X
GO

Afgelopen projecten 2015 - 2014

Integratie van IPM in de vollegrondsgroenteteelt in Vlaanderen openlucht (01/03/2013 - 28/2/2015)

Coördinator:

 • ​Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch ondernemen)

Projectpartners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

                      

Doelstelling
De doelstelling van het demonstratieproject is om land- en tuinbouwers zo goed mogelijk te ondersteunen en in te lichten om IPM (geïntegreerde gewasbescherming) toe te passen op een manier die voor hun bedrijf geschikt en haalbaar is. Het project zal via demonstratieproeven op verschillende proefveldplatformen verspreid over Vlaanderen de kennis omtrent geïntegreerde gewasbescherming aan de landbouwers demonstreren.

De demonstratieproeven zullen zich focussen op sluitkool, spruitkool, prei, wortelen, erwt en sla open lucht. Deze teelten vertegenwoordigen een zeer belangrijk aandeel van de productie van openluchtgroenten voor verse markt en industriële verwerking.

Vooreerst zal er veel aandacht aan de rassenkeuze besteed worden. Kennis van het perceel en daarop de best geschikte cultivar telen is de basis van een goede geïntegreerde bestrijding. Vaak kan de cultivar alleen al zorgen voor een reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik en het belang van waarnemings- en waarschuwingsmodellen en methoden zal gedemonstreerd worden in diverse teelten. Dit moet ertoe leiden dat er enkel gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden wanneer dit vereist is.

Daarnaast zal in spruitkool ook het belang van nuttige insecten worden aangetoond. Wanneer de nuttige insecten gespaard worden, is er soms veel minder aantasting van uw plaagorganisme. Wanneer er dus een gewasbeschermingsmiddel moet ingezet worden, dan moet er een doordachte keuze gemaakt worden zodat uw nuttige organismen niet afgedood worden. Vaak is het inzetten van breedwerkende insecticiden geen duurzame oplossing. Ook plantbakbehandelingen of behandelingen via een dummy-pil of phytodrip kunnen een zeer lange werkzaamheid vertonen. Dit zal ook bij diverse groenten gedemonstreerd worden.

Als laatste onderdeel van het project zal de teler ook meer bewust gemaakt worden van de nuttige en schadelijke insecten. Er zullen lijsten gemaakt worden met afbeeldingen van nuttige en schadelijke organismen zodat deze door een teler herkend kunnen worden.

Meer info?
Anneleen Volckaert

 

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2016

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2016

Bezoek aan rassen-, gewasbeschermingsproeven in prei - donderdag 03.03.2016

Bezoekersgids van het proefveldbezoek in prei op donderdag 3 maart 2016. Het programma omvatte het bezoeken van de rassen- en gewasbeschermingsproeven in deze teelt. De proeven liggen aan in het kader van Landbouw & Visserij.

zaterdag 5 maart 2016/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (6164)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg (plantbakbehandeling) 2015

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg (plantbakbehandeling) 2015

Bestrijding van koolvlieg in bloemkool: uittesten diverse plantbakbehandelingen 2015

Dit jaar lag op het PCG opnieuw een proef aan in bloemkool waarbij de efficiëntie van plantbakbehandelingen - uitgevoerd op diverse toepassingstijdstippen - werd vergeleken. De vraag was of een vroege plantbakbehandeling de plant wel voldoende lang kon beschermen tegen de koolvlieg, Delia radicum. Gelijkaardige proeven werden al aangelegd in 2012 en 2014. Een overkoepelend besluit vind je terug in dit artikel.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Anonym/Aantal keer bekeken (7213)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelt 2015

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelt 2015

Bezoek aan rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven in de koolgewassen, prei, basilicum, wortelen, bioremediatie & irrigatie - donderdag 29.10.2015

Bezoekersgids van het proefveldbezoek in de koolgewassen, prei, basilicum, wortelen, bioremediatie & irrigatie op donderdag 29 oktober 2015. Het programma omvatte het bezoeken van de rassen-, gewasbeschermingsproeven en bemesting in deze teelten. De proeven liggen o.a. aan in het kader van het ADLO project IPM en IWT.

