X
GO

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Het Vlaamse overheidsagentschap ondersteunt innovatie in Vlaanderen op verschillende manieren. Het agentschap Innoveren en Ondernemen stimuleert de overdracht van kennis tussen de academische en de bedrijfswereld.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Lopende projecten

Klimaatmaatregelen en slim waterbeheer mét economische kansen op het tuinbouwbedrijf (01/01/2023 - 31/12/2025)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

Projectpartners:

 • Innovatiesteunpunt
 • PCFruit (Proefcentrum Fruitteelt)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

    

 

Meer info?

Elise Vandewoenstijne
Anne Waverijn


'CropExplore For Farmers' - Exploratie van duurzame gewassen voor toepassingen in de Vlaamse circulaire bio-economie (1/01/2023 - 31/12/2025)

Coördinator:

 • Flanders’ FOOD

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • HOGENT (Hoge school Gent)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Boerenbond
 • VIVES Hogeschool
 • Catalisti
 • KU Leuven (Katholieke universiteit Leuven)

          

 

Doel:

Het hoofddoel van dit project is landbouwers te inspireren en te stimuleren om nieuwe teelten te starten die een potentieel hebben binnen de Vlaamse bio-economie.
Om dit doel te bereiken, zijn er een aantal deeldoelstellingen gedefinieerd die een rechtstreekse impact hebben op de doelgroep en de algemene doelstelling, zoals:

 • Inventariseren technologische en agro-economische kennis over een groot aantal akkerbouwgewassen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie tijdens uitgebreide exploratiefase in een kennis-matrix
 • Omzetten van de kennis-matrix in een online tool voor telers en als bron van inspiratie voor bedrijven.
 • Demonstreren en optimaliseren teelt van drie potentiële gewassen
  • Deder
  • Yacon
  • Hennep
 • Landbouwers en bedrijven op continue wijze informeren over en inspireren met de projectresultaten aan de hand van publicaties, proefveldbezoeken, demonstraties en individueel advies voor een maximale doorstroming van de algemene kennis.

Binnen dit CropExplore for Farmers project, is PCG betrokken omtrent de teeltoptimalisatie van yacon.

 

Meer info?

Helena Arents
Annelien Tack

 


W&W 2.0: ‘Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen’ (01/09/2022 - 31/08/2026)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
 • KU Leuven
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Praktijkpunt Landbouw
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

     

 

Doel:

Waarnemingen en waarschuwingen (W&W) zijn een essentieel onderdeel voor een optimale geïntegreerde gewasbescherming. In de openlucht groenteteelt gebruiken we al ruim 20 jaar waarschuwingssystemen voor diverse plagen en ziekten. De waarnemingen gebeuren door de proefcentra op meerdere percelen per teelt en per regio. Gedurende het seizoen wordt op deze waarnemingspercelen wekelijks gemonitord. De monitordata, klimaatgegevens en vastgelegde schadedrempels vormen de basis voor de wekelijkse waarschuwingsberichten voor koolgewassen, prei, wortelen en witloof.

In de context van steeds strengere beperkingen op het gebruik van gewasmiddelen is een verbetering en uitbreiding van de W&W systemen noodzakelijk. De nieuwe middelen op de markt vergen bovendien een grotere kennis en meer informatie over de plaag-, ziekte- en gewastoestand op het perceel. Door nieuwe technologieën te benutten en meer digitalisering in te voeren, kunnen we de waarschuwingen voor de telers meer betrouwbaar, breder toepasbaar en meer interactief maken.

We wensen met dit project het systeem van waarnemingen en waarschuwingen:

 • beter, efficiënter, sneller en (semi)automatisch te maken via o.a. een doorgedreven digitalisering, beeldherkenning en gebruik van slimme monitoringssystemen;
 • te bestendigen als pijler voor IPM in Vlaanderen, gedragen door een brede community;
 • robuust in de huidige en toekomstige markt te zetten.

In dit project focussen we op het verbeteren van de W&W systemen voor vier doelplagen:

 • witloofmineervlieg
 • wortelvlieg
 • koolvlieg
 • trips

Het doel is de gebruikte monitoringssystemen waar noodzakelijk te automatiseren en uit te breiden met een community van waarnemers. Verder willen we de voorspellingsmodellen optimaliseren en/of beter integreren in de data-analyse. Naast een verbeterd databeheersyssteem beogen we ook de waarschuwingsberichten performanter en meer toegankelijk te maken voor de Vlaamse groentetelers.

 

Meer info?

Louis Lippens

De huidige W&W-systemen verbeteren

De huidige W&W-systemen verbeteren

In het kader van het LA-traject 'W&W 2.0: ‘Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen’

Waarnemingen en Waarschuwingen (W&W) zijn reeds verschillende jaren een belangrijk onderdeel van optimale geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM). Door technieken als automatische insectenvallen, modellering in de cloud en digitale communicatiesystemen in te zetten, willen we de bestaande systemen verder verbeteren. Zo kunnen de W&W-systemen met gerichte berichtgeving de telers bijstaan in het optimaliseren van de gewasbescherming.

vrijdag 14 oktober 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (1089)/Commentaren (0)/
RSS

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Scientia Terrae

         

 

Situering:

Het komkommerbontvirus CGMMV (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus) vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in Vlaanderen omwille van zijn hoge persistentie en de ernstige schade dat dit virus aan plant en vrucht kan aanrichten. CGMMV is geen nieuw virus, maar de laatste jaren neemt het areaal besmette bedrijven in Vlaanderen echter sterk toe en uitbraken lijken ook zwaarder te worden. Deze toename is extra verontrustend vermits er in de komkommersector reeds wordt ingezet op preventieve hygiëne-maatregelen. Dit toont aan dat de huidige preventieve aanpak geen garantie op succes geeft. Deze problematiek remt de transitie van de sector naar de hogedraadteelt en daardoor de groei en innovatie van de komkommersector. Om de komkommerproductie van Vlaanderen te blijven waarborgen en de innovatie in de sector te stimuleren, is er dringend een duurzame oplossing nodig voor dit virus.


Doel:

Het algemene doel is de ontwikkeling van een geïntegreerde beheersingsstrategie voor CGMMV in de komkommerteelt, gebaseerd op een vlotte kennisuitwisseling, verbetering van de preventieve aanpak, objectieve criteria voor rassenresistentie en verlaging van symptoomexpressie en virusontwikkeling.

Het hoofddoel van dit project is het verbeteren van het teeltrendement van de Vlaamse komkommerbedrijven en de kwaliteit van het product, door een duurzame geïntegreerde beheersingsstrategie op te stellen voor CGMMV. Dit door in te zetten op verschillende aspecten: voorkomen, monitoren, bestrijden en integrale aanpak. De verschillende doelstellingen van dit project worden in deze categorieën ingedeeld.


Voorkomen

 • Opzetten van een kenniskring van telers en een internationaal kennisplatform
 • Preventiestrategie van de komkommertelers versterken door het opzetten van sensibiliseringsacties op sectorniveau
 • Ontwikkelen van een evaluatieprotocol voor rasresistentie en hiermee een objectieve rassenlijst opstellen
 • Kennis over de interactie van CGMMV met andere komkommervirussen
 • Validatie van een eventuele vaccinatie-strategie
   

Monitoren

 • Ontwikkeling van een gevoelige detectietechniek om lage concentraties van het virus te detecteren in water.
 • Ontwikkeling techniek om infectieus van niet-infectieus virus te onderscheiden
 • Opzetten van drainwatermonitoring als ‘early warning system’ voor besmetting
   

Bestrijden

 • Kennis over welke klimaat- of teeltaanpassingen nuttig zijn om enerzijds stress te verlagen en anderzijds weerbaarheid van de planten te verhogen met verminderde impact van CGMMV als gevolg.
 • Validatie performante waterontsmettingsmethode
 • Integrale aanpak
 • Valideren van de nieuwe kennis in een complete, geïntegreerde beheersingsstrategie bij verschillende bedrijven.


Meer info?

Saskia Buysens

Vragenlijst komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV)

Vragenlijst komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV)

In het kader van het LA-traject 'Integrale aanpak van komkommerbontvirus (Cucumber green mottle mosaic virus of CGMMV)'

In deze enquête polsen we naar jullie ervaringen met het komkommerbontvirus (CGMMV) en Cucurbit Aphid-borne Yellows Virus (CABYV). De informatie over CGMMV die hier uit voortkomt zal worden gebruikt worden om de projectaanvraag (InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus) te ondersteunen en de nood vanuit de sector te benadrukken.

dinsdag 4 oktober 2022/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (4267)/Commentaren (0)/
RSS

OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen (02/11/2021 - 01/11/2025)

Coördinator:

 • Bodemkundige Dienst van België (BDB)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek)
 • Boerennatuur Vlaanderen

         

 

Doel:

De druk op waterbeschikbaarheid zal toenemen, mede doordat de vraag naar water hoog blijft in Vlaanderen. Peilgestuurde drainage (PDG) is een drainagetechniek op niveau van het perceel, waarbij gedraineerd wordt met een netwerk van doorlatende buizen onder de grond. In tegenstelling tot conventionele drainage monden de buizen uit in een verzameldrain die door het peil in een regelput gestuurd kan worden. OP-PEIL wil op korte termijn de doorbraak van PGD, die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief zijn, in Vlaanderen realiseren.

 

De partners willen dit realiseren door:

 • Het verder opbouwen en samenbrengen van de kennis die de afgelopen jaren vergaard is rond PGD in Vlaanderen, met nadruk op de meerwaarde die PGD kan betekenen in de strijd tegen verdroging en voor de bedrijfsvoering en financiële meeropbrengst voor de landbouwer.

  Specifiek wordt er de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten:
 1. het potentieel van subirrigatie via PGD,
 2. de invloed van PGD op het zoet-zoutvlak in de poldercontext,
 3. de mogelijkheden voor waterbeheer op landschapsschaal.
   
 • Het aanbieden van beslissingsondersteunende richtlijnen en praktische aanbevelingen aan bedrijven over de perceelsspecifieke toepassing van PGD.
   
 • Het stimuleren en begeleiden van doelgroepbedrijven bij de omvorming van klassieke naar PGD, met de nadruk op het aanleggen van een haalbaar en financieel rendabel PGD-systeem.
   
 • Het maximaal uitdragen van de kennis rond PGD, zowel door het projectteam als door de landbouwers van de doelgroepbedrijven, aan de hand van demonstratieactiviteiten en workshops.
   

De ambitie van het project om de bijdrage van PGD aan een meer duurzame productie in land- en tuinbouw in kaart te brengen en te demonstreren. Om dit te realiseren zetten we zowel in op het stimuleren en uitvoeren van participatieve veranderingstrajecten bij telers en op het demonstreren van innovatieve toepassingen van PGD. De meerwaarde die de omvorming van klassieke drainage naar PGD kan betekenen in het tegengaan van gebiedsverdroging, en de mogelijkheden voor en meerwaarde van collectief peilbeheer voor verschillende stakeholders worden ook onderzocht. Zo willen we ook de kaart van landbouw als klimaatbuffer en van natuur als bondgenoot van landbouw volop uitspelen.

 

Meer info?

Elise Vandewoenstijne
Anne Waverijn

Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

Op donderdag 15 december vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer’ plaats. De studiedag werd georganiseerd door het Waterportaal, een Oost-Vlaams infoloket waar land- en tuinbouwers terecht kunnen met vragen en informatie over waterbeheer op het bedrijf. In de toekomst zullen we meer en meer geconfronteerd worden met lange periodes van droogte en toenemende kans op intense buien en eventueel overstromingen. Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

dinsdag 24 januari 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (1696)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Presentaties studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Presentaties studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Praktische tips en maatregelen

We hebben vaker te maken met droge, hete periodes die worden afgewisseld met plaatselijk zeer zware buien. Je kan je gewassen hiertegen wapenen door in te zetten op goed bodembeheer in combinatie met efficiënt watergebruik. Op donderdag 15 december 2022 vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' plaats op het PCG waarbij praktische tips en maatregelen voorgesteld werden.

dinsdag 24 januari 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (1905)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Gezocht: perceel geschikt voor subirrigatie

Gezocht: perceel geschikt voor subirrigatie

In het kader van het Vlaio LA-traject 'OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen'

Subirrigatie kan aangelegd worden in de nabijheid van grote dakoppervlaktes zoals industrieterreinen, bufferbekkens, plaatsen met continue bemaling onder infrastructuur zoals tunnels of plaatsen waar veel oppervlaktewater beschikbaar is. Maar er kan ook gewerkt worden met stuwen die het waterpeil in grachten verhogen.

woensdag 18 mei 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (3930)/Commentaren (0)/
RSS

SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg (01/01/2021 - 31/12/2024)

Coördinator:

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

    

 

Doel:

Koolvlieg (Delia radicum L.) wordt beschouwd als een veel voorkomende, moeilijk beheersbare plaag bij koolgewassen. Deze vlieg legt haar eitjes nabij de plantvoet af waarna de larven in de wortels binnendringen. De larven vormen er al voedend gangen, met verrotting en kwaliteitsschade tot gevolg. Door hun verdoken levenswijze is de plaag moeilijk te bereiken en het beheersen ervan niet eenvoudig. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten zetten de telers onder druk. Inzetten op natuurlijke plaagbeheersing en teelt-technische maatregelen als onderdeel van een duurzaam teeltsysteem zou een uitweg kunnen bieden.

 

Daarvoor onderzoeken we een aantal verschillende pistes:

 • Het beter begrijpen van de biologie en de interacties tussen de plaag en zijn natuurlijke vijanden is een eerste stap. Via een inventarisatie op verschillende koolpercelen brengen we in kaart welke natuurlijke vijanden er in onze regio’s voorkomen en in welke aantallen.
   
 • Via intercropping trachten we deze natuurlijke vijanden te stimuleren zodat die kunnen bijdragen aan een duurzame bestrijding.
   
 • Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om natuurlijke vijanden uit te zetten of toe te passen in een koolgewas en of de voordelen kunnen opwegen tegen de kosten.
   
 • Tot slot zetten we in op preventie door het gebruik van afdekmaterialen te optimaliseren en innovatieve technieken uit te testen die de eitjes verwijderen.

 

Uiteraard is het de bedoeling dat al deze informatie tot bij de telers geraakt, wat we zullen bereiken via onder meer demo’s en voorlichting.

 

Meer info?

Annelien Tack

Enquête plaagbeheersing van koolvlieg

Enquête plaagbeheersing van koolvlieg

In het kader van het Vlaio LA-traject ‘Suscabfly: Duurzame beheersing van koolvlieg’ werken we rond duurzame beheersingstechnieken voor koolvlieg'

In het kader van dit project werd een bevraging opgesteld die peilt naar de gebruikte technieken en noden van kooltelers om de koolvliegplaag te beheersen.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (4190)/Commentaren (0)/
Duurzame koolvliegbestrijding

Duurzame koolvliegbestrijding

In het kader van het Vlaio LA-traject ‘Duurzame beheersing van koolvlieg - SUSCABFLY’

Een gebrek aan praktijkkennis over deze maatregelen weerhoudt telers er echter van ze toe te passen. Het doel van het SUSCABFLY-project is om de kennishiaten over deze technieken weg te werken en verder te bouwen aan een duurzame beheersingsstrategie voor deze plaag.

donderdag 11 augustus 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (6022)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Proefvelden PCG

Op maandag 13 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9622)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg eerste vrucht 2021 - uitzetten kortschildkever Atheta coriaria

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg eerste vrucht 2021 - uitzetten kortschildkever Atheta coriaria

Bloemkool koolvliegbestrijding d.m.v. het uitzetten van de kortschildkever Atheta coriaria, bloemkool 1ste vrucht 2021

Deze proef werd opgezet om het effect na te gaan van het uitzetten van de kortschildkever Atheta coriaria op de aantasting veroorzaakt door koolvlieg in het veld.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (5365)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg eerste vrucht 2021 - uitzetten nematode Steinernema feltiae

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg eerste vrucht 2021 - uitzetten nematode Steinernema feltiae

Bloemkool koolvliegbestrijding d.m.v. het uitzetten van de nematode Steinernema feltiae, bloemkool 1ste vrucht 2021

Deze proef werd opgezet om het effect na te gaan van het uitzetten van de nematode Steinernema feltiae op de aantasting veroorzaakt door koolvlieg in het veld.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (5286)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoek aan de proeven: uien, prei, oregano, basilicum, koolgewassen, wortelen en bladgewassen

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

dinsdag 29 juni 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19211)/Commentaren (0)/
Duurzame beheersing van koolvlieg

Duurzame beheersing van koolvlieg

In het kader van het LA-traject ‘Duurzame beheersing van koolvlieg’

Telers zijn vaak genoodzaakt om hun toevlucht te zoeken tot chemische gewasbescherming. Recente evoluties in de gewasbescherming en de stijgende vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten zetten hen echter onder druk. Het gebruik van duurzame en natuurlijke plaagbeheersingstechnieken kan een uitweg bieden uit deze impasse.

maandag 21 december 2020/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (6831)/Commentaren (0)/
RSS

Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat (01/09/2022 - 31/08/2026)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

Projectpartners:

 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)
     

 

Doel:

Het hoofddoel van dit project is het maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat. Concreet willen we een uniformere knolsortering bekomen met een maximale kwaliteit om de reststromen op de productiebedrijven te verminderen en de kostprijs te verlagen. Dit alles voor een meer duurzaam en rendabel resultaat en een betere concurrentiepositie van de lokale teelt.

