GO

Vlaamse overheid: Departement Landbouw en Visserij

De Vlaamse overheid stimuleert voorlichting en vorming naar meer duurzame, rendabele of innovatieve praktijken. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij organiseert studiedagen en ondersteunt vormingsactiviteiten, demoprojecten en landbouwcentra.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

   

 

Lopende projecten

KNS 2.0: Klimaatadaptatie in najaarsgroenten voor stikstofbemesting -  (01/03/2023 - 28/02/2025)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

     

 

Projectinhoud:

Bijbemesting op basis van stikstofstaalname en bemestingsadvies is goed ingeburgerd bij de groentetelers, aangezien het voor de groenteteelten van groep I en II in de meeste gebiedstypes een verplichting is. Toch wordt vastgesteld dat de tijdstippen voor de staalname voor eventuele bijbemesting weinig gekend zijn en dat staalnemers dikwijls kiezen voor de gemakkelijkste weg en heel wat stalen samennemen op de bedrijven in plaats van te kiezen voor het optimale moment van staalname voor elke teelt en/of stadium van de teelt en dit mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

De klimaatverandering met hogere temperatuur en langere perioden van droogte of neerslag heeft een effect op de mineralisatiesnelheid. Dit is een onderschat probleem en een onderschatting van de stikstof vrijgesteld door mineralisatie leert dat de hoeveelheid reststikstof daardoor stevig kan oplopen.

Met dit project willen wij de telers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van mineralisatie en opname van stikstof in de najaarsgroenteteelten prei, bloemkool en knolselder. Dit door het opzetten van demo’s op verschillende praktijkpercelen waarin grondanalyses, gewasanalyses en groei-opvolging drie- à vierwekelijks gebeurt en gecommuniceerd wordt.

Concreet zullen Inagro, PCG en PSKW gedurende 2023 en 2024 op 6 representatieve praktijkpercelen prei, bloemkool en knolselder demo’s opzetten waarin een optimale bemesting met KNS vergeleken wordt met een onbemest object zodat de mineralisatie juist wordt ingeschat. Op een zes- tot achttal tijdstippen worden in alle objecten zowel bodem- als gewasanalyses uitgevoerd om de bodemvoorraad stikstof en de gewasopname te kennen. Ook de natuurlijke vrijstelling van stikstof door mineralisatie wordt gevolgd in een onbeteeld en onbemest object. Het gewicht van het gewas wordt bij elke bemonstering bepaald zodat een duidelijk beeld verkregen wordt van de groeicurve. Hierdoor zal het optimale tijdstip voor staalname duidelijk worden. De eventuele bijbemesting kan hierdoor op het optimale tijdstip gezet worden wat beter is voor de ontwikkeling van het gewas en voor het milieu. De resultaten en bijhorend advies worden zo breed als mogelijk gecommuniceerd naar de ganse openluchtgroentesector zodat telers een goed beeld hebben van het stikstofverloop, zowel de mineralisatie, de opname als de beschikbaarheid van stikstof zodat de sector meer bewust wordt van het belang van het optimaal staalnametijdstip en de mogelijke mineralisatie. De communicatie met de groentetelers zal gebeuren via de communicatiekanalen van de telersverenigingen REO en Belorta (o.a. Care4Growing), Ingro, Vegras, Greendiamond maar ook via verschillende websites zoals www.groentenadvies.be (een website ontwikkeld uit een vorig demo-project), de websites van de praktijkcentra en via de communicatiekanalen van de Boerenbond. De communicatie zal vooral schriftelijk gebeuren. Jaarlijks zal een artikel in de Vlaamse vakpers gepubliceerd worden met de resultaten en het besluit van dit demoproject. Naast de tussentijdse communicatie wordt er als afsluiter van het project een studiedag georganiseerd waar de resultaten uitvoerig besproken worden samen met resultaten uit andere bemestingsprojecten.

Dit demoproject zal ook een naslagwerk opleveren dat gebruikt kan worden om het bestaande KNS te optimaliseren en aan te passen aan de klimaatsverandering met een langere groei in het najaar/vroege winter. De bekomen resultaten zullen niet verloren gaan en kunnen ook opgenomen worden in een bredere context waarin extra van dit soort proeven worden opgezet als onderbouwing voor aanbevelingen.

Door de stikstofinhoud van het gewas te meten en de teelt in het najaar op te volgen krijgt niet alleen de teler meer inzicht in hoeveel N nog nodig is, indien zou blijken dat door de klimaatwijziging er een substantiële opname is in de herfst wil dit project ook beleidsaanbevelingen richting bemestingsmogelijkheden in het najaar in het kader van de nitraatresidudrempelwaarden.

 

Meer info?

Lore Lauwers


Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 3 maandag 13 november 2023

Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 3

13/11/2023

Benieuwd naar het verdere verloop van de proeven met bijbemestingen in de najaarsteelten knolselder, prei en bloemkool op Inagro, PCG en PSKW?  Ga dan snel naar de website https://www.groentenadvies.be/efficient-bijbemesten! Hieronder wordt ook al een eerste update gegeven.

maandag 13 november 2023/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (384)/Commentaren (0)/
Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 2 dinsdag 19 september 2023

Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 2

19/09/2023

Wil je weten hoe PCG, Inagro en PSKW hun bloemkool, knolselder en prei van nabij opvolgen en bijbemesten? Ga dan snel naar de website https://www.groentenadvies.be/efficient-bijbemesten! Hieronder wordt ook al een eerste update gegeven.

dinsdag 19 september 2023/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (648)/Commentaren (0)/
Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 1 maandag 21 augustus 2023

Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 1

21/08/2023

Het demonstratieproject ‘KNS 2.0 - Klimaatadaptatie in Najaarsgroenten voor Stikstofbemesting’ wil groentetelers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van de mineralisatie en opname van stikstof in de najaarsteelten prei, bloemkool en knolselder.

maandag 21 augustus 2023/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (669)/Commentaren (0)/
RSS

N-FIT groenten: N-fractioneren innoveren en techniek in groenteteelt - (01/03/2023 - 28/02/2025)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

    

 

Projectinhoud:

Met de stikstofprijzen die een veelvoud koten ten opzichte van vorige jaren, lagere bemestingsnormen in gebiedstype 2 en 3 en een nog steeds onvoldoende goede waterkwaliteit wordt het nog belangrijker om meststoffen zo optimaal mogelijk in te zetten. De juiste dosis op het juiste tijdstip op de juiste plaats vormen hier de basis, het type meststof en een goede kennis van het perceel zullen belangrijke hulpbronnen zijn.

De uitdaging in groenten is om steeds voldoende stikstof in de bewortelbare zone te hebben zonder verlies naar de diepere grondlagen. Zeker voor groenten met een late oogstperiode zoals prei, bloemkool, knolselder, venkel,… is dit een uitdaging omdat de stikstofopname richting het najaar daalt en het risico op uitspoeling stijgt. Het plaatsspecifiek bemesten in meerdere kleine fracties dringt zich op om teelttechnisch en milieukundig te kunnen en blijven produceren.

Met dit project willen we op praktijkbedrijven demovelden aanleggen waar de bemestingsbehoefte in deze late groenten intensief wordt opgevolgd en zeer gericht wordt bijbemest.
In eerste instantie ligt de focus op een gefractioneerde bemesting op basis van meerdere staalnames. Het toedienen van de minerale bemesting zal plaatsspecifiek gebeuren, dit zowel tijdens het planten als bij het bijbemesten. Hierbij wordt ingezet op meerdere bijbemestingen via het gebruik van kantstrooiers, rij- en bandbemesting, injectiesystemen, toepassen van vloeibare meststoffen, gebruik van bladmeststoffen, gebruik van GPS-systemen,…. Per demoveld zullen vijf verschillende manieren aanliggen naast de klassieke manier van werken met één bijbemestingsmoment.

In tweede instantie wordt aandacht besteed aan de manier waarop organische bemesting (al dan niet onder bewerkte vorm) wordt toegediend. Zo zal er demonstratief ingezet worden om ook bij het toedienen van dierlijke mest oogstgangen en wendakkers niet mee te bemesten én in te zaaien met een groenbedekker.
Naast één demonstratiemoment op de werktuigdagen, waar de toegepaste technieken gedemonstreerd worden, zal er per demoveld een bezoek georganiseerd worden. Hier zullen de deelnemers de toegepaste techniek kunnen beoordelen. Verder heeft het project ook tot doel om de info via artikels in de vakpers te verspreiden. Verder zal een bundeling van de info online ter beschikking worden gesteld via de verderzetting van de website www.groentenadvies.be. Aanvullend zal gedurende het seizoen op teeltrelevante periodes via de nieuwskanalen (nieuwsbrief, website, facebook,…) van de partners ook visuele korte communicatie gebeuren.

Bijbemesting op basis van stikstofstaalname en bemestingsadvies is goed ingeburgerd bij de groentetelers, aangezien het voor de groenteteelten van groep I en II in de meeste gebiedstypes een verplichting is. Toch wordt vastgesteld dat de tijdstippen voor de staalname voor eventuele bijbemesting weinig gekend zijn en dat staalnemers dikwijls kiezen voor de gemakkelijkste weg en heel wat stalen samennemen op de bedrijven in plaats van te kiezen voor het optimale moment van staalname voor elke teelt en/of stadium van de teelt en dit mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Meer info?

Jonas Bodyn


Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2023 donderdag 26 oktober 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2023

PCG organiseerde op 26 oktober 2023 een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers. Dit werd voorafgegaan door een proefveldbezoek prei.

donderdag 26 oktober 2023/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (441)/Commentaren (0)/
Rijenbemesting: veelbelovende bemestingstechniek in preiteelt maandag 2 oktober 2023

Rijenbemesting: veelbelovende bemestingstechniek in preiteelt

Actueel nieuws prei 02/10/2023

Op het innovatief groente-eiland van de afgelopen Werktuigdagen demonstreerden we diverse machines. Onder hen stonden ook enkele bemestingsmachines uitgestald. Uit de demoproef kwam naar boven dat rijenbemesting een veelbelovende techniek is. Andere technieken zoals bladbemestingen geven minder (snel) resultaat.

maandag 2 oktober 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (466)/Commentaren (0)/
RSS

Bio bemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit ( 01/02/2023 - 31/01/2025)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Proefcentrum Pamel
 • ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Eenheid Plant: Teelt & Omgeving)

 

     

 

Doel:

Biologische landbouw scoort algemeen significant beter inzake nitraatstikstofresidu dan de gangbare teelt. Om deze reden wordt de biologische landbouwmethode in MAP 6+ en/of MAP 7 wellicht erkend als ‘duurzame teeltpraktijk’. Deze erkenning is geen vrijgeleide voor de biologische sector, maar stelt de sector des te meer voor een belangrijke verantwoordelijkheid.

Via voorliggend project willen we biologische boeren handvaten bieden om de N-efficiëntie van hun bedrijfssysteem verder te optimaliseren met als dubbele win zowel een stabielere opbrengst als een (nog) lager nitraatstikstofresidu in het najaar. Biologische telers zetten hard in op een goede bodemkwaliteit via organische bemesting, een beredeneerde vruchtwisseling inclusief groenbemesters en aangepaste bodembewerkingen.

In een eerste werkpakket brengen we in beeld hoe deze geoptimaliseerde bodemkwaliteit zich vertaalt naar de stikstofbeschikbaarheid voor de teelt. In een tweede werkpakket demonstreren we hoe biologische landbouwers de N-dynamiek op hun percelen actief kunnen aansturen en afstemmen op de eigenlijke N-behoefte van de teelt(en) op het perceel. Hierbij komen onder andere in beeld: N-behoefte teelten, impact teeltplan op N-behoefte bedrijf, type en tijdstip bodembewerking, keuze en management van groenbemesters, basisbemesting met dierlijke mest/compost en finetuning met organische korrelmeststoffen of fertigatietechnieken. Deze instrumenten moeten de telers coherent en proactief samenbrengen in een bemestingsplan tijdens de winter ter voorbereiding van het teeltseizoen.

We ondersteunen de telers hierbij middels 3 interactieve winterbijeenkomsten gespreid over de loopduur van het project. Een netwerk van demopercelen verspreid over Vlaamse praktijkbedrijven en de praktijkcentra versterkt de betrokkenheid.

 

Meer info?

Bio beschutte teelten


Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2023

Op dinsdag 20 juni 2023 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht. Naast de geïnteresseerden waren ook donkere onweerswolken aanwezig die meer dan welkome regen met zich meebrachten. Gelukkig hielden we het droog tot de uitleg bij de laatste koepel.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (912)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

27/06/2023

Op dinsdag 20 juni 2023 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht. Naast de geïnteresseerden waren ook donkere onweerswolken aanwezig die meer dan welkome regen met zich meebrachten. Gelukkig hielden we het droog tot de uitleg bij de laatste koepel.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Van Mullem Jeroen/Aantal keer bekeken (889)/Commentaren (0)/
RSS

Rassenevaluatie binnen de community (01/01/2022 - 31/12/2023)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • LAVA,
 • 18 telers van courgette, prei, komkommer en tomaat

  

 

Doel:

De operationele groep ambieert om het principe van burgerwetenschap (Eng: ‘citizen science’) concreet vorm te geven als innovatieve praktijk en proces om nieuwe kennis binnen de zo kortst mogelijke termijn te genereren en te delen binnen de telers-community. Het project is gericht op het ontwikkelen van een 1ste case van participatieve vorm van kennisontwikkeling binnen de groenten voor de versmarkt. Door de veelheid aan informatie op het terrein op een gestructureerde manier te verzamelen en toegankelijk te maken, kunnen telers sneller stappen vooruit zetten.

We willen binnen deze operationele groep een uniforme methodiek ontwikkelen voor participatieve rassenevaluatie in groenten bestemd voor de versmarkt. Dit doen we vanuit 4 cases, namelijk: telersevaluatie van nieuwe rassen tomaat, komkommer, prei en courgette. Deze eerste case zal de inspiratie en de methodiek aanleveren om rond heel wat andere thema’s en praktijken en in heel wat andere teelten kennis te verzamelen op een participatieve, co-creatieve manier. Hierbij komen de praktijkcentra en de telers tot een nieuwe vorm van samenwerking en ervaren de telers de kracht van onderlinge samenwerking om snel tot nieuwe, onderbouwde inzichten te komen, op basis waarvan de bedrijfsstrategie kan bijgestuurd worden.

 

Meer info?

