemmen van het commerciële aanbod van rassen op de voorkeuren van de consument, infographics voor de rapportering van onderzoeksresultaten, en het beter betrekken van telers bij rassenonderzoek en ‐selectie. Het doel is om na te gaan of deze nieuwe benadering een meerwaarde is voor het huidige rassenonderzoek en, indien dit het geval is, in te bouwen in de lopende programma’s rond vergelijkend rassenonderzoek gefinancierd door de GMO‐programma’s van de producentenorganisaties en door andere bedrijven.

 

Meer info?

Jana Van Steenkiste


Deelnemers gezocht voor smaakpanel appel en peer maandag 17 april 2023

Deelnemers gezocht voor smaakpanel appel en peer

In het kader van het VLAIO LA-traject 'FruitID'

Het PCG werkt samen met 3 andere kennisinstellingen aan het project “Een nieuwe methodiek voor vergelijkend rassenonderzoek van hardfruit”. Als resultaat van dit project wordt een snellere en betere keuze van nieuwe variëteiten appelen en peren voor de Vlaamse telers verwacht, met bijzondere aandacht voor het aspect smaak.

maandag 17 april 2023/Auteur: Van Steenkiste Jana/Aantal keer bekeken (1842)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

MiNiMax: Mineralisatie van stikstof uit organische stof in de bodem maximaal benutten (01/10/2022 – 30/09/2026)

Coördinator

 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)

 

Projectpartners

 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Hooibeekhoeve (provincie Antwerpen)

   

 

Hoge nitraatresiduen in het najaar op landbouwpercelen dragen in Vlaanderen nog steeds bij tot overschrijdingen van de Europese normen voor grond- en oppervlaktewater. Deze problematiek heeft de laatste jaren geleid tot steeds strengere maatregelen die worden opgelegd aan de landbouwers, maar voor een aantal teelten (waaronder aardappelen, groenten en maïs) is het nog steeds moeilijk om hoge nitraatresiduen te voorkomen.

Een overdreven bemesting door onderschatting van de stikstofmineralisatie uit organische stof in de bodem is een van de voornaamste oorzaken voor hoge nitraatresiduen. Een belangrijke vereiste voor het formuleren van een optimale stikstofbemesting is een goede inschatting van de hoeveelheid stikstof die de bodem zal leveren tijdens en na het groeiseizoen.
De snelheid van de mineralisatie wordt immers beïnvloed door verschillende factoren, die ook interageren met elkaar:

 • de fysische en chemische eigenschappen van de bodem,
 • de uitgevoerde beheersmaatregelen,
 • de temperatuur en het vochtgehalte in de bodem.
 

Algemeen doel

Algemeen willen we de bemesting nauwkeuriger kunnen uitvoeren doordat we beter rekening kunnen houden met effecten van bodem, beheer en weersomstandigheden op de stikstofvrijstelling uit organische stof in de bodem. Dit zal bijdragen tot een verlaging van de nitraatuitspoeling en een verbetering van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Bovendien kan dit leiden tot meer zekerheid voor de toekomst van enkele belangrijke teelten in Vlaanderen.

 

Concrete doelen

 • Een eerste doel is verkrijgen van betere inzichten in de stikstofvrijstelling uit organische stof in de bodem, zowel algemeen als meer specifiek voor de teelten aardappelen, prei en maïs, door meer kennis te verwerven over het effect van bodemeigenschappen, beheersmaatregelen en bodemvocht en bodemtemperatuur. Dit doen we door in aangelegde veldproeven met specifieke behandelingen maandelijks het mineraal stikstofgehalte in de bodem te meten.
 • Een tweede doel is landbouwers toe te laten gedurende de loop van het project via een online dashboard de N-mineralisatie in een netwerk van praktijkpercelen op te volgen, in relatie tot de bodem en teelt, de weersomstandigheden en de uitgevoerde beheersmaatregelen.
 • Een derde doel is een bestaand dynamisch stikstofbalansmodel verder te ontwikkelen zodat de landbouwer in staat gesteld wordt op regelmatige basis een voorspelling van de minerale stikstofvoorraad op zijn perceel te verkrijgen.
 • Een vierde doel is het aanleveren van een praktijkgids voor landbouwers, adviseurs en beleidsmakers.

 

Meer info?

Lore lauwers


Veel percelen bevatten weinig stikstof! dinsdag 5 september 2023

Veel percelen bevatten weinig stikstof!

Actueel nieuws prei 04/09/2023

Het was een droomzomer voor de prei met geen te hoge temperaturen en regelmatig voldoende neerslag. De meeste percelen blijven er uitstekend bij staan en de productie en kwaliteit zit goed! De stikstofvoorraad is op de meeste percelen lager dan wij de voorbije jaren gewend waren. Op lichte gronden zijn er nogal wat velden die dringend behoefte hebben aan stikstof.

dinsdag 5 september 2023/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (167)/Commentaren (0)/
Bemesten en roest bestrijden in prei momenteel meest actueel dinsdag 22 augustus 2023

Bemesten en roest bestrijden in prei momenteel meest actueel

Actueel nieuws prei 21/08/2023

Er is de voorbije weken algemeen veel groei geweest in prei. Momenteel mogen telers niet aarzelen met het rooien of de prei wordt te zwaar. Wij mogen dus voor het ganse komende seizoen behoorlijke opbrengsten verwachten. Het weer kan wel nog zorgen voor problemen door extreem veel neerslag, vorstschade, …

dinsdag 22 augustus 2023/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (232)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten augustus 2023 maandag 21 augustus 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten augustus 2023

Op donderdag 3 augustus 2023 vond het proefveldbezoek openluchtteelten in prei en uien plaats op PCG. De lopende proeven werden toegelicht met het accent op onkruiden- en tripsbestrijding en Impact bodembewerkingen op N-vrijstellingen.

maandag 21 augustus 2023/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (685)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (445)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten

27/06/2023

Op 22 juni stelde PCG het lopende onderzoek voor op het proefveldbezoek openluchtgroenten. Er werd ingegaan op de lopende proeven en projectwerking binnen diverse thema’s zoals onder andere onkruidbeheersing, rassenonderzoek, plaagbeheersing, invloed van druppel- en subirrigatie en invloed van najaarsbewerkingen bij inzaai van een groenbedekker in functie van de bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (512)/Commentaren (0)/
RSS
12

W&W 2.0: ‘Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen’ (01/09/2022 - 31/08/2026)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
 • KU Leuven
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Praktijkpunt Landbouw
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

     

 

Doel:

Waarnemingen en waarschuwingen (W&W) zijn een essentieel onderdeel voor een optimale geïntegreerde gewasbescherming. In de openlucht groenteteelt gebruiken we al ruim 20 jaar waarschuwingssystemen voor diverse plagen en ziekten. De waarnemingen gebeuren door de proefcentra op meerdere percelen per teelt en per regio. Gedurende het seizoen wordt op deze waarnemingspercelen wekelijks gemonitord. De monitordata, klimaatgegevens en vastgelegde schadedrempels vormen de basis voor de wekelijkse waarschuwingsberichten voor koolgewassen, prei, wortelen en witloof.

In de context van steeds strengere beperkingen op het gebruik van gewasmiddelen is een verbetering en uitbreiding van de W&W systemen noodzakelijk. De nieuwe middelen op de markt vergen bovendien een grotere kennis en meer informatie over de plaag-, ziekte- en gewastoestand op het perceel. Door nieuwe technologieën te benutten en meer digitalisering in te voeren, kunnen we de waarschuwingen voor de telers meer betrouwbaar, breder toepasbaar en meer interactief maken.

We wensen met dit project het systeem van waarnemingen en waarschuwingen:

 • beter, efficiënter, sneller en (semi)automatisch te maken via o.a. een doorgedreven digitalisering, beeldherkenning en gebruik van slimme monitoringssystemen;
 • te bestendigen als pijler voor IPM in Vlaanderen, gedragen door een brede community;
 • robuust in de huidige en toekomstige markt te zetten.

In dit project focussen we op het verbeteren van de W&W systemen voor vier doelplagen:

 • witloofmineervlieg
 • wortelvlieg
 • koolvlieg
 • trips

Het doel is de gebruikte monitoringssystemen waar noodzakelijk te automatiseren en uit te breiden met een community van waarnemers. Verder willen we de voorspellingsmodellen optimaliseren en/of beter integreren in de data-analyse. Naast een verbeterd databeheersyssteem beogen we ook de waarschuwingsberichten performanter en meer toegankelijk te maken voor de Vlaamse groentetelers.

 

Meer info?

Louis Lippens

De huidige W&W-systemen verbeteren vrijdag 14 oktober 2022

De huidige W&W-systemen verbeteren

In het kader van het LA-traject 'W&W 2.0: ‘Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen’

Waarnemingen en Waarschuwingen (W&W) zijn reeds verschillende jaren een belangrijk onderdeel van optimale geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM). Door technieken als automatische insectenvallen, modellering in de cloud en digitale communicatiesystemen in te zetten, willen we de bestaande systemen verder verbeteren. Zo kunnen de W&W-systemen met gerichte berichtgeving de telers bijstaan in het optimaliseren van de gewasbescherming.

vrijdag 14 oktober 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (3417)/Commentaren (0)/
RSS

Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat (01/09/2022 - 31/08/2026)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

Projectpartners:

 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)
     

 

Doel:

Het hoofddoel van dit project is het maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat. Concreet willen we een uniformere knolsortering bekomen met een maximale kwaliteit om de reststromen op de productiebedrijven te verminderen en de kostprijs te verlagen. Dit alles voor een meer duurzaam en rendabel resultaat en een betere concurrentiepositie van de lokale teelt.

Om dit doel te bereiken, kunnen we een aantal deeldoelstellingen definiëren die een rechtstreekse impact hebben op de doelgroep en de algemene doelstelling, zoals:

 • Het opstellen van rasspecifieke groeicurves en richtlijnen voor de voornaamste rassen bataat in functie van het verkrijgen van een uniforme knolaanleg;
 • Gefundeerde kennis aanleggen over de invloed van water en nutriënten op de teelt van bataat met het oog op het verantwoord omspringen met productiefactoren voor een duurzame teelt;
 • Een beheersingsstrategie bieden voor aanwezige ziekten en plagen in deze nieuwe teelt;
 • Het optimaliseren van de oogst- en bewaarstrategie in functie van een jaarrond kwalitatief lokaal aanbod;
 • De sector op continue wijze informeren over de projectresultaten aan de hand van publicaties, proefveldbezoeken, demonstraties en individueel advies voor een maximale doorstroming van de kennis.

 

Met de steun van

 

Meer info?

Annelien Tack

Reeds mooie opbrengsten bataat door groeizame weer dinsdag 19 september 2023

Reeds mooie opbrengsten bataat door groeizame weer

Actueel nieuws bataat 18/09/2023

De voorbije weken hebben we warme en groeizame weersomstandigheden gehad, die duidelijk effect gehad hebben op de opbrengst van de bataat.

dinsdag 19 september 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (154)/Commentaren (0)/
Veel interesse voor het proefveldbezoek bataat! maandag 4 september 2023

Veel interesse voor het proefveldbezoek bataat!

Actueel nieuws bataat 4/09/2023

Op donderdag 31 augustus werd op PCG het proefveldbezoek bataat georganiseerd. De interesse in het onderzoek blijft duidelijk groot en het jaarlijkse proefveldbezoek bataat staat ondertussen op heel wat bedrijven met stip in de agenda genoteerd. We mochten dit jaar een 60-tal deelnemers verwelkomen uit de volledige agro-voedingsketen.

maandag 4 september 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (166)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2023 vrijdag 1 september 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2023

Op donderdag 31 augustus 2023 werd het lopende bataat onderzoek in het kader van het Maxbat VLAIO LA-traject voorgesteld aan de sector. We bekeken het resultaat van de tussentijdse oogstbeurten over de rassen heen. Plantomstandigheden en eventuele bewaring van het plantmateriaal blijken een zekere invloed te spelen op de ontwikkeling van het gewas en de knollen. De Verfijning van de druppelirrigatiestrategie bij bataat kwam eveneens aanbod. Dit lopende onderzoek staat in het kader van het VLAIO LA-traject 'Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw'.

vrijdag 1 september 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (187)/Commentaren (0)/
Proefveldbezoek bataat komt er aan maandag 21 augustus 2023

Proefveldbezoek bataat komt er aan

Actueel nieuws bataat 21/08/2023

Op donderdag 31 augustus wordt het lopende bataat onderzoek in het kader van het Maxbat VLAIO LA project voorgesteld aan de sector. De proeven focussen dit jaar op de rassen Bellevue, Orleans en Beauregard. We bekijken het resultaat van de tussentijdse oogstbeurten over de rassen heen. Plantomstandigheden en eventuele bewaring van het plantmateriaal blijken een zekere invloed te spelen op de ontwikkeling van het gewas en de knollen. Het plantmateriaal zo optimaal mogelijk behandelen bij aankomst op het bedrijf is dus zeker een belangrijk aandachtspunt.

maandag 21 augustus 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (189)/Commentaren (0)/
Knolaanleg bataat volop aan de gang maandag 7 augustus 2023

Knolaanleg bataat volop aan de gang

Actueel nieuws bataat 7/08/2023

Het bataat gewas heeft de voorbije weken heel wat volume bijgemaakt. Op PCG zien we algemeen een volumineus, gezond gewas.

maandag 7 augustus 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (280)/Commentaren (0)/
Plantmateriaal bataat bewaren voor planten maandag 24 juli 2023

Plantmateriaal bataat bewaren voor planten

Actueel nieuws bataat 24/07/2023

Om meer gegevens te verzamelen over het ideale plant- en oogsttijdstip van de voornaamste rassen bataat en de belangrijkste parameters voor een geslaagde teelt, werd voor 2023 voorzien om de rassen Orleans, Bellevue en Beauregard op PCG aan te planten op 3 verschillende planttijdstippen in week 20, 21 en 22.

maandag 24 juli 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (292)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (445)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten

27/06/2023

Op 22 juni stelde PCG het lopende onderzoek voor op het proefveldbezoek openluchtgroenten. Er werd ingegaan op de lopende proeven en projectwerking binnen diverse thema’s zoals onder andere onkruidbeheersing, rassenonderzoek, plaagbeheersing, invloed van druppel- en subirrigatie en invloed van najaarsbewerkingen bij inzaai van een groenbedekker in functie van de bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (512)/Commentaren (0)/
Vraatschade in bataat door de rups van de windepijlstaart? maandag 26 juni 2023

Vraatschade in bataat door de rups van de windepijlstaart?

