X
GO

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - Mestbank

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil het platteland en het randstedelijk gebied doen bruisen. Door samen te werken aan kleine en grote projecten, vergroten we de omgevingskwaliteit van deze gebieden.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Projectpartners

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

      

 

Projectinhoud:

Een beperking van de N-bemesting wordt beschouwd als één van de beste N-beheersmaatregelen om N03·-verliezen naar grond- en oppervlaktewater te beperken. Stikstofbemestingsnormen zijn dan ook een belangrijke pijler van het mestbeleid.

Bij stijgende N-bemestingshoeveelheden van suboptimaal naar optimaal laten de meeste teelten een vrij constante hoeveelheid minerale N (Nmin) achter bij de oogst. Die constante Nmin-hoeveelheid, gedefinieerd als het latente Nmin-residu, wordt beschouwd als de minimale Nmin-hoeveelheid die nodig is om een optimale groei te garanderen. Dit noodzakelijke latente Nmin-residu is gewasafhankelijk en blijft meestal vrij constant bij toenemende bemestingsdosissen tot een bepaald breekpunt waarna het Nmin--residu stijgt en hiermee gepaard gaand ook het risico van NO3-uitspoeling tijdens de winter. Stikstoftrappenproeven zijn noodzakelijk om dit breekpunt vast te stellen en de normen wetenschappelijk te onderbouwen. Wetenschappelijk onderbouwde bemestingsadviezen houden zowel rekening met een optimale opbrengst en productkwaliteit als met de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Voor de akkerbouwteelten gemaaid grasland, wintertarwe, maïs, suikerbieten en aardappelen werden reeds dosis-responscurven in functie van werkzame N en latente Nmin-residuen opgesteld op basis van beschikbare proefvelddata. Het bundelen van data van verschillende proeven bood de mogelijkheid om het effect van werkzame en teelt beschikbare N op de gewasopbrengst, N-opname en latent Nmin te begroten.

 

Doel:

Het doel van dit project is via N trappenproeven de opbrengst, de kwaliteit van de geoogste groenten, de stikstofopname en het latente en toelaatbare stikstofresidu af te leiden waarmede de maximaal toelaatbare N-bemestingsnormen voor groenten in Vlaanderen milieukundig en economisch kunnen onderbouwd worden.

 

Meer info?

Lore Lauwers

Voordracht MAP 5 in de tuinbouw

Voordracht MAP 5 in de tuinbouw

Presentatie voordracht Wase Tuinders - donderdag 28.01.2016

Map 5 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. In deze voordracht werd toegelicht hoe MAP 5 praktisch kan toegepast worden in de tuinbouw.

donderdag 28 januari 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (17654)/Commentaren (0)/
Prei bemesting (N-trappen) late herfst 2014

Prei bemesting (N-trappen) late herfst 2014

N-trappenproef in prei late herfst 2014

Door te bemesten in trappen wordt de invloed van over- of onderbemesten in de teelt nagegaan. Er werden 4 objecten opgenomen in de proef, een onbemest object, een object waar bemest werd volgens het KNS en 2 objecten waar respectievelijk 40% meer en 40% minder bemesting werd toegediend dan in het object 'KNS'. Via bodemstalen, gewasstalen en oogstbeoordeling kan geëvalueerd worden hoe het gewas omgaat met een hoge of lage stikstofbemesting en wat het bijhorende nitraatresidu is.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (8942)/Commentaren (0)/
RSS

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • ILVO-Plant, Teelt en Omgeving
 • Ugent Vakgroep Bodembeheer
 • PCS (Proefcentrum voor de Sierteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt )
 • PCFruit (Proefcentrum voor Fruitteelt)
 • PCHoogstraten (Proefcentrum Hoogstraten)
 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)

 

Financiering:

 • Vlaamse Landmaatschappij - Mestbank

 

         

 

Het bemestingsbeleid op akker- en tuinbouwbedrijven wordt complexer. Het realiseren van een kwantitatief en kwalitatief goede productie en het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid is niet voldoende om te spreken van een verantwoorde bemesting. Naast de economisch optimale bemesting zijn ook factoren als de impact op de omgeving van belang. In dit project worden verschillende adviessystemen voor groenten met elkaar vergeleken. Er wordt getracht te evolueren naar een uniform adviessysteem dat kan toegepast worden in de groenteteelt. Daarnaast worden reeds frequent gebruikte adviessystemen, zoals het Duitse KNS-systeem, milieukundig bijgesteld en aangepast aan de Vlaamse teeltomstandigheden. Het milieukundig bijstellen van de adviessystemen gebeurt op basis van expertise en proefresultaten.

 

Meer info?