Robrecht Winnepeninckx

 

Met de steun van

EIP-projecten worden medegefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)


Rassenevaluatie prei binnen de community maandag 10 juli 2023

Rassenevaluatie prei binnen de community

10/07/2023

In het kader van de operationele groep 'Rassenevaluatie binnen de community' worden stappen gezet om de rassenevaluatie van tomaat, komkommer, prei en courgette die standaard gebeurt door de Vlaamse praktijkcentra, uit te breiden met evaluaties door telers. Deze participatieve manier van kennis verzamelen en samenwerken moet er toe bijdragen dat telers nog sneller tot nieuwe, onderbouwde inzichten kunnen komen op basis waarvan de bedrijfsstrategie kan bijgestuurd worden.

maandag 10 juli 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (831)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (940)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten

27/06/2023

Op 22 juni stelde PCG het lopende onderzoek voor op het proefveldbezoek openluchtgroenten. Er werd ingegaan op de lopende proeven en projectwerking binnen diverse thema’s zoals onder andere onkruidbeheersing, rassenonderzoek, plaagbeheersing, invloed van druppel- en subirrigatie en invloed van najaarsbewerkingen bij inzaai van een groenbedekker in functie van de bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (1011)/Commentaren (0)/
RSS

MIRLET.C4G - Model IRrigation in LETuce.Care4Growing (01/10/2022 – 31/03/2025)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Lava cvba
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

 

Projectinhoud:

In tijden van klimaatsverandering is zuinig omspringen met water voor de land- en tuinbouw om de strijd tegen waterschaarste en droogte aan te gaan van groot belang. De MIRLET-tool (Model IRrigation in LETuce) helpt telers van bladgewassen in grondteelt onder beschutting bij hun irrigatiemanagement. De tool combineert een datacaptatiesysteem in de serre (sensorpakket) met een mechanistisch verdampingsmodel waarbij de telers adviezen ontvangen met betrekking tot de optimale irrigatiestrategie. Via dit project zullen we de ontwikkelde tool integreren met het Care4Growing (C4G) platform van LAVA, wat de integratie van deze irrigatie-optimalisatie tool in de sector zal bespoedigen. De tool zal na afloop van dit project immers maar één klik verwijderd zijn van hun dagelijkse digitale werkomgeving. Door een datakoppeling te maken tussen de bestaande digitale toepassingen zal de MIRLET-tool bovendien met minder telersinput hetzelfde performante advies leveren. Een verdere connectie met de klimaatcomputer en pluviometer, zal bovendien bijdragen tot een goedkopere en vereenvoudigde datacaptatie en bijgevolg hoger gebruiksgemak voor de teler. De datasets die in het kader van de MIRLET-werking zullen worden gegenereerd, openen deuren voor toekomstige analysemethodes gebaseerd op artificiële intelligentie (AI). Finaal moet een, via co-creatie ontworpen, dashboard zorgen voor de optimale visuele weergave van de geadviseerde watergift. Het doel is om MIRLET te integreren in het C4G ecosysteem en zo een groter areaal te realiseren waar optimale watergift wordt toegepast.

 

Meer info?

Anne Waverijn

MIRLET.C4G van start dinsdag 7 maart 2023

MIRLET.C4G van start

Verhoogde waterproductiviteit in bladgewassen door integratie van de MIRLET-tool met Care4Growing

In tijden van klimaatverandering is zuinig omspringen met water van groot belang voor de land- en tuinbouw om de strijd tegen waterschaarste en droogte aan te gaan. De MIRLET-tool (Model IRrigation in LETtuce) ondersteunt telers van bladgewassen in serregrond bij hun irrigatiemanagement. De tool combineert een datacaptatiesysteem in de serre, in de vorm van een pakket van sensoren, met een mechanistisch verdampingsmodel en geeft de telers zo adviezen over de optimale irrigatiestrategie. Om deze irrigatie-optimalisatie tool voor telers gemakkelijker toegankelijk te maken, ging op 10 oktober 2022 het samenwerkings- en digitaliseringsproject ´MIRLET.C4G´ van start. Daarbij werken wij samen met Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en LAVA. 

dinsdag 7 maart 2023/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (4244)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
RSS

Zet een punt achter puntvervuiling! (01/01/2023 – 31/12/2024)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCFruit vzw (Proefcentrum Fruitteelt vzw)

 

    

 

Projectinhoud:

De Europese kaderrichtlijn water stelt dat het oppervlaktewater van een goede kwaliteit moet zijn. De VMM detecteert echter nog frequent gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen in norm overschrijdende concentraties. Uit onderzoek weten we dat puntvervuilingen hiervan nog steeds een belangrijke oorzaak zijn.

Dankzij vroegere sensibilisatiecampagnes zien we dat de bewustwording rond deze problematiek in verschillende sectoren reeds sterk gestegen is. Heel wat landbouwers nemen al maatregelen om puntvervuiling te beperken. Maar er bleven nog enkele sectoren onderbelicht. Vooral in beschutte teelten is er nog werk om de problematiek in kaart te brengen, te sensibiliseren rond deze problematiek en sectorspecifieke oplossingen voor te stellen. Dit is dan ook een belangrijke doelstelling van dit project.

Daarnaast aarzelen sommige landbouwers nog steeds om maatregelen te nemen. Ze denken dat maatregelen om puntvervuiling te vermijden veel extra werk, tijd en kosten met zich zullen meebrengen. Aan de hand van inspirerende voorbeelden van preventieve maatregelen van collega landbouwers willen we alle landbouwers over de streep te trekken om effectief maatregelen te nemen. Daarnaast willen we ook een proces- en marktanalyse gebruiken om de voordelen van preventieve maatregelen en technieken in kaart te brengen. Op die manier willen we steeds meer landbouwers over de streep trekken om ermee aan de slag te gaan.

Een andere belangrijke doelstelling van het project is de kennis en resultaten zo ruim mogelijk en sectorspecifiek te gaan communiceren. We willen dat iedere sector zich aangesproken voelt en zich kan vinden in de voorgestelde oplossingen. Hiervoor gaan we eerst werk maken van vernieuwend en gericht demonstratie- en communicatiemateriaal om daarna een uitgebreide communicatiecampagne voeren. Door het materiaal te promoten en beschikbaar te stellen aan andere stakeholders in de sector, vormingscentra en landbouwonderwijs willen we het bereik verruimen.

 

Meer info?

Anne Waverijn
 

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw (01/072021 - 31/12/2023)

Coördinator:

 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt)

 

Projectpartners:

 • Inagro
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet)
 • LCG Landbouwcentrum Granen Vlaanderen)
 • LCV (Landbouwcentrum Voedergewassen)
 • Praktijkpunt (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant)
 • PCFruit (Proefcentrum Fruitteelt)
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)

 

        

         

 

Projectinhoud:

De voorbije jaren kregen we steeds vaker te maken met extreme klimaatomstandigheden, zoals langdurige droogte en hittegolven, vorstperiodes laat in het voorjaar, extreme regenval,… met een duidelijke economische impact op onze land- en tuinbouw. In het kader van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de Blue Deal werd het project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’ ingediend bij de Departement voor Landbouw en Visserij en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Via onderzoek en voorlichting zullen concrete oplossingen geboden worden zodat de land- en tuinbouw in Vlaanderen zich kan wapenen tegen het veranderende klimaat en hun toekomst gegarandeerd blijft.

 

Doel:

Binnen dit project werken we aan vijf concrete doelstellingen om de Vlaamse land- en tuinbouw klimaatbestendig te maken:

 

 1. Het effect van klimaat op opbrengst en kwaliteit van rassen van bestaande teelten zal onderzocht worden om de teler toe te laten via een beredeneerde rassenkeuze, een gewijzigde gewasbescherming en/of aangepaste bemesting eenzelfde of hoger rendement te realiseren in bestaande teelten, onder steeds moeilijker wordende omstandigheden.
   
 2. De mogelijkheden voor nieuwe teelten die toleranter zijn voor hitte- en droogtestress worden bekeken. Ook wordt nagegaan of nieuwe of heroplevende teelten de klimaatrobuustheid van de sector kunnen vergroten. Voor de meest veelbelovende hiervan wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de teelt- en bewaartechniek, met oog voor rendabiliteit.
   
 3. Een sterk doorgedreven beredeneerde sturing en circulair gebruik van grondstoffen met minder input biedt kansen voor intensieve teelten. Door efficiënt watergebruik via sensoren aan de plant en/of via optimaal hergebruik van alternatieve waterbronnen zetten we in op waterbesparing. Het waterverbruik in innovatieve teeltsystemen (bv. meerlagenteelt en indoor farming) wordt kwantitatief in kaart gebracht om ze slimmer, robuuster en duurzamer te maken.
   
 4. Het effect van toegepaste bodembewerkingen op de vochtbeschikbaarheid van teelten wordt bepaald. Verworven kennis rond gebruik van druppelirrigatie en drainage wordt vertaald naar een bedrijfsgerichte, duurzame irrigatiestrategie en zal leiden tot meer duurzame teelten.
   
 5. Tot slot zullen efficiënte monitoringssystemen en duurzame beheersingstechnieken ontwikkeld worden voor nieuw opkomende en gewijzigde plagen als gevolg van de klimaatverandering.

 

Alle Vlaamse praktijkcentra Plant werken in dit project samen om de kennisopbouw en -overdracht naar een slimme combinatie van teeltkeuze en teelttechniek te optimaliseren en zoveel mogelijk land- en tuinbouwers te bereiken. Het Proefcentrum voor Sierteelt zal instaan voor de coördinatie van het project.

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne
Anne Waverijn


Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2023 donderdag 26 oktober 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2023

PCG organiseerde op 26 oktober 2023 een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers. Dit werd voorafgegaan door een proefveldbezoek prei.

donderdag 26 oktober 2023/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (441)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023 dinsdag 27 juni 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten 2023

Op donderdag 22 juni 2023 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten. Het programma omvatte het bezoeken aan de diverse teelten: prei, uien en koolgewassen rassen, gewasbescherming, irrigatie, ... 

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (940)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten dinsdag 27 juni 2023

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten

27/06/2023

Op 22 juni stelde PCG het lopende onderzoek voor op het proefveldbezoek openluchtgroenten. Er werd ingegaan op de lopende proeven en projectwerking binnen diverse thema’s zoals onder andere onkruidbeheersing, rassenonderzoek, plaagbeheersing, invloed van druppel- en subirrigatie en invloed van najaarsbewerkingen bij inzaai van een groenbedekker in functie van de bodemvochtbeschikbaarheid in het voorjaar.

dinsdag 27 juni 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (1011)/Commentaren (0)/
Demonstratieve rassenproef bataat met aandacht voor invloed van watergift en startfosfor 2022 vrijdag 26 mei 2023

Demonstratieve rassenproef bataat met aandacht voor invloed van watergift en startfosfor 2022

Deze proef werd aangelegd om de invloed van watergift en startfosfor na te gaan voor verschillende rassen bataat (Ipomoea batatas). De proef werd aangelegd op een proefveld te Kruishoutem, België, als demonstratieve proef. We teelden bataat op ruggen met biodegradeerbare mulchfolie met een tussenafstand van 75 cm en 30 cm in de rij. In het kader van het Vlaamse relanceplan werd de klimaatrobuustheid van de verschillende rassen nagegaan. Er werd onderzocht of bepaalde rassen beter bestand zijn tegen droogte dan andere en of ze ook met beperkte irrigatie een goede opbrengst kunnen behalen. De weersomstandigheden om dit uit te testen waren in 2022 ideaal: een vrij warme zomer met een tekort aan neerslag. Ook werd de invloed van toediening van startfosfor net na planten nagegaan op de ontwikkeling van (opslag)wortels bij bataat.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (825)/Commentaren (0)/
Bataat curen bij hogere temperatuur beperkt het gewichtsverlies maandag 3 april 2023

Bataat curen bij hogere temperatuur beperkt het gewichtsverlies

Het VCBT ging in 2022 van start met onderzoek rond bewaring van bataat. In een eerste proef onder gecontroleerde omstandigheden bekeken ze het effect van de temperatuur tijdens de curing op de kwaliteit van de knollen in de bewaring.

maandag 3 april 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (3222)/Commentaren (0)/
Watergift in bataat loont de moeite dinsdag 21 maart 2023

Watergift in bataat loont de moeite

Hoewel bataat vrij droogtetolerant is en goed kan recupereren na moeilijke omstandigheden, is de aanwezigheid van voldoende water cruciaal voor het eindresultaat. We bekeken in 2022 het effect van watergift op de uiteindelijke opbrengst.

dinsdag 21 maart 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (3439)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022 vrijdag 21 oktober 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden

Op 18 oktober organiseerde PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (8536)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2022 donderdag 8 september 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2022

In het kader van het Dept. L & V project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw' en de Operationele groep 'MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat'.

Op dinsdag 6 september 2022 organiseerden we een proefveldbezoek en machinedemonstraties voor de teelt van bataat'. Het programma omvatte een rondgang waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2022, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod komen. Het nieuwe VLAIO LA-traject ‘Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat' werd voorgesteld.

donderdag 8 september 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (9244)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022 vrijdag 8 juli 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Proefvelden PCG

Op maandag 13 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13094)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek Kurkuma mei 2022 zaterdag 7 mei 2022

Terugblik proefveldbezoek Kurkuma mei 2022

In het kader van het Interreg Vb Noordwest-Europa project 'CURCOL - Gebruik van natuurlijke kleurstoffen in biobased verpakkingsmateriaal - Curcuma based sustainable colours' - 4 mei 2022 - on 4 May 2022

Op 4 mei 2022 organiseerde het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw) in Kruishoutem in het kader van het Interreg NWE project CURCOL ‘Curcumine based sustainable Colours’ een proefveldbezoek over de start van bio kurkumateelt. Het proefveldbezoek kon genieten van een grote belangstelling van meer dan twintig telers, kwekers, verwerkers en andere geïnteresseerden. De pas opgestarte proeven in zowel verwarmde serre als koepel werden toegelicht. Ook de proefresultaten van voorgaande jaren en de resultaten rond bewaring en voorkieming van kurkumarhizomen kwamen aan bod. Daarnaast presenteerde Harrie Vreman van NEXTGarden Ingrediënt Farm uit Nederland hun proefresultaten over de kurkumateelt in pot.

zaterdag 7 mei 2022/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (12305)/Commentaren (0)/
RSS
12

Ketenbreed initiatief voor plantaardig eiwit uit Vlaamse koude serres - KIPEi (01/01/2022 - 31/12/2023)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • Boerenbond
 • ILVO
     
 

Projectinhoud:

Veel Vlaamse telers zijn vragende partij voor alternatieve en economisch rendabele zomerteelten onder glas. Dit is zeker het geval in de slateelt, een van de belangrijkste teelten in onze koude serres. Omwille van de fusarium druk in de zomermaanden stoppen veel slatelers met kropsla telen in die periode.
 