vrijdag 30 oktober 2015/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (7412)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg 2014

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg 2014

Bestrijding van koolvlieg in bloemkool: uittesten diverse plantbakbehandelingen en toepassingstijdstippen 2014

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van diverse plantbakbehandelingen tegen koolvlieg (Delia radicum / HYLERA) in bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB) na te gaan.

maandag 15 december 2014/Auteur: Anonym/Aantal keer bekeken (6722)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg (plantbakbehandeling) 2014

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg (plantbakbehandeling) 2014

Bestrijding van koolvlieg in bloemkool: uittesten diverse plantbakbehandelingen 2014

Efficiëntie van plantbakbehandelingen tegen koolvlieg (Delia radicum / HYLERA) in bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB) onderzocht met Mundial, Tracer, Pychlorex 5 G, met toepassing in schaduw en de zon, afregenen met weinig en veel water.

maandag 15 december 2014/Auteur: Anonym/Aantal keer bekeken (7189)/Commentaren (0)/
RSS
123

Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma (01/09/2012 - 30/06/2014)

Coördinator:

 • Universiteit Gent

Partners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • BDB (Bodemkundige dienst van België)
 • ILVO (Instituut voor landbouw en visserij onderzoek)

     

1. Inleiding

Oogstresten van landbouwgewassen vormen een belangrijke schakel voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In landbouwecosystemen blijft bij de oogst in veel gevallen meer bovengrondse biomassa achter op het veld dan dat er verwijderd wordt in het geoogste product. Hierbij moet ook nog de ondergrondse biomassa aan oogstresten gevoegd worden die per definitie op het veld achterblijft. Naast een belangrijke rol in opbouw/behoud van organische stof, bevatten oogstresten ook een aanzienlijke hoeveelheid nutriënten. Binnen een duurzame landbouwuitbating is het optimaal behoud of optimale benutting van deze nutriënten dan ook een belangrijke zorg. In ‘normale’ omstandigheden zijn deze oogstresten een belangrijke bron van nutriënten voor de volggewassen in de rotatie. Echter, vaak geven ze aanleiding tot een te hoog nitraatresidu in het najaar en nitraatuitspoeling tijdens de wintermaanden. Ten slotte hebben oogstresten via hun effect op organische stof en nutriënten ook een belangrijk effect op bodemstructuur en op bodembiologie, die zeer sterk met elkaar gelinkt zijn.

2. Proeven in kader van het onderzoek

2.1. Lange termijnproeven (lopen gedurende 2 jaar)

DOEL: Evalueren van het potentieel van alternatieve gewasrotaties en vanggewassen bij vollegrondsgroenten.

 • Bloemkool al of niet in combinatie met niet-groenten

Hier wordt geopteerd voor bloemkool in combinatie met gras (Italiaans raaigras) in rotatie (waarbij in het voorjaar minstens één snede gras wordt geoogst), in vergelijking met een dubbele teelt bloemkool als referentiescenario. Het gras kan nog een significante hoeveelheid stikstof opnemen voor de winter, en zal snel terug N opnemen na de winter.

 • Bloemkool in combinatie met vanggewassen (proef uitgevoerd door PCG)

Eén teelt bloemkool wordt gevolgd door een vanggewas, met 2 verschillende inzaaitijdstippen en 2 verschillende winterharde vanggewassen, en vergeleken met een klassieke dubbele teelt groenten, waarvan de laatste bloemkool. Als vanggewassen wordt gebruik gemaakt van Italiaans raaigras en rogge. Het vanggewas wordt in het voorjaar ondergewerkt en gevolgd door een zelfde combinatie bloemkool-vanggewas.

2.2. Korte termijnproeven

DOEL: Onderzoeken of oogstresten beter afgevoerd (en nuttig gebruikt) worden of ze
 beter ter plaatse blijven en behandeld worden.