Lore Lauwers
Luc De Reycke

 

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

In het kader van het ADLO-project 'Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma'

Oogstresten van landbouwgewassen vormen een cruciale schakel voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In landbouwecosystemen blijft bij de oogst in veel gevallen meer bovengrondse biomassa achter op het veld dan dat er verwijderd wordt in het geoogste product. Hierbij moet ook nog de ondergrondse biomassa aan oogstresten gevoegd worden die per definitie op het veld achterblijft en die in een aantal gevallen aanzienlijk kan zijn. Naast een belangrijke rol in opbouw/behoud van organische stof, bevatten oogstresten ook een aanzienlijke hoeveelheid nutriënten.

dinsdag 17 februari 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10822)/Commentaren (0)/
Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Demoproef: vergelijken inwerken en laten staan oogstresten bloemkool op praktijkniveau 2013 (1)

Het na de winter inwerken van deze oogstresten zorgt ervoor dat de stikstof later vrijkomt en opgenomen kan worden door de volgteelt. Om na te gaan hoe groot het effect is van het laten staan van de oogstrest bloemkool, werd een demoproef aangelegd op een bloemkoolveld bij een teler. Na oogst werden op de helft van het veld de oogstresten ingewerkt, terwijl de oogstresten op het andere deel bleven staan. Vervolgens werd op beide delen van het veld maandelijks een grondstaal genomen.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (8565)/Commentaren (0)/
Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Demoproef: Vergelijken inwerken en laten staan oogstresten bloemkool op praktijkniveau 2013 (2)

Door de oogstresten, stronk met blad, te laten staan, wordt de stikstof vastgehouden in deze plantendelen. Het na de winter inwerken van deze oogstresten zorgt ervoor dat de stikstof later vrijkomt en opgenomen kan worden door de volgteelt.

Om na te gaan hoe groot het effect is van het laten staan van de oogstrest bloemkool, werd een demoproef aangelegd op een bloemkoolveld bij een teler in 2 verschillende rassen bloemkool.

Na oogst werd op de helft van het veld de oogstresten ingewerkt, terwijl de oogstresten op het andere deel bleven staan. Vervolgens werd op beide delen van het veld maandelijks een grondstaal genomen.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11343)/Commentaren (0)/
Bloemkool oogstresten minder nitraatuitspoeling 2013

Bloemkool oogstresten minder nitraatuitspoeling 2013

Lange termijnproef: alternatieve rotaties met bloemkool voor minder nitraatuitspoeling van de oogstresten 2013

Deze proef heeft tot doel het evalueren van alternatieve gewasrotaties en vanggewassen bij vollegrondsgroenten, meer bepaald bloemkool.

Hiervoor werd Italiaans raaigras enerzijds als teelt en anderzijds als vanggewas en rogge als vanggewas gezaaid op 2 verschillende tijdstippen na een teelt bloemkool.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11454)/Commentaren (0)/
Bloemkool bemesting oogstresten 2012

Bloemkool bemesting oogstresten 2012

Immobilisatie van stikstof in oogstresten bloemkool 2012

Deze proef heeft tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van het ter plaatste behandelen van deze oogstresten. Door het toedienen van immobiliserende materialen voor het inwerken van de oogstresten, wordt getracht de vrijkomende N uit de oogstresten tijdelijk vast te leggen en op die manier N-verliezen te beperken. Volgende immobiliserende materialen werden gebruikt: jonge groencompost, graanstro en oogstrest korrelmaïs.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11684)/Commentaren (0)/
RSS
12

Afgelopen projecten

Stikstofbemestingsnormen in de groenteteelt. Stikstoftrappenproeven ter onderbouwing van de normen in het kader van MAP 5 (31/01/2015 - 28/02/2017)

Projectpartners

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

      

 

Projectinhoud:

Een beperking van de N-bemesting wordt beschouwd als één van de beste N-beheersmaatregelen om N03·-verliezen naar grond- en oppervlaktewater te beperken. Stikstofbemestingsnormen zijn dan ook een belangrijke pijler van het mestbeleid.

Bij stijgende N-bemestingshoeveelheden van suboptimaal naar optimaal laten de meeste teelten een vrij constante hoeveelheid minerale N (Nmin) achter bij de oogst. Die constante Nmin-hoeveelheid, gedefinieerd als het latente Nmin-residu, wordt beschouwd als de minimale Nmin-hoeveelheid die nodig is om een optimale groei te garanderen. Dit noodzakelijke latente Nmin-residu is gewasafhankelijk en blijft meestal vrij constant bij toenemende bemestingsdosissen tot een bepaald breekpunt waarna het Nmin--residu stijgt en hiermee gepaard gaand ook het risico van NO3-uitspoeling tijdens de winter. Stikstoftrappenproeven zijn noodzakelijk om dit breekpunt vast te stellen en de normen wetenschappelijk te onderbouwen. Wetenschappelijk onderbouwde bemestingsadviezen houden zowel rekening met een optimale opbrengst en productkwaliteit als met de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Voor de akkerbouwteelten gemaaid grasland, wintertarwe, maïs, suikerbieten en aardappelen werden reeds dosis-responscurven in functie van werkzame N en latente Nmin-residuen opgesteld op basis van beschikbare proefvelddata. Het bundelen van data van verschillende proeven bood de mogelijkheid om het effect van werkzame en teelt beschikbare N op de gewasopbrengst, N-opname en latent Nmin te begroten.