Zit er, economisch en technisch, muziek in het verbouwen van eiwitgewassen in koude serres, die tijdelijk leeg liggen tijdens de zomermaanden? Dat is de centrale onderzoeksvraag. We vertrekken van de vaststelling dat de kropslateelt in koude serres in Vlaanderen in sommige gevallen dermate last heeft met de bodemschimmelziekte Fusarium (een sterke gewasaantaster) tijdens de zomermaanden, dat diverse serreslatelers hun serres dan leeg laten staan. De teelt van peulvruchten kan een interessante piste zijn om deze leegstand in de zomermaanden op te vangen. Er is steeds meer vraag naar lokaal geteelde peulvruchten en bovendien draagt de productie van lokale plantaardige eiwitten bij aan de Vlaamse eiwitstrategie. En misschien kan een beschutte teelt een oplossing bieden voor bepaalde knelpunten bij de teelt in open lucht. In het KIPEi-project wordt onderzocht of het voor deze telers zowel teelttechnisch mogelijk als economisch interessant is om eiwitgewassen, zoals edamame, kikkererwten of rode nierbonen, te telen.

 
We brengen geïnteresseerde serretelers, zowel gangbaar als biologisch, samen en helpen ze op weg met de teelt van diverse eiwitgewassen in hun koude serres. We organiseren samenkomsten en bezoekmomenten om ervaringen te delen en geven praktische adviezen op basis van eigen studie en kosten-batenanalyse. Bovendien ondersteunen we de ketenontwikkeling door verkennende gesprekken te voeren met meerdere afnemers en kanalen. Een inzicht in de kostprijs zal de nodige basis voorzien om de afzetmogelijkheden te concretiseren.
 
 

Doel:

Deze operationele groep wilt nagaan of de teelt van:

 • Edamame,
 • Kikkererwt,
 • Rode nierbonen,
 • Borlottibonen
 • ...

teelttechnisch mogelijk en economisch interessant zijn in een serre.

 

PCG, Boerenbond en ILVO, zullen samen met een aantal telers, met deze eiwitgewassen ervaring opdoen. En dit op vlak van: 

 • Teeltinstructies: Er zal een teelthandleiding worden opgemaakt zodat toekomstige producenten hier vlotter mee aan de slag kunnen.
   
 • Mechanisatie: Omdat handenarbeid een knelpunt kan worden als deze teeltwijze moet opgeschaald worden zullen ook mechanisatiebehoeften en geschikte oogstmachines worden geïnventariseerd.
   
 • Juiste prijs: Om een faire prijs te kunnen onderhandelen zal een kostprijsberekening van de teelt in een serre voor lokale afzet worden berekend.
   
 • Afzetmarkt: Om een nieuw verdienmodel te kunnen uitwerken zullen diverse vormen van afzet worden bekeken. Het marktpotentieel in Vlaanderen is er wel degelijk. Nu moet onderzocht worden of aan afnamehoeveelheden, prijs en productievereisten kan voldoen worden in de Vlaamse serres.

 

Meer info?

Lisa Heyman

Evaluatie van eiwitgewassen onder glas in een tweede teeltjaar maandag 7 augustus 2023

Evaluatie van eiwitgewassen onder glas in een tweede teeltjaar

07/08/2023

De vraag naar lokaal eiwit stijgt en ook de lokale teelt van eiwitgewassen in België zit in de lift. We willen onderzoeken of de teelt in koude serre voor deze gewassen een meerwaarde kan betekenen tegenover teelt in openlucht, want in een serre kunnen de klimatologische omstandigheden beter gestuurd worden. Darrom gaan we dit jaar opnieuw met geïnteresseerde telers aan de slag en zaaiden we verschillende eiwitgewassen in serre uit.

maandag 7 augustus 2023/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (868)/Commentaren (0)/
Eiwitgewassen in koude serres dinsdag 9 augustus 2022

Eiwitgewassen in koude serres

In het kader van het Dept. L & V demoproject 'Ketenbreed initiatief voor plantaardig eiwit uit Vlaamse koude serres - KIPEi'

De vraag naar lokale eiwitgewassen stijgt en ook de lokale teelt van eiwitgewassen in België zit in de lift, maar ons Belgisch klimaat kan de teelt in openlucht parten spelen. In een serre kunnen de klimatologische omstandigheden beter gestuurd worden. Daarom vroegen we ons af of de teelt in serres voor deze gewassen een meerwaarde kan betekenen. Indien wel, zouden de eiwitgewassen een alternatieve zomerteelt kunnen vormen voor serres die leeg blijven in de zomer, bijvoorbeeld door grote Fusarium-druk. 

dinsdag 9 augustus 2022/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (9959)/Commentaren (0)/
RSS

Glastuinbouw Water Infiltratie & Opslag (GlaWInO) - (01/07/2021 - 31/05/2023)

Coördinator:

 • Inagro

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)

 

      

 

Projectinhoud:

Recent werd een nieuwe lijst van VLIF-NPI’s (niet productieve investeringssteun) gepubliceerd door het departement Landbouw en Visserij. Via deze subsidiemaatregelen kunnen verschillende natuur en klimaat gerelateerde investeringen ondersteund worden. Om deze NPI’s extra bekendheid te geven, werden acht demonstratieprojecten geselecteerd die 1 of meerdere van deze NPI’s extra in de verf zetten. Eén van deze projecten is het demonstratieproject GlaWInO: Glastuinbouw Water Infiltratie en Opslag, een project dat ingaat op de optimalisatie van wateropslag en waterinfiltratie op glastuinbouwbedrijven.

De focus van het demoproject zal hierbij liggen op:

 • inzicht verwerven in welke infiltratietechnieken er bestaan: open en gesloten systemen;
 • peilmetingen van het water om concreet zicht te hebben op de huidige watervoorraad;
 • beslissingsondersteuning voor extra wateropslag en dimensionering van het infiltratiesysteem op basis van het WADITO-model. Het WADITO-model berekent de balans tussen waterverbruik en -opslag op een glastuinbouwbedrijf. Daarmee kan dan de optimale grootte van de watervoorraad worden gedimensioneerd;
 • het verspreiden van de verzamelde informatie binnen de sector.

Waterbekkens (met ecologische inrichting) en infiltratiesystemen staan op de nieuwe NPI-lijst, wat betekent dat je hiervoor als landbouwer financiële ondersteuning kan krijgen.

 

Werkpakketten:

Het project is onderverdeeld in 5 werkpakketten:

 • Infiltratietechnieken in kaart brengen:
  Binnen dit werkpakket is het doel om inzicht te krijgen in welke infiltratietechnieken er bestaan, de voor- en nadelen, toepasbaarheid in de glastuinbouw … Dit wordt uitgewerkt in concrete fiches. Daarbij zijn we ook opzoek naar concrete, alreeds bestaande voorbeelden. Ligt er een goed werkend infiltratiesysteem aan op je bedrijf? Laat het ons dan zeker weten! We werken graag verder op jullie ervaring!
   
 • Praktische implementatie van infiltratieprincipes:
  Op basis van het WADITO-model kijken we hoe je het infiltratiesysteem moet dimensioneren om zoveel mogelijk overtollig water te laten infiltreren en verliezen te beperken.
   
 • Peilsturing foliebassins:
  Op basis van peilmetingen van de waterstand in het waterbassin, het ingeschatte waterverbruik op basis van het WADITO-model en verwachte neerslag (op basis van jaargemiddelden) zullen we bepalen hoeveel extra water je naar de opslag moet sturen (afkomstig van andere waterbronnen) om voldoende water beschikbaar te hebben. Ook kijken we naar wat het effect hiervan kan zijn op de overloopfrequentie van het bassin.
   
 • Begeleidingen:
  Elke partner zal concrete begeleidingsdossiers opmaken. Dit houdt in dat een hands-on bedrijfsbezoek plaatsvindt. Daarbij dimensioneren we het optimale infiltratieoppervlakte, zetten we verschillende infiltratiesystemen tegenover elkaar en maken we een dossier op ter ondersteuning van een aanvraag voor VLIF-NPI-middelen.
   
 • Communicatie:
  Over het project zullen we uitvoerig communiceren. Indien je interesse hebt in het project, volg dit dan zeker op! Er komen infosessies, we verzamelen fotomateriaal en we publiceren nieuwsberichten. Heb je hierrond zelf nog extra informatie, dan is deze meer dan welkom!

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

Anne Waverijn

VLIF steun voor niet-productieve investeringen zoals infiltratiesystemen vrijdag 26 mei 2023

VLIF steun voor niet-productieve investeringen zoals infiltratiesystemen

Vanaf 01/04/2023 tot 30/06/2023 is er een blokperiode geopend voor het indienen van niet-productieven investeringen (NPI's) voor landbouwers. Onder de NPI's vallen ook infiltratiesystemen, zowel bovengronds (WADI en andere) als ondergronds (infiltratieblok, -kolk en -put).

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (622)/Commentaren (0)/
Tags: water
Fiches van boven- en ondergrondse infiltratiesystemen maandag 3 april 2023

Fiches van boven- en ondergrondse infiltratiesystemen

Op deze infofiches staan de verschillende infiltratiesystemen uitgelegd samen met de voor- en nadelen, een kostprijsinschatting en de toepasbaarheid op glastuinbouwbedrijven.

maandag 3 april 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (3240)/Commentaren (0)/
Extra water infiltreren rond jouw glastuinbouwbedrijf? Laat je begeleiden! dinsdag 21 maart 2023

Extra water infiltreren rond jouw glastuinbouwbedrijf? Laat je begeleiden!

Via VLIF Niet-Productieve Investeringen (VLIF-NPI) kan je als landbouwer subsidies ontvangen voor maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. Om de mogelijkheden en het bestaan van de NPI’s verder kenbaar te maken onder de sector werd het demonstratieproject GlaWInO opgestart dat zich focust op infiltratiesystemen bij glastuinbouwbedrijven. Wat kunnen we voor jouw bedrijf betekenen? Dat lees je hier!

dinsdag 21 maart 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (3772)/Commentaren (0)/
Extra water infiltreren rond jouw glastuinbouwbedrijf? Laat je begeleiden via het demonstratieproject GlaWInO! donderdag 25 augustus 2022

Extra water infiltreren rond jouw glastuinbouwbedrijf? Laat je begeleiden via het demonstratieproject GlaWInO!

In het kader van het Dept. L & V demoproject 'Glastuinbouw Water Infiltratie & Opslag (GlaWInO)'

Nu bieden de partners vanuit het project ook de mogelijkheid aan voor een specifieke bedrijfsbegeleiding. Tijdens deze bedrijfsbegeleiding komt een specialist ter plaatse op jouw bedrijf en wordt voldoende informatie verzameld zoals: dakoppervlak, teelt, waterverbruik, beschikbare water-bassins, locaties voor waterinfiltratie, bodemtype en infiltratiecapaciteit. Op basis van deze informatie wordt samen bekeken welke infiltratiesystemen interessant kunnen zijn voor jouw specifieke bedrijfssituatie. Wil je effectief verder tot uitvoering, dan helpen we ook graag bij het aanvragen van de VLIF-NPI steun. Zo kan het infiltratiesysteem mogelijks volledig worden terugbetaald.

donderdag 25 augustus 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (8819)/Commentaren (0)/
Tags: water
Demoproject GlaWInO wil wateropslag en infiltratie in de glastuinbouw optimaliseren! vrijdag 17 september 2021

Demoproject GlaWInO wil wateropslag en infiltratie in de glastuinbouw optimaliseren!

In het kader van het Dept. L & V demoproject 'Glastuinbouw Water Infiltratie & Opslag (GlaWInO)'

Recent werd een nieuwe lijst van VLIF-NPI’s (niet productieve investeringssteun) gepubliceerd door het departement Landbouw en Visserij. Via deze subsidiemaatregelen kunnen verschillende natuur en klimaat gerelateerde investeringen ondersteund worden. Om deze NPI’s extra bekendheid te geven, werden acht demonstratieprojecten geselecteerd die 1 of meerdere van deze NPI’s extra in de verf zetten. Eén van deze projecten is het demonstratieproject GlaWInO: Glastuinbouw Water Infiltratie en Opslag, een project dat ingaat op de optimalisatie van wateropslag en waterinfiltratie op glastuinbouwbedrijven.

vrijdag 17 september 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (11108)/Commentaren (0)/
Tags: water
RSS

Optimale Water Applicatie (OptiwAPP) - (01/02/2021 - 31/01/2023)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)

 

  

 

Doel:

Het klimaat verandert en er is een reële kans dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met frequentere en intensere periodes van droogte en waterschaarste. De zomer van 2018 was immers één van de droogste in decennia en ook in 2019 en 2020 waren de zomers vrij droog. Droge zomers, lage (grond)waterstanden en daaraan gerelateerde captatieverboden zijn slecht nieuws voor de land- en tuinbouwsector. Zij zijn immers sterk afhankelijk van water om de productie en kwaliteit van hun gewassen te garanderen.

Om de sector te wapenen tegen langdurige droogte, is het uiterst belangrijk dat men beredeneerd omspringt met het beschikbare water. Tijdens een vorig demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ werd de Beregeningstool ontwikkeld, die telers moet helpen om een eerste inschatting te maken van de kostprijs van beregenen op hun bedrijf. Om de beregeningstool optimaal te laten renderen, willen we deze graag toegankelijker maken door die om te vormen naar een gebruiksvriendelijke irrigatieapp. In deze app willen we enerzijds ook factsheets incorporeren over traditionele en meer geavanceerde (precisie)beregeningstechnieken, zodat telers een transparant beeld hebben over de innovaties die zich afspelen in deze sector en de inpasbaarheid op hun eigen bedrijf. Anderzijds zal er via de irrigatieapp ook inzicht en advies gegeven worden over de waterbehoefte van de voornaamste teelten i.f.v. plantdatum en bodemsoort. Zo kan men beter inschatten wanneer het weinige water best wordt ingezet en of waterbehoeftige teelten überhaupt nog haalbaar zijn in bepaalde regio’s. Een overzicht over de rendabiliteit van beregenen i.f.v. het gewas moet hier extra duidelijkheid in scheppen.

Via demonstraties van innovatieve precisie beregeningstechnieken op praktijkbedrijven (geselecteerd i.f.v. teelten en irrigatietechnieken) worden de ervaringen van landbouwers gedeeld met collega landbouwers. De irrigatieapp en de kennis omtrent beredeneerd irrigeren, die ook voortvloeit uit andere projecten, zullen meengenomen worden tijdens demonstraties en studiemomenten op proefcentra, Werktuigdagen en via diverse media.