 • Conventioneel inwerken na oogst (standaardscenario)

 •  Behandeling ‘niet-inwerken’: oogstresten blijven onbehandeld op het veld tot na de winter.

 • Toedienen van immobiliserende materialen voor het inwerken van oogstresten. In deze proef wordt gebruik gemaakt van graanstro en oogstrest korrelmaïs (10 ton/ha) en jonge groencompost (50 ton/ha) als immobiliserende materialen. (proef uitgevoerd door PCG).

 • Behandeling ‘in situ compostering’: oogstresten in situ composteren in combinatie met toeslagstoffen. In situ compostering kan gebeuren door de oogstreten op kleine rillen te trekken, waardoor een natuurlijke compostering in gang wordt gezet, die de N kan immobiliseren.(proef uitgevoerd door PCG).

 • Behandeling ‘onderzaai’: bloemkool met onderzaai van een vanggewas (Italiaans raaigras, rogge). Het doel van de onderzaai is tijd winnen voor het vanggewas.

Meer info?
Sara Crappé

 

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

In het kader van het ADLO-project 'Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma'

Oogstresten van landbouwgewassen vormen een cruciale schakel voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In landbouwecosystemen blijft bij de oogst in veel gevallen meer bovengrondse biomassa achter op het veld dan dat er verwijderd wordt in het geoogste product. Hierbij moet ook nog de ondergrondse biomassa aan oogstresten gevoegd worden die per definitie op het veld achterblijft en die in een aantal gevallen aanzienlijk kan zijn. Naast een belangrijke rol in opbouw/behoud van organische stof, bevatten oogstresten ook een aanzienlijke hoeveelheid nutriënten.

dinsdag 17 februari 2015/Auteur: Erwin De Rocker/Aantal keer bekeken (2922)/Commentaren (0)/
Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Demoproef: Vergelijken inwerken en laten staan oogstresten bloemkool op praktijkniveau 2013 (2)

Door de oogstresten, stronk met blad, te laten staan, wordt de stikstof vastgehouden in deze plantendelen. Het na de winter inwerken van deze oogstresten zorgt ervoor dat de stikstof later vrijkomt en opgenomen kan worden door de volgteelt.

Om na te gaan hoe groot het effect is van het laten staan van de oogstrest bloemkool, werd een demoproef aangelegd op een bloemkoolveld bij een teler in 2 verschillende rassen bloemkool.

Na oogst werd op de helft van het veld de oogstresten ingewerkt, terwijl de oogstresten op het andere deel bleven staan. Vervolgens werd op beide delen van het veld maandelijks een grondstaal genomen.

zondag 15 december 2013/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (3718)/Commentaren (0)/
Bloemkool oogstresten minder nitraatuitspoeling 2013

Bloemkool oogstresten minder nitraatuitspoeling 2013

Lange termijnproef: alternatieve rotaties met bloemkool voor minder nitraatuitspoeling van de oogstresten 2013

Deze proef heeft tot doel het evalueren van alternatieve gewasrotaties en vanggewassen bij vollegrondsgroenten, meer bepaald bloemkool.

Hiervoor werd Italiaans raaigras enerzijds als teelt en anderzijds als vanggewas en rogge als vanggewas gezaaid op 2 verschillende tijdstippen na een teelt bloemkool.

zondag 15 december 2013/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (4219)/Commentaren (0)/
Bloemkool vruchtwisseling voor minder nitraatuitspoeling 2012

Bloemkool vruchtwisseling voor minder nitraatuitspoeling 2012

Lange termijnproef: alternatieve rotaties met bloemkool voor minder nitraatuitspoeling van de oogstresten