Om dit doel te bereiken, kunnen we een aantal deeldoelstellingen definiëren die een rechtstreekse impact hebben op de doelgroep en de algemene doelstelling, zoals:

 • Het opstellen van rasspecifieke groeicurves en richtlijnen voor de voornaamste rassen bataat in functie van het verkrijgen van een uniforme knolaanleg;
 • Gefundeerde kennis aanleggen over de invloed van water en nutriënten op de teelt van bataat met het oog op het verantwoord omspringen met productiefactoren voor een duurzame teelt;
 • Een beheersingsstrategie bieden voor aanwezige ziekten en plagen in deze nieuwe teelt;
 • Het optimaliseren van de oogst- en bewaarstrategie in functie van een jaarrond kwalitatief lokaal aanbod;
 • De sector op continue wijze informeren over de projectresultaten aan de hand van publicaties, proefveldbezoeken, demonstraties en individueel advies voor een maximale doorstroming van de kennis.

 

Met de steun van

 

Meer info?

Annelien Tack

Onderzoek in bataat gaat verder

Onderzoek in bataat gaat verder

In het kader van het VLAIO LA-project 'Maxbat'

Dat succesvol bataat telen in België mogelijk is, zoveel is duidelijk. Toch zijn er nog heel wat vragen waarop we vandaag het antwoord niet kennen en vraagt de uitbreiding van deze teelt diepgaander onderzoek.

dinsdag 21 februari 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (1538)/Commentaren (0)/
Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit van bataat

Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit van bataat

In het kader van het LA-traject ‘Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat’

Dat succesvol bataat telen in België mogelijk is, zoveel is duidelijk. Toch zijn er nog heel wat vragen waarop we vandaag het antwoord niet kennen en vraagt de uitbreiding van deze teelt diepgaander onderzoek. Op 1 september 2022 ging daarom het 4-jarige LA-traject ‘Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat’ van start. Het PCG is coördinator en werkt voor het onderzoek rond bewaring samen met het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT). Het project wil de productuniformiteit en -kwaliteit van bataat vergroten voor een meer duurzaam en rendabel resultaat.

dinsdag 6 september 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (791)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

Duurzaam en economisch verantwoorde alternatieven voor chemische bodemontsmetting - ALTCHEM (01/06/2020 - 31/05/2024)

 

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

   

 

Doel:

De voorbije jaren hebben we gezien dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden en dit dwingt telers soms tot het stopzetten van de activiteiten.

Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen en dwingen andere methoden zich op.

Diverse omringende landen bouwden in de voorbije jaren al kennis op rond alternatieve bodemontsmettingsmethoden. De reeds beschikbare kennis zou echter moeten gevalideerd worden en vertaald naar de Vlaamse omstandigheden. Zodoende kunnen deze methoden hun intrede vinden bij de Vlaamse telers.

Rhizoctonia solani blijft een probleem vormen in de teelt van kropsla. Niettegenstaande er recentelijk nog veel kennis is vergaard rond deze ziekte, maar de beheersing is er enkel nog complexer door geworden. Een resetten van de bodem is met de huidige kennis daarom nog steeds noodzakelijk om een rendabele teelt te garanderen.

Pythium geeft reeds een tiental jaar problemen bij de teelt van veldsla in België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Het merendeel van de telers in België die geconfronteerd worden met deze problematiek doen reeds aan teeltrotatie met een hele reeks andere gewassen, maar toch zien ze het probleem jaarlijks toenemen tot het punt dat de teelt op heel wat bedrijven onmogelijk is geworden. Testen gaven in het buitenland positieve resultaten weer voor solarisatie en stomen.

Voor grondwitloof gebeurt het forceren van de witloofwortels tot eetbare kroppen in de grondschuur. Eens de bodem daar besmet is met een ziekte als Sclerotinia sclerotiorum nemen de opbrengst- en kwaliteitsverliezen jaar na jaar toe. In deze teelt is geen enkele chemische bodemontsmetting meer toegelaten. Het uitgraven van de grond tot een halve meter diepte is een ingrijpende maatregel, weinig praktisch, niet altijd effectief. Bovendien mist de aangevoerde grond een normale bodemstructuur wat heel wat nieuwe kwaliteitsproblemen zoals zwartverkleuring van het witloof met zich meebrengt.

Het hoofddoel van ALTCHEM is om een effectief, rendabel en duurzaam alternatief te vinden voor chemische bodemontsmetting. En dit voor de teelten kropsla, veldsla en witloof.

De doelstelling is ook om deze ingrijpende methoden zo lang mogelijk uit te stellen. Het inbrengen en stimuleren van gunstige micro-organismen net na de behandeling kan hier een belangrijke rol in spelen.

 

Meer info?

Anne Waverijn

Presentaties studiedag bladgewassen onder glas

Presentaties studiedag bladgewassen onder glas

In het kader van de Vlaio LA-trajecten 'Duurzaam en economisch verantwoorde alternatieven voor chemische bodemontsmetting - ALTCHEM' en 'Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten - FoSSy'

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden.

donderdag 26 januari 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (1854)/Commentaren (0)/
Biosolarisatie en zeilstomen getest om zwartrot te bestrijden

Biosolarisatie en zeilstomen getest om zwartrot te bestrijden

In het kader van het VLAIO LA-traject ALTCHEM ‘Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting’.

Dit jaar verkennen we op het PCG opnieuw duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting.  Deze zomer hebben we diverse alternatieve ontsmettingsmethodes toegepast op grond die met Rhizoctonia solani besmet is. Op dit moment liggen er nog kropslateelten aan om op te volgen wat het effect is van de geteste alternatieven op de zwartrot.

vrijdag 14 oktober 2022/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (1035)/Commentaren (0)/
Biosolarisatie leidt tot afdoding van Rhizoctonia

Biosolarisatie leidt tot afdoding van Rhizoctonia

In het kader van het VLAIO - LA traject ALTCHEM: ‘Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting’

In een proef op het PCG testten we in 2021 (bio)solarisatie. Solarisatie is een methode van grondontsmetting door een vochtige bodem te bedekken met een dunne doorzichtige laag plastic, in de periode van het jaar met de hoogste zonnestraling en temperaturen. Biosolarisatie houdt in dat we vers organisch materiaal, in dit geval bladkool, in de bodem inwerken.

donderdag 11 augustus 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (6452)/Commentaren (0)/
Kropsla bestrijding van Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia door (bio)solarisatie op een volgteelt sla 2021

Kropsla bestrijding van Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia door (bio)solarisatie op een volgteelt sla 2021

Het effect van (bio)solarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum op een volgteelt sla 2021

In de voorgaande teelt is solarisatie en solarisatie in combinatie met fumigatie uitgetest. Solarisatie is een methode voor grondontsmetting door een vochtige bodem te bedekken met een dunne doorzichtige laag plastic, in de periode van het jaar met de hoogste zonnestraling temperaturen. Solarisatie met fumigatie houdt in dat er vers organisch materiaal, in dit geval bladkool, in de bodem ingewerkt werd. Dit kan de efficiëntie van de solarisatie verhogen, aangezien de opname van organisch materiaal de gezondheid van de bodem en de hoeveelheid en diversiteit van niet-pathogenen micro-organismen in de bodem verbetert.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (5406)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming bestrijding zwartrot (Rhizoctonia) 2021

Kropsla gewasbescherming bestrijding zwartrot (Rhizoctonia) 2021

Onderzoek naar het effect en de aanwezigheid van biocontrole organismen (BCO’s), voor bestrijding van Rhizoctonia solani in kropsla 2021

De proef werd aangelegd om het effect en de aanwezigheid van biocontrole organismen (BCO’s) te bestuderen, voor bestrijding van Rhizoctonia solani in kropsla. Dit werd uitgevoerd door middel van een pottenproef met natuurlijk besmette bodems en een geautoclaveerde bodem. Twee BCO’s kunnen niet met commerciële naam genoemd worden, deze hebben de code BB005 en PM o.b.v. P. oligandrum gekregen.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (3989)/Commentaren (0)/
Veldsla bestrijding van Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia sclerotiorum lage druk grondstomen 2021

Veldsla bestrijding van Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia sclerotiorum lage druk grondstomen 2021

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum in veldsla door middel van lage druk grondstomen 2021

Doordat heel wat van deze pathogenen overlevingsvormen kunnen vormen en zo jaren in de bodem kunnen blijven is het niet mogelijk om via gewasrotatie de ziekten te beheersen en dwingen andere methoden voor bodemontsmetting, of “resetten” van de bodem, zich op. 

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (5479)/Commentaren (0)/
Veldsla gewasbescherming Rhizoctonia lage druk grondstomen 2021 (1)

Veldsla gewasbescherming Rhizoctonia lage druk grondstomen 2021 (1)

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Rhizoctonia solani in veldsla door middel van lage druk grondstomen 2021 (1)

Deze proef werd aangelegd als volgteelt om de gevolgen van een hittehandeling, door middel van lagedruk grondstomen, voor de bestrijding van een natuurlijke infectie van Rhizoctonia solani in veldsla te evalueren.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (5283)/Commentaren (0)/
Veldsla gewasbescherming Rhizoctonia lage druk grondstomen 2021 (2)

Veldsla gewasbescherming Rhizoctonia lage druk grondstomen 2021 (2)

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Rhizoctonia solani in veldsla door middel van lage druk grondstomen 2021 (2)

Deze proef werd aangelegd als volgteelt om de gevolgen van een hittehandeling, door middel van lagedruk grondstomen, voor de bestrijding van een natuurlijke infectie van Rhizoctonia solani in veldsla te evalueren.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (4678)/Commentaren (0)/
Glasteelt bestrijding Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia effect van (bio)solarisatie 2021

Glasteelt bestrijding Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia effect van (bio)solarisatie 2021

Het effect van (bio)solarisatie voor de bestrijding van Rhizoctonia solani, Pythium sylvaticum en Sclerotinia sclerotiorum 2021

Wat is het effect van solarisatie op de Rhizoctonia, Pythium en Sclerotinia in de zakjes? In hoeverre is er een hogere efficiëntie van solarisatie door het inwerken van bladkool in de bodem? Welke temperaturen worden bereikt door solarisatie?

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (4414)/Commentaren (0)/
Lagedruk stomen leidt tot een betere opkomst en opbrengst

Lagedruk stomen leidt tot een betere opkomst en opbrengst

In het kader van VLAIO LA-trajecten Fossy (Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten) en ALTCHEM (Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting).

Er werd een proef aangelegd om de effectiviteit van lagedruk stomen te evalueren voor de bestrijding van Rhizoctonia solani en Fusarium oxysporum. Er werd een stoombreker uitgetest en een stoomfrees. De stoombreker was al eerder uitgetest, maar nu werd er een rasterrol bij gemonteerd om de bodem wat toe te duwen zodat er minder stoom ontsnapt. Het verschil was goed zichtbaar.

maandag 29 november 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (8878)/Commentaren (0)/
RSS
12

Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten (01/10/2020 - 30/09/2024)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)

 

   

 

Doel:

Met dit LA-traject beogen we de geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) van de tabakstrips, de belangrijkste plaag in openluchtgroenten, realistisch en haalbaar te maken voor de teler. Hiertoe wensen we de telers te overtuigen het gebruik van insecticiden af te bouwen en hen praktijkgerichte kennis aan te bieden rond preventie en niet-chemische beheersingsstrategieën. ​

Met dit project willen we een maatschappelijk draagvlak voor IPM in de openluchtteelt van groenten creëren. We verwachten dat tegen het eind van het project een grote groep van telers reeds enkele IPM-aspecten zal toepassen, zeker deze die gebruik maken van het waarschuwingssysteem (ruim 1000 gebruikers). Onze inschatting is dat een volledige geïntegreerde aanpak pas in het eerste jaar na het project volledig zal doorsijpelen bij de telers, mede als gevolg van de naweeën van de sensibiliseringscampagne. Op basis van een bevraging bij teler, veiling, retailer en consument op het einde van het project wensen we de impact van dit project te kwantificeren.

 

Meer info?

Louis Lippens

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden

Op 18 oktober organiseerde PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (5216)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming trips 2021

Prei gewasbescherming trips 2021

Efficiëntie van middelen met fysische werking tegen trips in prei 2021

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van alternatieve middelen tegen Tabakstrips (Thrips tabaci / THRITB) in prei (Allium porrum / ALLPO) na te gaan. Door het dalende aantal erkende middelen dat kan ingezet worden tegen trips in prei, wordt in het kader van het project ‘IPMTrips’ naar alternatieve of nieuwe potentiële middelen gezocht. Daarbij worden middelen met een fysische of stimulerende werking ook in rekening genomen.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (5482)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids PREIdag 2021

Bezoekersgids PREIdag 2021

Bemesting / Rassenkeuze / Gewasbescherming / Beregening en mechanisatie.

Het PCG te Kruishoutem verricht al jaren praktijkonderzoek waarin een antwoord wordt gezocht voor verschillende knelpunten waar de preiteler mee geconfronteerd wordt. Tijdens de PREIdag op 10 september werden de resultaten van dit onderzoek getoond, aangevuld met informatie van firma’s en enkele demo’s. De PREIdag bestond uit een rondgang doorheen diverse thema’s: gewasbescherming, bemesting, rassenondezoek& plantenkwekers, irrigatie & mechanisatie.

woensdag 15 september 2021/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (12898)/Commentaren (0)/
Naar een geïntegreerde beheersing van tabakstrips in openluchtgroenten

Naar een geïntegreerde beheersing van tabakstrips in openluchtgroenten

In het kader van het LA-traject 'Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten'

De tabakstrips, Thrips tabaci, is verantwoordelijk voor ernstige economische schade als gevolg van een verminderde opbrengst, kwaliteit en verkoopbaarheid van verschillende groenten in Vlaanderen, waaronder prei, ui, spruit- en sluitkool. De korte levenscyclus en het vermogen om snel resistent te worden tegen insecticiden maken dat de tabakstrips moeilijk te bestrijden is. Er is nood aan een geïntegreerde beheersingsstrategie, waarbij zorgzaam en beredeneerd wordt omgegaan met de nog toegelaten chemische middelen en vooral wordt ingezet op preventie, plaagopvolging en aangepaste teelttechnieken die natuurlijke vijanden stimuleren.

donderdag 19 november 2020/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (3504)/Commentaren (0)/
RSS

Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw - DRIP (01/04/2020 - 31/03/2024)

Coördinator:

 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)
 • KU Leuven Afdeling Bodem en Waterbeheer
 • Praktijkpunt Landbouw

  

 

Doel:

In het DRIP project wordt in samenwerking met groentetelers onderzocht hoe druppelirrigatie de plaats kan in nemen van bovenberegening. Slimme sensoren, gekoppeld aan een bodemwaterbalansmodel, zorgen er voor dat de installatie optimaal wordt aangestuurd.