Actueel nieuws bataat 26/06/2023

De windepijlstaart is een trekvlinder uit Zuid-Europa die in jaarlijks wisselende aantallen richting België en Nederland komt. Over het algemeen kunnen de eitjes die deze vlinder legt in ons land niet zo goed overleven, maar door de minder strenge winters worden er al een aantal jaar meer rupsen waargenomen, zo is te zien op de website ‘waarnemingen.be’.

maandag 26 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (289)/Commentaren (0)/
Monitoring van praktijkpercelen bataat maandag 12 juni 2023

Monitoring van praktijkpercelen bataat

Actueel nieuws bataat 12/06/2023

Bij de meeste bedrijven zit het bataat planten er ondertussen op. Vroeg planten hield dit seizoen een groot risico in. De bodem was in de eerste helft van mei nog erg koud en door het natte voorjaar konden veel telers later dan voorzien op de percelen.

maandag 12 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (284)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
RSS
12

Klimrek-T: Klimaatmaatregelen en slim waterbeheer mét economische kansen op het tuinbouwbedrijf (01/01/2023 - 31/12/2025)

Coördinator:

 • Boerenbond

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PCFruit (Proefcentrum Fruitteelt)

 

     

 

Projectinhoud:

De boer op

De Klimrek-T consulenten gaan 'de boer op' voor het uitvoeren van klimaat -en watertrajecten(scans). Om de sector zo verder te verduurzamen en veerkrachtig te maken naar de toekomst toe. Elke scan of traject is maatwerk.

 

Klimaatimpact meten: klimaat- & waterscan

De klimaatscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool die duidelijk maakt waar de klimaatimpact van het bedrijf ligt. We ontwikkelen per sector een klimaatscan op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) waarmee de klimaatconsulent bij de landbouwer langsgaat om de nodige data te verzamelen.

De waterscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool die duidelijk maakt waar er voor het bedrijf potentieel zit om verder water te gaan besparen of andere maatregelen te nemen. Een waterscan is datagedreven voor de gegevens die de tuinbouwer verschaft. Een waterscan is altijd maatwerk en houdt rekening met persoonlijke voorkeuren en economische haalbaarheid.

 

Klimaat -en waterkoers

Na de scan komt de consulent langs om maatregelen met doorgerekende scenario’s voor te stellen en te bespreken. Tegelijk wordt een kosten-batenanalyse opgemaakt om ook de economische haalbaarheid in te schatten. In de klimaat -en waterkoers gaat de consulent samen met de tuinbouwer op zoek naar maatregelen die het bedrijf het meest robuust maken. Hierbij is er ook aandacht voor de praktische en financiële haalbaarheid. De consulent zorgt voor verdere ondersteuning en begeleiding bij het toepassen van de klimaatmaatregelen op het bedrijf.

 

Co-creatie

De ontwikkeling van het klimaat -en watertraject gebeurt in co-creatie met verschillende stakeholders om het traject zo correct, gebruiksvriendelijk en gedragen mogelijk te maken

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne
Ellen Dendauw

 

Met de steun van


'CropExplore For Farmers' - Exploratie van duurzame gewassen voor toepassingen in de Vlaamse circulaire bio-economie (1/01/2023 - 31/12/2025)

Coördinator:

 • Flanders’ FOOD

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • HOGENT (Hoge school Gent)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Boerenbond
 • VIVES Hogeschool
 • Catalisti
 • KU Leuven (Katholieke universiteit Leuven)

          

 

Doel:

Het hoofddoel van dit project is landbouwers te inspireren en te stimuleren om nieuwe teelten te starten die een potentieel hebben binnen de Vlaamse bio-economie.
Om dit doel te bereiken, zijn er een aantal deeldoelstellingen gedefinieerd die een rechtstreekse impact hebben op de doelgroep en de algemene doelstelling, zoals:

 • Inventariseren technologische en agro-economische kennis over een groot aantal akkerbouwgewassen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie tijdens uitgebreide exploratiefase in een kennis-matrix
 • Omzetten van de kennis-matrix in een online tool voor telers en als bron van inspiratie voor bedrijven.
 • Demonstreren en optimaliseren teelt van drie potentiële gewassen
  • Deder
  • Yacon
  • Hennep
 • Landbouwers en bedrijven op continue wijze informeren over en inspireren met de projectresultaten aan de hand van publicaties, proefveldbezoeken, demonstraties en individueel advies voor een maximale doorstroming van de algemene kennis.

Binnen dit CropExplore for Farmers project, is PCG betrokken omtrent de teeltoptimalisatie van yacon.

 

Meer info?

Helena Arents
Annelien Tack

 


Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten (01/10/2020 - 30/09/2024)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

       

 

Situering:

De tabakstrips is een wijdverspreide plaag die verantwoordelijk is voor ernstige economische schade in vele veldgroenten, waaronder prei, ui, spruit, sluitkool en venkel. De snelle levenscyclus en ongeslachtelijke voortplanting (parthenogenese) zorgen ervoor dat de tabakstrips moeilijk te bestrijden is. Bij de beheersing van trips worden herhaaldelijk chemische middelen ingezet. Het aanbod van efficiënte middelen blijft echter afnemen omwille van de steeds strengere toelatingsvereisten in Europa. Door het afnemen van het aantal middelen en werkingswijzen is er een verhoogd risico op resistentie opbouw. Daarom is het dringend nodig om het gebruik ervan af te bouwen, zorgzaam om te gaan met nieuwe, erkende middelen, en in te zetten op alternatieve beheersingsmethodes.

Om de telers hiervan te overtuigen, is praktijkgerichte kennisopbouw rond de resistentie van verschillende tabakstripspopulaties t.o.v. courante insecticiden uit de belangrijkste Vlaamse groenteteelregio’s een eerste stap. Een tweede stap is het aanrijken van alternatieve methodes om tot een geïntegreerde beheersingsstrategie van T. tabaci te komen. Er wordt meer en meer aandacht besteed aan de natuurlijke bestrijding van plagen in duurzame landbouwsystemen, maar er is weinig bekend over het profiel van de natuurlijke vijanden en hun potentieel voor tripsbestrijding op de Vlaamse groentevelden. Daarom is identificatie van deze organismen en het onderzoek naar de compatibiliteit van nieuwe insecticiden met natuurlijke vijanden in teeltsystemen cruciaal. Het is ook belangrijk om andere beheersingsstrategieën te onderzoeken, zoals het gebruik van resistente cultivars en intercropping. Er is eveneens een gebrek aan informatie over het effect van intercropping op T. tabaci en de interactie met haar natuurlijke vijanden.

Het huidige daggradenmodel, dat gebruik wordt om de opkomst en activiteit van trips onder Belgische klimatologische omstandigheden te voorspellen, laat vaak te wensen over. Als gevolg hiervan is de timing voor het inzetten van biologische/fysische/chemische middelen mogelijks niet nauwkeurig. Daarom is het noodzakelijk om de levenscyclus van de tabakstrips op verschillende gewassen te bestuderen op basis van fluctuerende dag-nacht-temperaturen om het daggradenmodel te corrigeren en betrouwbaarder te maken voor gebruik in de praktijk.

 

Doel:

Dit project heeft als hoofddoel om geïntegreerde bestrijding van tabakstrips realistisch en haalbaar te maken voor telers. Op deze manier willen we hen aanzetten tot een verminderd gebruik.

 

Meer info?

Louis Lippens

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten augustus 2023 maandag 21 augustus 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten augustus 2023

Op donderdag 3 augustus 2023 vond het proefveldbezoek openluchtteelten in prei en uien plaats op PCG. De lopende proeven werden toegelicht met het accent op onkruiden- en tripsbestrijding en Impact bodembewerkingen op N-vrijstellingen.

maandag 21 augustus 2023/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (685)/Commentaren (0)/
Optimale omstandigheden voor ziekten en plagen maandag 24 juli 2023

Optimale omstandigheden voor ziekten en plagen

Actueel nieuws uien 24/07/2023

Het warme weer van afgelopen maand zorgt voor een actieve insectenpopulatie. De tripsdruk is dan ook merkbaar gestegen, maar op behandelde percelen veroorzaken ze tot op heden nog geen grote schade. Uiteraard spelen groeizame omstandigheden hierin een grote rol. De groeiende aantallen trips trekken ook wel verschillende natuurlijke vijanden aan, die zo goed mogelijk gespaard moeten worden.

maandag 24 juli 2023/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (290)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (445)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten

27/06/2023

Op 22 juni stelde PCG het lopende onderzoek voor op het proefveldbezoek openluchtgroenten. Er werd ingegaan op de lopende proeven en projectwerking binnen diverse thema’s zoals onder andere onkruidbeheersing, rassenonderzoek, plaagbeheersing, invloed van druppel- en subirrigatie en invloed van najaarsbewerkingen bij inzaai van een groenbedekker in functie van de bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (512)/Commentaren (0)/
Evaluatie van spuitschema's voor de bestrijding van trips in uien 2022 vrijdag 26 mei 2023

Evaluatie van spuitschema's voor de bestrijding van trips in uien 2022

In deze proef werden verschillende middelen en spuitschema’s getest op hun efficiëntie tegen trips (Thrips tabaci / THRITB) in ui (Allium cepa / ALLCE). In deze proef werden verschillende schema’s vergeleken op hun werkzaamheid tegen trips. Zo werd in de objecten 2 tot 5 Ultor opgenomen, wat als referentie geldt, al dan niet in combinatie met Actirob of PM22/007. In 5 werd 1 toepassing met Ultor door een blokbespuiting* met PM12/008 vervangen. In 6 werd deze blokbespuiting vervroegd, zonder Ultor. 7 en 8 zijn schema’s zonder Ultor, met erkende middelen, aangezien vanaf mei 2025 Ultor niet meer ingezet kan worden.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (221)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022 vrijdag 21 oktober 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden

Op 18 oktober organiseerde PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (8099)/Commentaren (0)/
Evaluatie van bankerplants (phacelia) bij tripsbestrijding in uien 2021 donderdag 10 maart 2022

Evaluatie van bankerplants (phacelia) bij tripsbestrijding in uien 2021

Deze proeven werden aangelegd om het gebruik van bankerplanten (hier phacelia) te evalueren als deel van de IPM strategie tegen trips (Thrips tabaci / THRITB) in uien (Allium porrum / ALLPO).De proeven werden aangelegd op praktijkpercelen in Horebeke (OL21 UITT01) en Ingooigem (OL21 UITT02), België, in 4 herhalingen. De uien werden gezaaid omtrent 19/04/2021. De phacelia werd nadien in het spuitspoor uitgezaaid op 3 tijdstippen om een bloeiboog te creëren.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (109)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming trips 2021 donderdag 10 maart 2022

Prei gewasbescherming trips 2021

Efficiëntie van middelen met fysische werking tegen trips in prei 2021

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van alternatieve middelen tegen Tabakstrips (Thrips tabaci / THRITB) in prei (Allium porrum / ALLPO) na te gaan. Door het dalende aantal erkende middelen dat kan ingezet worden tegen trips in prei, wordt in het kader van het project ‘IPMTrips’ naar alternatieve of nieuwe potentiële middelen gezocht. Daarbij worden middelen met een fysische of stimulerende werking ook in rekening genomen.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (6977)/Commentaren (0)/
Bloemenstrook als onderdeel van IPM strategie tegen trips in prei 2021 donderdag 10 maart 2022

Bloemenstrook als onderdeel van IPM strategie tegen trips in prei 2021

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van een bloemenstrook (Oost-indische kers, Phacelia en Tagetes) als onderdeel van IPM strategie tegen trips (Thrips tabaci / THRITB) in prei (Allium porrum / ALLPO) te bepalen.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (64)/Commentaren (0)/
Vergelijking invloed beregeningsmethoden op tripsbestrijding in prei donderdag 10 maart 2022

Vergelijking invloed beregeningsmethoden op tripsbestrijding in prei

Deze proef werd aangelegd om de vergelijking te maken tussen verschillende beregeningsmethoden in prei (Allium porrum / ALLPO). De proef werd aangelegd op een proefveld te Kruishoutem, België, in 2 parallellen als een split-plot proef. De plotoppervlakte was 15 m². Het ras was Krypton (Nunhems) en werd gepland op 25/06/2021. De twee factoren die in rekening werden gebracht waren het al dan niet uitvoeren van tripsbestrijding en de aanwezigheid van een irrigatiesysteem (druppelirrigatie, bovenberegening).

