X
GO

Provincie Oost-Vlaanderen

Ruimte geven aan een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige land- en tuinbouw en aan een leefbaar en beleefbaar multifunctioneel platteland zijn de uitgangspunten. Samen met de zorg voor een goede organisatie van het praktijkonderzoek vormen deze provinciale prioriteiten de ruggengraat van het beleid voor landbouw en platteland.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

 

Afgelopen projecten 2013 - 2015

Optimalisatie van kleine teelten in grondloze systemen (01/01/2015 - 31/12/2015)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

              

Projectinhoud:
Stadslandbouw, aquaponics en de teelt van (geneeskrachtige) kruiden zitten in de lift. Zowel op Vlaams als wereldwijd niveau slagen jonge start-ups erin om tuinbouw terug tot bij de mensen te brengen, en een nieuw draagvlak te creëren voor de groenteteelt.

Voor deze toepassingen heeft de teelt op water grote voordelen. Tot op vandaag is deze teelttechniek enkel geoptimaliseerd voor de grote teelten, zoals tomaat, komkommer, paprika en sla. Concepten zoals stadslandbouw, gesloten aquaponics of de teelt van kruiden eisen echter een breed assortiment.

In dit project zal de kennis uit de grote glastuinbouwteelten worden gebruikt om de teelttechniek voor kleine teelten (rucola, paksoi, kalettes,...) te optimaliseren. 


Foto: Kalettes of boerenkoolspruitjes

Meer info?
Sara Crappé
Tom Beyers

 

Highlights biologisch onderzoek 2016

Highlights biologisch onderzoek 2016

PCG focust op serre- en koepelteelten en blijft inzetten op diversificatie

Het marktaandeel voor biologische groenten groeit verder en biedt kansen voor tuinders die willen omschakelen. Naast afzet is uiteraard een goede teelttechnische vakkennis nodig. Het PCG is een belangrijke kennispartner voor de biologische sector en beantwoorden met het proefprogramma biologische tuinbouw aan concrete vragen uit de praktijk.
woensdag 20 januari 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (26499)/Commentaren (0)/
RSS

Reconversiemogelijkheden van glasgroenteteelt naar hoogwaardige teelten en nieuwe afzetmarkten (01/01/2015 - 31/12/2015)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

              

Situering:
De glastuinbouw in Vlaanderen zit in een transitiefase. De kosten worden groter terwijl de prijzen van de eindproducten structureel onder druk blijven. Voor de groente- en sierteelt evolueert dat naar minder maar grootschaliger bedrijven. Kleinere bedrijven hebben moeite om het hoofd boven water te houden met hun huidige teelt.

Doel:
Doel: In dit project zullen de mogelijkheden tot diversificatie voor zulke bedrijven onderzocht worden vb. nieuwe, innovatieve teelten maar ook andere markten dan louter voeding (grondstoffen voor de biobased economy en/of R&D toepassingen).

Methode:

  • Marktverkenning
  • Demonstratieproeven
  • Consumenten- en kwaliteitsonderzoek
  • Ketenontwikkeling (afzet en vermarkting)

Meer info?
Saskia Buysens


              
              

 

Ontginning van wortelexudaten als innovatieve grondstof (01/01/2014 - 31/12/2014)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

              

Probleemstelling:
De glasgroentesector in Vlaanderen wordt gekenmerkt door schaalvergroting en intensivering. Kleinere bedrijven komen onder een toenemende druk te staan. Enerzijds ontbreekt het zulke bedrijven vaak aan het vereiste kapitaal om mee te gaan in die huidige trend. Anderzijds vinden bedrijven die wel financiering vinden voor nieuwe projecten geen geschikte locatie. Innovatieve teelten zouden een duurzaam alternatief kunnen bieden voor deze bedrijven.

Tot nu toe werd in de zoektocht naar noviteiten vooral gekeken naar variaties op de klassieke teelten. De focus lag ofwel op de bovengrondse plantdelen, zoals vruchten of bladeren, ofwel op ondergrondse verdikkingen van stengels of wortels. Een belangrijk deel van de geproduceerde fotoassimilaten (5 tot 21%) investeren gewassen in de productie van een breed gamma wortelexudaten. Deze wortelexudaten zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de interactie van de plant met wortels van naburige planten en micro-organismen in de bodem. Veel van deze componenten bevatten biologische activiteit, en bieden mogelijkheden voor de farmaceutische sector. In klassieke teeltsystemen zijn dergelijke wortelexudaten onmogelijk te collecteren, doordat de extractie ervan uit het wortelmilieu te arbeidsintensief is, destructief is voor de plant, de componenten sterk verdund zijn en sommige binden aan het klei-humuscomplex.