Water is een cruciale productiefactor voor circa 4000 tuinbouwbedrijven die groenten telen in openlucht. Uitzonderlijk droge jaren, zoals 2018, die nu één keer per 20 jaar voorkomen, zullen in de toekomst eens om de vier jaar voorkomen. Ook de start van het groeiseizoen 2020 was opnieuw droog, waardoor irrigatie noodzakelijk was om in de vroege teelten een optimale groei te garanderen.
Opnieuw blijkt dat watergebruik door de tuinbouw sector sterk onder druk komt te staan. Het is dus noodzakelijk om de waterefficiëntie te verhogen om zo tot een duurzame rendabele bedrijfsvoering te komen. Door vochtsensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van data-assimilatie, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding. Bijkomend kan de irrigatie efficiëntie worden verhoogd door haspelirrigatie om te vormen naar druppelirrigatie, althans voor teelten waarvan het gewas pas laat in het seizoen volledig de bodem bedekt zoals prei, selder, ui, venkel, bloemkool. Voor deze teelten kunnen de verdampingsverliezen door evaporatie vanuit de bodem ingeperkt worden door water gericht toe te dienen in de wortelzone. Doorrekeningen, literatuuronderzoek en praktijkervaring duiden op een waterefficiëntiewinst van 10 tot 30% bij de toepassing van druppelirrigatie ten opzichte van haspelberegening. Gedurende het project gaan pionierbedrijven aan de slag met druppelirrigatie om obstakels te overwinnen zodat druppelirrigatie praktisch en economisch evenwaardig alternatief wordt voor haspelberegening.

 

Meer info?

Elise Vandewoenstijne

 

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden

Op 18 oktober organiseerde PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (5216)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Proefvelden PCG

Op maandag 13 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9622)/Commentaren (0)/
Uien druppelirrigatie met fertigatie 2021

Uien druppelirrigatie met fertigatie 2021

Druppelirrigatie met fertigatie in uien 2021

Het project ‘Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’ focust op vollegrondsgroenten die gevoelig zijn aan waterstress. Door een efficiënte irrigatie vermijdt men significantie productieverliezen, zoals gewichtsverlies in ui. Er werd een proef met druppelirrigatie en fertigatie in uien aangelegd in Ieper.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (8240)/Commentaren (0)/
Prei druppelirrigatie 2021

Prei druppelirrigatie 2021

Verfijning van druppelirrigatie strategie bij prei 2021

De preiplanten hebben eind augustus toch wat droogtestress ervaren, wat resulteerde in een hogere voldoening aan de vochtvraag bij de preiplanten met druppelirrigatie ten opzichte van de preiplanten zonder irrigatie.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (5855)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Irrigatie en mechanische onkruidbestrijding centraal op het groenteplatform

Irrigatie en mechanische onkruidbestrijding centraal op het groenteplatform

Werktuigendagen Oudenaarde - Landbouw zit in ons DNA! editie 2021

Op het groenteplatform van de Werktuigendagen waren er thema’s uitgewerkt gericht op arbeidsefficiëntie, klimaat en duurzaamheid. Tijdens de geleide rondgang van de tuinhouwdemonstraties kwamen water, mechanische onkruidbestrijding, spuittechniek en automatisatie in planten aan hoc!

vrijdag 21 januari 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (9188)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids PREIdag 2021

Bezoekersgids PREIdag 2021

Bemesting / Rassenkeuze / Gewasbescherming / Beregening en mechanisatie.

Het PCG te Kruishoutem verricht al jaren praktijkonderzoek waarin een antwoord wordt gezocht voor verschillende knelpunten waar de preiteler mee geconfronteerd wordt. Tijdens de PREIdag op 10 september werden de resultaten van dit onderzoek getoond, aangevuld met informatie van firma’s en enkele demo’s. De PREIdag bestond uit een rondgang doorheen diverse thema’s: gewasbescherming, bemesting, rassenondezoek& plantenkwekers, irrigatie & mechanisatie.

woensdag 15 september 2021/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (12898)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoek aan de proeven: uien, prei, oregano, basilicum, koolgewassen, wortelen en bladgewassen

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

dinsdag 29 juni 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19211)/Commentaren (0)/
Prei irrigatie vergelijking druppelirrigatie en invloed op trips 2020

Prei irrigatie vergelijking druppelirrigatie en invloed op trips 2020

Vergelijking druppelirrigatie in preiteelt alsook invloed op tripsbestrijding 2020

Wat is de invloed van druppelirrigatie vs. bovenberegening met eenzelfde watergift, naar opbrengst toe? Kan er met druppelirrigatie 30% water bespaard worden mét behoud van opbrengst t.o.v. bovenaf beregenen? Is er een verschil in opbrengst tussen minder frequent grote beurten en frequent kleine beuren geven via druppelirrigatie? Wat is de invloed van beregeningsmethode op de tripsbestrijding in prei?

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (8558)/Commentaren (0)/
Druppelirrigatie in prei bewijst zijn nut!

Druppelirrigatie in prei bewijst zijn nut!

Openluchtteelten proeven februari 2021

Voldoende water ter beschikking hebben is veelal het knelpunt. Daarom wordt er gezocht naar methoden waarbij irrigeren zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Druppelirrigatie is één van de mogelijkheden. Het LA-traject ‘Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’ focust op vollegrondsgroenten die gevoelig zijn aan waterstress. Door een efficiënte irrigatie vermijdt men significante productieverliezen, zoals gewichtsverlies in prei.

vrijdag 19 februari 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (4340)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Druppelirrigatie aangestuurd door slimme sensoren

Druppelirrigatie aangestuurd door slimme sensoren

Door bodemvochtsensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding.

Door bodemvochtsensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van data-assimilatie, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding. 

maandag 17 augustus 2020/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (15302)/Commentaren (0)/
RSS

 

 

Afgelopen projecten

Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten - FoSSy (01/05/2020 - 30/04/2024)

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt Sint Katelijne Waver)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • UGent (Universiteit Gent)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

       

 

Doel:

Het hoofddoel is om via het principe van de systeembenadering, een volledig geïntegreerd pakket aan oplossingen aan te bieden aan de teler om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (FOl) onder controle te houden.
Hoewel het principe van IPM (Integrated Pest Management) waardevol is, en reeds zijn waarde bewees voor ziekten en plagen op bladniveau, is het voor bodemziekten ontoereikend, vooral wat betreft het luik interventie. De externe interventie-acties onder de IPM-aanpak zijn meestal wel efficiënt op korte termijn, maar schieten vaak tekort op lange termijn of zijn onvoldoende duurzaam. Een aanpak van de ganse wijze van telen (het ‘teeltsysteem’) moet een stabiel ecosysteem garanderen, dat het uitbreken van ziekten onder controle houdt, en de behoefte aan therapeutische interventie(s) minimaliseert (Chellemi et al., 2016). De systeembenadering voor de aanpak van FOl in dit project beoogt de uitwerking van volgende vier luiken:

 

 1. Preventie van de introductie en verspreiding van FOl in het teeltsysteem ,
 2. Reductie van het bodeminoculum van FOl tot een niveau dat controle toelaat van de parasiet door natuurlijke biologische feed-back mechanismen
 3. Opnemen van maatregelen/acties in het teeltsysteem die de ontwikkeling bevorderen van ziektewerende micro-organismen in de bodem.
 4. Geïntegreerde bestrijding van FOl door inzet van chemische of biologische middelen tegen bepaalde ontwikkelingsstadia van de pathogeen in de meest geschikte ontwikkelingsstadia van de plant.

​Er zal een hygiëneprotocol opgesteld worden dat aantasting van nieuw geïnfecteerd bedrijven moet tegengaan, en verdere verspreiding van de ziekte op reeds aangetaste bedrijven kan beperken (bv. door uitsluiten van bepaalde erfbetreders, doeltreffende ontsmetting van machines of installaties). Daarnaast zal ook meer inzicht beschikbaar zijn omtrent de optimale rassenkeuze. Aan geïnfecteerde bedrijven zullen mogelijkheden aanreiken worden om symptoomvorming en dus opbrengstderving door Fol te vermijden, o.a. door het stimuleren van de bodemweerbaarheid.

 

Meer info?

Saskia Buysens

 

Presentaties studiedag bladgewassen onder glas

Presentaties studiedag bladgewassen onder glas

In het kader van de Vlaio LA-trajecten 'Duurzaam en economisch verantwoorde alternatieven voor chemische bodemontsmetting - ALTCHEM' en 'Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten - FoSSy'

De voorbije jaren is zichtbaar geworden dat de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toenemen. De mondialisering en het wegvallen en beperken van de dosissen van bestaande bodemontsmettingsmiddelen zorgen ervoor dat deze ziekten niet langer beheersbaar worden.

donderdag 26 januari 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (1854)/Commentaren (0)/
Hygiëneprotocol Fusarium in sla Versie 4: 2 juni 2022

Hygiëneprotocol Fusarium in sla Versie 4: 2 juni 2022

In het kader van het LA-traject 'Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten'

Nu merken we de ziekte echter ook op in bedrijven met 2 tot 3 teelten per jaar. Onderzoek aan de Universiteit Gent (Labo Fytopathologie) toonde aan dat hier in België vooral fysio 4 (Fol 4) aanwezig is. Sinds de zomer van 2018 werd ook voor het eerst fysio 1 vastgesteld op enkele bedrijven (Fol 1). In Vlaanderen zijn beide fysio’s aanwezig, hierbij is fysio 4 (Fol 4) het meest verspreid. In 2021 zijn er een beperkt aantal nieuwe bedrijven met Fusarium aantasting in de serre bijgekomen. Wel is er een duidelijke toename van de aangetaste bedrijven met een zware aantasting op hun bedrijf.

vrijdag 17 juni 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (8281)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla en kropsla rasgevoeligheid Fusarium 2021

Alternatieve sla en kropsla rasgevoeligheid Fusarium 2021

Rasgevoeligheid van Fusarium (Fol1) in kropsla en alternatieve sla 2021

Kropsla: Mattia (Rijk Zwaan), Lucrecia (Rijk Zwaan), Jones/E01B.11914 (Enza), Cosmopolia (Rijk Zwaan). Lollo bionda: Livorno (Rijk Zwaan), Mistery (Enza), Teramo (Rijk Zwaan), Limeira (Rijk Zwaan). Lollo rossa: Satine (Rijk Zwaan), Leotine (Rijk Zwaan), Soltero (Nunhems). Groene eikenbladsla: Divisor (Enza), Advisor (Enza), Kimenoz (Rijk Zwaan), Kitonia (Rijk Zwaan). Rode eikenbladsla: Rutilaï (Rijk Zwaan), Shentaï (Rijk Zwaan), Xem (Rijk Zwaan), Ayaraï (Rijk Zwaan), Neheraï (Rijk Zwaan), Adalyn (Enza), Xandra (Rijk Zwaan).

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (5503)/Commentaren (0)/
Glasteelt bestrijding Fusarium evaluatie effectiviteit hittebehandeling door lagedruk grondstomen 2021

Glasteelt bestrijding Fusarium evaluatie effectiviteit hittebehandeling door lagedruk grondstomen 2021

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Fusarium door middel van lagedruk grondstomen 2021

Welke bodembewerkingsmachine(s) is/zijn het meest effectief voor het lagedrukstomen? Is het mogelijk om bepaalde pathogenen (Fusarium sp., Rhizoctonia solani) te bestrijden d.m.v. lagedrukstomen? Wat is het temperatuurverloop in de bodem na het gebruik van de lagedruk stoombodembewerkingsmachines? Wat is het effect van lagedrukstomen op de onkruiddruk in en opbrengst van veldsla als volgteelt?

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (4356)/Commentaren (0)/
Rassenscreening voor Fusarium fysio 1

Rassenscreening voor Fusarium fysio 1

23 kropslarassen en alternatieve slasoorten werden gescreend in 2021 op hun gevoeligheid voor Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1.

De Fusariumproblemen in de Belgische slateelt breiden nog steeds uit. Meestal gaat het om aantasting door Fusarium oxysporum f. sp. lactucae, fysio 4 (Fol 4), maar momenteel zijn er ook verschillende bedrijven in Vlaanderen die te maken hebben met fysio 1 (Fol 1). Dit jaar legde PCG een rassenproef aan om te tonen welke rassen beter geschikt zijn voor bedrijven met Fol 1-aantasting. 23 kropslarassen en alternatieve slasoorten werden gescreend op hun gevoeligheid voor Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1.

vrijdag 7 januari 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (9063)/Commentaren (0)/
Lagedruk stomen leidt tot een betere opkomst en opbrengst

Lagedruk stomen leidt tot een betere opkomst en opbrengst

In het kader van VLAIO LA-trajecten Fossy (Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten) en ALTCHEM (Duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting).

Er werd een proef aangelegd om de effectiviteit van lagedruk stomen te evalueren voor de bestrijding van Rhizoctonia solani en Fusarium oxysporum. Er werd een stoombreker uitgetest en een stoomfrees. De stoombreker was al eerder uitgetest, maar nu werd er een rasterrol bij gemonteerd om de bodem wat toe te duwen zodat er minder stoom ontsnapt. Het verschil was goed zichtbaar.

maandag 29 november 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (8878)/Commentaren (0)/
Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (19044)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla en kropsla rasgevoeligheid Fusarium 2020

Alternatieve sla en kropsla rasgevoeligheid Fusarium 2020

Rasgevoeligheid van Fusarium (Fol1) in kropsla en alternatieve sla 2020

Rasgevoeligheid nagaan voor Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1 in kropsla en alternatieve sla met Kropsla: 42-BU1851 (Rijk Zwaan), Lucrecia = 42-131 (Rijk Zwaan), 42-BU1157 (Rijk Zwaan), Proefras 7 (Enza). Lollo bionda: Jokary (Enza), Teramo =  86-17 (Rijk Zwaan), Livorno = 86-08 (Rijk Zwaan), Limeira = 86-16 (Rijk Zwaan). Lollo rossa:  Basalmine = 86-540 (Rijk Zwaan), Proefras 1 (Enza), Proefras 2 (Enza), Proefras 3 (Enza), Athmos (Rijk Zwaan).  Rode eikenbladsla: Xandra = 79-459 (Rijk Zwaan), Xem = 79-414 (Rijk Zwaan), Shentaï = 82-589 (Rijk Zwaan), Proefras 4 (Enza), Proefras 5 (Enza), Proefras 6 (Enza). Groene eikenbladsla: Kitonia = 82-25 (Rijk Zwaan), Kimenoz = 82-187 (Rijk Zwaan), 82-135 (Rijk Zwaan), Advisor (Enza). ataviasla: Othilie = 80-11 (Rijk Zwaan), Jonction = 81-45 (Rijk Zwaan). Little gem: Alsacia (Enza).

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (3815)/Commentaren (0)/
Hygiëneprotocol Fusarium in sla

Hygiëneprotocol Fusarium in sla

Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten

Voor de aanpak van Fusarium moet gezocht worden naar oplossingen door hygiëne, resistente rassen en (groene) gewasbeschermingsmiddelen. Ook door de grond te behandelen, kan je het inoculum terugdringen en zo de symptomen onder controle houden. Om verdere uitbreiding op het bedrijf en tussen bedrijven van de verschillende fysio’s zo veel mogelijk te beperken zijn hygiënemaatregelen noodzakelijk.

vrijdag 26 februari 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (14892)/Commentaren (0)/
Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten

Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten

In het kader van het Vlaio LA-traject 'Fossy'

Binnen het vorige project FUNSLA werd een hygiëneprotocol opgesteld en werden rassenproeven opgezet en gewasbeschermings- en ontsmettingsmiddelen uitgetest. Hieruit bleek dat bepaalde alternatieve slarassen, zoals verschillende rassen van lollo bionda, een hoger tolerantieniveau hebben dan kropsla en dat sommige biologische en chemische producten kunnen worden ingezet om de symptomen licht te onderdrukken, maar geen enkel product vertoonde voldoende werkzaamheid. Tot op heden is geen enkel bedrijf erin geslaagd om opnieuw een volledig jaar ‘Fusarium-vrij’ te telen.

maandag 17 augustus 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (16208)/Commentaren (0)/
RSS

Preciezer prei telen met precisielandbouw - WikiLeeks (01/01/2019 – 31/12/2022)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • KuLeuven Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

   

 

Doel:

Dit project beoogt een verduurzaming van de preiteelt door middel van plaatsspecifiek bemestingsmanagement op het correcte tijdstip en rekening houdend met bodem- en gewascondities. Door beredeneerd om te gaan met de input met behoud van de rendabiliteit, kan de Vlaamse tuinbouw een verdere verduurzaming bewerkstelligen. Hiervoor worden proef- en praktijkpercelen intensief opgevolgd met bodemstalen, bodemscans en beeldinformatie. Deze info wordt geanalyseerd en gekoppeld aan bestaande groeimodellen waarmee een plaatsspecifieke bemesting wordt ontwikkeld. Daarnaast worden alternatieve sensorsystemen geëvalueerd naar precisie, technische haalbaarheid en kostprijs in de praktijk.