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' dinsdag 24 januari 2023

Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

Op donderdag 15 december vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer’ plaats. De studiedag werd georganiseerd door het Waterportaal, een Oost-Vlaams infoloket waar land- en tuinbouwers terecht kunnen met vragen en informatie over waterbeheer op het bedrijf. In de toekomst zullen we meer en meer geconfronteerd worden met lange periodes van droogte en toenemende kans op intense buien en eventueel overstromingen. Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

dinsdag 24 januari 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (4739)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Presentaties studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' dinsdag 24 januari 2023

Presentaties studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Praktische tips en maatregelen

We hebben vaker te maken met droge, hete periodes die worden afgewisseld met plaatselijk zeer zware buien. Je kan je gewassen hiertegen wapenen door in te zetten op goed bodembeheer in combinatie met efficiënt watergebruik. Op donderdag 15 december 2022 vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' plaats op het PCG waarbij praktische tips en maatregelen voorgesteld werden.

dinsdag 24 januari 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (5021)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Presentatie innovatieve irrigatietechnieken 2022 dinsdag 8 november 2022

Presentatie innovatieve irrigatietechnieken 2022

In het kader van het demonstratieproject ‘Optimale Waterapplicatie (OptiwAPP’) wordt gerealiseerd met financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Overzicht van innovatieve irrigatietechnieken met een beknopt overzicht van het gebruik/toepassing, kostprijs en voordelen van de diverse methoden.

dinsdag 8 november 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (7055)/Commentaren (0)/
Kies voor alternatieve waterbronnen maandag 19 september 2022

Kies voor alternatieve waterbronnen

In het kader van het demoproject Dept. L & V 'Optimale Water Applicatie (OptiwAPP)'

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat belangrijke watervoerende lagen in Vlaanderen onderhevig zijn aan verdroging. Daarom gebruik je best zo veel mogelijk andere waterbronnen dan diep grondwater. Om welke bronnen gaat het, wie zijn de waterbeheerders en welke acties kan je ondernemen om deze waterbronnen te gebruiken? Door de klimaatverandering zullen periodes van waterschaarste in de toekomst frequenter voorkomen. Enkel met een robuust waterbeleid, gebaseerd op wateropslag, waterbuffering en een duurzaam watergebruik, kunnen we de schade zo veel mogelijk  beperken. Naast diep grondwater bestaan er diverse soorten alternatieve waterbronnen. We geven een kort overzicht.

maandag 19 september 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (7052)/Commentaren (0)/
Hoeveel kost beregenen? De beregeningstool rekent dat voor jou uit! vrijdag 13 mei 2022

Hoeveel kost beregenen? De beregeningstool rekent dat voor jou uit!

In het kader van het demoproject Dept. L & V 'Optimale Water Applicatie (OptiwAPP)'

Deze applicatie bevat ook infofiches over geavanceerde precisieberegeningstechnieken, zodat de teler een transparant beeld krijgt over de innovaties die zich afspelen in de sector en de inpasbaarheid op zijn bedrijf.

vrijdag 13 mei 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (10872)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Irrigatie en mechanische onkruidbestrijding centraal op het groenteplatform vrijdag 21 januari 2022

Irrigatie en mechanische onkruidbestrijding centraal op het groenteplatform

Werktuigendagen Oudenaarde - Landbouw zit in ons DNA! editie 2021

Op het groenteplatform van de Werktuigendagen waren er thema’s uitgewerkt gericht op arbeidsefficiëntie, klimaat en duurzaamheid. Tijdens de geleide rondgang van de tuinhouwdemonstraties kwamen water, mechanische onkruidbestrijding, spuittechniek en automatisatie in planten aan hoc!

vrijdag 21 januari 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (11462)/Commentaren (0)/
Droogte als stimulans voor duurzamer watergebruik vrijdag 21 januari 2022

Droogte als stimulans voor duurzamer watergebruik

In het kader van het demoproject Dept. L & V 'Optimale Water Applicatie (OptiwAPP)'

De afgelopen vier zomers (2017-2020) waren erg droog. Het totale neerslagtekort, dit is de neerslag verminderd met de gewasverdamping, bedroeg eind september 2018 in België 250 mm en in 2020 zelfs 300 mm. In een 'normaal' jaar bedraagt het neerslagtekort slechts 100 mm. Droogteperiodes zoals die van 2018 en 2020 zouden zich slechts in 1 op de 20 jaar voordoen, maar lijken de laatste jaren steeds frequenter voor te komen. Volgens klimaatanalyses zullen extreme droogtes zoals die van 2018 en 2020 tegen 2100 eens om de twee jaar voorkomen indien de klimaatopwarming zich doorzet volgens het meest extreme scenario.

vrijdag 21 januari 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (9576)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids groenteplatform mechanische onkruidbestrijding en irrigatie 2021 vrijdag 5 november 2021

Bezoekersgids groenteplatform mechanische onkruidbestrijding en irrigatie 2021

Werktuigendagen Oudenaarde - Landbouw zit in ons DNA! editie 2021

De Werktuigendagen op 25 en 26 september in Oudenaarde waren een ideale gelegenheid om landbouwers hiermee kennis te laten maken. Een verkorte versie van deze technische fiches is te vinden in de bezoekersgids van het groenteplatform op de Werktuigendagen.

vrijdag 5 november 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12006)/Commentaren (0)/
Irrigatie in de kijker op Werktuigendagen 2021 vrijdag 5 november 2021

Irrigatie in de kijker op Werktuigendagen 2021

Werktuigendagen Oudenaarde - Landbouw zit in ons DNA! editie 2021

Het wordt steeds belangrijker om op een beredeneerde manier om te gaan met water. Dit kan door het weinige water op de efficiëntste manier en het beste tijdstip in te zetten voor irrigatie. Ook de kostprijs van de beregening kan je best op voorhand goed inschatten. Die kost kan je voor jouw bedrijf berekenen met een tool die beschikbaar is via de website van het PCG (Bepaal zelf de kostprijs van beregening op jouw bedrijf met dit rekenblad). Deze tool kan op dit moment enkel gebruikt worden voor haspelberegening en watertransport door loonwerker.

vrijdag 5 november 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (11270)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Bezoekersgids PREIdag 2021 woensdag 15 september 2021

Bezoekersgids PREIdag 2021

Bemesting / Rassenkeuze / Gewasbescherming / Beregening en mechanisatie.

Het PCG te Kruishoutem verricht al jaren praktijkonderzoek waarin een antwoord wordt gezocht voor verschillende knelpunten waar de preiteler mee geconfronteerd wordt. Tijdens de PREIdag op 10 september werden de resultaten van dit onderzoek getoond, aangevuld met informatie van firma’s en enkele demo’s. De PREIdag bestond uit een rondgang doorheen diverse thema’s: gewasbescherming, bemesting, rassenondezoek& plantenkwekers, irrigatie & mechanisatie.

woensdag 15 september 2021/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (15309)/Commentaren (0)/
RSS

Operationele groep MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat (01/03/2021 - 28/02/2023)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Doel:

In 2017 deed de teelt van bataat zijn intrede op Vlaamse percelen. Na een voorzichtige maar erg succesvolle start nam het areaal jaar na jaar toe tot ongeveer 200 ha in België, goed voor ongeveer 7.000 ton. De Belgische netto-importcijfers, die de voorbije jaren gestegen zijn van ongeveer 1.000 ton in 2013 naar meer dan 35.000 ton in 2019, tonen aan dat het potentieel voor de lokale teelt groot is. Niet alleen voor de verse markt is de vraag groot, ook de voedingsverwerkende bedrijven zijn de laatste jaren met bataat aan de slag gegaan. Zij zijn vragende partij om lokaal geproduceerde bataat af te nemen. Tot vandaag is het gebrek aan aangepaste mechanisatie voor de teelt echter het grootste struikelblok om op te schalen en dit potentieel in te vullen.

Deze operationele groep heeft als doel verschillende bedrijven met expertise in de teelt van bataat samen te brengen om kennis uit te wisselen rond plantmechanisatie, oogstmechanisatie en mechanische onkruidbestrijding. De groep wil samen de voornaamste knelpunten definiëren en aanpakken. Via een uitgebreide inventarisatie van de beschikbare mechanisatie zullen de sterktes en zwaktes van de verschillende mogelijkheden uitgedragen worden naar de sector. Mogelijke oplossingen en aanpassingen zullen geformuleerd worden om de machines beter in te zetten voor deze teelt. De resultaten van het project zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van het product, een hogere arbeidsefficiëntie op de productiebedrijven en bijgevolg een lagere kostprijs en sterkere concurrentiepositie in de markt.

 

Meer info?

Annelien Tack

Demonstratieve rassenproef bataat met aandacht voor invloed van watergift en startfosfor 2022 vrijdag 26 mei 2023

Demonstratieve rassenproef bataat met aandacht voor invloed van watergift en startfosfor 2022

Deze proef werd aangelegd om de invloed van watergift en startfosfor na te gaan voor verschillende rassen bataat (Ipomoea batatas). De proef werd aangelegd op een proefveld te Kruishoutem, België, als demonstratieve proef. We teelden bataat op ruggen met biodegradeerbare mulchfolie met een tussenafstand van 75 cm en 30 cm in de rij. In het kader van het Vlaamse relanceplan werd de klimaatrobuustheid van de verschillende rassen nagegaan. Er werd onderzocht of bepaalde rassen beter bestand zijn tegen droogte dan andere en of ze ook met beperkte irrigatie een goede opbrengst kunnen behalen. De weersomstandigheden om dit uit te testen waren in 2022 ideaal: een vrij warme zomer met een tekort aan neerslag. Ook werd de invloed van toediening van startfosfor net na planten nagegaan op de ontwikkeling van (opslag)wortels bij bataat.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (825)/Commentaren (0)/
Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat dinsdag 2 mei 2023

Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat

Gezien het toenemende succes van de teelt van bataat in Vlaanderen, kreeg PCG de voorbije jaren veel vragen omtrent beschikbare mechanisatie in de teelt. Voor vele bedrijven vormt de afwezigheid van aangepaste mechanisatie voor elk onderdeel van de teeltwerkzaamheden de grootste struikelblok om over te gaan naar opschaling van de teelt.
 

dinsdag 2 mei 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (1885)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2022 donderdag 8 september 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2022

In het kader van het Dept. L & V project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw' en de Operationele groep 'MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat'.

Op dinsdag 6 september 2022 organiseerden we een proefveldbezoek en machinedemonstraties voor de teelt van bataat'. Het programma omvatte een rondgang waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2022, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod komen. Het nieuwe VLAIO LA-traject ‘Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat' werd voorgesteld.

donderdag 8 september 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (9244)/Commentaren (0)/
Bataat gewasbescherming mechanische onkruidbestrijding 2021 donderdag 10 maart 2022

Bataat gewasbescherming mechanische onkruidbestrijding 2021

Demonstratie mechanische onkruidbestrijding in bataat 2021

In deze proef werden verschillende mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding in bataat uitgetest in functie van verschillende teeltsystemen. Drie verschillende teeltsystemen werden gedemonstreerd.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (8618)/Commentaren (0)/
Terugblik BATAAT dag 2021 donderdag 30 september 2021

Terugblik BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

PCG bracht de voornaamste resultaten uit vier jaar onderzoek en ging in op de teelttechniek en rassenkeuze van bataat. De invloed van keuze plantmateriaal, bemesting, watergift en gebruik van folie werden toegelicht. Vijf oranje rassen (Orleans, Bellevue, Beauregard, Bayou Belle en Indosweet) presteerden jaar na jaar goed en haalden over de jaren heen de hoogste verkoopbare opbrengsten. Naast onderzoek rond de teelt van bataat deed PCG ook uitgebreid smaak- en consumentenonderzoek.

donderdag 30 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (10986)/Commentaren (0)/
Presentaties BATAAT dag 2021 woensdag 8 september 2021

Presentaties BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

Op dinsdag 7 september 2021 organiseerden we een BATAAT dag. Het programma omvatte een seminarie met verschillende presentaties omtrent de productie, handel en consumptie van bataat in België en de wereld (VLAM), de teelt van bataat in Vlaanderen (PCG), gebruikswaarde en consumentenappreciatie van lokale bataat (PCG) en de verwerking van bataat tot vriesverse producten (Ardo). Na het seminarie werd een rondgang georganiseerd waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2021 ook bewaring, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod kwamen.

woensdag 8 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (15585)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids BATAAT dag 2021 woensdag 8 september 2021

Bezoekersgids BATAAT dag 2021

In het kader van het LA-traject: 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en de Operationele Groep ‘MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’.

Op dinsdag 7 september 2021 organiseerden we een BATAAT dag. Het programma omvatte een seminarie met verschillende presentaties omtrent de productie, handel en consumptie van bataat in België en de wereld (VLAM), de teelt van bataat in Vlaanderen (PCG), gebruikswaarde en consumentenappreciatie van lokale bataat (PCG) en de verwerking van bataat tot vriesverse producten (Ardo). Na het seminarie werd een rondgang georganiseerd waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2021 ook bewaring, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod komen.

woensdag 8 september 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (14158)/Commentaren (0)/
Operationele groep Mebat gaat van start! maandag 14 juni 2021

Operationele groep Mebat gaat van start!

Mebat: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat

De operationele groep ‘Mebat: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat’ heeft als doel diverse bedrijven met expertise in de teelt samen te brengen om kennis uit te wisselen rond plant- en oogstmechanisatie en mechanische onkruidbestrijding en samen de voornaamste knelpunten te definiëren en aan te pakken.

maandag 14 juni 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (15299)/Commentaren (0)/
RSS

Bodemkracht: verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken (01/03/2021 – 28/02/2023)

Coördinator:

 • Praktijkpunt Landbouw

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PCA (Provinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt

      

 

Projectinhoud:

Als gevolg van de klimaatverandering wordt de Vlaamse landbouw meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Al voor het vierde jaar op rij kregen we te maken met langdurig droge periodes, met een grote invloed op de opkomst, groei en uiteindelijke opbrengst van groenten en aardappelen. Op sommige percelen of in bepaalde teelten wordt irrigatie toegepast om het hoofd te bieden aan deze problemen. Irrigatie is echter geen oplossing voor de vele percelen waarop irrigatie niet mogelijk is. Irrigatie is bovendien niet altijd een bedrijfszekere oplossing bij een dreigend of acuut tekort aan beschikbaar water, denk aan de regelmatige afkondigingen van een captatieverbod en de dreiging van het afkoppelen van water volgens een reactief afwegingskader.

De basis van een goede waterhuishouding voor de plant is de bodem. Een goed bodembeheer zorgt voor een maximale waterbuffercapaciteit in de bodem. Daarnaast kan door aangepaste maatregelen en innovatieve producten meer weerstand opgebouwd worden, zowel voor de plant, als via de bodem. Door deze producten en maatregelen wordt een voorsprong gerealiseerd die de gewasproductie veerkrachtiger maakt tegen droogte en hitte. Voor sommige gewassen zal deze extra ondersteuning in de eerste fase van de groeicyclus ervoor zorgen dat de gewassen de rest van het groeiseizoen zelfstandig verder kunnen.

Dit project brengt, aan de hand van demonstraties maatregelen en producten onder de aandacht die landbouwbedrijven helpen om zich aan te passen aan de toegenomen/toenemende droogteproblematiek. De demonstraties zijn in eerste instantie gericht naar teelten die gevoelig zijn aan droogte, maar die het vaak ook zonder irrigatie (moeten) redden. Met name witloofwortels, aardappelen en groenten en biologische groenteteelt zijn het target van dit project, maar de resultaten worden ook naar andere land- en tuinbouwbedrijven overgeënt.

