X
GO

Provincie Oost-Vlaanderen

Ruimte geven aan een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige land- en tuinbouw en aan een leefbaar en beleefbaar multifunctioneel platteland zijn de uitgangspunten. Samen met de zorg voor een goede organisatie van het praktijkonderzoek vormen deze provinciale prioriteiten de ruggengraat van het beleid voor landbouw en platteland.

Plattelandsontwikkeling

Vlaanderen heeft een nieuw Programma voor Plattelandsontwikkeling opgemaakt. In het PDPO is de maatregel 'de versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland' (OKW of Omgevingskwaliteit), deze helpt mee bij het opstarten van waardevolle plattelandsprojecten.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

   

 

Lopende projecten

Klimaatrobuuste landbouw door stuwen (01/01/2023 – 30/06/2025)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartner:

 • Boerennatuur Vlaanderen

 

 

Projectdoel:

De droogte van de afgelopen jaren maar ook de recente overstromingen tonen duidelijk aan dat we het landschap klimaatrobuuster moeten maken. Door toepassing van stuwen in waterlopen wordt het water maximaal op de akkers vastgehouden en wordt infiltratie bevorderd. Hierdoor wordt enerzijds aanvulling van grondwatervoorraden mogelijk gemaakt en worden anderzijds overstromingen met water en of modder in afwaartse gebieden voorkomen. Om dit te realiseren zal het PCG samen met Boerennatuur Vlaanderen de impact van een stuw op de omgeving trachten te kwantificeren en landbouwers begeleiden bij de aanvraag, plaatsing en beheer van hun stuw. Dit moet leiden tot een integraler waterbeleid in Oost-Vlaanderen waar zowel de landbouw, natuur en maatschappij voordeel uit halen.

 

Meer info?

Anne Waverijn


Edupak: Educatief pakket klimaatneutraal boeren (1/01/2023 - 30/06/2025)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • Tectura Tuinbouwschool Melle
 • Bernardustechnicum Domein Land- en Tuinbouw
   

 

Doel:

PCG wil via dit project de toekomstige generatie land- en tuinbouwers klaar stomen voor klimaatneutraal ondernemen, door hen te informeren over het lopende onderzoek rond klimaatgerelateerde problemen via een educatief pakket. Ook het brede publiek willen we bewust maken van de problemen waarmee landbouwers geconfronteerd worden om zo een grotere betrokkenheid te creëren die leidt tot meer begrip en een ruimer draagvlak voor duurzame, lokale voeding met een eerlijke verloning. Dit zal gebeuren via voordrachten, rondleidingen en opendeurdagen op het PCG.

In overleg met de tuinbouwscholen worden vier thema’s uitgewerkt tot een educatief pakket (Bvb. duurzaam bodembeheer, geïntegreerde beheersing van ziekten en plagen, duurzaam waterbeheer, potentieel van nieuwe teelten).

Het hoofddoel is opleidingssessies te organiseren die een combinatie vormen van enerzijds een theoretisch luik waarin een deel van het educatief pakket wordt gepresenteerd en anderzijds een praktisch luik waarbij de studenten hands-on kennis maken met het thema door mee te werken met de PCG techniekers op het veld. De lessen worden voorgesteld aan de 2 betrokken tuinbouwscholen (Bernardustechnicum Oudenaarde en Tectura Melle) gedurende 2 schooljaren.

 

Met de steun van

   

 

Meer info?

Helena Arents
Annelien Tack
 


Afgelopen projecten

In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector (01/11/2018 - 31/10/2021)

Coördinator:

 • PCG (​Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • Dienst Integraal Waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen
 • Vlaamse Overheid, Databank Ondergrond Vlaanderen

 

    

 

Projectdoel:

De klimaatverandering vraagt om een afgestemd integraal waterbeheer. Het in kaart brengen van de waterbeschikbaarheid van alternatieve waterbronnen voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector vormt hier een belangrijk onderdeel van. Door dergelijk overzicht aan te bieden via o.a. de website van het Waterportaal, bereikt deze info één van de grootste waterverbruikers, met name de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector. Op deze manier kan er duurzamer omgesprongen worden met het kostbare water en kan het beleid daaromtrent de sector nóg beter bereiken. Dit zou moeten leiden tot een duurzamer, integraler waterbeleid in Oost-Vlaanderen waar zowel de landbouwsector als natuur en de plattelandsbewoner baat bij zullen hebben.

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

Bezoek de uitgebreide website van het Waterportaal!

Bezoek de uitgebreide website van het Waterportaal!

In het kader van het Plattelandsproject 'In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector'.