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (66)/Commentaren (0)/
RSS
12

Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw - DRIP (01/04/2020 - 31/03/2024)

Coördinator:

 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)
 • KU Leuven Afdeling Bodem en Waterbeheer
 • Praktijkpunt Landbouw

  

 

Doel:

In het DRIP project wordt in samenwerking met groentetelers onderzocht hoe druppelirrigatie de plaats kan in nemen van bovenberegening. Slimme sensoren, gekoppeld aan een bodemwaterbalansmodel, zorgen er voor dat de installatie optimaal wordt aangestuurd.

Water is een cruciale productiefactor voor circa 4000 tuinbouwbedrijven die groenten telen in openlucht. Uitzonderlijk droge jaren, zoals 2018, die nu één keer per 20 jaar voorkomen, zullen in de toekomst eens om de vier jaar voorkomen. Ook de start van het groeiseizoen 2020 was opnieuw droog, waardoor irrigatie noodzakelijk was om in de vroege teelten een optimale groei te garanderen.
Opnieuw blijkt dat watergebruik door de tuinbouw sector sterk onder druk komt te staan. Het is dus noodzakelijk om de waterefficiëntie te verhogen om zo tot een duurzame rendabele bedrijfsvoering te komen. Door vochtsensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van data-assimilatie, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding. Bijkomend kan de irrigatie efficiëntie worden verhoogd door haspelirrigatie om te vormen naar druppelirrigatie, althans voor teelten waarvan het gewas pas laat in het seizoen volledig de bodem bedekt zoals prei, selder, ui, venkel, bloemkool. Voor deze teelten kunnen de verdampingsverliezen door evaporatie vanuit de bodem ingeperkt worden door water gericht toe te dienen in de wortelzone. Doorrekeningen, literatuuronderzoek en praktijkervaring duiden op een waterefficiëntiewinst van 10 tot 30% bij de toepassing van druppelirrigatie ten opzichte van haspelberegening. Gedurende het project gaan pionierbedrijven aan de slag met druppelirrigatie om obstakels te overwinnen zodat druppelirrigatie praktisch en economisch evenwaardig alternatief wordt voor haspelberegening.

 

Meer info?

Elise Vandewoenstijne

 

Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2023 vrijdag 1 september 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2023

Op donderdag 31 augustus 2023 werd het lopende bataat onderzoek in het kader van het Maxbat VLAIO LA-traject voorgesteld aan de sector. We bekeken het resultaat van de tussentijdse oogstbeurten over de rassen heen. Plantomstandigheden en eventuele bewaring van het plantmateriaal blijken een zekere invloed te spelen op de ontwikkeling van het gewas en de knollen. De Verfijning van de druppelirrigatiestrategie bij bataat kwam eveneens aanbod. Dit lopende onderzoek staat in het kader van het VLAIO LA-traject 'Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw'.

vrijdag 1 september 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (187)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (445)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten

27/06/2023

Op 22 juni stelde PCG het lopende onderzoek voor op het proefveldbezoek openluchtgroenten. Er werd ingegaan op de lopende proeven en projectwerking binnen diverse thema’s zoals onder andere onkruidbeheersing, rassenonderzoek, plaagbeheersing, invloed van druppel- en subirrigatie en invloed van najaarsbewerkingen bij inzaai van een groenbedekker in functie van de bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (512)/Commentaren (0)/
Verfijning van de druppelirrigatiestrategie in ui 2022 vrijdag 26 mei 2023

Verfijning van de druppelirrigatiestrategie in ui 2022

De zomer van 2022 was heel droog en door de klimaatsverandering worden meer droge en warme zomers verwacht. Om de productie en kwaliteit van de gewassen op peil te houden wordt irrigeren een noodzaak. Voldoende water ter beschikking hebben is veelal het knelpunt. Daarom wordt er gezocht naar methoden waarbij irrigeren zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Druppelirrigatie is een van de mogelijkheden.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (205)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Verfijning van de druppelirrigatiestrategie bij prei 2022 vrijdag 26 mei 2023

Verfijning van de druppelirrigatiestrategie bij prei 2022

De zomer van 2022 was heel droog en door de klimaatsverandering worden meer droge en warme zomers verwacht. Om de productie en kwaliteit van de gewassen op peil te houden wordt irrigeren een noodzaak. Voldoende water ter beschikking hebben is veelal het knelpunt. Daarom wordt er gezocht naar methoden waarbij irrigeren zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Druppelirrigatie is een van de mogelijkheden.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (35)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022 vrijdag 21 oktober 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden

Op 18 oktober organiseerde PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (8099)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022 vrijdag 8 juli 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Proefvelden PCG

Op maandag 13 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12679)/Commentaren (0)/
Uien druppelirrigatie met fertigatie 2021 donderdag 10 maart 2022

Uien druppelirrigatie met fertigatie 2021

Druppelirrigatie met fertigatie in uien 2021

Het project ‘Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’ focust op vollegrondsgroenten die gevoelig zijn aan waterstress. Door een efficiënte irrigatie vermijdt men significantie productieverliezen, zoals gewichtsverlies in ui. Er werd een proef met druppelirrigatie en fertigatie in uien aangelegd in Ieper.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (10881)/Commentaren (0)/
Prei druppelirrigatie 2021 donderdag 10 maart 2022

Prei druppelirrigatie 2021

Verfijning van druppelirrigatie strategie bij prei 2021

De preiplanten hebben eind augustus toch wat droogtestress ervaren, wat resulteerde in een hogere voldoening aan de vochtvraag bij de preiplanten met druppelirrigatie ten opzichte van de preiplanten zonder irrigatie.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (7549)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Irrigatie en mechanische onkruidbestrijding centraal op het groenteplatform vrijdag 21 januari 2022

Irrigatie en mechanische onkruidbestrijding centraal op het groenteplatform

Werktuigendagen Oudenaarde - Landbouw zit in ons DNA! editie 2021

Op het groenteplatform van de Werktuigendagen waren er thema’s uitgewerkt gericht op arbeidsefficiëntie, klimaat en duurzaamheid. Tijdens de geleide rondgang van de tuinhouwdemonstraties kwamen water, mechanische onkruidbestrijding, spuittechniek en automatisatie in planten aan hoc!

vrijdag 21 januari 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (11110)/Commentaren (0)/
RSS
12

Duurzaam en economisch verantwoorde alternatieven voor chemische bodemontsmetting - ALTCHEM (01/06/2020 - 31/05/2024)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)

 

            

 

Situering:

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden en dit dwingt telers soms tot het stopzetten van de activiteiten.

Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen en dwingen andere methoden zich op. Rhizoctonia solani blijft een probleem vormen in de teelt van kropsla. Pythium geeft reeds een tiental jaar problemen bij de teelt van veldsla in België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Voor grondwitloof gebeurt het forceren van de witloofwortels tot eetbare kroppen in de grondschuur. Eens de bodem daar besmet is met een ziekte als Sclerotinia sclerotiorum nemen de opbrengst- en kwaliteitsverliezen jaar na jaar toe.

 

Doel:

Het project heeft als hoofddoel effectieve, rendabele en duurzame alternatieven te vinden voor chemische bodemontsmetting. Dit alternatief beoogt het reduceren van de populatie aan schadelijke bodemorganismen onder de schadedrempel. Een tweede projectdoel is het duurzaam maken van dit ontsmettingsresultaat door het inbrengen en stimuleren van gunstige micro-organismen (of MOP’s).

 

Werkpaketten:

Het project is opgedeeld in vier werkpakketten
1. Efficiëntie nagaan en optimaliseren van niet-chemische bodemontsmettingsmethoden
2. Evaluatie en optimalisatie van antagonistische micro-organismen ter preventie van ziekteontwikkeling in de bodem
3. Mogelijkheden nagaan voor het verduurzamen van energieverbruikende ontsmettingsmethoden
4. Disseminatie

 

Meer info?

Anne Waverijn


Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van zwartrot (Rhisoctonia solani) in kropsla door middel van zeilstomen in combinatie van BCO's (1) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van zwartrot (Rhisoctonia solani) in kropsla door middel van zeilstomen in combinatie van BCO's (1) 2022

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Doordat heel wat van deze pathogenen jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen. Daarom worden er andere methoden voor bodemontsmetting onderzocht.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (33)/Commentaren (0)/
Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van zwartrot (Rhisoctonia solani) in kropsla door middel van zeilstomen in combinatie van BCO's (2) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van zwartrot (Rhisoctonia solani) in kropsla door middel van zeilstomen in combinatie van BCO's (2) 2022

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Doordat heel wat van deze pathogenen jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen. Daarom worden er andere methoden voor bodemontsmetting onderzocht.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (32)/Commentaren (0)/
Het effect van biofumigatie en -solarisatie voor de bestrijding van zwartrot op een volgteelt kropsla 2022 vrijdag 26 mei 2023

Het effect van biofumigatie en -solarisatie voor de bestrijding van zwartrot op een volgteelt kropsla 2022

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Doordat heel wat van deze pathogenen jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen. Daarom worden er andere methoden voor bodemontsmetting onderzocht.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (42)/Commentaren (0)/
Het effect van biosolarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia op een volgteelt kropsla 2022 vrijdag 26 mei 2023

Het effect van biosolarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia op een volgteelt kropsla 2022

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Doordat heel wat van deze pathogenen jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen. Daarom worden er andere methoden voor bodemontsmetting onderzocht.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (40)/Commentaren (0)/
Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (1) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (1) 2022

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Dit dwingt telers soms tot het stopzetten van de activiteiten. Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen en dwingen andere methoden voor bodemontsmetting, of “resetten” van de bodem, zich op.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (44)/Commentaren (0)/
Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (2) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (2) 2022

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Dit dwingt telers soms tot het stopzetten van de activiteiten. Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen en dwingen andere methoden voor bodemontsmetting, of “resetten” van de bodem, zich op.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (34)/Commentaren (0)/
Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (3) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Anastomose groepen van zwartrot (Rhizoctonia solani) in kropsla uit grond van verschillende telers (3) 2022

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Dit dwingt telers soms tot het stopzetten van de activiteiten. Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen en dwingen andere methoden voor bodemontsmetting, of “resetten” van de bodem, zich op.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (35)/Commentaren (0)/
Het effect van een abiotische bodemontsmetting in combinatie met BB005 of Trianum voor de bestrijding van zwartrot (Rhizoctonia solani) op een volgteelt kropsla (1) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Het effect van een abiotische bodemontsmetting in combinatie met BB005 of Trianum voor de bestrijding van zwartrot (Rhizoctonia solani) op een volgteelt kropsla (1) 2022

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Doordat heel wat van deze pathogenen jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen. Daarom worden er andere methoden voor bodemontsmetting onderzocht.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (33)/Commentaren (0)/
Het effect van een abiotische bodemontsmetting in combinatie met BB005 of Trianum voor de bestrijding van zwartrot (Rhizoctonia solani) op een volgteelt kropsla (2) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Het effect van een abiotische bodemontsmetting in combinatie met BB005 of Trianum voor de bestrijding van zwartrot (Rhizoctonia solani) op een volgteelt kropsla (2) 2022

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Doordat heel wat van deze pathogenen jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen. Daarom worden er andere methoden voor bodemontsmetting onderzocht.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (35)/Commentaren (0)/
Het effect van plaatstomen in combinatie met BB005 (trichoderma, wp) of Trianum P (1,5*10E8 cfu/g trichoderma, gr) op de teelt van veldsla (1) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Het effect van plaatstomen in combinatie met BB005 (trichoderma, wp) of Trianum P (1,5*10E8 cfu/g trichoderma, gr) op de teelt van veldsla (1) 2022

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden. Dit dwingt telers soms tot het stopzetten van de activiteiten. Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen en dwingen andere methoden voor bodemontsmetting, of “resetten” van de bodem, zich op.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (154)/Commentaren (0)/
RSS
123

OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen (01/11/2021 - 31/10/2025)

Coördinator:

 • Bodemkundige Dienst van België (BDB)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek)
 • Boerennatuur Vlaanderen

         

 

Doel:

De druk op waterbeschikbaarheid zal toenemen, mede doordat de vraag naar water hoog blijft in Vlaanderen. Peilgestuurde drainage (PDG) is een drainagetechniek op niveau van het perceel, waarbij gedraineerd wordt met een netwerk van doorlatende buizen onder de grond. In tegenstelling tot conventionele drainage monden de buizen uit in een verzameldrain die door het peil in een regelput gestuurd kan worden. OP-PEIL wil op korte termijn de doorbraak van PGD, die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief zijn, in Vlaanderen realiseren.

 

De partners willen dit realiseren door:

 • Het verder opbouwen en samenbrengen van de kennis die de afgelopen jaren vergaard is rond PGD in Vlaanderen, met nadruk op de meerwaarde die PGD kan betekenen in de strijd tegen verdroging en voor de bedrijfsvoering en financiële meeropbrengst voor de landbouwer.

  Specifiek wordt er de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten:
 1. het potentieel van subirrigatie via PGD,
 2. de invloed van PGD op het zoet-zoutvlak in de poldercontext,
 3. de mogelijkheden voor waterbeheer op landschapsschaal.
   