 Concreet worden de acties onderverdeeld in 4 pijlers, allen met een specifieke benadering:

 1. Het waterindringend en -bergend vermogen van de bodem verhogen door het toevoegen van compost en additieven zoals gesteentemelen (bentoniet, lava), wateruitvloeiers, natuurlijke waterabsorberende hulpstoffen, ...
 2. Optimalisatie van bodembewerkingen voor verbeterde bodemstructuur en verhoogde droogteweerbaarheid. Daarbij gaat onder andere aandacht naar het vormen van ruggen bij aardappelen, wortelen en witloof.
 3. Bedekken van de bodem om verlies van water via verdamping tegen te gaan: effect van mulching met diverse materialen, bijvoorbeeld miscanthussnippers, stro of groencompost.
 4. De natuurlijke droogtetolerantie van specifieke rassen onder de aandacht brengen. Nog te weinig wordt in de rassenkeuze met de factor droogte rekening gehouden, hoewel in sommige teelten wel degelijk onderlinge rasverschillen optreden.

Het aftoetsen van de effectiviteit en de kosten en baten van de voorgestelde oplossingen is een belangrijk onderdeel van dit demonstratieproject.

 

Meer info?

Anne Waverijn

Invloed van bodembedekking en hulpstoffen op het watervasthoudend vermogen van de bodem in uienteelt 2022 vrijdag 26 mei 2023

Invloed van bodembedekking en hulpstoffen op het watervasthoudend vermogen van de bodem in uienteelt 2022

Als gevolg van de klimaatverandering wordt de Vlaamse landbouw meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Ook dit jaar kregen we te maken met langdurig droge periodes, met een grote invloed op de opkomst, groei en uiteindelijke opbrengst van groenten. Op sommige percelen of in bepaalde teelten wordt irrigatie toegepast om het hoofd te bieden aan deze problemen. Irrigatie is echter geen oplossing voor de vele percelen waarop irrigatie niet mogelijk is. Irrigatie is bovendien niet altijd een bedrijfszekere oplossing bij een dreigend of acuut tekort aan beschikbaar water, denk aan de regelmatige afkondigingen van een captatieverbod en de dreiging van het afkoppelen van water volgens een reactief afwegingskader.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (711)/Commentaren (0)/
Invloed van voorbewerking, tijdstip ruggentrek en mulching op watervasthoudend vermogen van de bodem in wortelteelt 2022 vrijdag 26 mei 2023

Invloed van voorbewerking, tijdstip ruggentrek en mulching op watervasthoudend vermogen van de bodem in wortelteelt 2022

Bij kerende grondbewerking wordt verwacht dat dit leidt tot een lager vochtgehalte in de bodem, omdat de capillaire werking meer verstoord wordt dan wanneer de bodem niet-kerend wordt bewerkt. In de bodem waar de proef aanligt wordt al jarenlang een niet-kerende strategie toegepast. Ook wordt verwacht dat ruggen trekken 2 weken voor zaai leidt tot een hoger vochtgehalte bij zaai, omdat de bodem al tijd heeft gehad om zich te zetten waardoor er via capillaire werking meer vocht in de rug is gekomen. Stro zal ervoor zorgen dat er minder vocht verdampt waardoor dit ook leidt tot een hoger vochtgehalte.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (723)/Commentaren (0)/
Increased drought resilience of crops by soil amendments/good soil practices 2022 vrijdag 26 mei 2023

Increased drought resilience of crops by soil amendments/good soil practices 2022

Het effect van bodemadditieven op de droogtestress in groene selder 2022

Als gevolg van de klimaatverandering wordt de Vlaamse landbouw meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Al vier jaar op rij kregen we te maken met langdurig droge periodes, met een grote invloed op de opkomst, groei en uiteindelijke opbrengst van groenten. Op sommige percelen of in bepaalde teelten wordt irrigatie toegepast om het hoofd te bieden aan deze problemen. Irrigatie is echter geen oplossing voor de vele percelen waarop irrigatie niet mogelijk is. Irrigatie is bovendien niet altijd een bedrijfszekere oplossing bij een dreigend of acuut tekort aan beschikbaar water, denk aan de regelmatige afkondigingen van een captatieverbod en de dreiging van het afkoppelen van water volgens een reactief afwegingskader.

vrijdag 26 mei 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (499)/Commentaren (0)/
Verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken vrijdag 17 maart 2023

Verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken

Tijdens de voorbije twee teeltseizoenen werd er op verschillende proefvelden in Vlaanderen gezocht naar manieren om de gewasweerbaarheid tegen droogte te verhogen. Goede bodempraktijken kunnen voor een betere vochthuishouding in de bodem zorgen.

vrijdag 17 maart 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (4040)/Commentaren (0)/
Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer' dinsdag 24 januari 2023

Terugblik studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer'

Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

Op donderdag 15 december vond de studiedag ‘Wapen je teelten tegen droogte en noodweer’ plaats. De studiedag werd georganiseerd door het Waterportaal, een Oost-Vlaams infoloket waar land- en tuinbouwers terecht kunnen met vragen en informatie over waterbeheer op het bedrijf. In de toekomst zullen we meer en meer geconfronteerd worden met lange periodes van droogte en toenemende kans op intense buien en eventueel overstromingen. Het is uitermate belangrijk om maatregelen te treffen om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken tegen de klimaatsverandering.

dinsdag 24 januari 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (4739)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
RSS
123

 

 

Afgelopen projecten

Landbouw investeert in landschap en klimaat (01/07/2021 - 31/12/2022)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw)

 

Projectpartners:

 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt vzw)
 • PCA (Provinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw)
 • Boerennatuur Vlaanderen vzw
 • Provincie Oost-Vlaanderen - Landbouw en Platteland
 • Provincie Oost-Vlaanderen - Steunpunt Erosie
 • HOGENT onderzoekscentrum AgroFoodNature

 

          

 

Het landbouwlandschap in Vlaanderen heeft vele functies en gebruikers. Het is niet gemakkelijk deze met mekaar te verzoenen. Daarnaast blijft de druk op het landbouwlandschap hoog door klimaatverandering, invasieve soorten, verstedelijking, vermesting en structurele verdroging. Er is echter veel potentieel om te komen tot een duurzaam agrarisch landschapsbeheer met aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering door een samenwerking tussen natuur en landbouw.

Om landbouwers te overtuigen meer in te zetten op natuur en klimaat en hen aan te moedigen de stap te zetten om te werken aan een verbeterde biodiversiteit, landschapsinrichting, bodem- en waterkwaliteit, voorziet het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds steun voor niet-productieve investeringen (NPI’s). Dit steunprogramma is nog onderbenut en niet wijdverspreid gekend. Als oplossing hiervoor wil dit demonstratieproject Vlaamse land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken ter bevordering van de biodiversiteit, habitatbescherming, erosie-bescherming, verbetering van waterbeheer, landschappelijke ontwikkeling en landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen. Aan de hand van demonstraties, bezoeken aan inspirerende voorbeelden op land- en tuinbouwbedrijven en proefvelden van kennisinstellingen verspreid over Oost-Vlaanderen, willen we landbouwers warm maken om mee te investeren in het landbouwlandschap door het realiseren van NPI’s.

 

Geïnteresseerde bedrijven zullen hierbij ook actief begeleid worden.

 1. bevordering van biodiversiteit:
  het belang van bloemrijke akkerranden voor insectendiversiteit en natuurlijke plaagbeheersing
   
 2. habitatbescherming:
  samenwerken met landbouwers voor beheer natuurgraslanden
   
 3. erosievermindering:
  het belang van aardappeldrempels in de strijd tegen erosie (én droogte) en van gras/bloemenstroken en dammen uit natuurlijke materialen in de strijd tegen erosie
   
 4. verbetering van waterbeheer:
  voorbeelden en het belang van infiltratiesystemen en van regelbare stuwen
   
 5. agrarisch landschapsbeheer:
  inspirerende voorbeelden van agrarische architectuur en landschapsintegratie van bedrijfsgebouwen en de voor- en nadelen, aanleg en onderhoud van houtkanten en andere kleine landschapselementen

 

Meer info?

Saskia Buysens

Praktijkbegeleiding en kennisopbouw ToBRFV - PraKeTo (01/092021 - 30/09/2022)

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • Scientia Terrae
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
   

      

 

Projectinhoud:

Het quarantainevirus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) hoeft eigenlijk geen introductie meer. Sinds dat het virus een dik jaar geleden voor het eerst in België opdook, geeft het grote productieverliezen in de getroffen bedrijven. PraKeTo beoogt de impact van het quarantainevirus ToBRFV op de Vlaamse tomatenteelt te verlagen en zo grote productieverliezen te beperken.

Dit via

 1. Het opstellen van een werkgroep voor uitwisseling van kennis en praktijkervaringen om een wisselwerking te stimuleren tussen de sector en het onderzoek waarbij de belangrijkste noden uit de sector worden besproken. Hierin zetelen zes tomatentelers, alle Vlaamse groenteveilingen, drie praktijkcentra, een onderzoekslaboratorium en een virusspecialist.
   
 2. Het begeleiden van (eerder) besmette bedrijven om adequate maatregelen te nemen tegen het virus. Deze begeleiding wordt ondersteund met analyses om informatie te verzamelen over het virus en de virusverspreiding binnen het bedrijf in kaart te brengen.
   
 3. Kennisopbouw. Via analyse van stalen uit de praktijk wordt virusverspreiding, incubatietijd en effect van ontsmetting nagegaan en wordt een symptomen-databank opgericht waar de telers beroep op kunnen doen. Daarnaast worden vroege detectietools op punt gesteld zodat telers de situatie preventief kunnen opvolgen.
   
 4. Disseminatie naar de gehele sector, zodat alle telers op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen PraKeTo. Met de resultaten van dit onderzoek is een betere beheersing van ToBRFV in de Vlaamse tomatenteelt mogelijk.
 

Meer info?

Lisa Heyman

Groene Bodemkracht (01/07/2020 - 30/06/2022)

Coördinator:

 • Inagro

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

  

 

Doel:

Groenbemesters zijn vandaag standaard in de goede agrarische praktijk. Ze zijn een onderdeel van een cyclische beweging over de seizoenen heen en leveren verschillende ecosysteemdiensten. Zo beperken ze het nitraatresidu in het najaar en houden/maken ze nutriënten voor de volgteelt beschikbaar. Ze zorgen voor de opbouw van bodemorganische stof en stimuleren het bodemleven. Ze werken preventief tegen erosie. Landbouwers kunnen meer voordeel halen door hun groenbemesters gerichter te beheren, in het bijzonder wanneer ze die onderwerken in het voorjaar. Hierdoor kunnen ze processen als mineralisatie en organische stofopbouw proactief aansturen en optimaliseren in functie van de bodemkwaliteit, de nutriëntenbenutting en de gewasopbrengst van de volgteelt.

Een netwerk van acht demoproeven, dat aansluit bij de proefplatformen van de uitvoerders en verspreid is over verschillende bedrijfssystemen (bio, gangbaar, bodembewerking, ...), brengt de impact van de groenbemesterkeuze en het tijdstip van onderwerken op de stikstofdynamiek en de gewasontwikkeling in de volgteelt in beeld. Aanvullend worden acht praktijkcases opgevolgd waarbij landbouwers op een specifieke en creatieve manier met hun groenbemesters omgaan in functie van de volgteelt. Deze ervaringen worden op het einde van het project samengebracht in een flowchart waarmee landbouwers op hun bedrijf eenvoudig aan de slag kunnen in functie van de vooropgestelde doelstellingen en de randvoorwaarden op hun bedrijf.

In het voorjaar 2022 brengen de projectuitvoerders alle praktijkkennis samen tijdens een groots opgezet 'groenbemestersevent'. Een groot demonstratieveld vormt de kern van dit event en heeft verschillende insteken: demonstratie van verschillende groenbemesters (i.s.m. zaadhuizen), demonstratie van het resultaat van verschillende werkwijzen om groenbemesters te vernietigen (vooraf aangelegd) en demonstratie van verschillende machines om groenbemesters in het voorjaar te vernietigen (i.s.m. de constructeurs). In een forum worden de resultaten van de demoproeven en van de praktijkcases in beeld gebracht en bieden de uitvoerders ruimte voor andere partijen en projecten om hun visie over groenbemesters en hun resultaten aan het publiek voor te stellen.

 

Meer info?

Lore Lauwers

Mengsels van groenbemesters centraal thema op groenbemestersevent 4 november 2021 vrijdag 26 november 2021

Mengsels van groenbemesters centraal thema op groenbemestersevent 4 november 2021

In het kader van Demonstratieproject Groene Bodemkracht van het Departement Landbouw en Visserij.

Op donderdag 4 november organiseerden het Departement Landbouw en Visserij, Inagro, PCG en PSKW deel 1 van het Groenbemestersevent op het Hof Ter Weeden in Kruisem. Op het demoveld werden een 20-tal mengsels uitgezaaid die telkens een andere toepassing beogen. De zes aanwezige zaadbedrijven gaven een korte toelichting bij het hoe en het waarom van hun mengsel. In een drietal profielputten toonden we wat groenbemesters vertellen over de toestand van je bodem en hoe je dit als boer zelf kunt waarnemen. Na de koffie in de schuur van het Hof ter Weeden gingen vier sprekers in op de keuze van de groenbemesters, de interactie tussen groenbemesters en aaltjes, de meerwaarde van mengsels en de stikstoflevering voor de volgteelt.

vrijdag 26 november 2021/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (9910)/Commentaren (0)/
Brochure Groenbemestersevent (deel 1) 2021 donderdag 25 november 2021

Brochure Groenbemestersevent (deel 1) 2021

In het kader van Demonstratieproject Groene Bodemkracht van het Departement Landbouw en Visserij.

Op 4 november organiseerden het Departement Landbouw en Visserij, Inagro, PCG en PSKW een groenbedekkersevent waar alle aspecten die de keuze en het beheer van groenbemesters beïnvloeden werden toegelicht. We brachten een bezoek aan het veld waar een hele reeks groenbedekkermengsels zijn ingezaaid en stelden deze voor. Nadien behandelden verschillende sprekers allerlei thema’s zoals de invloedsfactoren voor een goede keuze van een groenbedekker, de relatie tussen groenbedekkers en nematoden, de voor- en nadelen van complexe mengsels, het inwerkingstijdstip van groenbedekkers en de mineralisatie nadien,… We hielden de thema’s breed zodat de informatie relevant was voor alle types landbouwers die met dit onderwerp te maken hebben.

donderdag 25 november 2021/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (11876)/Commentaren (0)/
Presentaties Groenbemestersevent (deel 1) 2021 donderdag 25 november 2021

Presentaties Groenbemestersevent (deel 1) 2021

In het kader van Demonstratieproject Groene Bodemkracht van het Departement Landbouw en Visserij.