Via dit traject willen we de Vlaamse tuinbouwers het potentieel van precisielandbouw ten volle laten benutten door de stap te zetten naar een plaatsspecifieke bemestingstechniek. Deze precisiebemesting zal resulteren in een efficiënter gebruik van meststoffen, een verbeterde opbrengst en kwaliteit en gaat hand in hand met een verduurzaming van de teelt. In parallel met en na afloop van het project zullen de ervaringen m.b.t. bemesting in de preiteelt vertaald worden naar andere teelthandelingen en andere gewassen om ook deze te verduurzamen door middel van plaatsspecifieke handelingen. Een kennisplatform rond precisielandbouw worden opgezet dat in interactie gaat met de telers om hen te informeren over de mogelijkheden van precisielandbouw en de hinderpalen voor adoptie van precisietechnologie te identificeren. Daarnaast wordt een webportaal ontwikkeld waar telers alle beschikbare informatie (sensing, taakkaarten, historiek, bodemkaarten, perceelgebruik, klimaat, enz.) kunnen integreren en centraliseren en van waaruit op basis van data-analyse taakkaarten kunnen gegenereerd worden.

 

Meer info?

Luc De Reycke

Bezoekersgids PREIdag 2021

Bezoekersgids PREIdag 2021

Bemesting / Rassenkeuze / Gewasbescherming / Beregening en mechanisatie.

Het PCG te Kruishoutem verricht al jaren praktijkonderzoek waarin een antwoord wordt gezocht voor verschillende knelpunten waar de preiteler mee geconfronteerd wordt. Tijdens de PREIdag op 10 september werden de resultaten van dit onderzoek getoond, aangevuld met informatie van firma’s en enkele demo’s. De PREIdag bestond uit een rondgang doorheen diverse thema’s: gewasbescherming, bemesting, rassenondezoek& plantenkwekers, irrigatie & mechanisatie.

woensdag 15 september 2021/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (12898)/Commentaren (0)/
RSS

Naar een meer uniforme kwaliteit van tomaten tijdens het volledige seizoen - TarOMAAT (01/09/2018- 31/08/2022)

Coördinator:

 • KuLeuven Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

 

Projectpartners:

 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

      

 

Projectinhoud:

Naast het feit dat vruchtkwaliteit van tomaten deels genetisch bepaald wordt en direct samenhangt met de rassenkeuze bestaat er een grote variatie in kwaliteit in functie van de toegepaste teeltmaatregelen en seizoeneffecten. Dit leidt tot een grote variatie in de kwaliteit van het aangevoerd product op de veilingen, hetgeen een negatief effect heeft op de prijsvorming en het vertrouwen van de consument.

Het globale doel van dit project is het verzekeren van het jaarrond aanbod van kwaliteitsvolle tomaten en het verminderen van de variabiliteit van de kwaliteit doorheen het jaar, en binnen een segment. De nadruk ligt op smaak, zonder factoren als productiviteit en andere meer klassieke kwaliteitsattributen buiten beschouwing te laten.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

Krijg de smaak te pakken!

Krijg de smaak te pakken!

Feest van 20 jaar sensorisch onderzoek

Om het 20-jarig bestaan van de afdeling smaak- en consumentenonderzoek van PCG te vieren organiseerden we op 14 december een studiemoment en op 15 december 2018 een feest voor de panelleden. Tijdens het studiemoment werd het onderzoek op het PCG voorgesteld en vervolgens lichtten Loes van der Velden van tomatenbedrijf Den Berk en Hannes Decadt van zuivelbedrijf Milcobel het belang van smaak en smaakonderzoek toe in het bedrijf waar zij werken. Op 15 december 2018 bedankten we de panelleden voor hun inzet met een feest. Na een uiteenzetting over de resultaten van het onderzoek, konden de 160 aanwezigen deelnemen aan verschillende workshops rond smaak en werden ze getrakteerd op een feestelijke receptie.

 

 

woensdag 30 januari 2019/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (15507)/Commentaren (0)/
Tags:
Oproep experten tomaat

Oproep experten tomaat

In het kader van het LA-traject 'Naar een meer uniforme kwaliteit van tomaten tijdens het volledige teeltseizoen'

Het PCG werkt samen met 3 andere kennisinstellingen aan het project “Naar een meer uniforme kwaliteit van tomaten tijdens het volledige teeltseizoen”. De bedoeling van dit project is een jaarrond aanbod van kwaliteitsvolle tomaten te verzekeren en ook de variabiliteit van de kwaliteit doorheen het jaar te verminderen. Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan dit project? Kan u zich 1 à 2 keer per week een uurtje vrij maken? Vul dan de korte vragenlijst in. Graag uw reactie tegen 27 januari 2019.

dinsdag 15 januari 2019/Auteur: Van Steenkiste Jana/Aantal keer bekeken (14110)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas (01/09/2018 - 31/08/2022)


 

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

  

 

Doel:

Binnen het project willen we een toekomst voor de teelt van vruchtgroenten in de biologische glastuinbouw verzekeren door het ontwikkelen van een geïntegreerde beheersing van wortelknobbelnematoden (Meloidogyne spp.) gebaseerd op innovatieve teelttechnieken.

Er zal ingezet worden op diverse terreinen: uitbreiden van de kennis rond Meloidogyne in vruchtgroenten, het vinden van onderstammen van tomaat, paprika en komkommer met voldoende resistentieniveau tegen verschillende Meloidogyne spp. die tevens aanvaardbare productie en kwaliteit leveren en het ontwikkelen van teeltschema’s met korte tussenteelten om Meloidogyne te beheersen. Verder willen we zicht krijgen op het effect van organische toevoegingen of natuurlijke middelen op Meloidogyne-populaties, maar ook op de invloed van teeltschema’s, organische toevoegingen en natuurlijke middelen op de nematodendiversiteit (nematode community) als maatstaf voor bodemgezondheid. Ten slotte zullen we ook werk maken van individuele bedrijfsbegeleiding en communicatie.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

Enquête 'Beheersing van wortelknobbelaaltjes in biovruchtgroenteteelt'

Enquête 'Beheersing van wortelknobbelaaltjes in biovruchtgroenteteelt'

Een korte enquête met vijf vragen over hoe u als teler de resultaten van het onderzoek kon gebruiken.

Van 2018 tot 2022 liep het VLAIO-LA project ‘Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas’. De bedoeling was om in dit project een economisch en praktisch haalbaar, robuust teeltsysteem te ontwikkelen voor een intensieve biologische vruchtgroententeelt onder beschutting ter beheersing van wortelknobbelaaltjes. We probeerden diverse strategieën uit, zoals onderstammen, vanggewassen in de winterperiode, tussenteelten in de vruchtgroenteteelt en toevoegen van natuurlijke bodemmiddelen (bv compost, chitine of biologische preparaten), en met succes! Daarom hebben wij een korte enquête opgesteld met vijf vragen.

maandag 10 oktober 2022/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (4317)/Commentaren (0)/
Komkommer gewasbescherming Meloidogyne bio verwarmde kas 2021

Komkommer gewasbescherming Meloidogyne bio verwarmde kas 2021

Efficiëntie van verschillende gewasbeschermingsmiddelen tegen wortelknobbelaaltjes in verwarmde serreteelt van biokomkommer 2021

De momenteel toegepaste beheersmaatregelen zoals het gebruik van gekende resistente onderstammen, grondstomen, of niet-chemische bodemontsmetting zijn ontoereikend. Er zijn een aantal resistente onderstammen op de markt,  maar deze resistentie is vaak onvolledig en dus niet voor alle soorten wortelknobbelnematoden. Bij grondstomen wordt het volledige bodemleven afgedood, ook het nuttige, terwijl net dat nuttige bodemleven in de biologische teelt van groot belang is. Eenmaal een teler overgaat tot stomen, wordt hij automatisch verplicht om dit op regelmatige basis te doen daar er telkens een onevenwicht gecreëerd wordt: dit is dus geen duurzame methode. Stomen kost de teler tevens veel energie en geld (Vandevelde et al., 2016). Daarom wordt in deze proef de effectiviteit van gewasbescherming op basis van natuurlijke middelen onderzocht.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (5309)/Commentaren (0)/
Komkommer beheersing Meloidogyne door natuurlijke middelen bio verwarmde kas 2021

Komkommer beheersing Meloidogyne door natuurlijke middelen bio verwarmde kas 2021

Beheersing van Meloidogyne bij komkommer in biologische verwarmde kas door gebruik van natuurlijke middelen 2021

Wortelknobbelnematoden vormen de grootste uitdaging voor de biologische vruchtgroenteteler zoals ook werd aangetoond in een oriënterende bemonstering ter voorbereiding van dit project. Meloidogyne incognita, M. hapla en M. javanica komen op zeer regelmatige basis voor in bodems van bio serres. De generatieduur of levenscyclus van wortelknobbelnematoden verschilt per soort en hangt af van de temperatuur en de waardplant.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (4563)/Commentaren (0)/
Tomaat beheersing Meloidogyne resistente onderstammen bio verwarmde kas 2021

Tomaat beheersing Meloidogyne resistente onderstammen bio verwarmde kas 2021

Beheersing van Meloidogyne in biologische tomatenteelt in verwarmde kas door gebruik te maken van resistente onderstammen 2021

Hoe scoren de onderstammen tomaat die beloftevol uit de pottenproef kwamen onder praktijkomstandigheden (opbrengst/kwaliteit)?

donderdag 10 maart 2022/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (4075)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Actueel proeven bio beschutte teelten augustus 2021

Op dinsdag 6 juli 2021 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht.

dinsdag 31 augustus 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13809)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021

Bezoek aan de proeven: komkommer, paprika, aubergine en kurkuma

Op dinsdag 6 juli 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio beschutte teelt. Het programma omvatte het bezoek van de diverse komkommer-, paprika-, aubergine- en kurkumaproeven die aanliggen op PCG.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (17129)/Commentaren (0)/
Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (19044)/Commentaren (0)/
Komkommer bio gewasbescherming Meloidogyne resistente onderstam 2020

Komkommer bio gewasbescherming Meloidogyne resistente onderstam 2020

Beheersing van Meloidogyne in biologische komkommerteelt in verwarmde kas door gebruik te maken van resistente onderstammen 2020

Onderstammen: TRC 11550 (The Rootstock Company), TRC 11542 (The Rootstock Company), Ancora (Takii), TRC 1401 (The Rootstock Company).

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14116)/Commentaren (0)/
Tomaat bio bemesting natuurlijke middelen tegen Meloidogyne 2020

Tomaat bio bemesting natuurlijke middelen tegen Meloidogyne 2020

Natuurlijke middelen tegen Meloidogyne in biotomaat 2020

Welke invloed hebben verschillende types compost, chitine en mycorrhiza op de populatie Meloidogyne? Objecten: Compost ILVO / Chitine / Rootella / Wormencompost Philip / CMC compost Philip / blanco.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (14834)/Commentaren (0)/
Tomaat bio gewasbescherming Meloidogyne (1) 2020

Tomaat bio gewasbescherming Meloidogyne (1) 2020

Gewasbeschermingsmiddelen ter beheersing van Meloidogyne in biotomaat (1) 2020

De momenteel toegepaste beheersmaatregelen zoals het gebruik van gekende resistente rassen, grondstomen, of niet-chemische bodemontsmetting zijn ontoereikend. Bij tomaat is resistentie aanwezig in sommige cultivars maar deze is vaak onvolledig, nl. niet voor alle soorten wortelknobbelnematoden. Bij grondstomen wordt het volledige bodemleven afgedood, ook het nuttige, terwijl net dat nuttige bodemleven in de biologische teelt van groot belang is. Eenmaal een teler overgaat tot stomen, wordt hij automatisch verplicht om dit op regelmatige basis te doen daar er telkens een onevenwicht gecreëerd wordt: dit is dus geen duurzame methode. Stomen kost de teler tevens veel energie en geld (Vandevelde et al., 2016). Daarom wordt in deze proef de effectiviteit van gewasbescherming op basis van natuurlijke middelen onderzocht.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (14760)/Commentaren (0)/
RSS
12

Beheersing van Aculops lycopersici in tomaat - BALTO (01/08/2018 - 31/07/2022)

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • UGent (Universiteit Gent - Laboratorium voor Plantecologie)

 

        

 

Projectinhoud:

Tomatengalmijt (Aculops lycopersici (Tryon, 1917), Eryophyidae) is de laatste jaren sterk toegenomen in de Vlaamse tomatenteelt. Ze vormt momenteel de grootste bedreiging met een belangrijk economisch verlies als resultaat. Dit verlies komt niet enkel door productiederving, maar ook door een verhoogde arbeidskost ten gevolge van het monitoren van tomatengalmijt en het frequent toepassen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). In een enquête, afgenomen bij 50 bedrijven, geeft meer dan de helft van de telers aan dat tomatengalmijt op het bedrijf slechts matig of onvoldoende beheersbaar is. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst is deze plaag moeilijk te detecteren in een vroeg stadium. Verder is er geen efficiënte natuurlijke vijand commercieel beschikbaar. Tot slot heeft chemische bestrijding niet altijd het gewenste resultaat en is dit bovendien vaak niet compatibel met de bestaande biologische bestrijding tegen andere plagen wat eveneens tot economische schade leidt.

 

De algemene doelstelling van dit LA-traject is de ontwikkeling van een geïntegreerde beheerstrategie voor tomatengalmijt (Aculops lycopersici) in de tomatenteelt gebaseerd op preventie, monitoring, biologische bestrijding en chemische bestrijding.

 

Bij het opstellen van deze duurzame beheerstrategie voor tomatengalmijt worden concreet volgende deeldoelstellingen beoogt:

 • Opstellen van een hygiëneprotocol tijdens de teeltwissel ter preventie;
   
 • Opzetten van een laagdrempelige en praktische methode voor vroegtijdige detectie en monitoring, en bepalen van de schadedrempel voor de Vlaamse omstandigheden;
   
 • De ontwikkeling van biologische bestrijding door de ontwikkeling van minstens één natuurlijke vijand die praktisch toepasbaar is in de West-Europese tomatenteelt;
   
 • Opzetten van een adequate bestrijding met chemische en biologische GBM op basis van de bepaalde schadedrempel, werkzame middelen, een correcte spuittechniek en resistentie management;
   
 • Praktijkdemonstratie van de beheerstrategie doorheen het teeltseizoen.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten 2022

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten 2022

Bezoek aan de teelten tomaat, kurkuma en gember

Op donderdag 30 juni 2022 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht.

maandag 8 augustus 2022/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (7364)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelt 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelt 2022

Bezoek aan de proeven: tomaat, gember en kurkuma

Op donderdag 30 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio beschutte teelt. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse teelten: tomaat, gember en kurkuma). De rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG in zowel de verwarmde serres als de koepels worden toegelicht.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (8984)/Commentaren (0)/
Gezocht: Natuurlijke vijanden voor tomatengalmijt!

Gezocht: Natuurlijke vijanden voor tomatengalmijt!

In het kader van het LA-traject ‘BALTO, Beheersing van Aculops lycopersici in tomaat’

Tomatengalmijt (Aculops lycopersici) is de laatste twee jaren sterk toegenomen in de Vlaamse tomatenteelt met een belangrijk economisch verlies als resultaat. Tomatengalmijt is niet zichtbaar met het blote oog of met een standaard loep. Telers merken hierdoor een aantasting te laat op, waardoor de mijt reeds in grote aantallen aanwezig is en zich heeft verspreid in de serre. Dit maakt de bestrijding des te moeilijker.

zondag 16 september 2018/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14967)/Commentaren (0)/
RSS

Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten (1/01/2018 - 31/12/2021)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

      

 

Projectinhoud:

Het algemene doel van dit project is te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke nematodenpopulaties (wortellesienematode Pratylenchus penetrans en de quarantaine wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi) bij de teelt van openluchtgroenten waarbij oordeelkundig gebruik gemaakt wordt van resistente groenbedekkers in teeltrotatiesystemen.