Deze proef heeft tot doel het evalueren van alternatieve gewasrotaties en vanggewassen bij vollegrondsgroenten, meer bepaald bloemkool. Hiervoor werd Italiaans raaigras enerzijds als teelt en anderzijds als vanggewas en rogge als vanggewas gezaaid op 2 verschillende tijdstippen na een teelt bloemkool. Van het raaigras dat als teelt wordt beschouwd, wordt in het voorjaar een snede gemaaid. De N-toestand van de bodem wordt opgevolgde met behulp van bodemstaalnames. Deze proef loopt over 2 jaar, waarbij het tweede jaar een herhaling is van het eerste.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (5965)/Commentaren (0)/
Bloemkool bemesting oogstresten 2012

Bloemkool bemesting oogstresten 2012

Immobilisatie van stikstof in oogstresten bloemkool 2012

Deze proef heeft tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van het ter plaatste behandelen van deze oogstresten. Door het toedienen van immobiliserende materialen voor het inwerken van de oogstresten, wordt getracht de vrijkomende N uit de oogstresten tijdelijk vast te leggen en op die manier N-verliezen te beperken. Volgende immobiliserende materialen werden gebruikt: jonge groencompost, graanstro en oogstrest korrelmaïs.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (4361)/Commentaren (0)/
RSS
12

Optimaal en duurzaam bemesten met innovatieve technieken ( 1/03/2012 - 28/02/2014)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

Partners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch ondernemen)

                                    

Door de drie prakrijkcentra PCG , PSKW en Inagro worden proefplatforms aangelegd waarin het demonstratieproject 'Optimaal en duurzaam bemesten met innovatieve technieken' geïntegreerd worden. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen liggen per provincie twee proefplatforms aan, in Antwerpen en Limburg één. Proefvelden worden aangelegd in de teelten die voor de streek het meest relevant zijn. Aan ieder proefplatform worden twee publieke demomomenten gekoppeld. Jaarlijks wordt een studieavond georganiseerd waarin de bekomen resultaten van de projecten voorgesteld worden.

Inhoud:
De voorbije jaren werd een breed gamma aan technieken ontwikkeld die tot doel hebben de uitspoeling van nitraten in het najaar te verminderen. Deze technieken zijn echter nog niet ten volle verspreid onder de Vlaamse groentetelers. Dit project wil de Vlaamse groentetelers sensibiliseren en hen een aantal technieken aanreiken om het nitraatresidu verder te reduceren. Het KNS-systeem, dat vanaf 2013 de bemestingshandleiding voor de tuinbouwer zal moeten worden, wordt gedemonstreerd in diverse teelten. In de proeven worden de teelten prei, selder, wortel, sluitkool en de teeltcombinaties spinazie - bonen, bloemkool - bloemkool, prei - andijvie en alternatieve sla – alternatieve sla zowel bemest volgens het KNS-systeem als volgens het systeem waarin de maximale toegelaten minerale bemesting gegeven wordt.

Verder wordt het nut van rijenbemesting en traagwerkende meststoffen (nitrificatieremmers, gecoate meststoffen, ureumhoudende meststoffen) aangetoond in de teelten prei en sluitkool. Ook het toedienen van startfosfaten kan een invloed hebben op het nitraatresidu. Sterkere planten die een betere beginontwikkeling kennen kunnen beter de beschikbare stikstof uit de bodem opnemen waardoor er minder bijbemesting nodig is. Dit wordt gedemonstreerd in andijvie, prei, bloemkool en venkel.

Het doel van deze drie projecten is de belangrijkste instrumenten waarover een groenteteler beschikt om tot een aanvaardbaar nitraatresidu te komen in de verf te zetten. Onder MAP 4 is het belangrijk de hoeveelheid reststikstof te beperken om niet geconfronteerd te worden met maatregelenpakketten waardoor normreducties opgelegd worden (respectievelijk 30% en 60% reductie van de bemestingsnorm bij overschrijding van de 3e en 4e drempelwaarde).

Europa blijft hameren op het belang van een goede waterkwaliteit. Indien de huidige bemestingswetgeving op het terrein geen duidelijke resultaten met zich meebrengt kan verwacht worden dat de geldende normen nog zullen verstrengen. Door nu inspanningen te leveren zodat de hoeveelheid reststikstof in de bodem en de uitspoeling naar het grondwater verminderen, kunnen strengere normen en maatregelen onder MAP 5 vermeden worden.