 

Doel:

Het doel van dit project is via N trappenproeven de opbrengst, de kwaliteit van de geoogste groenten, de stikstofopname en het latente en toelaatbare stikstofresidu af te leiden waarmede de maximaal toelaatbare N-bemestingsnormen voor groenten in Vlaanderen milieukundig en economisch kunnen onderbouwd worden.

 

Meer info?

Lore Lauwers

Voordracht MAP 5 in de tuinbouw

Voordracht MAP 5 in de tuinbouw

Presentatie voordracht Wase Tuinders - donderdag 28.01.2016

Map 5 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. In deze voordracht werd toegelicht hoe MAP 5 praktisch kan toegepast worden in de tuinbouw.

donderdag 28 januari 2016/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (17654)/Commentaren (0)/
Prei bemesting (N-trappen) late herfst 2014

Prei bemesting (N-trappen) late herfst 2014

N-trappenproef in prei late herfst 2014

Door te bemesten in trappen wordt de invloed van over- of onderbemesten in de teelt nagegaan. Er werden 4 objecten opgenomen in de proef, een onbemest object, een object waar bemest werd volgens het KNS en 2 objecten waar respectievelijk 40% meer en 40% minder bemesting werd toegediend dan in het object 'KNS'. Via bodemstalen, gewasstalen en oogstbeoordeling kan geëvalueerd worden hoe het gewas omgaat met een hoge of lage stikstofbemesting en wat het bijhorende nitraatresidu is.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (8942)/Commentaren (0)/
RSS

Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) (01/03/2013 - 30/06/2014)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • ILVO-Plant, Teelt en Omgeving
 • Ugent Vakgroep Bodembeheer
 • PCS (Proefcentrum voor de Sierteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt )
 • PCFruit (Proefcentrum voor Fruitteelt)
 • PCHoogstraten (Proefcentrum Hoogstraten)
 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)

 

Financiering:

 • Vlaamse Landmaatschappij - Mestbank

 

         

 

Het bemestingsbeleid op akker- en tuinbouwbedrijven wordt complexer. Het realiseren van een kwantitatief en kwalitatief goede productie en het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid is niet voldoende om te spreken van een verantwoorde bemesting. Naast de economisch optimale bemesting zijn ook factoren als de impact op de omgeving van belang. In dit project worden verschillende adviessystemen voor groenten met elkaar vergeleken. Er wordt getracht te evolueren naar een uniform adviessysteem dat kan toegepast worden in de groenteteelt. Daarnaast worden reeds frequent gebruikte adviessystemen, zoals het Duitse KNS-systeem, milieukundig bijgesteld en aangepast aan de Vlaamse teeltomstandigheden. Het milieukundig bijstellen van de adviessystemen gebeurt op basis van expertise en proefresultaten.

 

Meer info?

Lore Lauwers
Luc De Reycke

 

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

In het kader van het ADLO-project 'Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma'

Oogstresten van landbouwgewassen vormen een cruciale schakel voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In landbouwecosystemen blijft bij de oogst in veel gevallen meer bovengrondse biomassa achter op het veld dan dat er verwijderd wordt in het geoogste product. Hierbij moet ook nog de ondergrondse biomassa aan oogstresten gevoegd worden die per definitie op het veld achterblijft en die in een aantal gevallen aanzienlijk kan zijn. Naast een belangrijke rol in opbouw/behoud van organische stof, bevatten oogstresten ook een aanzienlijke hoeveelheid nutriënten.

dinsdag 17 februari 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (10822)/Commentaren (0)/
Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Demoproef: vergelijken inwerken en laten staan oogstresten bloemkool op praktijkniveau 2013 (1)

Het na de winter inwerken van deze oogstresten zorgt ervoor dat de stikstof later vrijkomt en opgenomen kan worden door de volgteelt. Om na te gaan hoe groot het effect is van het laten staan van de oogstrest bloemkool, werd een demoproef aangelegd op een bloemkoolveld bij een teler. Na oogst werden op de helft van het veld de oogstresten ingewerkt, terwijl de oogstresten op het andere deel bleven staan. Vervolgens werd op beide delen van het veld maandelijks een grondstaal genomen.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (8565)/Commentaren (0)/
Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Demoproef: Vergelijken inwerken en laten staan oogstresten bloemkool op praktijkniveau 2013 (2)

Door de oogstresten, stronk met blad, te laten staan, wordt de stikstof vastgehouden in deze plantendelen. Het na de winter inwerken van deze oogstresten zorgt ervoor dat de stikstof later vrijkomt en opgenomen kan worden door de volgteelt.