 • Het aanbieden van beslissingsondersteunende richtlijnen en praktische aanbevelingen aan bedrijven over de perceelsspecifieke toepassing van PGD.
   
 • Het stimuleren en begeleiden van doelgroepbedrijven bij de omvorming van klassieke naar PGD, met de nadruk op het aanleggen van een haalbaar en financieel rendabel PGD-systeem.
   
 • Het maximaal uitdragen van de kennis rond PGD, zowel door het projectteam als door de landbouwers van de doelgroepbedrijven, aan de hand van demonstratieactiviteiten en workshops.
   

De ambitie van het project om de bijdrage van PGD aan een meer duurzame productie in land- en tuinbouw in kaart te brengen en te demonstreren. Om dit te realiseren zetten we zowel in op het stimuleren en uitvoeren van participatieve veranderingstrajecten bij telers en op het demonstreren van innovatieve toepassingen van PGD. De meerwaarde die de omvorming van klassieke drainage naar PGD kan betekenen in het tegengaan van gebiedsverdroging, en de mogelijkheden voor en meerwaarde van collectief peilbeheer voor verschillende stakeholders worden ook onderzocht. Zo willen we ook de kaart van landbouw als klimaatbuffer en van natuur als bondgenoot van landbouw volop uitspelen.

 

Meer info?

Elise Vandewoenstijne
Anne Waverijn

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (445)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten

27/06/2023

Op 22 juni stelde PCG het lopende onderzoek voor op het proefveldbezoek openluchtgroenten. Er werd ingegaan op de lopende proeven en projectwerking binnen diverse thema’s zoals onder andere onkruidbeheersing, rassenonderzoek, plaagbeheersing, invloed van druppel- en subirrigatie en invloed van najaarsbewerkingen bij inzaai van een groenbedekker in functie van de bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (512)/Commentaren (0)/
Peilgestuurde drainage met subirrigatie aangelegd donderdag 11 mei 2023

Peilgestuurde drainage met subirrigatie aangelegd

Op één van onze percelen in Kruishoutem startten we een experiment met peilgestuurde drainage in combinatie met subirrigatie. Dit heeft als belangrijkste voordeel dat extra water gebufferd kan worden in landbouwbodems, voornamelijk op tijdstippen dat de bodem niet verzadigd is met water.

donderdag 11 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (577)/Commentaren (0)/
Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' dinsdag 24 januari 2023

Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

Op donderdag 15 december vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer’ plaats. De studiedag werd georganiseerd door het Waterportaal, een Oost-Vlaams infoloket waar land- en tuinbouwers terecht kunnen met vragen en informatie over waterbeheer op het bedrijf. In de toekomst zullen we meer en meer geconfronteerd worden met lange periodes van droogte en toenemende kans op intense buien en eventueel overstromingen. Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

dinsdag 24 januari 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (4378)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Presentaties studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' dinsdag 24 januari 2023

Presentaties studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Praktische tips en maatregelen

We hebben vaker te maken met droge, hete periodes die worden afgewisseld met plaatselijk zeer zware buien. Je kan je gewassen hiertegen wapenen door in te zetten op goed bodembeheer in combinatie met efficiënt watergebruik. Op donderdag 15 december 2022 vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' plaats op het PCG waarbij praktische tips en maatregelen voorgesteld werden.

dinsdag 24 januari 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (4649)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
RSS
12

SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg (01/01/2021 - 31/12/2024)

Coördinator:

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

    

 

Doel:

Koolvlieg (Delia radicum L.) wordt beschouwd als een veel voorkomende, moeilijk beheersbare plaag bij koolgewassen. Deze vlieg legt haar eitjes nabij de plantvoet af waarna de larven in de wortels binnendringen. De larven vormen er al voedend gangen, met verrotting en kwaliteitsschade tot gevolg. Door hun verdoken levenswijze is de plaag moeilijk te bereiken en het beheersen ervan niet eenvoudig. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten zetten de telers onder druk. Inzetten op natuurlijke plaagbeheersing en teelt-technische maatregelen als onderdeel van een duurzaam teeltsysteem zou een uitweg kunnen bieden.

 

Daarvoor onderzoeken we een aantal verschillende pistes:

 • Het beter begrijpen van de biologie en de interacties tussen de plaag en zijn natuurlijke vijanden is een eerste stap. Via een inventarisatie op verschillende koolpercelen brengen we in kaart welke natuurlijke vijanden er in onze regio’s voorkomen en in welke aantallen.
   
 • Via intercropping trachten we deze natuurlijke vijanden te stimuleren zodat die kunnen bijdragen aan een duurzame bestrijding.
   
 • Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om natuurlijke vijanden uit te zetten of toe te passen in een koolgewas en of de voordelen kunnen opwegen tegen de kosten.
   
 • Tot slot zetten we in op preventie door het gebruik van afdekmaterialen te optimaliseren en innovatieve technieken uit te testen die de eitjes verwijderen.

 

Uiteraard is het de bedoeling dat al deze informatie tot bij de telers geraakt, wat we zullen bereiken via onder meer demo’s en voorlichting.

 

Meer info?

Annelien Tack

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (445)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten

27/06/2023

Op 22 juni stelde PCG het lopende onderzoek voor op het proefveldbezoek openluchtgroenten. Er werd ingegaan op de lopende proeven en projectwerking binnen diverse thema’s zoals onder andere onkruidbeheersing, rassenonderzoek, plaagbeheersing, invloed van druppel- en subirrigatie en invloed van najaarsbewerkingen bij inzaai van een groenbedekker in functie van de bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (512)/Commentaren (0)/
Biologische beheersing van koolvlieg in bloemkool 1ste vrucht 2022 vrijdag 26 mei 2023

Biologische beheersing van koolvlieg in bloemkool 1ste vrucht 2022

Deze proef werd opgezet om het effect na te gaan van verschillende biologische beheersmaatregelen op de aantasting veroorzaakt door koolvlieg in het veld.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (286)/Commentaren (0)/
Duurzame koolvliegbestrijding donderdag 11 augustus 2022

Duurzame koolvliegbestrijding

In het kader van het Vlaio LA-traject ‘Duurzame beheersing van koolvlieg - SUSCABFLY’

Een gebrek aan praktijkkennis over deze maatregelen weerhoudt telers er echter van ze toe te passen. Het doel van het SUSCABFLY-project is om de kennishiaten over deze technieken weg te werken en verder te bouwen aan een duurzame beheersingsstrategie voor deze plaag.

donderdag 11 augustus 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (7985)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022 vrijdag 8 juli 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Proefvelden PCG

Op maandag 13 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12679)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg eerste vrucht 2021 - uitzetten kortschildkever Atheta coriaria donderdag 10 maart 2022

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg eerste vrucht 2021 - uitzetten kortschildkever Atheta coriaria

Bloemkool koolvliegbestrijding d.m.v. het uitzetten van de kortschildkever Atheta coriaria, bloemkool 1ste vrucht 2021

Deze proef werd opgezet om het effect na te gaan van het uitzetten van de kortschildkever Atheta coriaria op de aantasting veroorzaakt door koolvlieg in het veld.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (7306)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg eerste vrucht 2021 - uitzetten nematode Steinernema feltiae donderdag 10 maart 2022

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg eerste vrucht 2021 - uitzetten nematode Steinernema feltiae

Bloemkool koolvliegbestrijding d.m.v. het uitzetten van de nematode Steinernema feltiae, bloemkool 1ste vrucht 2021

Deze proef werd opgezet om het effect na te gaan van het uitzetten van de nematode Steinernema feltiae op de aantasting veroorzaakt door koolvlieg in het veld.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (7272)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021 dinsdag 29 juni 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoek aan de proeven: uien, prei, oregano, basilicum, koolgewassen, wortelen en bladgewassen

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

dinsdag 29 juni 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (21754)/Commentaren (0)/
Duurzame beheersing van koolvlieg maandag 21 december 2020

Duurzame beheersing van koolvlieg

In het kader van het LA-traject ‘Duurzame beheersing van koolvlieg’

Telers zijn vaak genoodzaakt om hun toevlucht te zoeken tot chemische gewasbescherming. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten zetten hen echter onder druk. Het gebruik van duurzame en natuurlijke plaagbeheersingstechnieken kan een uitweg bieden uit deze impasse.

maandag 21 december 2020/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (8273)/Commentaren (0)/
RSS

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Scientia Terrae

         

 

Situering:

Het komkommerbontvirus CGMMV (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in Vlaanderen omwille van zijn hoge persistentie en de ernstige schade dat dit virus aan plant en vrucht kan aanrichten. CGMMV is geen nieuw virus, maar de laatste jaren neemt het areaal besmette bedrijven in Vlaanderen echter sterk toe en uitbraken lijken ook zwaarder te worden. Deze toename is extra verontrustend vermits er in de komkommersector reeds wordt ingezet op preventieve hygiëne-maatregelen. Dit toont aan dat de huidige preventieve aanpak geen garantie op succes geeft. Deze problematiek remt de transitie van de sector naar de hogedraadteelt en daardoor de groei en innovatie van de komkommersector. Om de komkommerproductie van Vlaanderen te blijven waarborgen en de innovatie in de sector te stimuleren, is er dringend een duurzame oplossing nodig voor dit virus.


Doel:

Het algemene doel is de ontwikkeling van een geïntegreerde beheersingsstrategie voor CGMMV in de komkommerteelt, gebaseerd op een vlotte kennisuitwisseling, verbetering van de preventieve aanpak, objectieve criteria voor rassenresistentie en verlaging van symptoomexpressie en virusontwikkeling.

Het hoofddoel van dit project is het verbeteren van het teeltrendement van de Vlaamse komkommerbedrijven en de kwaliteit van het product, door een duurzame geïntegreerde beheersingsstrategie op te stellen voor CGMMV. Dit door in te zetten op verschillende aspecten: voorkomen, monitoren, bestrijden en integrale aanpak. De verschillende doelstellingen van dit project worden in deze categorieën ingedeeld.


Voorkomen

 • Opzetten van een kenniskring van telers en een internationaal kennisplatform
 • Preventiestrategie van de komkommertelers versterken door het opzetten van sensibiliseringsacties op sectorniveau
 • Ontwikkelen van een evaluatieprotocol voor rasresistentie en hiermee een objectieve rassenlijst opstellen
 • Kennis over de interactie van CGMMV met andere komkommervirussen
 • Validatie van een eventuele vaccinatie-strategie
   

Monitoren

 • Ontwikkeling van een gevoelige detectietechniek om lage concentraties van het virus te detecteren in water.
 • Ontwikkeling techniek om infectieus van niet-infectieus virus te onderscheiden
 • Opzetten van drainwatermonitoring als ‘early warning system’ voor besmetting
   

Bestrijden

 • Kennis over welke klimaat- of teeltaanpassingen nuttig zijn om enerzijds stress te verlagen en anderzijds weerbaarheid van de planten te verhogen met verminderde impact van CGMMV als gevolg.
 • Validatie performante waterontsmettingsmethode
 • Integrale aanpak
 • Valideren van de nieuwe kennis in een complete, geïntegreerde beheersingsstrategie bij verschillende bedrijven.


Meer info?

Saskia Buysens

Vragenlijst komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV) dinsdag 4 oktober 2022

Vragenlijst komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV)

In het kader van het LA-traject 'Integrale aanpak van komkommerbontvirus (Cucumber green mottle mosaic virus of CGMMV)'

In deze enquête polsen we naar jullie ervaringen met het komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV). De informatie over CGMMV die hier uit voortkomt zal worden gebruikt worden om de projectaanvraag (InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus) te ondersteunen en de nood vanuit de sector te benadrukken.

dinsdag 4 oktober 2022/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (6438)/Commentaren (0)/
RSS

Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten - FoSSy (01/05/2020 - 30/04/2024)

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt Sint Katelijne Waver)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • UGent (Universiteit Gent)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

       

 

Doel:

Het hoofddoel is om via het principe van de systeembenadering, een volledig geïntegreerd pakket aan oplossingen aan te bieden aan de teler om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (FOl) onder controle te houden.
Hoewel het principe van IPM (Integrated Pest Management) waardevol is, en reeds zijn waarde bewees voor ziekten en plagen op bladniveau, is het voor bodemziekten ontoereikend, vooral wat betreft het luik interventie. De externe interventie-acties onder de IPM-aanpak zijn meestal wel efficiënt op korte termijn, maar schieten vaak tekort op lange termijn of zijn onvoldoende duurzaam. Een aanpak van de ganse wijze van telen (het ‘teeltsysteem’) moet een stabiel ecosysteem garanderen, dat het uitbreken van ziekten onder controle houdt, en de behoefte aan therapeutische interventie(s) minimaliseert (Chellemi et al., 2016). De systeembenadering voor de aanpak van FOl in dit project beoogt de uitwerking van volgende vier luiken:

 

 1. Preventie van de introductie en verspreiding van FOl in het teeltsysteem ,
 2. Reductie van het bodeminoculum van FOl tot een niveau dat controle toelaat van de parasiet door natuurlijke biologische feed-back mechanismen
 3. Opnemen van maatregelen/acties in het teeltsysteem die de ontwikkeling bevorderen van ziektewerende micro-organismen in de bodem.
 4. Geïntegreerde bestrijding van FOl door inzet van chemische of biologische middelen tegen bepaalde ontwikkelingsstadia van de pathogeen in de meest geschikte ontwikkelingsstadia van de plant.