Op 4 november organiseerden het Departement Landbouw en Visserij, Inagro, PCG en PSKW een groenbedekkersevent waar alle aspecten die de keuze en het beheer van groenbemesters beïnvloeden werden toegelicht. We brachten een bezoek aan het veld waar een hele reeks groenbedekkermengsels zijn ingezaaid en stelden deze voor. Nadien behandelden verschillende sprekers allerlei thema’s zoals de invloedsfactoren voor een goede keuze van een groenbedekker, de relatie tussen groenbedekkers en nematoden, de voor- en nadelen van complexe mengsels, het inwerkingstijdstip van groenbedekkers en de mineralisatie nadien,… We hielden de thema’s breed zodat de informatie relevant was voor alle types landbouwers die met dit onderwerp te maken hebben.

donderdag 25 november 2021/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (11308)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021 dinsdag 29 juni 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoek aan de proeven: uien, prei, oregano, basilicum, koolgewassen, wortelen en bladgewassen

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

dinsdag 29 juni 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (22151)/Commentaren (0)/
Stikstofvrijstelling groenbedekkers in eerste vrucht bloemkool 2020 donderdag 18 maart 2021

Stikstofvrijstelling groenbedekkers in eerste vrucht bloemkool 2020

Doelstelling is om via een proactief management van de groenbemesters hun agro-ecologische systeemdiensten te maximaliseren. We willen voordelen halen uit groenbedekkers door ze gerichter te beheren, in bijzonder bij het onderwerken in het voorjaar. Met name willen we processen (mineralisatie en organische stofopbouw) proactief aansturen en optimaliseren in functie van bodemkwaliteit, nutriëntenbenutting en gewasopbrengst van de volgteelt. Hierdoor demonstreren we wat de impact is van de groenbemesterskeuze, wijze van vernietigen en het tijdstip van onderwerken op de stikstofdynamiek en de gewasontwikkeling in de volgteelt. In deze proef testen we 4 groenbedekkers (Italiaans raaigras, wikken, snijrogge en luzerne) uit die we op 2 tijdstippen vernietigen met eenzelfde niet-kerende grondbewerking. We volgen de stikstofvrijstelling op tot aan de oogst van de volgteelt bloemkool.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (388)/Commentaren (0)/
RSS

Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector (15/03/2019 - 28/02/2022)

Coördinator:

 • PCFruit (Proefcentrum voor Fruitteelt)

 

Projectpartners:

 • Inagro
 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • Praktijkpunt Vlaams-Brabant

 

       

 

Doel:

De EVA-app is een applicatie met verschillende modules die de fruitteler helpt bij zijn bedrijfsvoering en administratie. Met het project ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector’ wil het Proefcentrum voor Fruitteelt samen met een aantal partners de app uitrollen naar andere akkerbouw- en tuinbouwteelten. De app levert op het juiste moment gepast advies over gewasbescherming en/of bemesting en helpt bedrijfsprocessen in kaart te brengen, gestructureerd te bekijken en te interpreteren. Op basis hiervan kunnen de juiste managementbeslissingen genomen worden.

 

Meer info?

Interesse om deze app ook toe te passen op jouw bedrijf? Neem dan contact op met:
Jonas Bodyn

Interesse om als pilootbedrijf aan de slag te gaan met de EVA-app? donderdag 9 september 2021

Interesse om als pilootbedrijf aan de slag te gaan met de EVA-app?

In het kader van de demo-projecten ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector’ en ‘Bemesten met een plan? Ja dat kan’.

We zijn op zoek naar pilootbedrijven die interesse hebben om aan de slag te gaan met de EVA-app, een tool die origineel ontwikkeld werd door PCFruit om de fruitteler te helpen bij zijn bedrijfsvoering en administratie, maar intussen uitgebreid werd naar de akkerbouw en groenteteelt.

donderdag 9 september 2021/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (11021)/Commentaren (0)/
Presentaties studieavond Industriebloemkool 2019 donderdag 28 februari 2019

Presentaties studieavond Industriebloemkool 2019

Organisatie Het Departement Landbouw en Visserij - 19.02.2019 Staden

In dit artikel vind je de presentaties van de studieavond industriebloemkool van dinsdag 19 februari 2019 in Staden. Deze studienamiddag werd georganiseerd door Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met Taco, Inagro, PCG en Ingro.

donderdag 28 februari 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (20468)/Commentaren (0)/
RSS

Bemesten met een plan? Ja dat kan! (01/03/2020 - 28/02/2022)

Coördinator:

 • PCFruit (Proefcentrum voor Fruitteelt)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de groenteteelt)
 • PIBO-campus vzw
 • Inagro  (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

     

 

Doel:

Op 1 april 2020 ging het demonstratieproject ‘Bemesten met een plan? Ja dat kan!’ van start. Dit project wordt uitgevoerd door PCFruit (coördinator), PIBO-campus, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en Inagro.

Binnen dit project is het de bedoeling een gebruiksvriendelijke online bemestingsplanning-tool, waarmee een landbouwer op oordeelkundige en overzichtelijke wijze zijn bemesting kan plannen, te ontwikkelen en te demonstreren. Een goede planning is immers essentieel om de waterkwaliteitsdoelen te halen. De tool geeft de landbouwer de mogelijkheid om zijn bemestingen beter te organiseren op basis van bemestingsnormen op perceel- en bedrijfsniveau en op basis van bemestingsadviezen. Zo kan hij ook vóór de start van het bemestingsseizoen al controleren of zijn plan zal voldoen aan de geldende normen. De focus ligt op groenten en aardappelen, gezien de nitraatgevoeligheid van deze teelten.

De bemestingsplanning-tool zal gekoppeld worden aan de EVA-app (Eindelijk Vereenvoudigde Administratie). Deze app bevat vandaag al een module om bemestingen te registreren en te controleren of deze aan de bemestingsnormen voldoen en bevat dan ook alle basisinfo van de betreffende percelen, teelten, mesttypes … Landbouwers zijn echter vragende partij voor een bemestingsplanning-tool. Om hieraan tegemoet te komen, gebeurde in het kader van twee Leader-projecten in 2019 al het voorbereidende werk voor de omvorming van de bemestingsmodule in de huidige EVA-app tot een bemestingsplanning-tool. De tool zelf willen we nu in dit demoproject concreet implementeren en demonstreren, met focus op groenten en aardappelen.

 

Meer info?

Jonas Bodyn

Interesse om als pilootbedrijf aan de slag te gaan met de EVA-app? donderdag 9 september 2021

Interesse om als pilootbedrijf aan de slag te gaan met de EVA-app?

In het kader van de demo-projecten ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector’ en ‘Bemesten met een plan? Ja dat kan’.

We zijn op zoek naar pilootbedrijven die interesse hebben om aan de slag te gaan met de EVA-app, een tool die origineel ontwikkeld werd door PCFruit om de fruitteler te helpen bij zijn bedrijfsvoering en administratie, maar intussen uitgebreid werd naar de akkerbouw en groenteteelt.

donderdag 9 september 2021/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (11021)/Commentaren (0)/
EVA-app Eindelijk Vereenvoudigde Administratie donderdag 31 januari 2019

EVA-app Eindelijk Vereenvoudigde Administratie

In het kader van het Dept. L & V-project 'Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector'

We zijn op zoek naar pilootbedrijven die interesse hebben om aan de slag te gaan met de EVA-app, een tool die origineel ontwikkeld werd door PCFruit om de fruitteler te helpen bij zijn bedrijfsvoering en administratie, maar intussen uitgebreid werd naar de akkerbouw en groenteteelt.

donderdag 31 januari 2019/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (330)/Commentaren (0)/
RSS

Topboeren - Groente-N-advies (15/02/2020 - 14/02/2022)

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam AGRarisch Ondernemen)​

 

     

 

Projectinhoud:

Het demonstratieproject ‘Groente-N-advies’ wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat van de plant en de bodem. Het nitraatresidu drastisch verlagen tot aanvaardbare normen is daarin cruciaal.

Bemesting bij vollegrondgroenten is en blijft een delicaat gegeven. Op vlak van nitraatresidu’s behoren de groenten tot de slechtste leerlingen van de klas. Hierdoor is bemesting bij vollegrondgroenten een risico om een goede waterkwaliteit te behalen in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. De nood is daarom hoog om op een brede manier te communiceren en te sensibiliseren over goede bemestingspraktijken die zichzelf al hebben bewezen.

Inhoudelijk streeft dit project naar het toepassen van het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, op het juiste tijdstip, met het juiste type mest en de juiste bemestingstechniek. De eerste 2 J’s hebben betrekking op (gefractioneerde) bemesting aan de hand van bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies. Dit is veruit de belangrijkste kostenefficiënte maatregel die de nitraatresidu’s in de groenten kan minimaliseren en tegelijkertijd een economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk maakt. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan bemestingstechnieken. Band- en rijenbemesting zorgt bij sommige teelten voor een betere N-stikstofbenutting. Ook kiezen voor de juiste mestsoort, die afgestemd is op de plantbehoefte of die uitspoeling van nitraat minimaliseert, kan bij groenten een meerwaarde bieden.

De activiteiten worden uitgewerkt op toppercelen: percelen van groentetelers die erin slagen een kwalitatief product te telen én een aanvaardbaar nitraatresidu te behalen. Hun bemestingsstrategie wordt uit de doeken gedaan om andere groentetelers te inspireren.

Daarnaast worden op demovelden van de uitvoerders de beste bemestingspraktijken gedemonstreerd, samen met enkele nog vaak voorkomende praktijken die risicovol zijn op vlak van uitspoeling. Een blog en interessante nieuwsflashes, samen met tal van artikels en studieavonden moeten de groentetelers bij de les houden en hen aanzetten om te telen met Groente-N-advies.

 

Meer info?

Lore Lauwers
https://www.groentenadvies.be/

Brochure Groente-N-advies: praktische tips en toppercelen die tonen hoe het moet woensdag 17 augustus 2022

Brochure Groente-N-advies: praktische tips en toppercelen die tonen hoe het moet

15 februari 2020 - 14 februari 2022

De afgelopen 2-jaar werden verschillende demonstratieve proeven aangelegd met een focus op goede bemestingspraktijken. Verder werden ook praktijkpercelen opgevolgd bij landbouwers die hun praktische ervaringen deelden rond oordeelkundige bemesting. Al deze info en ervaringen zijn nu mooi gebundeld in een overzichtelijke brochure.

woensdag 17 augustus 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (437)/Commentaren (0)/
Uien bemesting stikstof 2021 donderdag 10 maart 2022

Uien bemesting stikstof 2021

Stikstofbemestingsproef in uien 2021

Uien hebben een lage stikstofbehoefte en behoren binnen het mestdecreet onder gewassen met een lage stikstofbehoefte. Dit betekent dat er binnen MAP 6 op een niet-zandgrond in gebiedstype 0 en 1 maximaal 115 kilogram werkzame stikstof per hectare per jaar toegediend mag worden in 2021.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (7777)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla bemesting stikstof 2021 donderdag 10 maart 2022

Alternatieve sla bemesting stikstof 2021

Stikstofbemestingsproef in alternatieve sla 2021

In deze stikstofbemestingsproef alternatieve sla worden twee rondes groene eikenbladsla (Kiribati) na elkaar geteeld op het PCG. In de proef liggen verschillende stikstoftrappen aan en wordt er ook gevarieerd in de meststoffen.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (6317)/Commentaren (0)/
Toppercelen die tonen hoe het moet: bemestingstrategie bonen - bloemkool 2021 donderdag 10 maart 2022

Toppercelen die tonen hoe het moet: bemestingstrategie bonen - bloemkool 2021

Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft een delicaat gegeven. Op vlak van nitraatresidu’s behoren de groenten tot de slechtste leerlingen van de klas. Hierdoor is bemesting bij vollegrondsgroenten een risico voor het behalen van een goede waterkwaliteit in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. De nood is daarom hoog om op een brede manier te communiceren en te sensibiliseren over goede bemestingspraktijken die zichzelf al hebben bewezen.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (453)/Commentaren (0)/
Toppercelen die tonen hoe het moet: bemestingstrategie winterprei 2021 donderdag 10 maart 2022

Toppercelen die tonen hoe het moet: bemestingstrategie winterprei 2021

Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft een delicaat gegeven. Op vlak van nitraatresidu’s behoren de groenten tot de slechtste leerlingen van de klas. Hierdoor is bemesting bij vollegrondsgroenten een risico voor het behalen van een goede waterkwaliteit in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. De nood is daarom hoog om op een brede manier te communiceren en te sensibiliseren over goede bemestingspraktijken die zichzelf al hebben bewezen.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (435)/Commentaren (0)/
Resultaten tweede ronde alternatieve sla stikstofbemestingsproef 2021 maandag 21 februari 2022

Resultaten tweede ronde alternatieve sla stikstofbemestingsproef 2021

In het kader van het demoproject 'Groente-N-advies' van het Departement Landbouw en Visserij.

Tijdens de gewasbeoordeling drie en een halve week na planten kan je het onbemest N object er visueel uithalen. De sla staat er kleiner en bleker bij dan de andere objecten. Het object met KNS advies toegediend met KAS staat het grootste in volume, het donkerste van kleur en het uniformst.

maandag 21 februari 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (5195)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids PREIdag 2021 woensdag 15 september 2021

Bezoekersgids PREIdag 2021

Bemesting / Rassenkeuze / Gewasbescherming / Beregening en mechanisatie.

Het PCG te Kruishoutem verricht al jaren praktijkonderzoek waarin een antwoord wordt gezocht voor verschillende knelpunten waar de preiteler mee geconfronteerd wordt. Tijdens de PREIdag op 10 september werden de resultaten van dit onderzoek getoond, aangevuld met informatie van firma’s en enkele demo’s. De PREIdag bestond uit een rondgang doorheen diverse thema’s: gewasbescherming, bemesting, rassenondezoek& plantenkwekers, irrigatie & mechanisatie.

woensdag 15 september 2021/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (15309)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021 dinsdag 29 juni 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten 2021

Bezoek aan de proeven: uien, prei, oregano, basilicum, koolgewassen, wortelen en bladgewassen

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

dinsdag 29 juni 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (22151)/Commentaren (0)/
Stikstofbemestingsproef uien gezaaid donderdag 22 april 2021

Stikstofbemestingsproef uien gezaaid

In het kader van demonstratieproject Groente-N-advies van het Departement Landbouw en Visserij.