De primaire doelgroep zijn de openluchtgroentetelers die risico lopen op schade door nematoden in hun teelten (± 50 % van de 3.800 vollegrondsgroentebedrijven in Vlaanderen). Daarnaast richten we ons op hun teeltbegeleiders en adviseurs, veredelingsbedrijven, de groenteverwerkende industrie en de overheid.

 

Meer info?

PCG openluchtteam

 

Poster groenbedekkers: effect op Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans

Poster groenbedekkers: effect op Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans

In het kader van het LA-traject 'Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenteteelt’

De bevindingen uit het project werden gebundeld in enkele infoposters over de wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi, de wortellesienematode Pratylenchus penetrans en een eerste overzicht over de waardplantstatus van een aantal courant gebruikte groenbedekkers voor deze twee nematodensoorten.

dinsdag 10 mei 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (8021)/Commentaren (0)/
Poster Pratylenchus penetrans in de groenteteelt

Poster Pratylenchus penetrans in de groenteteelt

In het kader van het LA-traject 'Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenteteelt’

De bevindingen uit het project werden gebundeld in enkele infoposters over de wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi, de wortellesienematode Pratylenchus penetrans en een eerste overzicht over de waardplantstatus van een aantal courant gebruikte groenbedekkers voor deze twee nematodensoorten.

donderdag 5 mei 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (7684)/Commentaren (0)/
Tags: nematoden
Poster Meloidogyne chitwoodi in de groenteteelt

Poster Meloidogyne chitwoodi in de groenteteelt

In het kader van het LA-traject 'Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenteteelt’

De bevindingen uit het project werden gebundeld in enkele infoposters over de wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi, de wortellesienematode Pratylenchus penetrans en een eerste overzicht over de waardplantstatus van een aantal courant gebruikte groenbedekkers voor deze twee nematodensoorten.

vrijdag 15 april 2022/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (8504)/Commentaren (0)/
Tags: nematoden
De aanpak van aaltjes is perceelsspecifiek

De aanpak van aaltjes is perceelsspecifiek

In het kader van het Vlaio Landbouwtraject ‘Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten’

In Ruddervoorde konden resultaten van enkele jaren veldonderzoek door Inagro getoond worden. Op dit perceel lag de focus op het wortellesieaaltje, Pratylenchus penetrans. In tegenstelling tot het wortelknobbelaaltje geldt hiervoor geen quarantainestatus, maar kan dit aaltje wel schade berokkenen aan heel wat gewassen. De veldproeven wezen uit dat herfst- en winterprei konden helpen om de populatie te verlagen, ook erwten deden het goed, hoewel er hier toch rasverschillen waren. Ook de groenbedekkers leverden hier goede resultaten op, met als sterkhouder Tagetes patula. We zagen ook potentieel in Japanse haver.

vrijdag 5 november 2021/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (8308)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids Beheersing van het wortellesieaaltje 'Pratylenchus penetrans'

Bezoekersgids Beheersing van het wortellesieaaltje 'Pratylenchus penetrans'

In het kader van het Vlaio Landbouwtraject ‘Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten’ - Donderdag 7 oktober 2021

Tijdens dit studiemoment stelden we je graag de voornaamste projectresultaten naar de beheersing van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans en het wortelknobbelnematode Meloidogyne chitwoodi  in de groenteteelt voor. Welke groenten ondervinden schade en/of vermeerderen ze? Verder werd er ook advies gegeven rond het inzetten van de juiste groenbedekker om deze aaltjessoort te bestrijden.

vrijdag 5 november 2021/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (7952)/Commentaren (0)/
Presentatie studienamiddag 'Nematoden in de groenteteelt'

Presentatie studienamiddag 'Nematoden in de groenteteelt'

Nematoden worden vaak de verborgen vijand genoemd

Tijdens dit studiemoment werden de voornaamste schadelijke nematoden voor de groenteteelt voorgesteld. Het gebruik van groenbedekkers en de impact daarvan op schadelijke nematoden werd toegelicht.

maandag 2 maart 2020/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (19487)/Commentaren (0)/
Kennis over levenscyclus nematoden cruciaal voor beheersing

Kennis over levenscyclus nematoden cruciaal voor beheersing

In het kader van het LA-traject ‘Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten’.

Zowel de wortelknobbelnematode als de wortellesienematode kunnen op een waardplant verschillende generaties per groeiseizoen vormen. De keuze van het gewas, de teeltduur  maar ook de bodemtemperatuur spelen hierbij een rol. Vaak is het de tweede of nog een latere generatie die schade veroorzaakt. Kennis over hun levenscyclus is cruciaal om een goede beheersingsstrategie uit te werken. Welke rol groenbedekkers hierin kunnen spelen wordt onderzocht.

donderdag 10 januari 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13859)/Commentaren (0)/
Aaltjes beheersen met groenbedekkers?!

Aaltjes beheersen met groenbedekkers?!

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten'

In januari 2018 gaat een nieuw LA-traject van start met als doel te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke aaltjes met focus op Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi in de teelt van vollegrondsgroenten waarbij oordeelkundig gebruik gemaakt wordt van resistente groenbedekkers in teeltrotatiesystemen. Voor dit project zijn we op zoek naar enkele pilootbedrijven die kampen met aaltjes en willen participeren in het onderzoek.

maandag 4 september 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (20643)/Commentaren (0)/
RSS

Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen (1/10/2017 - 30/09/2021)

Coördinator:

 • ​PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)

 

 

 

Inleiding en situering:

De laatste jaren is er veel interesse voor de teelt van bataat, bij ons beter gekend als de ‘zoete aardappel’. Hoewel deze teelt in Vlaanderen nog zo goed als onbestaande is, zijn deze knollen ondertussen een vaste waarde geworden in het assortiment van de Vlaamse supermarkten. Het succes van de bataat is tegenwoordig alom merkbaar. Bekende tv-chefs maken duizend en één gerechten met de ‘zoete patat’ en ook de kranten rapporteren vol lof over deze veelzijdige knollen.

De hoge voedselkilometers en ecologische voetafdruk die gepaard gaan met de import van deze knollen moeten we er echter bijnemen. Alsmaar meer consumenten worden zich hiervan bewust en kiezen daarom weloverwogen voor lokaal geproduceerde voeding.

Het spreekt voor zich dat de Vlaamse boeren mee willen profiteren van dit succesverhaal. Vooronderzoek door PCG op vraag van telers doet vermoeden dat de teelt ook in Vlaanderen potentieel biedt. De kennis ontbreekt echter om op dit moment reeds succesvol te kunnen overgaan tot grootschalige productie van dit gewas. Optimalisatie van de teelt en het product is dan ook een cruciale stap in het proces. De zoektocht naar kwalitatief, betaalbaar plantmateriaal en de meest geschikte rassen die optimaal toegesneden zijn op de Vlaamse klimatologische en bodemkundige omstandigheden is een eerste stap. Een gedetailleerde karakterisering van de eigenschappen van de beschikbare rassen zal moeten uitwijzen welke rassen het meest geschikt zijn voor de verse markt dan wel voor de verwerkende industrie.

Om de economische haalbaarheid van deze teelt in Vlaanderen na te gaan zal een gedetailleerde kostprijsberekening gemaakt worden. Om te kunnen concurreren met buitenlands product zal het immers noodzakelijk zijn dat het kostenplaatje zo veel mogelijk geminimaliseerd wordt. Om de sector ook hierover goed te informeren zal een rendabiliteitsstudie gemaakt worden die het economisch potentieel van deze teelt voor de Vlaamse landbouwsector moet duiden.

 

Doel:

Het doel van dit project is het succesvol uitbouwen van de teelt van bataat in Vlaanderen, zowel op teelttechnisch als economisch vlak, om te komen tot een geschikt product zowel voor afzet via verse markt als voor de verwerkende industrie.

Dit doel willen we bereiken door optimalisatie van:

 • de teelttechniek
 • optimalisatie van productie van kwalitatief plantmateriaal
 • optimalisatie van de bewaring
 • gefundeerde rassenkarakterisatie naar gebruikswaarde
 • kwaliteit en functionaliteit
 • studie van de economische haalbaarheid van de teelt in Vlaanderen
 • kennisverspreiding.

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Brochure 'Bewaring bataat'

Brochure 'Bewaring bataat'

In het kader van het Vlaio LA-traject 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen'

Omdat er maar weinig gekend was over de bewaring van Vlaamse bataat, hebben we binnen het vierjarige LA-traject ‘Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen’ gezocht naar de ideale bewaaromstandigheden met focus op temperatuur en relatieve vochtigheid. De belangrijkste aandachtspunten en resultaten uit het onderzoek werden gebundeld in een praktische brochure.

dinsdag 20 september 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (5295)/Commentaren (0)/
Tags: bewaring
Bataat rassen 2021

Bataat rassen 2021

Rassenproef bataat 2021

Orleans (Nativaland via Lenders BV (LSU)), Bellevue (Nativaland via Lenders BV (LSU)), Bayou Belle (Nativaland via Lenders BV (LSU)), Radiance (Nativaland via Lenders BV (LSU)), Covington (Lenders BV), Indosweet (Biological Youngplants), Astria (Biological Youngplants), Indopur (Biological Youngplants), JP9 (JoluPlant), JP10 (JoluPlant), JP11 (JoluPlant), JP12 (JoluPlant), JP13 (JoluPlant), JP14 (JoluPlant), Beauregard (Nativaland via Lenders BV).

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (6904)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Bataat demo plantmateriaal 2021

Bataat demo plantmateriaal 2021

Demonstratie plantmateriaal bataat, ras Beauregard 2021

Omdat we in onze proeven en op praktijkpercelen zagen dat niet elke Beauregard hetzelfde bleek te zijn en er verschillen waren in opbrengst en vorm, besloten we om een proef aan te leggen specifiek met Beauregard aangeboden door verschillende plantenleveranciers. Ook kon zo nog eens de vergelijking gemaakt worden tussen slips en gewortelde planten bij deze variëteit.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (6619)/Commentaren (0)/
Bataat teelttechniek plantdichtheid 2021

Bataat teelttechniek plantdichtheid 2021

Teelttechnische proef bataat: vergelijking plantdichtheid 2021

Deze proef toonde aan dat het kan lonen om een hogere plantdichtheid aan te houden bij het ras Orleans. Het aandeel verkoopbaar product binnen de sorteringen S tot L2 verhoogde hiermee tot 10 ton per hectare. Uiteraard verhogen ook de plantkost en arbeidsuren aanzienlijk. Om deze meerkost te beperken werd in 2021 de proef herhaald voor Orleans aan 75 x 25 cm (in vergelijking met 75 x 30 cm). Ook werd door tussentijds te oogsten de ontwikkeling van de knollen bij de twee verschillende plantdichtheden opgevolgd.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (7446)/Commentaren (0)/
Vergelijking plantmateriaal bataat, ras Beauregard 2021

Vergelijking plantmateriaal bataat, ras Beauregard 2021

In het kader van het Vlaio LA-traject 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen'

In 2021 werd het Beauregard plantmateriaal van de Belgische firma Decock Plants, de firma Babyplant uit Spanje (zowel bio als gangbaar), het Vlaamse bedrijf Vervit, de Nederlands firma Lenders en het Portugese Nativaland in een vergelijkende proef aangelegd. Bij alle firma’s werd geworteld plantmateriaal aangeleverd in trays. Enkel bij de firma Nativaland werden ongewortelde slips aangeleverd om als vergelijking mee te nemen met het gewortelde materiaal.

maandag 21 februari 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (2681)/Commentaren (0)/
Rassenonderzoek bataat 2021

Rassenonderzoek bataat 2021

Actualiteiten innovatieonderzoek december 2021

De opbrengstresultaten waren door de lagere temperaturen iets minder dan de eerdere drie seizoenen (zie grafiek). Toch zien we dat de toprassen nog steeds degelijke opbrengsten behaalden.

vrijdag 7 januari 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (9585)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Terugblik BATAAT dag 2021

Terugblik BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

PCG bracht de voornaamste resultaten uit vier jaar onderzoek en ging in op de teelttechniek en rassenkeuze van bataat. De invloed van keuze plantmateriaal, bemesting, watergift en gebruik van folie werden toegelicht. Vijf oranje rassen (Orleans, Bellevue, Beauregard, Bayou Belle en Indosweet) presteerden jaar na jaar goed en haalden over de jaren heen de hoogste verkoopbare opbrengsten. Naast onderzoek rond de teelt van bataat deed PCG ook uitgebreid smaak- en consumentenonderzoek.

donderdag 30 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (9025)/Commentaren (0)/
Presentaties BATAAT dag 2021

Presentaties BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

Op dinsdag 7 september 2021 organiseerden we een BATAAT dag. Het programma omvatte een seminarie met verschillende presentaties omtrent de productie, handel en consumptie van bataat in België en de wereld (VLAM), de teelt van bataat in Vlaanderen (PCG), gebruikswaarde en consumentenappreciatie van lokale bataat (PCG) en de verwerking van bataat tot vriesverse producten (Ardo). Na het seminarie werd een rondgang georganiseerd waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2021 ook bewaring, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod kwamen.

woensdag 8 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (13158)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids BATAAT dag 2021

Bezoekersgids BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

Op dinsdag 7 september 2021 organiseerden we een BATAAT dag. Het programma omvatte een seminarie met verschillende presentaties omtrent de productie, handel en consumptie van bataat in België en de wereld (VLAM), de teelt van bataat in Vlaanderen (PCG), gebruikswaarde en consumentenappreciatie van lokale bataat (PCG) en de verwerking van bataat tot vriesverse producten (Ardo). Na het seminarie werd een rondgang georganiseerd waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2021 ook bewaring, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod komen.

woensdag 8 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (11680)/Commentaren (0)/
Bataat rassen 2020

Bataat rassen 2020

Rassenproef bataat 2020

1 Burgundy (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 2 Orleans (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 3 Evangeline (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 4 Bellevue (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 5 Beauregard (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 6 Bayou Belle (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 7 Purple "Sakura" (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 8 Radiance (Slip - (Nativaland via Lenders BV (LSU)) / 9 Covington (Slip - (Viveros Santana (NCSU)) / 10 Indosweet (Plug - (Biological Youngplants)) / 11 Astria (Plug - (Biological Youngplants) / 12 Beauregard (Plug - (Vervit)) / 13 Diana (Plug - (Vervit)) / 14 Dondu (Plug - (Vervit)) / 15 Blanco Solo (Plug - (Vervit)) / 16 JP1 (Paperpot - (JoluPlant)) / 17 JP2 (Paperpot - (JoluPlant)) / 18 JP3 (Paperpot - (JoluPlant)) / 19 Beauregard (Paperpot - (JoluPlant)) / 20 JP8 (Paperpot - (JoluPlant)).

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (14064)/Commentaren (0)/
RSS
12345Laatste

Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei (01/10/2016 – 31/12/2020)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
 • KULeuven (Katholieke Universiteit Leuven)

 

    

 

Projectinhoud:

Jaar na jaar blijven kool- en preitelers bacterieziekten aanhalen als één van de belangrijkste en meest frustrerende problemen. In kool wordt voornamelijk zwartnervigheid vastgesteld veroorzaakt door Xanthomonas campestris pv. campestris; in prei wordt voornamelijk bacteriebrand vastgesteld veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv. porri.

Het reeds uitgevoerde onderzoek (IWT-project 100881) heeft op heel wat vragen een antwoord kunnen geven. Tijdens de voorbije jaren heeft de projectgroep via informatievergaderingen en publicaties de noodzaak van preventieve maatregelen en passende hygiënemaatregelen trachten mee te geven met de telers.

De projectgroep is er echter van overtuigd dat het - door de latente aanwezigheid van Pspo op plantmateriaal en door de hoge bacteriedruk in productievelden - onrealistisch is besmettingen via preventieve of hygiënische maatregelen verder te reduceren. Door het gebrek aan middelen om fytopathogene bacteriën te bestrijden, worden momenteel vaak chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt die niet effectief en dus volkomen zinloos zijn.

In IWT-project 100881 werden veelbelovende resultaten bekomen met faagtherapie. Bacteriofagen of kortweg fagen zijn kleine virussen, veilig voor de mens, die specifieke bacteriën infecteren. Ze gebruiken de replicatiemachinerie van hun gastheer om zich te vermenigvuldigen.