​Er zal een hygiëneprotocol opgesteld worden dat aantasting van nieuw geïnfecteerd bedrijven moet tegengaan, en verdere verspreiding van de ziekte op reeds aangetaste bedrijven kan beperken (bv. door uitsluiten van bepaalde erfbetreders, doeltreffende ontsmetting van machines of installaties). Daarnaast zal ook meer inzicht beschikbaar zijn omtrent de optimale rassenkeuze. Aan geïnfecteerde bedrijven zullen mogelijkheden aanreiken worden om symptoomvorming en dus opbrengstderving door Fol te vermijden, o.a. door het stimuleren van de bodemweerbaarheid.

 

Meer info?

Saskia Buysens

 

Rasgevoeligheid voor menginfectie Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1 en fysio 4 in kropsla en alternatieve sla vrijdag 26 mei 2023

Rasgevoeligheid voor menginfectie Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1 en fysio 4 in kropsla en alternatieve sla

Fusarium oxysporum f.sp. lactucae leidt al sinds 2015 tot verwelking in de slateelt. Voor de controle van de schimmel is het belangrijk om zoveel mogelijk beheersingsstrategieën te combineren. Versterk de wortel met biologische en chemische middelen en reduceer de hoeveelheid schimmel in de bodem en kies een tolerant ras. Deze keuze voor het juiste ras is echter niet evident en wordt nog complexer wanneer er sprake is van een menginfectie. Daarom werd een proef aangelegd om de rasgevoeligheid na te gaan voor de menginfectie Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1 en fysio 4 in kropsla en alternatieve sla.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Van Mullem Jeroen/Aantal keer bekeken (179)/Commentaren (0)/
Het effect van vruchtafwisseling met groene selder, paksoi en knolvenkel op het Fusarium oxysporum fysio 4 gehalte in de bodem (2) 2022 vrijdag 26 mei 2023

Het effect van vruchtafwisseling met groene selder, paksoi en knolvenkel op het Fusarium oxysporum fysio 4 gehalte in de bodem (2) 2022

De proef werd aangelegd om na te gaan hoe gevoelig groene selder (Apium graveolens), paksoi (Brassica rapa subsp. chinensis) en knolvenkel (Foeniculum vulgare) zijn voor Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 4. Daarnaast werd ook onderzocht of deze gewassen het gehalte aan Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 4 in de bodem vermeerderen dan wel verminderen.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (139)/Commentaren (0)/
Update hygiëneprotocol Fusarium in sla (versie 5 - 15 mei 2023) vrijdag 12 mei 2023

Update hygiëneprotocol Fusarium in sla (versie 5 - 15 mei 2023)

Voor de aanpak van Fusarium moet gezocht worden naar oplossingen door hygiëne, resistentie en (groene) gewasbeschermingsmiddelen. Ook door de grond te stomen, kan je het inoculum sterk terugdringen en zo de symptomen onder controle houden.  Om alle mogelijke maatregelen en acties voor te stellen werd een hygiëneprotocol Fusarium opgesteld dat jaarlijks geüpdatet wordt.

vrijdag 12 mei 2023/Auteur: Van Mullem Jeroen/Aantal keer bekeken (775)/Commentaren (0)/
Presentaties studiedag bladgewassen onder glas donderdag 26 januari 2023

Presentaties studiedag bladgewassen onder glas

In het kader van de Vlaio LA-trajecten 'Duurzaam en economisch verantwoorde alternatieven voor chemische bodemontsmetting - ALTCHEM' en 'Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten - FoSSy'

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden.

donderdag 26 januari 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (4341)/Commentaren (0)/
Hygiëneprotocol Fusarium in sla Versie 4: 2 juni 2022 vrijdag 17 juni 2022

Hygiëneprotocol Fusarium in sla Versie 4: 2 juni 2022

In het kader van het LA-traject 'Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten'

Nu merken we de ziekte echter ook op in bedrijven met 2 tot 3 teelten per jaar. Onderzoek aan de Universiteit Gent (Labo Fytopathologie) toonde aan dat hier in België vooral fysio 4 (Fol 4) aanwezig is. Sinds de zomer van 2018 werd ook voor het eerst fysio 1 vastgesteld op enkele bedrijven (Fol 1). In Vlaanderen zijn beide fysio’s aanwezig, hierbij is fysio 4 (Fol 4) het meest verspreid. In 2021 zijn er een beperkt aantal nieuwe bedrijven met Fusarium aantasting in de serre bijgekomen. Wel is er een duidelijke toename van de aangetaste bedrijven met een zware aantasting op hun bedrijf.

vrijdag 17 juni 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (10326)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla en kropsla rasgevoeligheid Fusarium 2021 donderdag 10 maart 2022

Alternatieve sla en kropsla rasgevoeligheid Fusarium 2021

Rasgevoeligheid van Fusarium (Fol1) in kropsla en alternatieve sla 2021

Kropsla: Mattia (Rijk Zwaan), Lucrecia (Rijk Zwaan), Jones/E01B.11914 (Enza), Cosmopolia (Rijk Zwaan). Lollo bionda: Livorno (Rijk Zwaan), Mistery (Enza), Teramo (Rijk Zwaan), Limeira (Rijk Zwaan). Lollo rossa: Satine (Rijk Zwaan), Leotine (Rijk Zwaan), Soltero (Nunhems). Groene eikenbladsla: Divisor (Enza), Advisor (Enza), Kimenoz (Rijk Zwaan), Kitonia (Rijk Zwaan). Rode eikenbladsla: Rutilaï (Rijk Zwaan), Shentaï (Rijk Zwaan), Xem (Rijk Zwaan), Ayaraï (Rijk Zwaan), Neheraï (Rijk Zwaan), Adalyn (Enza), Xandra (Rijk Zwaan).

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (7466)/Commentaren (0)/
Glasteelt bestrijding Fusarium evaluatie effectiviteit hittebehandeling door lagedruk grondstomen 2021 donderdag 10 maart 2022

Glasteelt bestrijding Fusarium evaluatie effectiviteit hittebehandeling door lagedruk grondstomen 2021

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Fusarium door middel van lagedruk grondstomen 2021

Welke bodembewerkingsmachine(s) is/zijn het meest effectief voor het lagedrukstomen? Is het mogelijk om bepaalde pathogenen (Fusarium sp., Rhizoctonia solani) te bestrijden d.m.v. lagedrukstomen? Wat is het temperatuurverloop in de bodem na het gebruik van de lagedruk stoombodembewerkingsmachines? Wat is het effect van lagedrukstomen op de onkruiddruk in en opbrengst van veldsla als volgteelt?

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (6233)/Commentaren (0)/
Rassenscreening voor Fusarium fysio 1 vrijdag 7 januari 2022

Rassenscreening voor Fusarium fysio 1

23 kropslarassen en alternatieve slasoorten werden gescreend in 2021 op hun gevoeligheid voor Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1.

De Fusariumproblemen in de Belgische slateelt breiden nog steeds uit. Meestal gaat het om aantasting door Fusarium oxysporum f. sp. lactucae, fysio 4 (Fol 4), maar momenteel zijn er ook verschillende bedrijven in Vlaanderen die te maken hebben met fysio 1 (Fol 1). Dit jaar legde PCG een rassenproef aan om te tonen welke rassen beter geschikt zijn voor bedrijven met Fol 1-aantasting. 23 kropslarassen en alternatieve slasoorten werden gescreend op hun gevoeligheid voor Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1.

vrijdag 7 januari 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (10914)/Commentaren (0)/
Lagedruk stomen leidt tot een betere opkomst en opbrengst maandag 29 november 2021

Lagedruk stomen leidt tot een betere opkomst en opbrengst

In het kader van VLAIO LA-trajecten Fossy (Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten) en ALTCHEM (Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting).

Er werd een proef aangelegd om de effectiviteit van lagedruk stomen te evalueren voor de bestrijding van Rhizoctonia solani en Fusarium oxysporum. Er werd een stoombreker uitgetest en een stoomfrees. De stoombreker was al eerder uitgetest, maar nu werd er een rasterrol bij gemonteerd om de bodem wat toe te duwen zodat er minder stoom ontsnapt. Het verschil was goed zichtbaar.

maandag 29 november 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (10562)/Commentaren (0)/
Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021 dinsdag 6 juli 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (21539)/Commentaren (0)/
RSS
12

 

 

Afgelopen projecten

Preciezer prei telen met precisielandbouw - WikiLeeks (01/01/2019 – 31/03/2023)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • KuLeuven Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

   

 

Doel:

Dit project beoogt een verduurzaming van de preiteelt door middel van plaatsspecifiek bemestingsmanagement op het correcte tijdstip en rekening houdend met bodem- en gewascondities. Door beredeneerd om te gaan met de input met behoud van de rendabiliteit, kan de Vlaamse tuinbouw een verdere verduurzaming bewerkstelligen. Hiervoor worden proef- en praktijkpercelen intensief opgevolgd met bodemstalen, bodemscans en beeldinformatie. Deze info wordt geanalyseerd en gekoppeld aan bestaande groeimodellen waarmee een plaatsspecifieke bemesting wordt ontwikkeld. Daarnaast worden alternatieve sensorsystemen geëvalueerd naar precisie, technische haalbaarheid en kostprijs in de praktijk.

Via dit traject willen we de Vlaamse tuinbouwers het potentieel van precisielandbouw ten volle laten benutten door de stap te zetten naar een plaatsspecifieke bemestingstechniek. Deze precisiebemesting zal resulteren in een efficiënter gebruik van meststoffen, een verbeterde opbrengst en kwaliteit en gaat hand in hand met een verduurzaming van de teelt. In parallel met en na afloop van het project zullen de ervaringen m.b.t. bemesting in de preiteelt vertaald worden naar andere teelthandelingen en andere gewassen om ook deze te verduurzamen door middel van plaatsspecifieke handelingen. Een kennisplatform rond precisielandbouw worden opgezet dat in interactie gaat met de telers om hen te informeren over de mogelijkheden van precisielandbouw en de hinderpalen voor adoptie van precisietechnologie te identificeren. Daarnaast wordt een webportaal ontwikkeld waar telers alle beschikbare informatie (sensing, taakkaarten, historiek, bodemkaarten, perceelgebruik, klimaat, enz.) kunnen integreren en centraliseren en van waaruit op basis van data-analyse taakkaarten kunnen gegenereerd worden.

 

Meer info?

Luc De Reycke

Bezoekersgids PREIdag 2021 woensdag 15 september 2021

Bezoekersgids PREIdag 2021

Bemesting / Rassenkeuze / Gewasbescherming / Beregening en mechanisatie.

Het PCG te Kruishoutem verricht al jaren praktijkonderzoek waarin een antwoord wordt gezocht voor verschillende knelpunten waar de preiteler mee geconfronteerd wordt. Tijdens de PREIdag op 10 september werden de resultaten van dit onderzoek getoond, aangevuld met informatie van firma’s en enkele demo’s. De PREIdag bestond uit een rondgang doorheen diverse thema’s: gewasbescherming, bemesting, rassenondezoek& plantenkwekers, irrigatie & mechanisatie.

woensdag 15 september 2021/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (14950)/Commentaren (0)/
RSS

Naar een meer uniforme kwaliteit van tomaten tijdens het volledige seizoen - TarOMAAT (01/09/2018- 31/08/2022)

Coördinator:

 • KuLeuven Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

 

Projectpartners:

 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

      

 

Projectinhoud:

Naast het feit dat vruchtkwaliteit van tomaten deels genetisch bepaald wordt en direct samenhangt met de rassenkeuze bestaat er een grote variatie in kwaliteit in functie van de toegepaste teeltmaatregelen en seizoeneffecten. Dit leidt tot een grote variatie in de kwaliteit van het aangevoerd product op de veilingen, hetgeen een negatief effect heeft op de prijsvorming en het vertrouwen van de consument.

Het globale doel van dit project is het verzekeren van het jaarrond aanbod van kwaliteitsvolle tomaten en het verminderen van de variabiliteit van de kwaliteit doorheen het jaar, en binnen een segment. De nadruk ligt op smaak, zonder factoren als productiviteit en andere meer klassieke kwaliteitsattributen buiten beschouwing te laten.

 

Meer info?

Bio beschutte teelten

Krijg de smaak te pakken! woensdag 30 januari 2019

Krijg de smaak te pakken!

Feest van 20 jaar sensorisch onderzoek

Om het 20-jarig bestaan van de afdeling smaak- en consumentenonderzoek van PCG te vieren organiseerden we op 14 december een studiemoment en op 15 december 2018 een feest voor de panelleden. Tijdens het studiemoment werd het onderzoek op het PCG voorgesteld en vervolgens lichtten Loes van der Velden van tomatenbedrijf Den Berk en Hannes Decadt van zuivelbedrijf Milcobel het belang van smaak en smaakonderzoek toe in het bedrijf waar zij werken. Op 15 december 2018 bedankten we de panelleden voor hun inzet met een feest. Na een uiteenzetting over de resultaten van het onderzoek, konden de 160 aanwezigen deelnemen aan verschillende workshops rond smaak en werden ze getrakteerd op een feestelijke receptie.