De recente ontwikkeling van aeroponics, een teeltsysteem gebaseerd op de toediening van een nutriëntenrijke mist aan de plantenwortels, opent echter nieuwe mogelijkheden. Omdat in een aeroponics opstelling het wortelmilieu gemakkelijk toegankelijk is, en er slechts een minimale verdunning van de wortelexudaten optreedt, wil PCG deze innovatieve technologie aanwenden om nieuwe grondstoffen aan te leveren voor onder andere de pharma industrie. Het potentieel van die techniek werd reeds aangetoond door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De praktijkervaring met dergelijke teeltsystemen is echter nog zeer beperkt. Het aantal interessante kandidaatgewassen voor een dergelijke toepassing is zeer groot, en kan dus mogelijkheden bieden voor een verscheidenheid aan bedrijven.

Doelstelling:
Het doel van dit project is een pilootopstelling voor aeroponics te bouwen, de teelt van een demogewas te optimaliseren, de resultaten daarvan te dissemineren naar de telers en contacten te leggen met mogelijk geïnteresseerde kennisinstellingen en bedrijven uit de biotech- en pharmasector. Op die manier beoogt PCG uiteindelijk nieuwe impulsen te geven aan de tuinbouwsector in Oost-Vlaanderen.

Binnen het voorgestelde project zal voor de eerste keer in Vlaanderen een aeroponics teeltsysteem worden gebouwd bij een praktijkcentrum voor tuinbouw. Bovendien zal deze installatie worden gebruikt voor een nieuwe toepassing, namelijk het collecteren van wortelexudaten. Het telen op de beoogde pilootopstelling voor aeroponics zal daarom rechtstreeks bijdragen tot de mogelijke implementatie van deze innovatieve techniek in de praktijk. Daarnaast zal via de inspanningen voor het opbouwen van een netwerk van belanghebbenden, de viabiliteit van een dergelijk innovatief teeltconcept worden afgetoetst.

Meer info?
Sara Crappé
Tom Beyers

 

Wortelexudaten als innovatieve 'grond'stof

Wortelexudaten als innovatieve 'grond'stof

Eindverslag proefproject in de land- en tuinbouwsector met de steun van provincie Oost-Vlaanderen

Het PCG bouwde in 2014 een eerste aeroponics-opstelling om na te gaan welke perspectieven die technologie kan bieden voor de Vlaamse glastuinbouw. Dit eindverslag en het artikel uit Proeftuinnieuws geven een overzicht van de voor- en nadelen van aeroponics om zo een beeld te geven van wat er in de toekomst mogelijk kan zijn.

donderdag 19 maart 2015/Auteur: Beyers Tom/Aantal keer bekeken (8396)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

Algenteelt in Oost-Vlaanderen, het groene goud? (01/01/2014 - 31/12/2014)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

              

Projectinhoud:
Voorbeeldproject duurzame ontwikkeling in de land- en tuinbouw: 'Algenteelt in Oost-Vlaanderen, het groene goud?'

De glastuinbouw in Vlaanderen zit in een transitiefase. De kosten worden groter terwijl de prijzen van de eindproducten structureel onder druk blijven. Voor de groente- en sierteelt evolueert dat naar minder maar grootschaliger bedrijven. Deze verandering brengt met zich mee dat kleinere groente- en sierteeltbedrijven moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Naar tewerkstelling toe is het belangrijk om zoveel mogelijk bedrijven te behouden en er een beloftevolle toekomst aan te geven. Er wordt nu gezocht naar nieuwe, innovatieve teelten die op deze kleinere locaties inpasbaar zijn en die zorgen voor diversificatie. Eén van de mogelijke alternatieven waarnaar gekeken wordt is de commerciële teelt van microalgen als biogebaseerde grondstof voor voedings- of voederindustrie, farmacie of andere hoogwaardige toepassingen.

Om het werkelijke potentieel van microalgenkweek op grotere schaal in Oost-Vlaanderen te kunnen inschatten, is het belangrijk om een grondig onderzoek en marktstudie uit te voeren.

Deze gegevens vormen een belangrijke basis om het potentieel van microalgenteelt in Vlaanderen te kunnen inschatten en zijn noodzakelijk vooraleer de algenteelt te promoten als alternatief in de sector. Naast spirulina zal er ook gekeken worden of ook andere microalgen potentieel kunnen bieden.