De hoofddoelstelling van dit project is de reeds gegenereerde resultaten vertalen naar een strategie voor de beheersing van Xanthomonas campestris pv. campestris in kool en Pseudomonas syringae pv. porri in prei. Een strategie die door fytofarmaceutische bedrijven of spin-offs kan opgenomen worden om nieuwe, innovatieve producten aan te maken en aan te leveren aan de telers. Een strategie waarvan het POC tijdens de eerste biënnale wordt uitgewerkt en die gefinetuned wordt in de tweede biënnale. Na de eerste biënnale wordt samen met de gebruikersgroep een go/no-go beslissingsmoment voorzien./p>

Om deze strategie te bekomen worden volgende doelstellingen gesteld:

 • Fagen tegen Xanthomonas campestris pv. campestris in kool en Pseudomonas syringae pv. porri in prei moeten op een optimale manier toegepast worden. Deze bacterie bestrijdende virussen moeten bescherming bieden waar de plant het nodig heeft. Inzicht in plant-pathogeen interactie is hierbij van primordiaal belang. Dit inzicht werd bekomen in IWT-project 100881.
   
 • Faagpreparaten moeten op een industriële schaal geproduceerd kunnen worden. Ze moeten stabiel zijn, zowel bij opslag als na toepassing. Ze moeten blijvende werkzaamheid garanderen. De werkwijzen die ontrafeld werden in IWT-project 100881 zullen opgeschaald worden.
   
 • Faagpreparaten moeten gevaloriseerd kunnen worden: ze moeten als PPP erkend kunnen worden en in een IPR beschermd kunnen worden. De mogelijkheden voor PPP en IPR zullen gekaderd worden.
   
 • Telers moeten zich bewust zijn van problemen met en oplossingen voor Xcc en Pspo. Preventieve en hygiënische maatregelen, die gebundeld werden in IWT-project 100881, moeten basiskennis worden en tot basishandelingen leiden. Individuele bezoeken en adviezen moeten er ook voor zorgen dat de huidig gebruikte zinloze chemische bestrijding stopt. Telers zullen vertrouwd gemaakt worden met de bacteriofagen als ecologisch verantwoorde bestrijders en zullen de nodige instructies krijgen voor praktijktoepassingen. Hierdoor willen we de bacteriënpopulaties terugdringen, zowel in de opkweekvelden als in productievelden.

 

Meer info?

Louis Lippens

 

Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas 2020

Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas 2020

Efficiëntie van fagen tegen Xanthomonas campestris pv. campestris (of Xcc) in bloemkool 2020

In de proef werd de werkzaamheid onderzocht van een combinatie van een fytodrip en een plantbakbehandeling met een faagcocktail, toegepast voor plant. Ook de werkzaamheid van een bladbehandeling van deze faagcocktail in drie à vier behandelingen na plant, werden nagegaan, al dan niet voorafgegaan door de fytodrip en plantbakbehandeling.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (1736)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas 2019

Bloemkool gewasbescherming Xanthomonas 2019

Werkzaamheid van bacteriofagen tegen zwartnervigheid (Xanthomonas) in bloemkool 2019

Deze proef werd uitgevoerd om de werkzaamheid van fytodrip, plantbakbehandeling en behandelingen in het veld met bacteriofagen tegen Xanthomonas campestris pv. campestris (zwartnervigheid) in bloemkool te onderzoeken.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (8955)/Commentaren (0)/
Enquête bacterieziekten in prei en kool

Enquête bacterieziekten in prei en kool

In het kader van het LA-traject VLAIO 'Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei'

Op 1 oktober 2016 is het LA-traject (Vlaio) ‘Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei’ van start gegaan.Aanvullend aan het project zijn enkele bachelor studenten van KU Leuven aan de slag gegaan rond dit thema. Zij hebben een online enquête opgesteld om telers van prei en kolen te bevragen over bacteriële infecties en het gebruik van bacteriofagen.

woensdag 29 maart 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13847)/Commentaren (0)/
Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei

Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei

In het kader van het LA-traject VLAIO 'Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei'

Jaar na jaar blijven kool- en preitelers bacterieziekten aanhalen als één van de belangrijkste en meest frustrerende problemen. In kool wordt voornamelijk zwartnervigheid vastgesteld veroorzaakt door Xanthomonas campestris pv. campestris; in prei wordt voornamelijk bacteriebrand vastgesteld veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv. porri.

woensdag 2 november 2016/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (798)/Commentaren (0)/
Faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei

Faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei

Actueel projecten openluchtteelten oktober 2016

Het LA-traject 'Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei' is gestart op 1/10/2016 en wordt uitgevoerd door KU Leuven als expert op vlak van bacteriofaagonderzoek, het ILVO als referentiecentrum voor bacteriële pathogenen in de landbouw en de praktijkcentra PCG, PSKW en Inagro. Het PCG is coördinator en heeft samen met PSKW en Inagro een hechte band met de landbouwsector.

vrijdag 21 oktober 2016/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19390)/Commentaren (0)/
RSS

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden (01/09/2016 – 30/11/2020)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Technologiecampus De Nayer - KULeuven (Katholieke Universiteit Leuven)

 

    

 

Projectinhoud:

In Vlaanderen kleurt momenteel 21% van de MAP-meetpunten rood terwijl Europa de doelstelling oplegt om tegen 2018 slechts 5% rode MAP-meetpunten te hebben. In ongeveer 35% van deze rode MAP-meetpunten is nitraatrijk drainagewater van landbouwpercelen de oorzaak. Omdat een doorgedreven strenge bemesting geen garantie biedt tot lagere nitraatconcentraties in het drainagewater, zeker niet in intensieve teelten met hoge latente stikstof en ondiep wortelgestel, dringen andere oplossingen zich op.

In het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' dat op 1 september 2016 van start is gegaan, bundelen het PCG (coördinator), Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en KULeuven – Technologiecampus De Nayer - voor een periode van 4 jaar hun krachten om een oplossing uit te werken.

Tijdens het project wordt een best beschikbare techniek (BBT) ontwikkeld om te velde nitraten uit drainagewater te halen daar waar strikte bemesting onvoldoende verbetering brengt aan de waterkwaliteit. Met denitrificatietechnieken wordt een maximale concentratie van 50 mg nitraat/L in het drainagewater van landbouwpercelen beoogd.

De ontwikkelde BBT wordt tijdens dit project op 3 verschillende locaties in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen geïmplementeerd om er de rode MAP-meetpunten aan te pakken. Een belangrijke stap is het streven naar een gezamenlijke aanpak door landbouwers. Via collectieve afspraken wordt bepaald waar de BBT moet ingezet worden om te komen tot een groen MAP-meetpunt. Het uitwerken en opstarten van een blauwe dienst moet ervoor zorgen dat de landbouwers en/of de waterbeheerders in staat zijn het zuiveringssysteem zelfstandig te beheren en onderhouden. Via de werking van het CVBB, voorlichtingsmomenten, demonstraties, publicaties, … bereiken de gedemonstreerde technieken de volledige doelgroep en zal de techniek binnen de duur van het project verspreid worden naar een brede groep van landbouwers (o.a. mogelijk via KMO-projecten).

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

 

Handleiding gebruik modelleringstool MBBR-installaties

Handleiding gebruik modelleringstool MBBR-installaties

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

Het doel van de bekomen data is het maken van gefundeerde beslissingen bij het plaatsen van MBBR-installaties in het veld en dit zowel op vlak van technische als economische haalbaarheid. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om een afweging te maken ten opzichte van andere end-of-pipe oplossingen. Aan de hand van gekende data zal het model een simulatie maken van het effect van één of meer MBBR-installaties op een afstroomzone. Het effect op een groter stroomgebied kan dan worden nagegaan en geëvalueerd op technisch en economisch haalbaarheid. 
Je krijgt een overzicht van wat het effect is per afstroomzone en de daarmee gepaard gaande kosten. Daarnaast krijg je ook een totaal beeld van het effect op stroomgebied niveau en de kosten die hier bij komen kijken. Met deze gegevens kan een afweging worden gemaakt met andere end of pipe oplossingen om zo de meest praktische en kostenefficiënte oplossing te selecteren.

donderdag 4 maart 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (14831)/Commentaren (0)/
Handleiding en designtool voor denitrificerende MBBR-installaties

Handleiding en designtool voor denitrificerende MBBR-installaties

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

De MBBR-technologie (Moving Bed Biofilm Reactor), die eind jaren tachtig, begin jaren negentig in Noorwegen werd ontwikkeld, is een biofilmproces waarbij de biomassa groeit op kunststof dragermateriaal (carriers) dat met behulp van mechanische mengers en/of beluchters (periodiek) in beweging wordt gehouden in de reactorruimte. Hierdoor ondervindt de MBBR geen last van verstopping en als gevolg van de constante beweging en botsing van de carriers. In tegenstelling tot de AS-technologie heeft de MBBR geen bezinker nodig voor de scheiding van vaste stoffen van het gezuiverde water, en is de prestatie van het systeem dus onafhankelijk van het bezinkingsrendement. Bovendien is het een kosteneffectief en zeer efficiënt zuiveringssysteem dat weinig onderhoud vraagt. Een MBBR kan bij een zeer hoge belasting worden gebruikt en het proces is ongevoelig voor belastingsvariaties.

donderdag 4 maart 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (13528)/Commentaren (0)/
Moving Bed Bioreactor - MBBR | infobrochure

Moving Bed Bioreactor - MBBR | infobrochure

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

De MBBR (Moving Bed Bioreactor) kan te velde nitraten uit drainagewater halen, daar waar geoptimaliseerde bemesting onvoldoende verbetering brengt aan de waterkwaliteit. Een MBBR is een reactor die aangesloten is op de moerbuis van een drainagesysteem.

dinsdag 2 maart 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (14519)/Commentaren (0)/
Infofiche Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)

Infofiche Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

Een aanzienlijk deel van de rode MAP-meetpunten wordt negatief beïnvloed door nitraatrijk drainagewater. In bepaalde intensieve teelten biedt een duurzame bemesting geen garantie voor acceptabele nitraatconcentraties in het drainagewater. Nog strengere bemestingsnormen zullen onherroepelijk leiden tot productie- en kwaliteitsverlies. 

dinsdag 18 augustus 2020/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (14353)/Commentaren (0)/
Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie

Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden'

In een Moving Bed BioReactor halen micro-organismen nitraat uit drainagewater. Ze zetten het om in het onschadelijke stikstofgas.

woensdag 29 april 2020/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (17648)/Commentaren (0)/
RSS
123

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg in prei (01/05/2016 - 30/04/2020)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

    

 

Projectinhoud:

De preimineervlieg Phytomyza gymnostoma zorgt al enkele jaren voor aanzienlijke schade in prei, voornamelijk in het Antwerpse en het oostelijke deel van Oost-Vlaanderen. Ook in biologische prei richt deze plaag veel schade aan. Door het recente karakter van deze plaag (op praktijkpercelen voor het eerst vastgesteld in 2012) is er momenteel géén adequate beheersstrategie voorhanden.

Omdat de door preimineervlieg veroorzaakte schade pas in de oogstperiode duidelijk wordt, is er nood aan een waarschuwingssysteem dat telers in staat moet stellen om op het gepaste moment maatregelen te nemen.

In het IWT-project 'Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg in prei', dat van start zal gaan op 1 mei 2016, zal een waarschuwingsmodel opgesteld worden voor de beheersing van deze plaag.

Naast het opmaken van het waarschuwingsmodel, gebaseerd op een temperatuursommodel, zullen ook volgende deeldoelstellingen in het project nagestreefd worden:

 • de ontwikkeling van een directe en gebruiksvriendelijke identificatiemethode voor preimineervlieg in het veld;
   
 • het zoeken naar een goede monitoringsmethodiek voor de preimineervlieg;
   
 • het bepalen van de levenscyclus en de fenologie van de preimineervlieg;
   
 • het voorkomen van natuurlijke vijanden in het veld en integratie van de kennis over de populatieopbouw van de natuurlijke vijanden in de beheersstrategie;
   
 • het uittesten van verschillende cultuurtechnische teeltmethoden en het bepalen van de efficiëntie van diverse insecticiden met de meest efficiënte toepassingsmethode.

De kennis die in dit project gegenereerd wordt, zal naast de verspreiding via de huidige waarneming- en waarschuwingsystemen voor prei ook breder verspreid worden via de websites van de praktijkcentra, proefveldbezoeken, artikels in de vakpers, ...

 

Meer info?

PCG openluchtteam

 

Verse knoflook rassen en teelttechniek 2020

Verse knoflook rassen en teelttechniek 2020

Opvolging en begeleiding praktijkperceel verse knoflook 2020

Verse knoflook onderzoek rassen met Sprint (Top Semence), Messidor (Biesheuvel), Germidour  (Top Semence), Saba Gold (Biesheuvel), Therador (Biesheuvel), Germidour (Top Semence).

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9116)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming larven preimineervlieg 2020

Prei gewasbescherming larven preimineervlieg 2020

Efficiëntietest tegen larven preimineervlieg 2020

De proef werd uitgevoerd op het proefcentrum in Kruishoutem, België, in een randomized block design met 3 parallellen, met per parallel één insectenkooi (met daarin een pot met 3 preiplanten). De behandelingen werden uitgevoerd met een proefveldspuit met een toepassingsdruk van 5 bar en een spuitvolume van 400L/ha. Een uur, een week, 12 dagen en 17 dagen na de behandeling werden 15 preimineervliegen uitgezet in de kooien, met ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijk adulten. Op deze manier is er eiafleg op de planten en dus aantasting.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (4143)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming preimineervlieg 2 2019

Prei gewasbescherming preimineervlieg 2 2019

Efficiëntie van insecticiden tegen preimineervlieg - potten proef in kooien 2 2019

De proef werd uitgevoerd op het proefcentrum in Kruishoutem, België, in een randomized block design met 5 parallellen, met per parallel één insectenkooi (met daarin een pot met 5 preiplanten). De behandelingen werden uitgevoerd met een proefveldspuit met een toepassingsdruk van 5 bar en een spuitvolume van 400L/ha. Een week voor de behandeling werden in elke kooi 15 preimineervliegen uitgezet, met ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijk adulten. Op deze manier bevonden er zich larven in de prei op het moment van bespuiting.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (5192)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming preimineervlieg 1 2019

Prei gewasbescherming preimineervlieg 1 2019

Efficiëntie van insecticiden tegen preimineervlieg - potten proef in kooien 1 2019

In deze proefopzet willen we verschillende insecticiden screenen naar hun efficiëntie tegen de larven van de preimineervlieg, aangezien het bestrijden van de adulten in het veld niet altijd gemakkelijk blijkt. Een week voor de behandeling werden in elke kooi 15 preimineervliegen uitgezet, met ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijk adulten. Op deze manier bevonden er zich larven in de prei op het moment van bespuiting.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (5104)/Commentaren (0)/
Bestrijding van preimineervlieg

Bestrijding van preimineervlieg

In het VLAIO LA-Traject: ‘Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei’

De tweede vlucht van de preimineervlieg loopt op zijn einde. De bestrijding van preimineervlieg is niet zo evident want het is pas bij het schonen van de prei dat de schade vastgesteld wordt. Enerzijds is het belangrijk dat het middel op het juiste tijdstip toegepast wordt en anderzijds hadden we nog geen goed zicht op welke middelen efficiënt zijn. Om dit laatste punt uit te klaren werden de afgelopen jaren verschillende proeven uitgevoerd om de werking van verschillende middelen te testen tegen vliegen en larven.

dinsdag 12 november 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12746)/Commentaren (0)/
RSS
123

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycospaerella) in de teelt van komkommer (01/07/2015 - 30/06/2019)

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • KULeuven (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Scientia Terrae
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectmedewerker:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

      

 

Doel:

De doelstelling van dit LA-traject is een duurzame beheerstrategie voor de komkommertelers te ontwikkelen om productieverliezen door D. bryoniae te vermijden en een continue kwaliteit te kunnen garanderen.

In 2013 waren er in Vlaanderen 44 bedrijven die komkommers telen, tezamen goed voor een areaal van 41 ha, of per teelt 87 ha. Samen produceerden ze ongeveer 111 miljoen komkommers, goed voor een omzet van 33 miljoen euro. Daarnaast leveren 20 Nederlandse bedrijven (areaal: 51 ha of per teelt apart geteld 130 ha) komkommers aan op de Belgische veilingen. Deze komkommers worden tevens onder het Flandria keurmerk verkocht. De jaarlijkse productieverliezen door D. bryoniae worden op 14000 euro/ha ingeschat, daarenboven worden de extra arbeidskosten op 15000 euro/ha geraamd. Hier wordt geen rekening gehouden met slechte prijsvorming door kwaliteitsproblemen veroorzaakt door dit probleem.