Meer info?
Lore Lauwers
Micheline Verhaeghe

 

Pruimtomaat bemesting bioteelt 2014

Pruimtomaat bemesting bioteelt 2014

Oriënterende bemestingsproef bio pruimtomaat: plantaardig versus dierlijk, afstellen van bemesting op behoefte gewas 2014

Gedurende drie jaar ligt een bemestingsproef aan op het PCG in biologische vruchtgroenten. Deze demonstratieve proef in twee kleine afdelingen, dit jaar in pruimtomaat, heeft als doel de dierlijke en plantaardige vormen van bemesting te vergelijken met elkaar. Ook wordt er bekeken of aan de hand van bladsapanalyses de bemesting nauwer kan afgestemd worden op de behoefte van de plant.

maandag 15 december 2014/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (1632)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Andijvie bemesting toepassing startfosfaten 2013

Andijvie bemesting toepassing startfosfaten 2013

Demonstratie: startfosfaten in andijvie 2013

In deze proef wordt het effect van verschillende behandelingen met startfosfor op de teelt van andijvie gedemonstreerd. Proeven uit het verleden toonden aan dat een behandeling met ammoniumpolyfosfaat (APP) aan de plantvoet het meest effect heeft. Een breedwerpige bemesting met tripelsuperfosfaat (TSF) geeft minder nut.

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (8757)/Commentaren (0)/
Bloemkool bemesting volgens KNS systeem 2013

Bloemkool bemesting volgens KNS systeem 2013

Demonstratie: bemesting volgens KNS systeem in bloemkool dubbele teelt 2013

De bemesting volgens het KNS-systeem zorgde in de eerste vrucht bloemkool voor een hogere bemestingsdosis dan de norm. Dit resulteerde in een hogere opbrengst en kwaliteit en een hoger nitraatresidu in juli na de oogst. Dit residu werd via het KNS-systeem in rekening gebracht bij de basisbemesting van de tweede teelt bloemkool.

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (6025)/Commentaren (0)/
Bloemkool bemesting onderzaai gras 2013

Bloemkool bemesting onderzaai gras 2013

Onderzaai gras in bloemkool: effect op het nitraatresidu 2013

De tweede vrucht bloemkool is een moeilijke teelt om het nitraatresidu in de controleperiode beneden de norm van 90 kg NO3-N/ha (0-90 cm) te blijven. In deze proef wordt gekeken of een onderzaai van gras mogelijkheden kan bieden.

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (5531)/Commentaren (0)/
Prei bemestingstechniek winter 2013

Prei bemestingstechniek winter 2013

Demonstratie van bemestingstechnieken in winterprei 2013

In deze proef wordt nagegaan wat de beste bemestingsstrategie is in winterprei. Er wordt gekeken naar opbrengst, kwaliteit, nitraatresidu en bemestingsdosis.

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (5254)/Commentaren (0)/
RSS
123

Groenbedekkers in strijd tegen het nitraatresidu ( 1/03/2012 - 28/02/2014)

Coördinator: 

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

Partners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt oost-Vlaanderen)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

                

Door de drie prakrijkcentra PCG, PSKW en Inagro worden proefplatforms aangelegd waarin het ‘Groenbemesters in strijd tegen het nitraatresidu’ geïntegreerd wordt. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen liggen per provincie twee proefplatforms aan, in Antwerpen en Limburg één. Proefvelden worden aangelegd in de teelten die voor de streek het meest relevant zijn. Aan ieder proefplatform worden twee publieke demomomenten gekoppeld. Jaarlijks wordt per project een studieavond georganiseerd waarin de bekomen resultaten van het project voorgesteld worden.