Meer info?
Elise Vandewoestijne

Algenteelt in Vlaanderen: het groene goud?

Algenteelt in Vlaanderen: het groene goud?

Voorbeeldproject i.v.m. duurzame ontwikkeling in de glastuinbouw met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen

Potentieel van micro-algen zijn de snelst groeiende organismen op aarde. Ze kunnen groeien op zonlicht en koolstofdioxide (CO2) en hebben daarnaast enkel nog behoefte aan bepaalde nutriënten. In een gematigd klimaat zoals dat van Vlaanderen kan een productiviteit behaald worden van 35-87 ton droge biomassa per hectare per jaar. Geen enkele plantenteelt in een gematigde klimaatregio haalt een gelijkaardige productiviteit.

woensdag 25 februari 2015/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (16214)/Commentaren (0)/
Tags:
Micro-algen, het groene goud voor de glasteelt?

Micro-algen, het groene goud voor de glasteelt?

Voorbeeldproject i.v.m. duurzame ontwikkeling in de glastuinbouw met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen

Woorden als ‘duurzaam’, ‘biomassa’ en ‘biobased economy’ zijn anno 2014 niet meer weg te denken. Kan de teelt van micro-algen hierin een rol spelen? En in welke mate kan deze teelt potentieel bieden voor de Vlaamse land- en tuinbouw? Micro-algen kunnen in een zeer breed spectrum van toepassingen ingezet worden, gaande van veevoeder tot chemicaliën of biobrandstoffen.

maandag 2 februari 2015/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (11149)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

Nutraceutische toepassingen van gewassen (01/01/2013 - 31/12/2013)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

              

Projectinhoud:
Vandaag grijpen consumenten meer en meer terug naar de basis: lekkere, natuurlijke producten verkregen uit duurzame teelten, liefst zo weinig mogelijk verwerkt en/of bewerkt met synthetische additieven. Wanneer die producten daarnaast nog gezondheid bevorderende inhoudsstoffen bevatten die makkelijk te consumeren zijn, dan biedt de teelt van deze gewassen heel wat potentieel op het vlak van vermarkting en consumptie. Dergelijke inhoudsstoffen met therapeutisch potentieel noemt men ook nutraceuticals (een samentrekking van nutrition en pharmaceutical) en het gebruik ervan is wereldwijd in opmars.

Willen we meewerken aan de verbreding van de land- en tuinbouw, dan is diversificatie richting teelten met een farmaceutische meerwaarde een opportuniteit. Voorbeelden van gewassen of teelttechnieken die kunnen dienen als verbreding in de richting van farmacie zijn algen, geneeskrachtige kruiden, verbreding van gewasaanbod door bijvoorbeeld alternatieve zoetstoffen (bv. yacòn), gebruik van planten om eiwitten aan te maken…

Doel en doelgroep:
Vooreerst zal de kennis aanwezig op het Proefcentrum uitgebreid worden door literatuurwerk en netwerking binnen deze nutraceutische sector. Het primordiaal doel van het project is uiteindelijk het promoten van deze teelten door studiewerk - in samenwerking met geïnteresseerde telers - te voeren naar teelttechnieken, telers hierover te informeren en hiervoor warm te maken door hen op de gezondheidsvoordelen te wijzen (o.a. met demonstraties, proefveldbezoeken, bedrijfsbezoeken).

Bovendien, eens telers overtuigd raken om deze gewassen te telen, is de verwachting dat verwerkende industrie en consumenten snel volgen, gezien de algemene bezorgdheid om gezondheid. Op langere termijn betekent de teelt van gezondheid bevorderende gewassen ook een meerwaarde voor handel en distributie door bv. labels toe te kennen aan deze nicheproducten, nl. kwalitatieve voeding met een extra gezondheidstroef. Echter, in een eerste fase betreft het kleinschaligheid (Oost-Vlaanderen), omdat het hier toch om een relatief onbekende nichemarkt gaat. Marktmogelijkheden zullen afgetoetst moeten worden.

Resultaten van het studiewerk zullen bekend gemaakt worden via publicaties in de betreffende vaktijdschriften (bv. Proeftuinnieuws) en via infokanalen van het PCG (bv. Nieuwsbrief, website www.proefcentrum-kruishoutem.be, nieuwsbulletins gerelateerd aan lopende onderzoeksprojecten). Ook andere kanalen komen hiervoor in aanmerking zoals veilingblad, studiedagen en symposia.

Meer info?
Annelien Tack (Yacon)
Justine Dewitte (Kruiden)
Peter Van Nieuwenhuyse