Een wederkerende vraag bij tuinders is: 'Van waar komt de initiële besmetting?' Via onderzoek in het eerste werkpakket naar de epidemiologie tracht dit LA-traject hierop een antwoord te formuleren. Naast D. bryoniae zijn er nog andere schimmels, o.a. Botrytis cinerea, die zowel tijdens de teelt als tijdens de bewaring achteraf vruchtrot kunnen veroorzaken. In dit onderzoek wordt hier eveneens aandacht aan besteed. Bij telers leeft de perceptie dat sommige rassen gevoeliger zijn voor D. bryoniae. Er zal nagegaan worden of er een link bestaat tussen de gevoeligheid voor D. bryoniae en de aanwezigheid van één of meerdere gewaskenmerken. Bij sommige rassen wordt er frequent chemisch behandeld tegen witziekte. Het gebruik van die fungiciden heeft een impact op de infectie door D. bryoniae. Om de tuinders te helpen bij hun rassenkeuze zullen verschillende rassen met elkaar vergeleken worden.

Klimaat, en in het bijzonder vocht, speelt een belangrijke rol in de epidemiologie van de ziekte. Teelttechnische maatregelen zoals instellingen voor relatieve vochtigheid of vochtdeficit, ventilatie, gewasverzorging, … hebben hierop een grote invloed. Via dit onderzoek kunnen wetenschappelijk onderbouwde adviezen opgesteld worden om de infectie tot een minimum te beperken zonder in te binden op de productie.

Bloeminfecties liggen aan de basis van inwendig vruchtrot. Mogelijks kunnen via fungiciden, 'Bio Control Organisms' en entomovectoring bloeminfecties vermeden worden. In een derde werkpakket zal ingegaan worden op een manier om bloeminfecties te vermijden.

Tot slot zullen alle bekomen resultaten gegroepeerd worden en geïmplementeerd worden op een aantal voorbeeldbedrijven.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

 

Presentatie Beheersing Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in komkommer

Presentatie Beheersing Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in komkommer

Biologische gewasbescherming voor de gangbare en biologische teelt in tomaat en komkommer - vrijdag 25.08.2017

Het programma van het proefveldbezoek op vrijdag 25 augustus 2017 omvatte het bezoeken van de teelten tomaat en komkommer in de gangbare en in de bioteelt. Voor de start van de demo werden eerst de biologische beschermingsmiddelen toegelicht. Ook de beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer (LA traject 140982) kwam aan bod.

dinsdag 5 september 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (23338)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek tomaat en komkommer: gangbaar en bioteelt

Bezoekersgids proefveldbezoek tomaat en komkommer: gangbaar en bioteelt

Biologische gewasbescherming voor de gangbare en biologische teelt in tomaat en komkommer - vrijdag 25.08.2017

Bezoekersgids van het proefveldbezoek op vrijdag 25 augustus 2017. Het programma omvatte het bezoeken van de teelten tomaat en komkommer in de gangbare en in de bioteelt. Voor de start van de demo werden eerst de biologische beschermingsmiddelen toegelicht. Ook de beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer (LA traject 140982) kwam aan bod.

dinsdag 5 september 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (22382)/Commentaren (0)/
Stand van zaken project Mycospaerella

Stand van zaken project Mycospaerella

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Beheersing van Didymella bryoniae (Mycospaerella) in de teelt van komkommer'

Indien je echter vragen hebt of twijfel of er al dan niet Mycosphaerella aanwezig is op je bedrijf kan je nog altijd contact opnemen met jouw contactpersoon. We informeren je met alle plezier en komen indien gewenst een bezoek brengen. Ook kan een uitplating gebeuren om na te gaan of de vruchten al dan niet latent of actief aangetast zijn.

woensdag 12 juli 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17113)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids bio beschutte teelten: stand van zaken 2016

Bezoekersgids bio beschutte teelten: stand van zaken 2016

Proefveldbezoek bio beschutte teelten - vrijdag 08.07.2016

Op vrijdag 8 juli 2016 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio-beschutte teelten. Het programma omvatte het bezoeken van de rassen- en de onderstammenproef in tomaat en de bemestingsproef in rode paprika.

dinsdag 26 juli 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (24337)/Commentaren (0)/
Mycosphaerella in de komkommerteelt

Mycosphaerella in de komkommerteelt

Brochure in het kader van het project ‘Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer’.

De onderzoekspartners van het VLAIO-project rond D. bryoniae (Mycosphaerella) in de komkommerteelt willen u een praktische gids ter beschikking stellen. In de gids Mycosphaerella in de komkommerteelt  staat een duidelijk overzicht van de symptomen. Symptomen tijdig en correct herkennen door telers en voorlichters is van cruciaal belang om tijdig Mycosphaerella te beheersen. Na bijna 1 jaar onderzoek is dit de eerste stap om tot een goede beheersingsstrategie te komen.

dinsdag 31 mei 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (31463)/Commentaren (0)/
RSS
12

De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie - Gomeros (01/11/2015 - 31/10/2019)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - Eenheid PLANT)

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

 

Groenteteelt binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

De randvoorwaarden erosie worden naar 2018 toe, gefaseerd verstrengd op de erosiegevoelige percelen. Deze verstrenging heeft ook verstrekkende gevolgen voor de groenteteelt in openlucht. Op rode percelen zal in de teelt van groenten in openlucht verplicht niet-kerende bodembewerking moeten worden toegepast. Welke teeltechnieken zijn praktisch haalbaar en hoe effectief wordt de erosie bestreden?

In het IWT-project ‘De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie’ werken het Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO), het proefcentrum voor groenteteelt (PCG) en Inagro samen aan oplossingen voor de knelpunten die de nieuwe randvoorwaarden erosie teweeg brengen in de groenteteelt. Dit project wordt gesteund door Boerenbond (BB), Algemeen boerensyndicaat (ABS), de producentenorganisaties INGRO, B.N.D. en VEGRAS, de federatie van de Belgische groenteverwerking en de handel in industriegroenten (vegebe) en door de constructeurs STEENO NV en PACKO NV.

 

Nieuwe randvoorwaarden erosie

Op termijn wordt de groenteteelt in openlucht op de zeer hoge (paarse) erosiegevoelige percelen verboden.

Bij ruggenteelt van groenten op de hoge (rode) erosiegevoelige percelen zal de teler verplicht worden om drempeltjes aan te leggen. Bij vlakveldse groenteteelt op rode percelen wordt de teler echter verplicht om niet-kerende bodembewerking te gaan toepassen. Momenteel wordt >750 ha groenten vlakvelds geteeld op paarse en rode percelen. Dit is een eerder beperkt areaal, maar van hoge economische waarde. Bovendien zijn deze percelen veelal regionaal geconcentreerd.

 

Teelttechnieken en erosiebestrijding

In het verleden werd al heel wat kennis door de verschillende onderzoeksinstellingen vergaard over niet-kerende bodembewerking in akkerbouwteelten zoals maïs, tarwe en suikerbieten. Het inzetten van niet-kerende bodembewerking in groenteteelt is echter weinig of niet onderzocht. Voor de teelt van groenten worden echter hoge eisen voor het zaaibed vooropgesteld:

 • Verkruimeling
 • Vochtgehalte
 • Aandrukking
 • ...

 

Welke machines en hoe deze moeten ingezet worden is weinig bekend. In het project zal op zoek gegaan worden naar de teelttechniek die het best tegemoet komt aan deze eisen. Hierbij zal zowel naar het type als naar de instelling van de machines worden gekeken waarmee de niet-kerende bodembewerking, zaaibedbereiding en zaaien wordt uitgevoerd. Hiertoe zullen ILVO, Inagro en PCG jaarlijks 6 proefvelden (2016-2019) met vlakveldse groenteteelt aanleggen op praktijkpercelen, waarbij verschillende niet-kerende teelttechnieken zullen worden uitgetest ten opzichte van gangbaar ploegen.

Hierbij zal in de eerste plaats de praktische haalbaarheid worden bestudeerd evenals de gewasopkomst, -opbrengst en -kwaliteit.

De erosiebestrijding via niet-kerende bodembewerking steunt vooral op de aanwezigheid van veel organisch materiaal en gewasresten aan het bodemoppervlak. Daar de gewasresten mogelijk sterk verkleind worden bij de intensieve bodembewerking, en dat inzetten van de ploeg op andere momenten in de teeltrotatie mogelijk blijft, valt echter af te wachten in welke mate de erosie kan tegengehouden worden. De proefvelden zullen dan ook gescreend worden op de effectiviteit van erosiebestrijding via o.a. gecontroleerde regenvalsimulaties in het veld.

 

Meer info?

PCG openluchtteam

 

Gomeros-project: resultaten erosieproeven 2018 en vooruitblik 2019

Gomeros-project: resultaten erosieproeven 2018 en vooruitblik 2019

In het kader van het LA-traject 'De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie'

In 2018 werden door PCG 3 veldproeven met savooikool, ui en wortel aangelegd in de Vlaamse Ardennen. Verder lichten we al een tipje van de sluier op van de veldproeven die werden of zullen worden aangelegd in dit voorjaar. Hoe deed niet-kerende bodembewerking het onder deze omstandigheden? Wat is de invloed van schoffelen? Waren aanpassingen aan de plantmachine voldoende om erosie te voorkomen bij intense regen vlak na planten?

vrijdag 24 mei 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (14315)/Commentaren (0)/
Presentatie erosieproeven groenten en aardappelen 2018

Presentatie erosieproeven groenten en aardappelen 2018

De resultaten van de veldproeven van 2018, uitgevoerd door Triple C en Gomeros

Binnen het Triple C project werd dinsdag 5 maart een erosieklas georganiseerd, naar analogie met de erosieklassen van het inmiddels afgeronde Leader project Boeren op een helling. De landbouwers zijn al druk bezig met werkzaamheden waardoor de opkomst wat lager lag dan voorgaande jaren. Maar de aanwezige landbouwers luisterden met interesse naar de uiteenzettingen van het PCG en het ILVO.

dinsdag 12 maart 2019/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (17244)/Commentaren (0)/
Resultaten erosieproeven in erwten en zaai-ui 2017

Resultaten erosieproeven in erwten en zaai-ui 2017

In het kader van het VLAIO LA-traject 'De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie' - GOMEROS

Begin mei 2017 werd een veldproef met erwten aangelegd in de Vlaamse Ardennen. Net zoals in 2016 werd een diepe niet-kerende bodembewerking (NKB) vergeleken met ploegen en werd geëxperimenteerd met een ruwer zaaibed. Half april 2017 werd een proef met zaaiui aangelegd in de Vlaamse Ardennen, waarbij opnieuw NKB en ploegen werden vergeleken en gevarieerd werd in ruwheid van het zaaibed. 

woensdag 21 maart 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (17837)/Commentaren (0)/
Erosie bestrijden bij de teelt van groenten en maïs

Erosie bestrijden bij de teelt van groenten en maïs

Het project GOMEROS bouwt verder op de resultaten van het eerste proefjaar

“Welke teelttechnieken kunnen erosie verminderen zonder daarbij aan opbrengst te verliezen?”, dat is de hamvraag binnen het project Gomeros. Om op die vraag te kunnen antwoorden werden in 2016 acht veldproeven aangelegd door ILVO, PCG en Inagro. Die werden ingezaaid of beplant met doperwt, zaai-ui, prei, witloof en maïs. Voor elke teelt en elk veld werden gewasgroei en -opbrengst opgevolgd, en werd erosie opgemeten in functie van geteste aanpassingen in de teelttechniek. In 2017 wordt verder gebouwd op de resultaten van deze veldproeven. Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten per teelt.

vrijdag 16 juni 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (7329)/Commentaren (0)/
Erosie bestrijden in groenten en maïs

Erosie bestrijden in groenten en maïs

Project Gomeros bouwt verder op de overtuigende resultaten van het 1 ste jaar

De meeste gewassen zijn gezaaid, maar om te kiemen en te groeien kunnen ze wel nog wat regen gebruiken. Maar wat als die regen in de vorm van hevige plensbuien komt? Zijn jouw percelen daartegen bestand; heb je de erosiebestrijdende technieken al goed in de vingers? Hoe zorg je ervoor dat water, bodem, voedingsstoffen en fytoproducten niet gaan afstromen?

dinsdag 30 mei 2017/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (14532)/Commentaren (0)/
Tags: erosie
RSS
12

LightMan: Management van licht in bedekte teelten (01/09/2015 - 31/08/2019)

Coördinator:

 • UGent (Universiteit Gent - Laboratorium voor Plantecologie)

 

Projectpartners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • KULeuven (Katholieke Universiteit Leuven)
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Thomas More Campus Geel

 

        

 

Projectinhoud:

Toepassen van kunstlicht verlegt grenzen. Het voordeel hiervan is dat de huidige beperkingen inzake licht verdwijnen. Daartegenover staat echter dat vaak niet geweten is waar de nieuwe grenzen bij het gebruik van kunstlicht liggen.

Maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden, die voordien niet aan de orde waren en waar een teler moet mee leren omspringen. Ondanks het feit dat de teelten verschillen bleek na een rondvraag dat de vragen vanuit de praktijk tamelijk gelijklopend zijn. Meer nog, door over het muurtje heen te kijken, kunnen de verschillende teelten leren van elkaars ervaringen.

 

Steeds wederkerende vragen hebben betrekking op een aantal thema’s:

 • Welke rassen zijn geschikt voor een teelt onder kunstlicht?
   
 • Hoe reageert een plant op kortetermijnsveranderingen in licht?
   
 • Wat zijn de mogelijkheden en eventuele beperkingen van LED-belichting?
   
 • Hoe kan je bladrand/tipburn voorkomen bij belichting?
   
 • Hoe kan artificiële belichting op een duurzame manier worden toegepast in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
   
 • Wat is het economisch rendement?

 

De doelstelling van dit project is dan ook de implementatie en uitbreiding van artificiële belichting in de Vlaamse sla-, aardbeien-, en tomatenteelt te faciliteren en te ondersteunen door een antwoord te geven op deze vragen.

 

Meer info?

PCG glasteam

Lichte kostenbesparing met 2 lichtperiodes bij hydrosla

Lichte kostenbesparing met 2 lichtperiodes bij hydrosla

In het kader van het VLAIO LA-traject ‘LightMan, Management van licht in bedekte teelten’ en het project ‘SMARTGREEN (Big Data and eco-innovative resource use in the NSR Greenhouse industry - greening the growth in horticultural production)’

Het opsplitsen van de licht- en donkerperiode in twee dynamische blokken voor de teelt van hydrosla is mogelijk. Uit proeven met zowel multicolorsla als kropsla bleek dat deze strategie in vergelijking met een klassieke sturing toelaat om te besparen op elektriciteitskosten, zonder in te boeten op productie of kwaliteit.

vrijdag 27 september 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (19858)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla (lollo bionda, lollo rossa, rode eikenbladsla) LED DLI-sturing hydroteelt 2018

Alternatieve sla (lollo bionda, lollo rossa, rode eikenbladsla) LED DLI-sturing hydroteelt 2018

Onderzoek led / DLI-sturing in hydroteelt met een multicolor mix van lollo bionda Lozano, lollo rossa Satine en rode eikenbladsla Saturdaï (allen Rijk Zwaan) 2018.

Deze proef werd opgezet om de invloed van de sturing van assimilatiebelichting (led) o.b.v. het principe van DLI en lichtintegratie na te gaan op de rendabiliteit van de hydroteelt van multicolorsla (Lactuca sativa / LACSA). DLI, of voluit ‘dagelijkse licht integraal’, staat voor de dagelijkse hoeveelheid PAR-licht die de plant ontvangt.

maandag 15 april 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (19471)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla multicolor belichting LED split-dark sturing hydroteelt 2018

Alternatieve sla multicolor belichting LED split-dark sturing hydroteelt 2018

LED split-dark sturing hydroteelt multicolor 2018

Deze proef werd opgezet om na te gaan of het mogelijk is om twee licht- en donkerperiodes te hanteren bij de belichte teelt van hydrosla, zonder dat hierbij nadelige effecten optreden. Hiermee beoogden we goedkopere en meer maatschappelijk verantwoorde belichting, zonder in te boeten aan productie of kwaliteit. We trachtten dit te bereiken door meer te belichten tijdens de nachturen en dit op momenten van weinig netafname door huishoudens.

maandag 15 april 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (1732)/Commentaren (0)/
Posters studiedag led-belichting in de tuinbouw

Posters studiedag led-belichting in de tuinbouw

Ken je de diverse mogelijkheden van leds in de tuinbouw al?