 

 

woensdag 30 januari 2019/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (16575)/Commentaren (0)/
Tags:
Oproep experten tomaat dinsdag 15 januari 2019

Oproep experten tomaat

In het kader van het LA-traject 'Naar een meer uniforme kwaliteit van tomaten tijdens het volledige teeltseizoen'

Het PCG werkt samen met 3 andere kennisinstellingen aan het project “Naar een meer uniforme kwaliteit van tomaten tijdens het volledige teeltseizoen”. De bedoeling van dit project is een jaarrond aanbod van kwaliteitsvolle tomaten te verzekeren en ook de variabiliteit van de kwaliteit doorheen het jaar te verminderen. Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan dit project? Kan u zich 1 à 2 keer per week een uurtje vrij maken? Vul dan de korte vragenlijst in. Graag uw reactie tegen 27 januari 2019.

dinsdag 15 januari 2019/Auteur: Van Steenkiste Jana/Aantal keer bekeken (14991)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas (01/09/2018 - 31/08/2022)


 

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

  

 

Doel:

Binnen het project willen we een toekomst voor de teelt van vruchtgroenten in de biologische glastuinbouw verzekeren door het ontwikkelen van een geïntegreerde beheersing van wortelknobbelnematoden (Meloidogyne spp.) gebaseerd op innovatieve teelttechnieken.

Er zal ingezet worden op diverse terreinen: uitbreiden van de kennis rond Meloidogyne in vruchtgroenten, het vinden van onderstammen van tomaat, paprika en komkommer met voldoende resistentieniveau tegen verschillende Meloidogyne spp. die tevens aanvaardbare productie en kwaliteit leveren en het ontwikkelen van teeltschema’s met korte tussenteelten om Meloidogyne te beheersen. Verder willen we zicht krijgen op het effect van organische toevoegingen of natuurlijke middelen op Meloidogyne-populaties, maar ook op de invloed van teeltschema’s, organische toevoegingen en natuurlijke middelen op de nematodendiversiteit (nematode community) als maatstaf voor bodemgezondheid. Ten slotte zullen we ook werk maken van individuele bedrijfsbegeleiding en communicatie.

 

Meer info?

Bio beschutte teelten

Enquête 'Beheersing van wortelknobbelaaltjes in biovruchtgroenteteelt' maandag 10 oktober 2022

Enquête 'Beheersing van wortelknobbelaaltjes in biovruchtgroenteteelt'

Een korte enquête met vijf vragen over hoe u als teler de resultaten van het onderzoek kon gebruiken.

Van 2018 tot 2022 liep het VLAIO-LA project ‘Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’. De bedoeling was om in dit project een economisch en praktisch haalbaar, robuust teeltsysteem te ontwikkelen voor een intensieve biologische vruchtgroententeelt onder beschutting ter beheersing van wortelknobbelaaltjes. We probeerden diverse strategieën uit, zoals onderstammen, vanggewassen in de winterperiode, tussenteelten in de vruchtgroenteteelt en toevoegen van natuurlijke bodemmiddelen (bv compost, chitine of biologische preparaten), en met succes! Daarom hebben wij een korte enquête opgesteld met vijf vragen.

maandag 10 oktober 2022/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (6614)/Commentaren (0)/
Komkommer gewasbescherming Meloidogyne bio verwarmde kas 2021 donderdag 10 maart 2022

Komkommer gewasbescherming Meloidogyne bio verwarmde kas 2021

Efficiëntie van verschillende gewasbeschermingsmiddelen tegen wortelknobbelaaltjes in verwarmde serreteelt van biokomkommer 2021

De momenteel toegepaste beheersmaatregelen zoals het gebruik van gekende resistente onderstammen, grondstomen, of niet-chemische bodemontsmetting zijn ontoereikend. Er zijn een aantal resistente onderstammen op de markt,  maar deze resistentie is vaak onvolledig en dus niet voor alle soorten wortelknobbelnematoden. Bij grondstomen wordt het volledige bodemleven afgedood, ook het nuttige, terwijl net dat nuttige bodemleven in de biologische teelt van groot belang is. Eenmaal een teler overgaat tot stomen, wordt hij automatisch verplicht om dit op regelmatige basis te doen daar er telkens een onevenwicht gecreëerd wordt: dit is dus geen duurzame methode. Stomen kost de teler tevens veel energie en geld (Vandevelde et al., 2016). Daarom wordt in deze proef de effectiviteit van gewasbescherming op basis van natuurlijke middelen onderzocht.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (7120)/Commentaren (0)/
Komkommer beheersing Meloidogyne door natuurlijke middelen bio verwarmde kas 2021 donderdag 10 maart 2022

Komkommer beheersing Meloidogyne door natuurlijke middelen bio verwarmde kas 2021

Beheersing van Meloidogyne bij komkommer in biologische verwarmde kas door gebruik van natuurlijke middelen 2021

Wortelknobbelnematoden vormen de grootste uitdaging voor de biologische vruchtgroenteteler zoals ook werd aangetoond in een oriënterende bemonstering ter voorbereiding van dit project. Meloidogyne incognita, M. hapla en M. javanica komen op zeer regelmatige basis voor in bodems van bio serres. De generatieduur of levenscyclus van wortelknobbelnematoden verschilt per soort en hangt af van de temperatuur en de waardplant.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (6391)/Commentaren (0)/
Tomaat beheersing Meloidogyne resistente onderstammen bio verwarmde kas 2021 donderdag 10 maart 2022

Tomaat beheersing Meloidogyne resistente onderstammen bio verwarmde kas 2021

Beheersing van Meloidogyne in biologische tomatenteelt in verwarmde kas door gebruik te maken van resistente onderstammen 2021

Hoe scoren de onderstammen tomaat die beloftevol uit de pottenproef kwamen onder praktijkomstandigheden (opbrengst/kwaliteit)?

donderdag 10 maart 2022/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (5730)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten dinsdag 31 augustus 2021

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Actueel proeven bio beschutte teelten augustus 2021

Op dinsdag 6 juli 2021 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht.

dinsdag 31 augustus 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15893)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021 dinsdag 6 juli 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021

Bezoek aan de proeven: komkommer, paprika, aubergine en kurkuma

Op dinsdag 6 juli 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio beschutte teelt. Het programma omvatte het bezoek van de diverse komkommer-, paprika-, aubergine- en kurkumaproeven die aanliggen op PCG.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (19465)/Commentaren (0)/
Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021 dinsdag 6 juli 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (21539)/Commentaren (0)/
Komkommer bio gewasbescherming Meloidogyne resistente onderstam 2020 donderdag 18 maart 2021

Komkommer bio gewasbescherming Meloidogyne resistente onderstam 2020

Beheersing van Meloidogyne in biologische komkommerteelt in verwarmde kas door gebruik te maken van resistente onderstammen 2020

Onderstammen: TRC 11550 (The Rootstock Company), TRC 11542 (The Rootstock Company), Ancora (Takii), TRC 1401 (The Rootstock Company).

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15980)/Commentaren (0)/
Tomaat bio bemesting natuurlijke middelen tegen Meloidogyne 2020 donderdag 18 maart 2021

Tomaat bio bemesting natuurlijke middelen tegen Meloidogyne 2020

Natuurlijke middelen tegen Meloidogyne in biotomaat 2020

Welke invloed hebben verschillende types compost, chitine en mycorrhiza op de populatie Meloidogyne? Objecten: Compost ILVO / Chitine / Rootella / Wormencompost Philip / CMC compost Philip / blanco.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16848)/Commentaren (0)/
Tomaat bio gewasbescherming Meloidogyne (1) 2020 donderdag 18 maart 2021

Tomaat bio gewasbescherming Meloidogyne (1) 2020

Gewasbeschermingsmiddelen ter beheersing van Meloidogyne in biotomaat (1) 2020

De momenteel toegepaste beheersmaatregelen zoals het gebruik van gekende resistente rassen, grondstomen, of niet-chemische bodemontsmetting zijn ontoereikend. Bij tomaat is resistentie aanwezig in sommige cultivars maar deze is vaak onvolledig, nl. niet voor alle soorten wortelknobbelnematoden. Bij grondstomen wordt het volledige bodemleven afgedood, ook het nuttige, terwijl net dat nuttige bodemleven in de biologische teelt van groot belang is. Eenmaal een teler overgaat tot stomen, wordt hij automatisch verplicht om dit op regelmatige basis te doen daar er telkens een onevenwicht gecreëerd wordt: dit is dus geen duurzame methode. Stomen kost de teler tevens veel energie en geld (Vandevelde et al., 2016). Daarom wordt in deze proef de effectiviteit van gewasbescherming op basis van natuurlijke middelen onderzocht.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16749)/Commentaren (0)/
RSS
12

Beheersing van Aculops lycopersici in tomaat - BALTO (01/08/2018 - 31/07/2022)

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • UGent (Universiteit Gent - Laboratorium voor Plantecologie)

 

        

 

Projectinhoud:

Tomatengalmijt (Aculops lycopersici (Tryon, 1917), Eryophyidae) is de laatste jaren sterk toegenomen in de Vlaamse tomatenteelt. Ze vormt momenteel de grootste bedreiging met een belangrijk economisch verlies als resultaat. Dit verlies komt niet enkel door productiederving, maar ook door een verhoogde arbeidskost ten gevolge van het monitoren van tomatengalmijt en het frequent toepassen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). In een enquête, afgenomen bij 50 bedrijven, geeft meer dan de helft van de telers aan dat tomatengalmijt op het bedrijf slechts matig of onvoldoende beheersbaar is. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst is deze plaag moeilijk te detecteren in een vroeg stadium. Verder is er geen efficiënte natuurlijke vijand commercieel beschikbaar. Tot slot heeft chemische bestrijding niet altijd het gewenste resultaat en is dit bovendien vaak niet compatibel met de bestaande biologische bestrijding tegen andere plagen wat eveneens tot economische schade leidt.

 

De algemene doelstelling van dit LA-traject is de ontwikkeling van een geïntegreerde beheerstrategie voor tomatengalmijt (Aculops lycopersici) in de tomatenteelt gebaseerd op preventie, monitoring, biologische bestrijding en chemische bestrijding.

 

Bij het opstellen van deze duurzame beheerstrategie voor tomatengalmijt worden concreet volgende deeldoelstellingen beoogt:

 • Opstellen van een hygiëneprotocol tijdens de teeltwissel ter preventie;
   
 • Opzetten van een laagdrempelige en praktische methode voor vroegtijdige detectie en monitoring, en bepalen van de schadedrempel voor de Vlaamse omstandigheden;
   
 • De ontwikkeling van biologische bestrijding door de ontwikkeling van minstens één natuurlijke vijand die praktisch toepasbaar is in de West-Europese tomatenteelt;
   
 • Opzetten van een adequate bestrijding met chemische en biologische GBM op basis van de bepaalde schadedrempel, werkzame middelen, een correcte spuittechniek en resistentie management;
   
 • Praktijkdemonstratie van de beheerstrategie doorheen het teeltseizoen.

 

Meer info?

Bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten 2022 maandag 8 augustus 2022

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten 2022

Bezoek aan de teelten tomaat, kurkuma en gember

Op donderdag 30 juni 2022 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht.

maandag 8 augustus 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (9817)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelt 2022 vrijdag 8 juli 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelt 2022

Bezoek aan de proeven: tomaat, gember en kurkuma

Op donderdag 30 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio beschutte teelt. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse teelten: tomaat, gember en kurkuma). De rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG in zowel de verwarmde serres als de koepels worden toegelicht.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (11785)/Commentaren (0)/
Gezocht: Natuurlijke vijanden voor tomatengalmijt! zondag 16 september 2018

Gezocht: Natuurlijke vijanden voor tomatengalmijt!

In het kader van het LA-traject ‘BALTO, Beheersing van Aculops lycopersici in tomaat’

Tomatengalmijt (Aculops lycopersici) is de laatste twee jaren sterk toegenomen in de Vlaamse tomatenteelt met een belangrijk economisch verlies als resultaat. Tomatengalmijt is niet zichtbaar met het blote oog of met een standaard loep. Telers merken hierdoor een aantasting te laat op, waardoor de mijt reeds in grote aantallen aanwezig is en zich heeft verspreid in de serre. Dit maakt de bestrijding des te moeilijker.

zondag 16 september 2018/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15951)/Commentaren (0)/
RSS

Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten (1/01/2018 - 31/12/2021)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

      

 

Projectinhoud:

Het algemene doel van dit project is te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke nematodenpopulaties (wortellesienematode Pratylenchus penetrans en de quarantaine wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi) bij de teelt van openluchtgroenten waarbij oordeelkundig gebruik gemaakt wordt van resistente groenbedekkers in teeltrotatiesystemen.

De primaire doelgroep zijn de openluchtgroentetelers die risico lopen op schade door nematoden in hun teelten (± 50 % van de 3.800 vollegrondsgroentebedrijven in Vlaanderen). Daarnaast richten we ons op hun teeltbegeleiders en adviseurs, veredelingsbedrijven, de groenteverwerkende industrie en de overheid.

 

Meer info?