Inhoud
Groenbedekkers kunnen een krachtig middel vormen in de strijd tegen het nitraatresidu.  Via demonstrerende proeven wordt in eerste instantie getracht het potentieel van groenbedekkers om het nitraatresidu te verlagen aan te tonen. Ook het effect van verschillen in inzaaitijdstip (voorjaarszaai en najaarszaai op 15/08, 01/09 en 15/09), en het gebruik van verschillende soorten groenbedekkers (gele mosterd, rammenas, phacelia, raaigras, rogge en haver) op N-opname en vrijstelling (tijdstip en hoeveelheid) wordt gedemonstreerd. Aan de hand van geregelde staalname wordt de nitraattoestand van de bodem opgevolgd. Ten slotte wordt ook de bijdrage van groenbedekkers aan de organische stof in de bodem, en de economische meerwaarde van groenbedekkers door besparingen op kunstmeststoffen onder de loep genomen.

Meer info?
Lore Lauwers
Micheline Verhaeghe

Bemesting groenbedekkers zaaitijdstip voorjaar 2013

Bemesting groenbedekkers zaaitijdstip voorjaar 2013

Demonstratie: voorjaarszaai van groenbedekkers, locatie Deinze 2013

Het inzaaien van een groenbedekker in het voorjaar is positief voor het nitraatresidu in het najaar. De groenbedekker onttrekt nitraat uit de diepere grondlagen. Na het verteren van de groenbedekker komt de stikstof beschikbaar voor de volgteelt. Zeker bij groenten die pas laat in het voorjaar geplant of gezaaid worden, bijvoorbeeld late prei of late bloemkolen, kan een voorjaarszaai van groenbedekkers nuttig zijn.

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (8769)/Commentaren (0)/
Groenbedekkers voorjaarszaai demo 2013

Groenbedekkers voorjaarszaai demo 2013

Demonstratie voorjaarszaai groenbedekkers: locatie anzegem 2013

Het inzaaien van een groenbedekker in het voorjaar is positief voor het nitraatresidu in het najaar. De groenbedekker onttrekt nitraat uit de diepere grondlagen. Na het verteren van de groenbedekker komt de stikstof beschikbaar voor de volgteelt. Zeker bij groenten die pas laat in het voorjaar geplant of gezaaid worden, bijvoorbeeld late prei of late bloemkolen, kan een voorjaarszaai van groenbedekkers nuttig zijn.

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (8767)/Commentaren (0)/
Bemesting groenbedekkers zaaitijdstip najaar 2013

Bemesting groenbedekkers zaaitijdstip najaar 2013

Demonstratie: zaai van groenbdekkers op verschillende tijdstippen in het najaar, locatie Deinze 2013

In deze proef werden drie zaaitijdstippen van groenbedekkers vergeleken. Het doel van de proef is het demonstreren dat een vroeg zaaitijdstip cruciaal is voor de goede werking van de groenbedekker. Ook werden verschillende groenbedekkers onderling vergeleken.

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (6423)/Commentaren (0)/
Groenbedekkers voorjaarszaai 2012: locatie Deinze

Groenbedekkers voorjaarszaai 2012: locatie Deinze

Voorjaarszaai diverse groenbedekkers 2012: locatie Deinze

In deze proef werden 4 soorten groenbedekkers ingezaaid, nl. Italiaans raaigras, bladrammenas, Facelia en gele mosterd. Bladrammenas en gele mosterd werden op twee verschillende tijdstippen voor de volgteelt bloemkool vernietigd.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (5213)/Commentaren (0)/
Groenbedekkers voorjaarszaai 2012: locatie Anzegem

Groenbedekkers voorjaarszaai 2012: locatie Anzegem

Voorjaarszaai diverse groenbedekkers: locatie Anzegem 2012

In deze proef werden 4 soorten groenbedekkers ingezaaid, nl. Italiaans raaigras, bladrammenas, facelia en gele mosterd. Het raaigras werd op twee verschillende tijdstippen voor de volgteelt prei vernietigd.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (5007)/Commentaren (0)/
RSS
12

Van de Sande T., Vanheule M., Bes O, De Nies J., Verhaeghe M.2014: KNS en dierlijke werkzame stikstof: Grondstaal nemen vóór bijbemesting leidt tot serieuze besparing op N-gift én lager nitraatresidu, Proeftuinnieuws, 24 (05): 30-31.