Op vrijdag 7 december 2018 vond de studiedag led-belichting in de tuinbouw plaats op het PCS te Destelbergen. Led kan gebruikt worden in de serre als bijbelichting, zowel boven als tussen het gewas, maar ook als stuurlicht. Eveneens zijn toepassingen in een meerlagensysteem mogelijk. In de posters hieronder worden onderzoek, expertise en praktische tools voorgesteld. Zowel sierteelt, groenteteelt als aardbeienteelt komen hierbij aan bod.

donderdag 10 januari 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (23306)/Commentaren (0)/
Presentaties studiedag led-belichting in de tuinbouw

Presentaties studiedag led-belichting in de tuinbouw

Ken je de diverse mogelijkheden van leds in de tuinbouw al?

Op vrijdag 7 december 2018 vond de studiedag led-belichting in de tuinbouw plaats op het PCS te Destelbergen. Led kan gebruikt worden in de serre als bijbelichting, zowel boven als tussen het gewas, maar ook als stuurlicht. Eveneens zijn toepassingen in een meerlagensysteem mogelijk. In de presentaties hieronder wordt ingegaan op wat led-licht doet met de plant en in welke mate deze energiezuinige vorm van belichting economisch verantwoord is.

dinsdag 11 december 2018/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (23559)/Commentaren (0)/
Tags: licht
RSS
1234

Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas (01/09/2015 - 30/04/2019)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Partners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • UGent (Universiteit Gent, Vakgroep Gewasbescherming , Labo voor Fytopathologie)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

       

 

Doel:

De hoofddoelstelling van het project is het verzekeren van een toekomst voor de teelt van bladgroenten onder glas in Vlaanderen door het introduceren van een geïntegreerde bestrijdingsstrategie voor smetpathogenen en nematoden.

 

Zoals ook in het verleden het geval was zal de bestrijdingsstrategie bestaan uit twee pijlers:

 • Het opruimen van inoculum in de grond
 • Het verhinderen van infecties op de plant met selectieve middelen.

 

Omdat een groot deel van de bovenvermelde problemen voortkomen uit het ontbreken van specifieke kennis bij de telers, zal vooral worden gefocust op de overdracht van die kennis.

 

Integratie en overdracht van bestaande kennis

Dankzij onderzoek uit eerdere projecten of uitgevoerd door de bedrijven uit de gebruikersgroep is veel essentiële kennis al beschikbaar. Niettegenstaande dat die afzonderlijke kennisdelen actief werd verspreid op het ogenblik dat ze werd gegenereerd, is het vooral de integratie ervan tot een werkbaar geheel die van grote waarde is.

 

Het eerste subdoel van dit project is het integreren van en actief verspreiden van alle relevante reeds bestaande kennis over de bestrijding van smet en nematoden in bladgroenten onder glas:

 • Het optimaal gebruik van chemische grondontsmetting
 • Alternatieven voor het opruimen van inoculum
 • Gewasbeschermingsmiddelen voor bladbespuitingen tegen smet
 • Kennis over de pathogenen en nematoden

 

Daarnaast stelt het project zich tot doel informatie te geven over alle voor- en nadelen (SWOT) van de verschillende beschikbare bestrijdingsmethoden, inclusief de financiële aspecten en de effecten op langere termijn. Naast de projectpartners, staan de leden van de gebruikersgroep centraal in het aanleveren van de reeds door hen ontwikkelde kennis.

 

Meer info?

PCG openluchtteam

 

Kropsla gewasbescherming (bio)fungiciden Fusarium 2018

Kropsla gewasbescherming (bio)fungiciden Fusarium 2018

Efficacy of (bio)fungicides against Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in lettuce 2018

This trial was executed to evaluate the efficacy of (bio)fungicides against Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (FUSALC), abbreviated Fol, in lettuce (Lactuca sativa var. capitate / LACSA).

maandag 15 april 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (18956)/Commentaren (0)/
Afbraak van gewasbeschermingsmiddelen verloopt trager tijdens de donkere wintermaanden

Afbraak van gewasbeschermingsmiddelen verloopt trager tijdens de donkere wintermaanden

In het kader van het LA-traject 'Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas'

Bladgewassen die de komende periode geoogst worden, hebben er een lange groeiperiode opzitten tijdens de donkerste maanden van het jaar. De groei verloopt opvallend trager dan tijdens de zomer en de teelt vraagt een aangepaste teelttechniek. Die donkere maanden zorgen ook voor een tragere afbraaksnelheid van gewasbeschermingsmiddelen en minder effect van groeiverdunning op het residu. Houd er altijd rekening mee om vroeg genoeg te stoppen met het uitvoeren van behandelingen zodat het geoogste product voldoet aan de geldende residunormen.

donderdag 3 januari 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (16664)/Commentaren (0)/
De FUNSLA-app helpt je bij het herkennen en bestrijden van ziekten in sla

De FUNSLA-app helpt je bij het herkennen en bestrijden van ziekten in sla

In het kader van het LA-traject 'Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas'

Binnen het FUNSLA-project hebben we een app opgesteld die een determinatie-applicatie bevat om de smetpathogenen te helpen determineren. Daarnaast zijn aan de app informatiefiches toegevoegd van de verschillende pathogenen

dinsdag 22 mei 2018/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (22756)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming BCO’s tegen smet vroege zomer 2017

Kropsla gewasbescherming BCO’s tegen smet vroege zomer 2017

Combineerbaarheid van BCO’s tegen smet in kropsla (LACTUCA SATIVA VAR. CAPITATA) vroege zomer

Deze proef werd opgezet om na te gaan of de effectiviteit van bespuitingen met BCO’s (biologische controleorganismen) tegen smet in een vroege zomerteelt van serresla kan verbeterd worden door ze gecombineerd (in tankmix) te gebruiken.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (18302)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming BCO's tegen smet (1) late zomer 2017

Kropsla gewasbescherming BCO's tegen smet (1) late zomer 2017

Combineerbaarheid van BCO’s tegen smet in kropsla (Lactuca sativa var. capitata) late zomer - deel 1 2017

Deze proef werd opgezet om na te gaan of de effectiviteit van bespuitingen met BCO’s (biologische controleorganismen) tegen smet in een late zomerteelt van serresla kan verbeterd worden door ze gecombineerd (in tankmix) te gebruiken.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (16502)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming smet (2) late zomer 2017

Kropsla gewasbescherming smet (2) late zomer 2017

Werkzaamheid van BCP367F SC (400 g/l isofetamid) en Luna sensation SC (500 g/l fluopyram + trifloxystrobin) tegen smet in kropsla (Lactuca sativa var. capitata) late zomer - deel 2 2017

Deze proef werd opgezet om de efficiëntie van BCP367F SC (400 g/l isofetamid) en Luna Sensation SC (500 g/l fluopyram + trifloxystrobin) in een late zomerteelt van serresla na te gaan. In het kader van resistentiemanagement is het interessant om de efficiëntie van deze middelen te kennen

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (12775)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming BCO's tegen smet winter 2017

Kropsla gewasbescherming BCO's tegen smet winter 2017

Combineerbaarheid van BCO’s tegen smet in kropsla (Lactuca sativa var. capitata) winter 2017

Deze proef werd opgezet om na te gaan of de effectiviteit van bespuitingen met BCO’s (biologische controleorganismen) tegen smet in een winterteelt van serresla kan verbeterd worden door ze gecombineerd (in tankmix) te gebruiken.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (16055)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming IPM-strategie vroege lente 2017

Kropsla gewasbescherming IPM-strategie vroege lente 2017

Validatie van een IPM-strategie tegen smet in kropsla (Lactuca sativa var. capitata) vroege lente 2017

Deze proef werd opgezet om een IPM-strategie tegen smet in een vroege lenteteelt van serresla te valideren. Deze proef maakt deel uit van het LA-traject “Geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in bladgroenten onder glas”, meer specifiek tot werkpakket 6 “Validatie en demonstratie in de praktijk”, taak 1 “Validatie van de IPM-strategie”.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (14423)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming IPM-strategie vroege zomer 2017

Kropsla gewasbescherming IPM-strategie vroege zomer 2017

Validatie van een IPM-strategie tegen smet in kropsla (Lactuca sativa var. capitata) vroege zomer 2017

Deze proef werd opgezet om een IPM-strategie tegen smet in een vroege zomerteelt van serresla te valideren. De IPM-strategie hield in dat de mycoparasieten Trichoderma virens (UGent), Trichoderma asperellum (Asperello T34 Biocontrol, Biobest) of Trichoderma harzianum (Trianum, Koppert) werden toegevoegd aan een gereduceerd spuitschema. Het spuitschema werd gereduceerd op Botrytis omdat de smethistoriek en de teeltperiode ons leert dat Rhizoctonia de dominante pathogeen is in deze vroege zomerteelt.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (14222)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming IPM-strategie winter 2017

Kropsla gewasbescherming IPM-strategie winter 2017

Validatie van een IPM-strategie tegen smet in kropsla (Lactuca sativa var. capitata) winter 2017

Deze proef werd opgezet om een IPM-strategie tegen smet in een winterteelt van serresla te valideren. De IPM-strategie hield in dat de mycoparasieten Trichoderma virens (UGent), Trichoderma asperellum (Asperello T34 Biocontrol, Biobest) of Trichoderma harzianum (Trianum, Koppert) werden toegevoegd aan een spuitschema. Het spuitschema werd o.b.v. de smethistoriek en de teeltperiode opgemaakt om de pathogenen Rhizoctonia en Botrytis zo goed als mogelijk te bestrijden.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (12789)/Commentaren (0)/
RSS
12

Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau (A_Propeau) (01/11/2014 - 31/10/2018)

Coördinator:

 • Universiteit Gent, Vakgroep bodembeheer

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Scientia Terrae
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

         

 

Projectinhoud:

Nutriënten en nutriëntenoverschotten staan momenteel centraal in de Vlaamse land- en tuinbouw. Ondanks zware inspanningen blijft de waterkwaliteit met betrekking tot stikstof en fosfor in heel wat meetpunten voor grond- en oppervlaktewater ver boven de norm (ref: VMM). Vooral de fosforconcentraties blijken de laatste jaren nagenoeg stabiel te blijven op een hoog niveau (ref: VMM). De fosforproblematiek komt steeds sterker naar voor als dwingender en moeilijke oplosbaar dan de stikstofproblematiek (ref: vergaderingen onderzoeksplatform MAP4).

Onder druk van Europa worden steeds scherpere bemestingsnormen opgelegd, waarbij fosfor in veel gevallen de beperkende factor zal worden voor het toedienen van organische mest. Indien geen snelle verbetering in de waterkwaliteit kan bekomen worden dreigen er draconische maatregelen die de leefbaarheid van de intensieve land- en tuinbouw op middellange termijn bedreigen.

 

Binnen het IWT-project A_Propeau worden volgende aspecten onderzocht:

 • Verzamelen van betrouwbare fosforopnamecijfers en opstellen van nauwkeurige fosforbalansen voor de belangrijkste teelten.
   
 • Optimaliseren van de fosforbemestingsadviezen en fosforbemonsteringsmethodieken.
   
 • Onderzoek naar (teeltspecifiek) verdere optimalisering van de minerale fosforgift. (puntbemesting, startgift in plantenpark ...).
   
 • Opvolgen van de gevolgen mbt plantbeschikbaarheid van fosfor in uitmijningssituaties.
   
 • Identificeren van teeltrotaties die uitmijning toelaten.
   
 • Mogelijkheden tot verhoging van de fosforbeschikbaarheid door gebruik van PSB - fosforfixatie aan drains.

 

Doel:

Fosfor is een grondstof waar vaak nog te kwistig wordt mee omgesprongen. Binnen dit project wordt gekeken hoe de fosfor problematiek zowel op landbouwkundig als op milieukundig vlak duurzaam aangepakt kan worden. De voornaamste doelstellingen van dit project zijn:

 • Het verbeteren van de efficiëntie van de toegediende fosfor.
   
 • Het minimaliseren van de impact van fosfaatbeperkingen op de gewasopbrengst en de bodemkwaliteit.
   
 • Het aanreiken van oplossingen voor het verminderen van fosfor verliezen naar grond- en oppervlaktewater onder (intensieve) land- en tuinbouw, met het oog op het verbeteren van de waterkwaliteit.

 

Specifiek doel:

 • Het opstellen van nauwkeurige fosforbalansen op perceelsniveau voor de belangrijkste gewassen, groenbemesters en vanggewassen.
   
 • Het efficiënter inzetten van minerale fosfor meststoffen en het optimaliseren van het huidige fosforbemestingsadvies.
   
 • Het voorstellen van rotaties die een maximale fosfor uitmijning toelaten.
   
 • Het maximaliseren van de fosfor uitmijningsefficiëntie, en het optimaal beschikbaar houden van fosfor voor gewassen op bodems zonder fosfor aanvoer.
   
 • Het inzetten van organisch materiaal vrijwaren om de bodemkwaliteit op peil te houden.
   
 • Het filteren van fosfor uit drainagewater om de belangrijkste puntbronnen van fosfor te elimineren.

 

Meer info?

Lore Lauwers

 

Bezoekersgids Opendag bodem 2018

Bezoekersgids Opendag bodem 2018

In het kader van Interreg V Vlaanderen-Nederland project 'Leve(n)de Bodem' - 31.08.2018

PCG organiseerde op 31 augustus 2018 een opendag bodem i.k.v. Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Op die dag wordt het lopende en recent afgeronde onderzoek op PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem gepresenteerd met aansluitend een bezoek aan de proefvelden.

donderdag 13 september 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4472)/Commentaren (0)/
Veel aandacht voor inwerken groenbedekkers

Veel aandacht voor inwerken groenbedekkers

In het kader van het demoproject 'Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (kool¬stof)) in Vlaamse percelen'

In het kader van het demonstratieproject ‘Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen’ organiseerde het PCG in samenwerking met de Werktuigendagen een demonstratie mechanisch vernietigen en inwerken van groenbedekkers op zaterdag 23 september 2017.

vrijdag 4 mei 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (16900)/Commentaren (0)/
Andijvie bemesting fosfor 2017

Andijvie bemesting fosfor 2017

Optimaliseren van P bemestingsadvies: pottenproef met andijvie 2017

Deze proef heeft als doel om de uitmijningsefficiëntie van fosfor te verhogen. Enerzijds wordt gekeken naar wat het effect is van APP als startfosfor, anderzijds naar het effect van additieven die de uitmijningsefficiëntie zouden moeten verhogen.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12667)/Commentaren (0)/
Lange termijneffecten van fosfor uitmijning 2017

Lange termijneffecten van fosfor uitmijning 2017

In het kader van VLAIO LA-traject A_Propeau (Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau).

Op fosfaatverzadigde percelen is een nulbemesting met P in de toekomst niet ondenkbaar, wat zou moeten resulteren in een significante uitmijning van de bodem P voorraden. Het effect van een nulbemesting met P op de gewasopbrengst met hoge totale P toestand is weinig gekend. Daarom werd deze proef aangelegd om de evolutie van de P uitmijning bij nulbemesting met P op te volgen. Dit zal gedurende drie jaar opgevolgd worden. De gewasopbrengst zal worden bijgehouden van rotaties met hoge P behoefte op percelen met hoge P verzadigingsgraad en zonder P bemesting.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (8143)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek groenten en aardappelen

Bezoekersgids proefveldbezoek groenten en aardappelen

Proefveldbezoek groenten en aardappelen met als thema gewasbescherming - dinsdag 18.07.2017

Op dinsdag 18 juli 2017 organiseerde we een proefveldbezoek aardappelen en openluchtgroentenHet programma omvatte het bezoeken van de gewasbeschermingsproeven in de teelt van bloem-, spruitkool, kruiden, bataat, andijvie en aardappelen

dinsdag 18 juli 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19782)/Commentaren (0)/
RSS
12