In de proef wordt er gevarieerd in de basisbemesting en twee tijdstippen van bijbemesting. Het eerste bijbemestingstijdstip is wanneer de uien 10 cm hoog zijn. Het tweede tijdstip is enkele weken daarna, afhankelijk van onder andere het weer. De basisbemesting wordt uitgevoerd met de vloeibare meststof Urean 30% en de bijbemesting zal gebeuren met korrelmeststoffen. Er wordt ook een behandeling met BleuN meegenomen in de proef. Een hoge dosis Urean bij de start moet aantonen dat er geen negatief effect is op de uien. Daarnaast is er ook een object opgenomen in de proef dat geen stikstofbemesting krijgt.

donderdag 22 april 2021/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (12225)/Commentaren (0)/
Bloemkool bemesting stikstof 2020 donderdag 18 maart 2021

Bloemkool bemesting stikstof 2020

Stikstofbemestingsproef in bloemkool 2020

Op een praktijkperceel testen we enkele verschillende stikstofbemestingsstrategieën in tweede vrucht bloemkool voor industrie. Er wordt gevarieerd in de toepassing van runderdrijfmest, stikstofdosis bij de start, stikstofdosis in de bijbemesting alsook de toepassingstechniek van de stikstof.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (4837)/Commentaren (0)/
RSS
12

Operationele groep veldsla BAVET: beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt (01/12/2019 - 30/11/2021)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • ILVO Plant
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro
 • 8 veldslatelers: Geert Timmerman, Patrick Vermeersch, Matthias Haghedooren, Bart Verhoest, Peter Goossens, Filip Verlae, Emiel de Vocht, Rink Visbeel
 • DCM
 • Koppert Machines
 • EM Agriton
 • Roam Technology
 • Simox
 • TACO

 

       

   

 

Projectinhoud:

De laatste jaren wordt veldsla courant aangetast door de bacterie Acidovorax valerianellae. De aantasting is te herkennen aan zwarte vettige bladvlekjes. In een sterk gemechaniseerde teelt als veldsla is het echter niet mogelijk om bacteriezieke plantjes voor of bij oogst uit te sorteren. Bij een infectie is een groot deel van de oogst vaak onverkoopbaar. Tijdens de bewaring kan de aantasting bovendien nog uitbreiden. Ook jonge bedrijven, die amper een jaar bezig zijn met het telen van veldsla, krijgen te maken met deze bacteriële aantasting. Het probleem verspreidt zich snel en het risico op verdere verspreiding is groot. Het is niet duidelijk hoe de insleep en verspreiding van de bacterie gebeuren.

Veldsla is weinig energiebehoeftig, goed te mechaniseren en aan een opmars bezig. Binnen de diversificatie van de glasteelten in Vlaanderen, is het belangrijk dat telers die overschakelen naar een alternatieve teelt zoals de veldslateelt goed worden ondersteund.

Dit project wil de insleep van A. valerianellae in de serre in kaart brengen, een efficiënte beheersstrategie opstellen en telers over de risico’s informeren. Ten eerste wil de operationele groep de niet-besmette bedrijven beschermen via een preventieve aanpak om insleep en overdracht van de bacteriën te verhinderen. Daarvoor zal hij de insleep en overdracht van A. valerianellae in de serre karakteriseren. Ten tweede zal de groep oplossingen bieden  voor bedrijven die reeds besmet zijn. Daarvoor zullen innovatieve beheersingstechnieken worden uitgetest op hun effectiviteit, naast beheersstrategieën die al effectief bleken op de praktijkcentra en die on-farm gedemonstreerd zullen worden.

 

Meer info?

Anne Waverijn

Veldsla bestrijding Acidovorax bodemverbeterende middelen 2021 donderdag 10 maart 2022

Veldsla bestrijding Acidovorax bodemverbeterende middelen 2021

Evaluatie van de effectiviteit van een bodemverbeterende middelen voor de bestrijding van Acidovorax in veldsla 2021

Het doel van deze proef is onderzoeken hoe telers na een besmetting kunnen verhinderen dat de volgende teelt ook besmet raakt. In deze proef is gekeken welk bodemverbeterend middel Acidovorax kan onderdrukken of onder controle houden.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (7762)/Commentaren (0)/
Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021 dinsdag 6 juli 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (21921)/Commentaren (0)/
Lagedruk grondstomen kan Rhizoctonia en Sclerotinia bestrijden donderdag 22 april 2021

Lagedruk grondstomen kan Rhizoctonia en Sclerotinia bestrijden

Ook de nutriëntenconcentraties zijn voor en na het stomen gemeten. Enkel silicium vertoonde een duidelijk effect van stomen; alleen in behandelingen met stomen nam het siliciumgehalte toe.

De behandeling waarbij stoombreken werd toegepast resulteerde in een reductie van zowel Rhizoctonia als Sclerotinia ten opzichte van de controlebehandeling waarbij regulier breken en frezen werd toegepast. Stoomfrezen resulteerde in een sterkere reductie van Rhizoctonia en Sclerotinia dan stoombreken. Er was voor Sclerotinia op 15 cm diepte echter geen significant verschil zichtbaar. Bij stoombreken was namelijk 43 procent van de Sclerotinia nog niet afgedood en bij stoombreken 30 procent. Maar in de meeste gevallen was het effect van stoomfrezen vergelijkbaar met de behandeling waar zowel stoombreken als stoomfrezen werd toegepast. Laatstgenoemde behandeling resulteerde in een totale reductie van uitgroei van Rhizoctonia en Sclerotinia

donderdag 22 april 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (12064)/Commentaren (0)/
Veldsla bestrijding Acidovorax lage druk grondstomen (1) 2020 donderdag 18 maart 2021

Veldsla bestrijding Acidovorax lage druk grondstomen (1) 2020

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Acidovorax in veldsla door middel van lage druk grondstomen (1) 2020

Het doel van deze proef is onderzoeken hoe telers na een besmetting kunnen verhinderen dat de volgende teelt ook besmet raakt. Aangezien de gramnegatieve bacterie Acidovorax heel gevoelig is voor warmte werd in deze proef de effectiviteit van lagedruk stomen geëvalueerd ter bestrijding van deze bacterie in veldsla. Tien minuten op 50-60 °C volstaat. Bij hogere temperatuur sterft hij sneller af, indien de temperatuur lager is duurt het langer. Bij lagedruk stomen is het belangrijk de bodem goed los te maken tot 30 cm diepte.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (15604)/Commentaren (0)/
Veldsla bestrijding Acidovorax lage druk grondstomen (2) 2020 donderdag 18 maart 2021

Veldsla bestrijding Acidovorax lage druk grondstomen (2) 2020

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Acidovorax in veldsla door middel van lage druk grondstomen (2) 2020

In deze proef werden volgende behandelingen onderzocht: Breken + spitfrezen / Stoombreken + spitfrezen / Breken + stoomspitfrezen / Stoombreken + stoomspitfrezen. Dit onderzoek werd uitgevoerd met het ras Audace (Clause). 

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (14595)/Commentaren (0)/
Veldsla bestrijding Acidovorax lage druk grondstomen (3) 2020 donderdag 18 maart 2021

Veldsla bestrijding Acidovorax lage druk grondstomen (3) 2020

Evaluatie van de effectiviteit van een hittebehandeling voor de bestrijding van Acidovorax in veldsla door middel van lage druk grondstomen en de toevoeging van bodemverbeterende middelen.

In deze proef werden volgende behandelingen onderzocht: Breken + spitfrezen / Stoombreken + spitfrezen / Breken + stoomspitfrezen / Stoombreken + stoomspitfrezen. Ook werd nagegaan welk bodemverbeterend middel  Acidovorax kan onderdrukken of onder controle houde. Dit onderzoek werd uitgevoerd met het ras Festival (Clause). 

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (14963)/Commentaren (0)/
RSS

Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas ( 01/04/2019 - 30/06/2021)

Coördinator:

 • Inagro

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

   

 

Projectinhoud:

Duurzaam en beredeneerd gebruik van irrigatiewater is een hot topic, zeker wanneer langdurige periodes van droogte bijna jaarlijks voorkomen. Tijdens dit project leren telers van bladgewassen in serres een irrigatietool kennen die hen helpt om te beslissen hoeveel water het gewas effectief nodig heeft. De praktijkklare tool bestaat uit een sensorpakket dat klimaatdata verzamelt en een webapplicatie die hapklare info aanbiedt. De tool werd ontwikkeld in het LA-traject (VLAIO) REDUNG, en kon in de validatiefase al enkele telersharten winnen. Om de beslissingsondersteunende tool te promoten, krijgen dertig telers de kans om de tool gedurende een jaar op hun bedrijf te gebruiken. De proefcentra helpen bij de opstart, houden toezicht tijdens het gebruik en staan paraat om vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden bij technische problemen.

Daarnaast zijn er opleidingen en demonstraties in alle productieregio’s van Vlaanderen. Een duidelijke handleiding, technische fiches en een instructievideo worden ter beschikking gesteld via verschillende communicatiekanalen. Videofragmenten met getuigenissen van telers vervangen de proefveldbezoeken op locatie die, als gevolg van de Fusarium-problematiek, moeilijk uit te voeren zijn.

De telers zullen na het gebruik van de tool bevraagd worden over mogelijke verbeterpunten. Bedoeling is om zo via co-creatie tot een nog beter product te komen. Op vraag van de sector zal de toepassing uitgebreid worden naar andere bladgewassen dan kropsla. De proefcentra leggen hiervoor demonstratieteelten aan in alternatieve slasoorten, zoals lollo bionda en lollo rossa, multileaf en eikenblad, en ook in witte selder. Er is enige bezorgdheid of de tool op lichte bodemtypes kan worden gebruikt. Daarom wordt een irrigatiemethode gedemonstreerd met louter kleine gietbeurten, dit om waterverlies door de beperkte waterretentie te vermijden. Het doel is de data-gedreven output van deze digitale irrigatietool zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de telers.

 

Meer info?

Anne Waverijn

MIRLET-app goedgekeurd voor GMO steun maandag 21 februari 2022

MIRLET-app goedgekeurd voor GMO steun

In het kader van het demoproject Dept. L & V 'Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas'

Te veel water kan leiden tot verhoogde infectiedruk van smetschimmels en tot uitspoeling van dure meststoffen. Een tekort aan water leidt tot suboptimale gewasontwikkeling en lagere opbrengsten. De MIRLET-app kan hiervoor een oplossing bieden. Een eenvoudig sensorpakket verzamelt alle nodige klimaatdata (luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en stralingssom) en stuurt dit door naar een model, dat hieruit de dagelijks transpiratie (in l/m²) berekent.

maandag 21 februari 2022/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (4202)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
MIRLET-app die telers van bladgewassen onder beschutting helpt bij hun irrigatie dinsdag 29 juni 2021

MIRLET-app die telers van bladgewassen onder beschutting helpt bij hun irrigatie

Enkelen getuigen daarover op beeld en delen zo graag hun ervaringen met collega's. Laat je inspireren!

Het demo-project MIRLET ging begin 2019 van start en had als hoofddoel de MIRLET-app dichter bij de eindgebruiker te brengen. Telers werden daarom actief benaderd en de mogelijkheid geboden om de sensoren en bijhorende webapplicatie volledig gratis uit te proberen gedurende één of meerdere teeltrondes. Dat resulteerde in 24 individuele begeleidingstrajecten waarbij de telers in kwestie konden ervaren hoe de app werkt en hoe het advies een meerwaarde kan betekenen voor hun irrigatiemanagement.

dinsdag 29 juni 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (17766)/Commentaren (0)/
MIRLET-tool voor irrigatie van bladgewassen onder glas donderdag 17 juni 2021

MIRLET-tool voor irrigatie van bladgewassen onder glas

In het kader van het Dept. L& V-project 'Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas'

De MIRLET-tool is geschikt voor de teelt van Lollo Bionda, Lollo Rossa, groene en rode eikenbladsla, groene Salanova®-types, bleekselderij en groene selder. De tool komt voort  uit het REDUNG-project waar werd gefocust op het vermijden van nutriëntenuitspoeling. Bij overmatige irrigatie treedt er namelijk uitspoeling op naar diepere grondlagen. Om de MIRLET-tool praktisch bruikbaar te maken, werd ze getest in de proefcentra van Inagro, PSKW en PCG.

donderdag 17 juni 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (16982)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla salanova crispy en salanova eikenblad irrigatie 2020 donderdag 18 maart 2021

Alternatieve sla salanova crispy en salanova eikenblad irrigatie 2020

Demonstratie irrigatietool in alternatieve sla op lichte grond - Salanova crispy groen & Salanova eikenblad groen 2020

De proef werd aangelegd om deze aangepaste irrigatietool te demonstreren in alternatieve sla, Salanova crispy groen en Salanova eikenblad groen. Hierbij wordt één deel van het gewas beregend volgens de adviezen komende uit de irrigatie-tool. Het andere deel wordt op basis van bodemstalen, gewasstand en ervaring beregend door de teeltverantwoordelijke. Irrigatiehoeveelheden, kropgewichten en kropkwaliteit worden geregistreerd.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (15765)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Alternatieve sla lollo bionda en lollo rossa irrigatie 2020 donderdag 18 maart 2021

Alternatieve sla lollo bionda en lollo rossa irrigatie 2020

Demonstratie irrigatietool in alternatieve sla op lichte grond - lollo bionda en lollo rossa 2020

De proef werd aangelegd om deze aangepaste irrigatietool te demonstreren in alternatieve sla, Lollo Bionda en Lollo Rossa. Hierbij wordt één deel van het gewas beregend volgens de adviezen komende uit de irrigatie-tool. Het andere deel wordt op basis van gewasstand en ervaring beregend door de teeltverantwoordelijke. Irrigatiehoeveelheden, kropgewichten en kropkwaliteit worden geregistreerd.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (16057)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Kropsla irrigatie glasteelt 2020 donderdag 18 maart 2021

Kropsla irrigatie glasteelt 2020

Demonstratie irrigatietool in kropsla op lichte grond 2020

De proef werd aangelegd om een irrigatietool te demonstreren in kropsla op een lichte bodem. De MIRLET-applicatie berekent verdamping door het gewas en door de bodem en gaat uit van een bodem waar voldoende vocht in aanwezig is. Om die reden is het model in principe toepasbaar op alle bodemtypes en is hiervoor geen correctie nodig. Op lichte bodems zal bij grote irrigatiebeurten wel sneller een deel van het water onder de wortelzone terecht komen en zo onbeschikbaar worden voor de plant.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (15318)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas vrijdag 18 september 2020

Beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas

In het kader van het Dept. L& V-project 'Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas'

Bij de opstart van de teelt plaatsen we een sensormodule in je serre die de essentiële klimaatdata zal gaan opmeten waarmee het model wordt gevoed. Als teler log je vervolgens in op de MIRLET-app en krijg je onmiddellijk te zien hoeveel water de afgelopen dagen werd verdampt. De app berekent vervolgens hoeveel water je moet bijgeven en zo geef je het gewas exact wat het nodig heeft. De irrigatie aansturen doe je nog steeds zoals vroeger, alleen heb je nu meer zekerheid dat je effectief geeft wat de plant nodig heeft.

vrijdag 18 september 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (7220)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Kropsla irrigatie glasteelt 2019 dinsdag 1 september 2020

Kropsla irrigatie glasteelt 2019

Demonstratie van een irrigatietool in kropsla op lichte bodem 2019

In deze proef wordt een kropslateelt aangelegd waarin irrigatie met gietbeurten niet groter dan 2,5 L/m² vergeleken wordt met irrigatie van traditionele gietbeurten van 3 tot 5 L/m².