Verhaeghe M.Bes O, De Nies J., Van de Sande T., Map 4: Adviesbemesting zorgt voor lager nitraatresidu in groentenProeftuinnieuws, 24 (01): 17-19.

Verhaeghe M., Bes O, De Nies J., Van de Sande T., Map 4: Groenbedekkers voorjaarszaai 2013: Korte teeltduur, voldoende stikstofopnameProeftuinnieuws, 24 (01): 19-21.

Bes O, De Nies J., Verhaeghe M., Van de Sande T., 2013: Thema bemesting : Groenbedekkers in strijd tegen het nitraatresidu : najaarszaai groenbedekkers voor minder nitraatresidu, Proeftuinnieuws, 23 (06): 26-28. 

Verhaeghe M., Van de Sande T., 2013: Thema bemesting : Groenbedekkers in strijd tegen het nitraatresidu : Voorjaarszaai groenbedekkers voor minder nitraatuitspoeling, Proeftuinnieuws, 23 (06): 24-26. 

Goen K., Van Mechelen M., Van Delm T., Van De Sande T., De Nies J., Verhaeghe M., Landuyt C., Neefs V., 2012: Thema bemesting : Demonstratieprojecten duurzame bemesting, Proeftuinnieuws, 22 (06): 20-23.

KNS en dierlijke werkzame N in vlaanderen ( 01/03/2012 - 28/02/2014)

Coördinator: 

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

Partners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

                                

Door de drie prakrijkcentra PCG, PSKW en Inagro worden proefplatforms aangelegd waarin het demonstratieproject 'KNS en dierlijke werkzame N in Vlaanderen'geïntegreerd wordt. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen liggen per provincie twee proefplatforms aan, in Antwerpen en Limburg één. Proefvelden worden aangelegd in de teelten die voor de streek het meest relevant zijn. Aan ieder proefplatform worden twee publieke demomomenten gekoppeld. Jaarlijks wordt per project een studieavond georganiseerd waarin de bekomen resultaten van het project voorgesteld worden.

Inhoud
Het nieuwe mestactieplan 'MAP 4' brengt voor de landbouwer een complexe regelgeving met zich mee. Zo hebben de landbouwers de keuze om de bemestingsnormen in te vullen via een systeem van werkzame stikstof of via een systeem van totale stikstof. Ook wordt vanaf 2013 het gebruik van het KNS-systeem verplicht in de groenteteelt.

De opzet van demonstrerende proeven waarin de bemesting uitgevoerd wordt volgens beide systemen (totale N en werkzame N) en waarbij bemesting volgens het KNS-systeem vergeleken wordt met het volledig invullen van de bemestingsnorm met minerale meststoffen, moeten de groenteteler een beeld geven van de mogelijkheden van de nieuwe mestwetgeving. De proeven die omvat zitten in dit project worden aangelegd in de teelten prei, sluitkool en selder. In dit project wordt ook het effect van een reductie van de bemesting met 30% en 60% op de opbrengst van de teelt bekeken.

Meer info?
Lore Lauwers
Micheline Verhaeghe

Witte kool bemesting toepassingsmethode startfosfaten 2013

Witte kool bemesting toepassingsmethode startfosfaten 2013

Vergelijking systeem totale stikstof en systeem werkzame stikstof in sluitkool 2013

Deze proef beoogt de Vlaamse groentetelers wegwijs te maken in de verschillende systemen die MAP 4 toelaat om de bemestingsnormen in te vullen (werkzame N en totale N). Aan de hand van een demonstrerende veldproef wordt aan de teler getoond wat de gevolgen zijn van een keuze voor het ene of het andere systeem. Verschillende combinaties van organische mest en minerale meststoffen worden gedemonstreerd in de proef. Enerzijds werd varkensdrijfmest toegediend en anderzijds stalmest volgens het systeem werkzame of totale stikstof.