PCG openluchtteam

 

Poster groenbedekkers: effect op Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans dinsdag 10 mei 2022

Poster groenbedekkers: effect op Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans

In het kader van het LA-traject 'Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenteteelt’

De bevindingen uit het project werden gebundeld in enkele infoposters over de wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi, de wortellesienematode Pratylenchus penetrans en een eerste overzicht over de waardplantstatus van een aantal courant gebruikte groenbedekkers voor deze twee nematodensoorten.

dinsdag 10 mei 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (9890)/Commentaren (0)/
Poster Pratylenchus penetrans in de groenteteelt donderdag 5 mei 2022

Poster Pratylenchus penetrans in de groenteteelt

In het kader van het LA-traject 'Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenteteelt’

De bevindingen uit het project werden gebundeld in enkele infoposters over de wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi, de wortellesienematode Pratylenchus penetrans en een eerste overzicht over de waardplantstatus van een aantal courant gebruikte groenbedekkers voor deze twee nematodensoorten.

donderdag 5 mei 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (9459)/Commentaren (0)/
Tags: nematoden
Poster Meloidogyne chitwoodi in de groenteteelt vrijdag 15 april 2022

Poster Meloidogyne chitwoodi in de groenteteelt

In het kader van het LA-traject 'Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenteteelt’

De bevindingen uit het project werden gebundeld in enkele infoposters over de wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi, de wortellesienematode Pratylenchus penetrans en een eerste overzicht over de waardplantstatus van een aantal courant gebruikte groenbedekkers voor deze twee nematodensoorten.

vrijdag 15 april 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (10377)/Commentaren (0)/
Tags: nematoden
De aanpak van aaltjes is perceelsspecifiek vrijdag 5 november 2021

De aanpak van aaltjes is perceelsspecifiek

In het kader van het Vlaio Landbouwtraject ‘Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten’

In Ruddervoorde konden resultaten van enkele jaren veldonderzoek door Inagro getoond worden. Op dit perceel lag de focus op het wortellesieaaltje, Pratylenchus penetrans. In tegenstelling tot het wortelknobbelaaltje geldt hiervoor geen quarantainestatus, maar kan dit aaltje wel schade berokkenen aan heel wat gewassen. De veldproeven wezen uit dat herfst- en winterprei konden helpen om de populatie te verlagen, ook erwten deden het goed, hoewel er hier toch rasverschillen waren. Ook de groenbedekkers leverden hier goede resultaten op, met als sterkhouder Tagetes patula. We zagen ook potentieel in Japanse haver.

vrijdag 5 november 2021/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (9536)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids Beheersing van het wortellesieaaltje 'Pratylenchus penetrans' vrijdag 5 november 2021

Bezoekersgids Beheersing van het wortellesieaaltje 'Pratylenchus penetrans'

In het kader van het Vlaio Landbouwtraject ‘Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten’ - Donderdag 7 oktober 2021

Tijdens dit studiemoment stelden we je graag de voornaamste projectresultaten naar de beheersing van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans en het wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi  in de groenteteelt voor. Welke groenten ondervinden schade en/of vermeerderen ze? Verder werd er ook advies gegeven rond het inzetten van de juiste groenbedekker om deze aaltjessoort te bestrijden.

vrijdag 5 november 2021/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (9210)/Commentaren (0)/
Presentatie studienamiddag 'Nematoden in de groenteteelt' maandag 2 maart 2020

Presentatie studienamiddag 'Nematoden in de groenteteelt'

Nematoden worden vaak de verborgen vijand genoemd

Tijdens dit studiemoment werden de voornaamste schadelijke nematoden voor de groenteteelt voorgesteld. Het gebruik van groenbedekkers en de impact daarvan op schadelijke nematoden werd toegelicht.

maandag 2 maart 2020/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (20867)/Commentaren (0)/
Kennis over levenscyclus nematoden cruciaal voor beheersing donderdag 10 januari 2019

Kennis over levenscyclus nematoden cruciaal voor beheersing

In het kader van het LA-traject ‘Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten’.

Zowel de wortelknobbelnematode als de wortellesienematode kunnen op een waardplant verschillende generaties per groeiseizoen vormen. De keuze van het gewas, de teeltduur  maar ook de bodemtemperatuur spelen hierbij een rol. Vaak is het de tweede of nog een latere generatie die schade veroorzaakt. Kennis over hun levenscyclus is cruciaal om een goede beheersingsstrategie uit te werken. Welke rol groenbedekkers hierin kunnen spelen wordt onderzocht.

donderdag 10 januari 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (15250)/Commentaren (0)/
Aaltjes beheersen met groenbedekkers?! maandag 4 september 2017

Aaltjes beheersen met groenbedekkers?!

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten'

In januari 2018 gaat een nieuw LA-traject van start met als doel te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke aaltjes met focus op Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi in de teelt van vollegrondsgroenten waarbij oordeelkundig gebruik gemaakt wordt van resistente groenbedekkers in teeltrotatiesystemen. Voor dit project zijn we op zoek naar enkele pilootbedrijven die kampen met aaltjes en willen participeren in het onderzoek.

maandag 4 september 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (21739)/Commentaren (0)/
RSS

Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen (1/10/2017 - 30/09/2021)

Coördinator:

 • ​PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)

 

 

 

Inleiding en situering:

De laatste jaren is er veel interesse voor de teelt van bataat, bij ons beter gekend als de ‘zoete aardappel’. Hoewel deze teelt in Vlaanderen nog zo goed als onbestaande is, zijn deze knollen ondertussen een vaste waarde geworden in het assortiment van de Vlaamse supermarkten. Het succes van de bataat is tegenwoordig alom merkbaar. Bekende tv-chefs maken duizend en één gerechten met de ‘zoete patat’ en ook de kranten rapporteren vol lof over deze veelzijdige knollen.

De hoge voedselkilometers en ecologische voetafdruk die gepaard gaan met de import van deze knollen moeten we er echter bijnemen. Alsmaar meer consumenten worden zich hiervan bewust en kiezen daarom weloverwogen voor lokaal geproduceerde voeding.

Het spreekt voor zich dat de Vlaamse boeren mee willen profiteren van dit succesverhaal. Vooronderzoek door PCG op vraag van telers doet vermoeden dat de teelt ook in Vlaanderen potentieel biedt. De kennis ontbreekt echter om op dit moment reeds succesvol te kunnen overgaan tot grootschalige productie van dit gewas. Optimalisatie van de teelt en het product is dan ook een cruciale stap in het proces. De zoektocht naar kwalitatief, betaalbaar plantmateriaal en de meest geschikte rassen die optimaal toegesneden zijn op de Vlaamse klimatologische en bodemkundige omstandigheden is een eerste stap. Een gedetailleerde karakterisering van de eigenschappen van de beschikbare rassen zal moeten uitwijzen welke rassen het meest geschikt zijn voor de verse markt dan wel voor de verwerkende industrie.

Om de economische haalbaarheid van deze teelt in Vlaanderen na te gaan zal een gedetailleerde kostprijsberekening gemaakt worden. Om te kunnen concurreren met buitenlands product zal het immers noodzakelijk zijn dat het kostenplaatje zo veel mogelijk geminimaliseerd wordt. Om de sector ook hierover goed te informeren zal een rendabiliteitsstudie gemaakt worden die het economisch potentieel van deze teelt voor de Vlaamse landbouwsector moet duiden.

 

Doel:

Het doel van dit project is het succesvol uitbouwen van de teelt van bataat in Vlaanderen, zowel op teelttechnisch als economisch vlak, om te komen tot een geschikt product zowel voor afzet via verse markt als voor de verwerkende industrie.

Dit doel willen we bereiken door optimalisatie van:

 • de teelttechniek
 • optimalisatie van productie van kwalitatief plantmateriaal
 • optimalisatie van de bewaring
 • gefundeerde rassenkarakterisatie naar gebruikswaarde
 • kwaliteit en functionaliteit
 • studie van de economische haalbaarheid van de teelt in Vlaanderen
 • kennisverspreiding.

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Brochure 'Bewaring bataat' dinsdag 20 september 2022

Brochure 'Bewaring bataat'

In het kader van het Vlaio LA-traject 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen'

Omdat er maar weinig gekend was over de bewaring van Vlaamse bataat, hebben we binnen het vierjarige LA-traject ‘Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen’ gezocht naar de ideale bewaaromstandigheden met focus op temperatuur en relatieve vochtigheid. De belangrijkste aandachtspunten en resultaten uit het onderzoek werden gebundeld in een praktische brochure.

dinsdag 20 september 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (7622)/Commentaren (0)/
Tags: bewaring
Bataat rassen 2021 donderdag 10 maart 2022

Bataat rassen 2021

Rassenproef bataat 2021

Orleans (Nativaland via Lenders BV (LSU)), Bellevue (Nativaland via Lenders BV (LSU)), Bayou Belle (Nativaland via Lenders BV (LSU)), Radiance (Nativaland via Lenders BV (LSU)), Covington (Lenders BV), Indosweet (Biological Youngplants), Astria (Biological Youngplants), Indopur (Biological Youngplants), JP9 (JoluPlant), JP10 (JoluPlant), JP11 (JoluPlant), JP12 (JoluPlant), JP13 (JoluPlant), JP14 (JoluPlant), Beauregard (Nativaland via Lenders BV).

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (9428)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Bataat demo plantmateriaal 2021 donderdag 10 maart 2022

Bataat demo plantmateriaal 2021

Demonstratie plantmateriaal bataat, ras Beauregard 2021

Omdat we in onze proeven en op praktijkpercelen zagen dat niet elke Beauregard hetzelfde bleek te zijn en er verschillen waren in opbrengst en vorm, besloten we om een proef aan te leggen specifiek met Beauregard aangeboden door verschillende plantenleveranciers. Ook kon zo nog eens de vergelijking gemaakt worden tussen slips en gewortelde planten bij deze variëteit.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (9049)/Commentaren (0)/
Bataat teelttechniek plantdichtheid 2021 donderdag 10 maart 2022

Bataat teelttechniek plantdichtheid 2021

Teelttechnische proef bataat: vergelijking plantdichtheid 2021

Deze proef toonde aan dat het kan lonen om een hogere plantdichtheid aan te houden bij het ras Orleans. Het aandeel verkoopbaar product binnen de sorteringen S tot L2 verhoogde hiermee tot 10 ton per hectare. Uiteraard verhogen ook de plantkost en arbeidsuren aanzienlijk. Om deze meerkost te beperken werd in 2021 de proef herhaald voor Orleans aan 75 x 25 cm (in vergelijking met 75 x 30 cm). Ook werd door tussentijds te oogsten de ontwikkeling van de knollen bij de twee verschillende plantdichtheden opgevolgd.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (9807)/Commentaren (0)/
Vergelijking plantmateriaal bataat, ras Beauregard 2021 maandag 21 februari 2022

Vergelijking plantmateriaal bataat, ras Beauregard 2021

In het kader van het Vlaio LA-traject 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen'

In 2021 werd het Beauregard plantmateriaal van de Belgische firma Decock Plants, de firma Babyplant uit Spanje (zowel bio als gangbaar), het Vlaamse bedrijf Vervit, de Nederlands firma Lenders en het Portugese Nativaland in een vergelijkende proef aangelegd. Bij alle firma’s werd geworteld plantmateriaal aangeleverd in trays. Enkel bij de firma Nativaland werden ongewortelde slips aangeleverd om als vergelijking mee te nemen met het gewortelde materiaal.

maandag 21 februari 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (4061)/Commentaren (0)/
Rassenonderzoek bataat 2021 vrijdag 7 januari 2022

Rassenonderzoek bataat 2021

Actualiteiten innovatieonderzoek december 2021

De opbrengstresultaten waren door de lagere temperaturen iets minder dan de eerdere drie seizoenen (zie grafiek). Toch zien we dat de toprassen nog steeds degelijke opbrengsten behaalden.

vrijdag 7 januari 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (11479)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Terugblik BATAAT dag 2021 donderdag 30 september 2021

Terugblik BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

PCG bracht de voornaamste resultaten uit vier jaar onderzoek en ging in op de teelttechniek en rassenkeuze van bataat. De invloed van keuze plantmateriaal, bemesting, watergift en gebruik van folie werden toegelicht. Vijf oranje rassen (Orleans, Bellevue, Beauregard, Bayou Belle en Indosweet) presteerden jaar na jaar goed en haalden over de jaren heen de hoogste verkoopbare opbrengsten. Naast onderzoek rond de teelt van bataat deed PCG ook uitgebreid smaak- en consumentenonderzoek.

donderdag 30 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (10660)/Commentaren (0)/
Presentaties BATAAT dag 2021 woensdag 8 september 2021

Presentaties BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

Op dinsdag 7 september 2021 organiseerden we een BATAAT dag. Het programma omvatte een seminarie met verschillende presentaties omtrent de productie, handel en consumptie van bataat in België en de wereld (VLAM), de teelt van bataat in Vlaanderen (PCG), gebruikswaarde en consumentenappreciatie van lokale bataat (PCG) en de verwerking van bataat tot vriesverse producten (Ardo). Na het seminarie werd een rondgang georganiseerd waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2021 ook bewaring, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod kwamen.

woensdag 8 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (15156)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids BATAAT dag 2021 woensdag 8 september 2021

Bezoekersgids BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

Op dinsdag 7 september 2021 organiseerden we een BATAAT dag. Het programma omvatte een seminarie met verschillende presentaties omtrent de productie, handel en consumptie van bataat in België en de wereld (VLAM), de teelt van bataat in Vlaanderen (PCG), gebruikswaarde en consumentenappreciatie van lokale bataat (PCG) en de verwerking van bataat tot vriesverse producten (Ardo). Na het seminarie werd een rondgang georganiseerd waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2021 ook bewaring, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod komen.

woensdag 8 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (13752)/Commentaren (0)/
Bataat rassen 2020 donderdag 18 maart 2021

Bataat rassen 2020

Rassenproef bataat 2020

1 Burgundy (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 2 Orleans (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 3 Evangeline (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 4 Bellevue (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 5 Beauregard (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 6 Bayou Belle (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 7 Purple "Sakura" (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 8 Radiance (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 9 Covington (Slip - (Viveros Santana (NCSU)) / 10 Indosweet (Plug - (Biological Youngplants)) / 11 Astria (Plug - (Biological Youngplants) / 12 Beauregard (Plug - (Vervit)) / 13 Diana (Plug - (Vervit)) / 14 Dondu (Plug - (Vervit)) / 15 Blanco Solo (Plug - (Vervit)) / 16 JP1 (Paperpot - (JoluPlant)) / 17 JP2 (Paperpot - (JoluPlant)) / 18 JP3 (Paperpot - (JoluPlant)) / 19 Beauregard (Paperpot - (JoluPlant)) / 20 JP8 (Paperpot - (JoluPlant)).