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (12573)/Commentaren (0)/
Tijd om de watergift op punt te zetten maandag 27 april 2020

Tijd om de watergift op punt te zetten

Actualiteiten beschutte teelten april 2020

Bij bladgewassen is de uniformiteit van de beregening des te belangrijker. Een klein vuiltje in de beregeningsdoppen kan al een grote invloed hebben op de afgifte van deze doppen. Controleer de doppen regelmatig en probeer ze zeker één keer per jaar allemaal te reinigen. Een niet uniforme beregening kan in de komende maanden al snel voor droge plekken in de serre zorgen. De zoutconcentratie zal plaatselijk oplopen en de planten krijgen het moeilijker om water op te nemen.

maandag 27 april 2020/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (7759)/Commentaren (0)/
RSS

Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt: Driftreductie en precisiebespuitingen (01/04/2019 - 31/03/2021)

Coördinator:

 • Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant (NPW - Nationale Proeftuin voor Witloof)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro

 

    

 

Projectinhoud:

Dit demonstratieproject wil landbouwers sensibiliseren over innovatieve technieken met betrekking tot driftreductie en precisiebespuitingen in de groenteteelt. Door demonstraties bij de projectpartners maken landbouwers kennis met deze innovatieve technieken. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijke effectiviteitswinst van deze innovatieve technieken. Het project wil de implementatie van innovatieve spuittechnieken op deze manier vergemakkelijken.

Op korte termijn wordt verwacht dat de kennis bij landbouwers over (innovatieve) spuittechnieken toeneemt en dat ze via objectieve info een correcte inschatting kunnen maken van de haalbare technieken voor hun bedrijf. Op lange termijn zou zo de bereidheid tot adoptie van innovatieve spuittechnieken moeten groeien. Het project zou zo landbouwers aanzetten deze innovatieve spuittechnieken toe te passen op hun bedrijf.

 

Meer info?

PCG openluchtteam

Uien gewasbescherming trips spuittechnieken 2020 donderdag 18 maart 2021

Uien gewasbescherming trips spuittechnieken 2020

Vergelijking innovatieve spuittechnieken tegen trips (Thrips tabaci / THRITB) in uien 2020

Spuittechniek: Klassieke luchtmengdop, Luchtondersteuning. 25 cm dopafstand, Wingssprayer, Verlaagde spuitboom. 25 cm dopafstand, Luchtmengdop, Luchtmengdop meer water

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19884)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming trips en ziekten spuittechnieken 2020 donderdag 18 maart 2021

Prei gewasbescherming trips en ziekten spuittechnieken 2020

Efficiëntie van innovatieve spuittechnieken voor de bestrijding van trips en ziekten in prei 2020

Het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk onderdeel van IPM. Het toepassen van driftreducerende technieken of precisiebespuitingen draagt hieraan bij. In deze proef testten we de efficiëntie van verschillende driftreducerende technieken zoals de Wingssprayer, spuiten met luchtondersteuning, een verlaagde spuitboomhoogte en de luchtmengdop. Daarnaast testten we ook een precisiebespuiting, namelijk bandbespuiting. Met precisiebespuitingen kan je de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen reduceren door preciezer en gerichter te spuiten. De verschillende technieken werden ingezet voor de bestrijding van trips en ziekten in prei. Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruikte spuittechnieken in de proef. In Tabel 2 van het rapport worden de middelen die in elk object toegepast werden weergegeven.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19380)/Commentaren (0)/
Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt woensdag 17 februari 2021

Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt

Deze technische fiches zijn opgemaakt in het kader van het demonstratieproject ‘Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt’ met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Om de opgedane kennis niet verloren te laten gaan, zijn er technische fiches opgemaakt van de diverse technieken die tijdens demonstraties en proeven aan bod kwamen. De fiches zijn geïnspireerd op de voorgestelde innovaties binnen het project Innoseta (http://www.innoseta.eu/nl/). Op het vlak van driftreductie en precisiespuittechnologie zijn er systemen op de markt die door landbouwers niet altijd gekend zijn. Bedrijfsleiders die de investering in een nieuwe spuitmachine overwegen, vinden houvast voor hun aankoopbeslissing in onderstaande technische fiches. Sommige van de beschreven technieken zijn merkonafhankelijk. Andere technieken zijn gebonden aan één merk van spuitmachines. Vaak zijn er dan alternatieven op de markt van concurrerende fabrikanten.

woensdag 17 februari 2021/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16239)/Commentaren (0)/
Uien gewasbescherming vergelijking driftreducerende doppen 2019 dinsdag 1 september 2020

Uien gewasbescherming vergelijking driftreducerende doppen 2019

Vergelijking driftreducerende doppen in uien 2019

Met verschillende driftreducerende doppen voerden we bespuitingen uit tegen onkruid, trips en valse meeldauw in uien. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte doppen. Het gebruik van minimum 50% driftreducerende doppen is sinds 1 januari 2017 verplicht in het kader van Geïntegreerde Gewasbescherming (IPM).

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9164)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming koolvlieg innovatieve spuittechnieken 2019 dinsdag 1 september 2020

Bloemkool gewasbescherming koolvlieg innovatieve spuittechnieken 2019

Bestrijding van koolvlieg in bloemkool innovatieve spuittechnieken 2019

Dit jaar lag op het PCG een proef aan waarbij de werkzaamheid werd nagegaan van een plantbakbehandeling en een behandeling op kluit tijdens de plant tegen koolvlieg (Delia radicum / HYLERA) in bloemkool (Brassica oleracea var. Botrytis / BRSOB). In deze proef testen we een plantmachine, die tijdens het planten een kleine hoeveelheid vloeistof mee geeft aan het trayplantje, dit als mogelijke vervanging van de plantbakbehandeling. Naast een gerichte en uniforme dosering heeft dit systeem ook als voordeel dat de bestrijdingsmiddelen niet in contact komen met de mensen op de plantmachine. In deze proef willen we nagaan of je met dit systeem een even goede efficiëntie tegen koolvlieg bereikt als met een plantbakbehandeling.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (15508)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming trips spuittechniek 2019 dinsdag 1 september 2020

Prei gewasbescherming trips spuittechniek 2019

Optimalisatie tripsbestrijding: waterhoeveelheden en rijsnelheid en bandbespuiting 2019

Naast tijdstip en productkeuze speelt ook de spuittechniek een belangrijke rol voor een goede tripsbestrijding bij prei. Tripsen leven verscholen en diep in het hart van de plant. Om zoveel mogelijk tripsen te bestrijden moet de spuitvloeistof dan ook zoveel mogelijk in de schacht terechtkomen waar de tripsen zich bevinden. Een goede spuittechniek kan bijdragen om dit doel te bereiken. Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie hiervan na te gaan in prei (Allium porrum / ALLPO).

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4671)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019 vrijdag 25 oktober 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019

In het kader van diverse projecten

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseerden we een proefveldbezoek in prei. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG en het bespreken van de reeds verworven resultaten. Teelttechniek, druppelirrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 25 oktober 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (28535)/Commentaren (0)/
Driftreducerende doppen geven goed spuitresultaat in uien vrijdag 18 oktober 2019

Driftreducerende doppen geven goed spuitresultaat in uien

We testten spuitdoppen met 50, 75 en 90% driftreductie.

In uien werd de efficiëntie van verschillende driftreducerende doppen nagegaan voor de bestrijding van onkruiden, trips en valse meeldauw. Door doppen te gebruiken met hoog driftreductiepercentages komen er minder gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terecht en kan je tegemoetkomen aan de wettelijke productspecifieke bufferzones. 

vrijdag 18 oktober 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (24363)/Commentaren (0)/
Alternatieven voor Pychlorex 5G in kolen maandag 19 augustus 2019

Alternatieven voor Pychlorex 5G in kolen

Resultaten koolvliegproef 2019

De combinatie van een plantbakbehandeling en granulaat bij planten leverde in het verleden al goede resultaten op. Zo leverden Tracer en Pychlorex 5G de beste resultaten in onze proef van 2018, met het hoogste aandeel gezonde planten en slechts 2,5% uitval door koolvlieg. Pychlorex 5G kan vanaf februari volgend jaar echter niet langer ingezet worden tegen koolvlieg, daarom testen we dit jaar verschillende combinaties van plantbakbehandelingen en alternatieve granulaten. Tevens hebben we ook Howicover getest als preventieve methode tegen koolvliegaantasting en een alternatieve toepassing voor de plantbakbehandeling.

maandag 19 augustus 2019/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (20560)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten: groenten, bataat en kruiden juli 2019 vrijdag 26 juli 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten: groenten, bataat en kruiden juli 2019

Bezoek aan gewasbeschermings- en bemestingsproeven in prei, uien, bloemkool, bataat, wortel en onkruidbestrijding in kruiden - 16.07.2019

Op 16 juli 2019 organiseerden we een tweede proefveldbezoek in openluchtteelten. Omwille van de koudere weersomstandigheden in het late voorjaar waren tijdens het eerste proefveldbezoek nog niet in alle proeven (volledige) resultaten zichtbaar. De bezoekersgids omvat de gewasbeschermings- en bemestingsproeven in prei, uien, bloemkool, bataat, wortel en onkruidbestrijding in kruiden. 

vrijdag 26 juli 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (30445)/Commentaren (0)/
RSS
12

Operationele groep W & W prei en kolen 2.0 (01/02/2019 - 31/01/2021)

Coördinator:

 • Inagro

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

   

 

Projectinhoud:

De hoofddoelstelling van deze operationele groep is onderzoeken hoe de bestaande W&W-systemen in de groenteteelt geoptimaliseerd kunnen worden. Op basis van rondetafelgesprekken met telers en info vanuit naburige landen kunnen verschillende mogelijkheden onderzocht worden om tot een beter systeem te komen. Bedoeling is dat de berichtgeving kan aangepast en geoptimaliseerd worden op maat van de Vlaamse telers. Einddoel is om de W&W-systemen breder ingang laten te vinden in de praktijk en de nodige info zo snel mogelijk bij de telers te brengen.

Door de optimalisatie van het systeem zal een frequenter gebruik van het W&W-systeem plaatsvinden, waardoor adviezen en spuitschema’s nog meer gebaseerd zijn op de W&W-systemen. Door het integreren van nuttige insecten zal de kennis en aandacht van de telers met betrekking tot nuttigen verbeteren alsook het gebruik van selectieve middelen en geïntegreerde gewasbescherming. Het project kan daarnaast ook een intrede naar nieuwe onderzoeksprojecten en onderzoeksvragen aanwakkeren rond bepaalde plagen en ziekten. Eventueel kunnen voorspellingsmodellen gevalideerd en geoptimaliseerd worden waarbij klimaatomstandigheden, ziekte-of plaagdruk en gevoeligheid van planten geïntegreerd wordt. Daarnaast zal op maatschappelijk vlak het vernieuwende W&W-systeem leiden tot een meer duurzame tuinbouwsector waarbij gewasbeschermingsmiddelen nog gerichter worden toegepast met oog voor het milieu en nuttige organismen.

 

Meer info?

PCG openluchtteam

Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen (01/02/2018 - 31/01/2020)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • ​Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch ondernemen)

 

   

 

Doel:

Met het project ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ wil het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG) de mogelijkheden tonen van gangbare irrigatietechnieken, van de meerwaarde van beregeningsmodellen en het gebruik van bodemsensoren, en ook sensibiliseren over de vereiste waterkwaliteit om gewasschade of opbrengstverlies te voorkomen. Tijdens de demonstratiemomenten worden het rendement, energieverbruik, nodige arbeid, waterverbruik en investeringskosten van de diverse irrigatietechnieken meegegeven als handig naslagwerk.

 

Meer info?

Greet Tavernier

 

Uien irrigatie en fertigatie 2019 dinsdag 1 september 2020

Uien irrigatie en fertigatie 2019

Irrigatie en fertigatie in uien 2019

In deze proef wordt onderzocht wat de mogelijkheden (geen beregening, standaard bemesting / Druppelirrigatie bovengronds, standaard bemesting / Fertigatie, specifieke bemesting / Bovenberegening, standaard bemesting) zijn van druppelirrigatie en fertigatie in de groenteteelt, meer bepaald in ui.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9324)/Commentaren (0)/
Prei irrigatie 2019 dinsdag 1 september 2020

Prei irrigatie 2019

Irrigatieproef druppelirrigatie versus conventionele beregening in prei 2019

In het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ wordt vooral gefocust op advisering van de teler en kostprijs-rendement van irrigeren. In deze proef wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van druppelirrigatie in de groenteteelt, meer bepaald in prei. 

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4644)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019 vrijdag 25 oktober 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 22 oktober 2019

In het kader van diverse projecten

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseerden we een proefveldbezoek in prei. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG en het bespreken van de reeds verworven resultaten. Teelttechniek, druppelirrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 25 oktober 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (28535)/Commentaren (0)/
Terugblik Demo irrigatie werktuigdagen donderdag 17 oktober 2019

Terugblik Demo irrigatie werktuigdagen

Spectaculaire opbrengststijging na irrigatie en fertigatie

De resultaten met druppelirrigatie en fertigatie zijn hoopgevend. Zeker in droge jaren zoals 2019 kan deze irrigatietechniek een meerwaarde bieden. Landbouwers werken aan lagere druk waardoor de energiekosten minder hoog oplopen, gebruiken minder water, meststoffen zijn beter beschikbaar voor de planten en worden effectief opgenomen. Het blijft natuurlijk een investering die je al in het begin van het seizoen moet doen terwijl je nog niet kan inschatten wat het nieuwe teeltseizoen zal brengen.

donderdag 17 oktober 2019/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (21454)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Irrigatie demonstraties werktuigendagen 2019 woensdag 16 oktober 2019

Irrigatie demonstraties werktuigendagen 2019

Plattelandspret: demonstraties werktuigendagen - Boerenstebuiten: groenteplatform & droogte

De Werktuigendagen in Oudenaarde (21 en 22 september 2019) zijn een ideale gelegenheid om landbouwers kennis te laten maken met nieuwe irrigatietechnieken. Druppelirrigatie, fertigatie en klassieke bovenberegening werden toegepast op de demonstratievelden met aardappelen, prei en uien. Het is duidelijk dat fertigatie een meerwaarde biedt in de preiteelt ten opzichte van andere irrigatietechnieken, voor uien zijn de verschillen kleiner. Zowel de sortering als de opbrengst verbeterden in beide teelten spectaculair in alle objecten waar water werd gegeven.

woensdag 16 oktober 2019/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (25604)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
RSS
123