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (5708)/Commentaren (0)/
Prei bemesting vergelijking systeem totale en werkzame stikstof 2013

Prei bemesting vergelijking systeem totale en werkzame stikstof 2013

Vergelijking systeem totale stikstof en systeem werkzame stikstof in prei 2013

Via een demonstrerende veldproef wordt getoond hoe de bemesting binnen het systeem werkzame N kan worden ingevuld. Ook wordt in enkele objecten aangetoond hoe er optimaal kan bemest worden binnen maatregelenpakket 3 en 4. In deze proef wordt ook gekeken of er winst te halen valt (op vlak van opbrengst, nitraatresidu en bemestingsdosis) door het toepassen van het KNS systeem (bemesting op basis van advies).

zondag 15 december 2013/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (3086)/Commentaren (0)/
Prei bemesting 2012

Prei bemesting 2012

Organische en minerale bemesting in prei 2012

Deze proef beoogt de Vlaamse groentetelers wegwijs te maken in de verschillende systemen die MAP 4 toelaat om de bemestingsnormen in te vullen (Werkzame N en Totale N). Aan de hand van een demonstrerende veldproef in prei wordt aan de teler getoond wat de gevolgen zijn van een keuze voor het ene of het andere systeem. Verschillende combinaties van organische mest en minerale meststoffen worden gedemonstreerd in de proef.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (3090)/Commentaren (0)/
Sluitkool bemesting organische en minerale 2012

Sluitkool bemesting organische en minerale 2012

Vergelijking systeem werkzame stikstof en systeem totale stikstof in sluitkool 2012

Deze proef beoogt de Vlaamse groentetelers wegwijs te maken in de verschillende systemen die MAP 4 toelaat om de bemestingsnormen in te vullen (Werkzame N en Totale N). Aan de hand van een demonstrerende veldproef wordt aan de teler getoond wat de gevolgen zijn van een keuze voor het ene of het andere systeem. Ook wordt in enkele objecten aangetoond hoe er optimaal kan bemest worden binnen maatregelenpakket 3 en 4.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (4632)/Commentaren (0)/
RSS

Verhaeghe M., 2014: Thema: Traagwerkende en gecoate meststoffen in prei, Proeftuinnieuws, 22 (08): 24-25.

Coopman F., Van Nevel B., Van de Sande T., De Reycke L., Verhaeghe M., De Nies J., 2014: Aangepaste KNS-gegevens voor de Vlaamse groenteteelt, Proeftuinnieuws, 24 (08): 19-20.

Van de Sande T., Vanheule M., Bes O, De Nies J., Verhaeghe M., 2014: KNS en dierlijke werkzame stikstof: Grondstaal nemen vóór bijbemesting leidt tot serieuze besparing op N-gift én lager nitraatresidu, Proeftuinnieuws, 24 (05): 30-31.

Verhaeghe M., Bes O, De Nies J., Van de Sande T., 2014: Map 4: Adviesbemesting zorgt voor lager nitraatresidu in groenten, Proeftuinnieuws, 24 (01): 17-19.

Verhaeghe M., Bes O., Van de Sande T., 2013: Thema bemesting : Bijbemesten volgens het KNS-systeem in de Vlaamse groenteteelt, Proeftuinnieuws, 23 (09): 22-23.  

Van de Sande T., Vanheule M., Bes O., De Nies J., Verhaeghe M., 2013: Thema bemesting : KNS en dierlijke werkzame stikstof in Vlaanderen, Proeftuinnieuws, 23 (09): 24-25.

Goen K., Van Mechelen M., Van Delm T., Van De Sande T., De Nies J.,  Verhaeghe M., Landuyt C., Neefs V., 2012: Thema bemesting : Demonstratieprojecten duurzame bemesting, Proeftuinnieuws, 22 (06): 20-23.