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (15845)/Commentaren (0)/
RSS
1345Laatste

Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei (01/10/2016 – 31/12/2020)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
 • KULeuven (Katholieke Universiteit Leuven)

 

    

 

Projectinhoud:

Jaar na jaar blijven kool- en preitelers bacterieziekten aanhalen als één van de belangrijkste en meest frustrerende problemen. In kool wordt voornamelijk zwartnervigheid vastgesteld veroorzaakt door Xanthomonas campestris pv. campestris; in prei wordt voornamelijk bacteriebrand vastgesteld veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv. porri.

Het reeds uitgevoerde onderzoek (IWT-project 100881) heeft op heel wat vragen een antwoord kunnen geven. Tijdens de voorbije jaren heeft de projectgroep via informatievergaderingen en publicaties de noodzaak van preventieve maatregelen en passende hygiënemaatregelen trachten mee te geven met de telers.

De projectgroep is er echter van overtuigd dat het - door de latente aanwezigheid van Pspo op plantmateriaal en door de hoge bacteriedruk in productievelden - onrealistisch is besmettingen via preventieve of hygiënische maatregelen verder te reduceren. Door het gebrek aan middelen om fytopathogene bacteriën te bestrijden, worden momenteel vaak chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt die niet effectief en dus volkomen zinloos zijn.

In IWT-project 100881 werden veelbelovende resultaten bekomen met faagtherapie. Bacteriofagen of kortweg fagen zijn kleine virussen, veilig voor de mens, die specifieke bacteriën infecteren. Ze gebruiken de replicatiemachinerie van hun gastheer om zich te vermenigvuldigen.

De hoofddoelstelling van dit project is de reeds gegenereerde resultaten vertalen naar een strategie voor de beheersing van Xanthomonas campestris pv. campestris in kool en Pseudomonas syringae pv. porri in prei. Een strategie die door fytofarmaceutische bedrijven of spin-offs kan opgenomen worden om nieuwe, innovatieve producten aan te maken en aan te leveren aan de telers. Een strategie waarvan het POC tijdens de eerste biënnale wordt uitgewerkt en die gefinetuned wordt in de tweede biënnale. Na de eerste biënnale wordt samen met de gebruikersgroep een go/no-go beslissingsmoment voorzien./p>

Om deze strategie te bekomen worden volgende doelstellingen gesteld:

 • Fagen tegen Xanthomonas campestris pv. campestris in kool en Pseudomonas syringae pv. porri in prei moeten op een optimale manier toegepast worden. Deze bacterie bestrijdende virussen moeten bescherming bieden waar de plant het nodig heeft. Inzicht in plant-pathogeen interactie is hierbij van primordiaal belang. Dit inzicht werd bekomen in IWT-project 100881.
   
 • Faagpreparaten moeten op een industriële schaal geproduceerd kunnen worden. Ze moeten stabiel zijn, zowel bij opslag als na toepassing. Ze moeten blijvende werkzaamheid garanderen. De werkwijzen die ontrafeld werden in IWT-project 100881 zullen opgeschaald worden.
   
 • Faagpreparaten moeten gevaloriseerd kunnen worden: ze moeten als PPP erkend kunnen worden en in een IPR beschermd kunnen worden. De mogelijkheden voor PPP en IPR zullen gekaderd worden.
   
 • Telers moeten zich bewust zijn van problemen met en oplossingen voor Xcc en Pspo. Preventieve en hygiënische maatregelen, die gebundeld werden in IWT-project 100881, moeten basiskennis worden en tot basishandelingen leiden. Individuele bezoeken en adviezen moeten er ook voor zorgen dat de huidig gebruikte zinloze chemische bestrijding stopt. Telers zullen vertrouwd gemaakt worden met de bacteriofagen als ecologisch verantwoorde bestrijders en zullen de nodige instructies krijgen voor praktijktoepassingen. Hierdoor willen we de bacteriënpopulaties terugdringen, zowel in de opkweekvelden als in productievelden.

 

Meer info?

Louis Lippens

 

Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas 2020 donderdag 18 maart 2021

Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas 2020

Efficiëntie van fagen tegen Xanthomonas campestris pv. campestris (of Xcc) in bloemkool 2020

In de proef werd de werkzaamheid onderzocht van een combinatie van een fytodrip en een plantbakbehandeling met een faagcocktail, toegepast voor plant. Ook de werkzaamheid van een bladbehandeling van deze faagcocktail in drie à vier behandelingen na plant, werden nagegaan, al dan niet voorafgegaan door de fytodrip en plantbakbehandeling.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (2803)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas 2019 dinsdag 1 september 2020

Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas 2019

Werkzaamheid van bacteriofagen tegen zwartnervigheid (Xanthomonas) in bloemkool 2019

Deze proef werd uitgevoerd om de werkzaamheid van fytodrip, plantbakbehandeling en behandelingen in het veld met bacteriofagen tegen Xanthomonas campestris pv. campestris (zwartnervigheid) in bloemkool te onderzoeken.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (9964)/Commentaren (0)/
Enquête bacterieziekten in prei en kool woensdag 29 maart 2017

Enquête bacterieziekten in prei en kool

In het kader van het LA-traject VLAIO 'Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei'

Op 1 oktober 2016 is het LA-traject (Vlaio) ‘Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei’ van start gegaan.Aanvullend aan het project zijn enkele bachelor studenten van KU Leuven aan de slag gegaan rond dit thema. Zij hebben een online enquête opgesteld om telers van prei en kolen te bevragen over bacteriële infecties en het gebruik van bacteriofagen.

woensdag 29 maart 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (14581)/Commentaren (0)/
Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei woensdag 2 november 2016

Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei

In het kader van het LA-traject VLAIO 'Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei'

Jaar na jaar blijven kool- en preitelers bacterieziekten aanhalen als één van de belangrijkste en meest frustrerende problemen. In kool wordt voornamelijk zwartnervigheid vastgesteld veroorzaakt door Xanthomonas campestris pv. campestris; in prei wordt voornamelijk bacteriebrand vastgesteld veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv. porri.

woensdag 2 november 2016/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (1512)/Commentaren (0)/
Faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei vrijdag 21 oktober 2016

Faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei

Actueel projecten openluchtteelten oktober 2016

Het LA-traject 'Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei' is gestart op 1/10/2016 en wordt uitgevoerd door KU Leuven als expert op vlak van bacteriofaagonderzoek, het ILVO als referentiecentrum voor bacteriële pathogenen in de landbouw en de praktijkcentra PCG, PSKW en Inagro. Het PCG is coördinator en heeft samen met PSKW en Inagro een hechte band met de landbouwsector.

vrijdag 21 oktober 2016/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (20226)/Commentaren (0)/
RSS

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden (01/09/2016 – 30/11/2020)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Technologiecampus De Nayer - KULeuven (Katholieke Universiteit Leuven)

 

    

 

Projectinhoud:

In Vlaanderen kleurt momenteel 21% van de MAP-meetpunten rood terwijl Europa de doelstelling oplegt om tegen 2018 slechts 5% rode MAP-meetpunten te hebben. In ongeveer 35% van deze rode MAP-meetpunten is nitraatrijk drainagewater van landbouwpercelen de oorzaak. Omdat een doorgedreven strenge bemesting geen garantie biedt tot lagere nitraatconcentraties in het drainagewater, zeker niet in intensieve teelten met hoge latente stikstof en ondiep wortelgestel, dringen andere oplossingen zich op.

In het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' dat op 1 september 2016 van start is gegaan, bundelen het PCG (coördinator), Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en KULeuven – Technologiecampus De Nayer - voor een periode van 4 jaar hun krachten om een oplossing uit te werken.

Tijdens het project wordt een best beschikbare techniek (BBT) ontwikkeld om te velde nitraten uit drainagewater te halen daar waar strikte bemesting onvoldoende verbetering brengt aan de waterkwaliteit. Met denitrificatietechnieken wordt een maximale concentratie van 50 mg nitraat/L in het drainagewater van landbouwpercelen beoogd.

De ontwikkelde BBT wordt tijdens dit project op 3 verschillende locaties in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen geïmplementeerd om er de rode MAP-meetpunten aan te pakken. Een belangrijke stap is het streven naar een gezamenlijke aanpak door landbouwers. Via collectieve afspraken wordt bepaald waar de BBT moet ingezet worden om te komen tot een groen MAP-meetpunt. Het uitwerken en opstarten van een blauwe dienst moet ervoor zorgen dat de landbouwers en/of de waterbeheerders in staat zijn het zuiveringssysteem zelfstandig te beheren en onderhouden. Via de werking van het CVBB, voorlichtingsmomenten, demonstraties, publicaties, … bereiken de gedemonstreerde technieken de volledige doelgroep en zal de techniek binnen de duur van het project verspreid worden naar een brede groep van landbouwers (o.a. mogelijk via KMO-projecten).

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

 

Handleiding gebruik modelleringstool MBBR-installaties donderdag 4 maart 2021

Handleiding gebruik modelleringstool MBBR-installaties

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

Het doel van de bekomen data is het maken van gefundeerde beslissingen bij het plaatsen van MBBR-installaties in het veld en dit zowel op vlak van technische als economische haalbaarheid. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om een afweging te maken ten opzichte van andere end-of-pipe oplossingen. Aan de hand van gekende data zal het model een simulatie maken van het effect van één of meer MBBR-installaties op een afstroomzone. Het effect op een groter stroomgebied kan dan worden nagegaan en geëvalueerd op technisch en economisch haalbaarheid. 
Je krijgt een overzicht van wat het effect is per afstroomzone en de daarmee gepaard gaande kosten. Daarnaast krijg je ook een totaal beeld van het effect op stroomgebied niveau en de kosten die hier bij komen kijken. Met deze gegevens kan een afweging worden gemaakt met andere end of pipe oplossingen om zo de meest praktische en kostenefficiënte oplossing te selecteren.

donderdag 4 maart 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (16127)/Commentaren (0)/
Handleiding en designtool voor denitrificerende MBBR-installaties donderdag 4 maart 2021

Handleiding en designtool voor denitrificerende MBBR-installaties

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

De MBBR-technologie (Moving Bed Biofilm Reactor), die eind jaren tachtig, begin jaren negentig in Noorwegen werd ontwikkeld, is een biofilmproces waarbij de biomassa groeit op kunststof dragermateriaal (carriers) dat met behulp van mechanische mengers en/of beluchters (periodiek) in beweging wordt gehouden in de reactorruimte. Hierdoor ondervindt de MBBR geen last van verstopping en als gevolg van de constante beweging en botsing van de carriers. In tegenstelling tot de AS-technologie heeft de MBBR geen bezinker nodig voor de scheiding van vaste stoffen van het gezuiverde water, en is de prestatie van het systeem dus onafhankelijk van het bezinkingsrendement. Bovendien is het een kosteneffectief en zeer efficiënt zuiveringssysteem dat weinig onderhoud vraagt. Een MBBR kan bij een zeer hoge belasting worden gebruikt en het proces is ongevoelig voor belastingsvariaties.

donderdag 4 maart 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (14541)/Commentaren (0)/
Moving Bed Bioreactor - MBBR | infobrochure dinsdag 2 maart 2021

Moving Bed Bioreactor - MBBR | infobrochure

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

De MBBR (Moving Bed Bioreactor) kan te velde nitraten uit drainagewater halen, daar waar geoptimaliseerde bemesting onvoldoende verbetering brengt aan de waterkwaliteit. Een MBBR is een reactor die aangesloten is op de moerbuis van een drainagesysteem.

dinsdag 2 maart 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (15714)/Commentaren (0)/
Infofiche Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) dinsdag 18 augustus 2020

Infofiche Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

Een aanzienlijk deel van de rode MAP-meetpunten wordt negatief beïnvloed door nitraatrijk drainagewater. In bepaalde intensieve teelten biedt een duurzame bemesting geen garantie voor acceptabele nitraatconcentraties in het drainagewater. Nog strengere bemestingsnormen zullen onherroepelijk leiden tot productie- en kwaliteitsverlies. 

dinsdag 18 augustus 2020/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (15178)/Commentaren (0)/
Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie woensdag 29 april 2020

Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

In een Moving Bed BioReactor halen micro-organismen nitraat uit drainagewater. Ze zetten het om in het onschadelijke stikstofgas.

woensdag 29 april 2020/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (18644)/Commentaren (0)/
RSS
123