Om na te gaan hoe groot het effect is van het laten staan van de oogstrest bloemkool, werd een demoproef aangelegd op een bloemkoolveld bij een teler in 2 verschillende rassen bloemkool.

Na oogst werd op de helft van het veld de oogstresten ingewerkt, terwijl de oogstresten op het andere deel bleven staan. Vervolgens werd op beide delen van het veld maandelijks een grondstaal genomen.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11343)/Commentaren (0)/
Bloemkool oogstresten minder nitraatuitspoeling 2013

Bloemkool oogstresten minder nitraatuitspoeling 2013

Lange termijnproef: alternatieve rotaties met bloemkool voor minder nitraatuitspoeling van de oogstresten 2013

Deze proef heeft tot doel het evalueren van alternatieve gewasrotaties en vanggewassen bij vollegrondsgroenten, meer bepaald bloemkool.

Hiervoor werd Italiaans raaigras enerzijds als teelt en anderzijds als vanggewas en rogge als vanggewas gezaaid op 2 verschillende tijdstippen na een teelt bloemkool.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11454)/Commentaren (0)/
Bloemkool bemesting oogstresten 2012

Bloemkool bemesting oogstresten 2012

Immobilisatie van stikstof in oogstresten bloemkool 2012

Deze proef heeft tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van het ter plaatste behandelen van deze oogstresten. Door het toedienen van immobiliserende materialen voor het inwerken van de oogstresten, wordt getracht de vrijkomende N uit de oogstresten tijdelijk vast te leggen en op die manier N-verliezen te beperken. Volgende immobiliserende materialen werden gebruikt: jonge groencompost, graanstro en oogstrest korrelmaïs.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11684)/Commentaren (0)/
RSS
12

Internationale benchmark van nutriëntenregelgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor tuinbouw met betrekking tot waterbescherming met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) (01/7/2012 - 31/12/2013)

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • ILVO-Plant Teelt en Omgeving
 • UGent Vakgroep Bodembeheer
 • PCS (Proefcentrum voor de Sierteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

    

 

Situering:

Bij vollegrondstuinbouw, glastuinbouw (zowel vollegrond als grondloos) en sierteelt (zowel vollegrond als grondloos) is het een moeilijke opgave om de hoge productiviteit en de late teelten te combineren met de bestaande mestwetgeving. Momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd, in Vlaanderen maar ook in andere regio’s binnen Europa, naar het verminderen van nutriëntenverliezen via uitspoeling uit de bodem en naar een hogere graad van hergebruik van nutriënten in water binnen tuinbouwbedrijven.

Het is belangrijk dat de Vlaamse tuinbouw actief op zoek gaat naar innovatieve technieken en innovatieve strategieën (i.e. bestaande technieken op een alternatieve manier toepassen). Daarnaast kan er heel wat geleerd worden uit de concrete vertaling van de Nitraatrichtlijn in wetgeving en controlesystemen in andere regio’s binnen Europa, en dit als voorbereiding op de volgende onderhandelingen met de Europese Commissie.

 

Doel:

Het doel van de opdracht is enerzijds een internationale benchmark van nutriëntenregelgeving voor tuinbouw en van innovatieve teelttechnieken voor tuinbouwgewassen in de Europese lidstaten uit te voeren en anderzijds het organiseren van een Europese conferentie over de nutriëntenproblematiek en de beste praktijken in de tuinbouw met betrekking tot waterbescherming in diverse landen.

De benchmark richt zich op relevante tuinbouwregio’s in landen met een vergelijkbaar klimaat of vergelijkbare tuinbouwteelten vb. in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Spanje, en Polen. Wallonië wordt in de benchmark ook als regio weerhouden. In deze landen worden in totaal 8 regio’s geselecteerd, zowel wetgeving en innovatieve technieken worden beoordeeld voor dezelfde 8 regio's.

De benchmark wordt afgesloten met de organisatie van de Europese conferentie Nutrihort, waar de expertise uit verschillende landen samengebracht zal worden. Het doel is om op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve technieken en strategieën binnen de tuinbouw en inzicht te krijgen in de diversiteit aan nutriëntenwetgeving in diverse Europese regio’s.

 

Meer info?

PCG glasteam