Onlangs werd de website van het Waterportaal aan een grondige update onderworpen. Zo vind je er nieuwe info over alternatieve bronnen, wateropslagmogelijkheden en waterkwaliteit, maar zijn er ook interessante artikels te vinden over irrigatie en behandeling van bedrijfsafvalwater. De klimaatverandering vraagt om extra aandacht voor waterbeschikbaarheid. Ook updates over droogtemaatregelen en eventuele oppompbeperkingen in Oost-Vlaanderen vind je hier terug.

dinsdag 9 augustus 2022/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (6543)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Proefvelden PCG

Op maandag 13 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de openluchtteelten groenten. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG. Teelttechniek en irrigatie & fertigatie kwamen eveneens aan bod.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9637)/Commentaren (0)/
Oost-Vlaanderen meet waterpeil 1.650 km waterlopen

Oost-Vlaanderen meet waterpeil 1.650 km waterlopen

"We kunnen dan sneller handelen bij wateroverlast en droogte". In het kader van het PDPO-project ‘In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector’.

Oost-Vlaanderen rolt een meetnetwerk uit om constant het waterpeil te kennen van de waterlopen. Het provinciebestuur heeft 1.650 km waterlopen in zijn beheer. "Als we de gegevens van de toestelletjes doorgestuurd krijgen, kunnen we heel snel de juiste maatregelen nemen tegen wateroverlast of bij extreme droogte", zo luidt het. Over twee jaar moet het systeem volledig werken.

dinsdag 14 september 2021/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (8296)/Commentaren (0)/
Tags: water
Oost-Vlaanderen gaat alternatieve waterbronnen in kaart brengen

Oost-Vlaanderen gaat alternatieve waterbronnen in kaart brengen

Zo kan elke landbouwer in tijden van waterschaarste bekijken welke waterbronnen er in de buurt van zijn perceel beschikbaar zijn en welke de voorwaarden zijn om dit water aan te wenden.

De klimaatverandering vraagt om een integraal waterbeheer. Een belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart brengen van de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. En dat gaan ze in Oost-Vlaanderen doen voor hun land- en tuinbouwers. De alternatieve waterbronnen zullen overzichtelijk worden gebundeld op de website van het Waterportaal. Zo kunnen de land- en tuinbouwers duurzamer omspringen met het kostbare water en kan het beleid hen daaromtrent beter bereiken.
Wereldwijd wordt water een schaars product. Vlaanderen is een gebied waar de waterbeschikbaarheid per inwoner heel laag is. We staan zelfs op de vierde plaats van landen die weinig water ter beschikking hebben. Alleen Korea, Tsjechië en Italië doen het nog slechter. Landen als Spanje en Portugal scoren een stuk beter. Daarenboven zal Vlaanderen door de klimaatverandering meer en meer worden geconfronteerd met periodes van intensere piekregens en toenemende droogte.

donderdag 14 februari 2019/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (15272)/Commentaren (0)/
RSS

Biobloemen: Kleur van op het bioveld tot bij de consument (01/11/2018-30/04/2021)


Coördinator:

 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt)

 

Projectpartners:

 • BioForum
 • PCG (​Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

     

 

Projectdoel:

Vanuit de maatschappij stijgt de vraag naar duurzaam geteelde bloemen. De teelt van biobloemen zit dan ook in de lift en geeft kansen aan de opstart van nieuwe biobedrijven of bijkomende tewerkstelling op bestaande biobedrijven. Op CSA bedrijven, pluktuinen en korte keten bedrijven zorgt de teelt van biologische snijbloemen voor diversiteit op en rond het veld en in het aanbod naar de consument.

Met dit project beogen het PCS, het PCG en BioForum tegemoet te komen aan de nood ter ondersteuning van deze in Oost-Vlaanderen in opmars zijnde sector op vlak van teelttechniek, economisch inzicht, ketenontwikkeling, sensibilisering en promotie.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

Biobloemen infofiches met tips voor het telen en verzorgen

Biobloemen infofiches met tips voor het telen en verzorgen

In het kader van het Plattelandsproject 'Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument'

Op CSA-bedrijven, pluktuinen en korte keten bedrijven zorgt de teelt van biologische snijbloemen voor diversiteit op en rond het veld, alsook in het aanbod naar de consument.
Fiche 1: Tips om zo lang mogelijk van je biobloemen te genieten / Fiche 2: Factoren die het vaasleven van biobloemen beïnvloeden / Fiche 3: Belang van teeltrotatie bij de teelt van biologische snijbloemen / Fiche 4: Onkruidbeheersing in biobloemen door mulchen / Fiche 5: Algemeen kader biologische teelt van bloemen / Fiche 6: Bemesting in de biologische teelt van zomerbloemen / Fiche 7: Leveranciers zaden en plantmateriaal voor biologische bloemen / Fiche 8: Omschakelen naar biologische bloementeelt: administratieve aspecten m.b.t. wetgeving en beleid / Fiche 9: Het plantenpaspoort, wat moet je weten als teler?

maandag 29 maart 2021/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (17549)/Commentaren (0)/
Resultaten enquête “Geef ons jouw mening over biologische bloemen”

Resultaten enquête “Geef ons jouw mening over biologische bloemen”

In het kader van het Plattelandsproject 'Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument'

Binnen het project “Biobloemen: kleur van op het veld tot bij de consument” lanceerde PCG, in samenwerking met Bioforum Vlaanderen en PCS, een consumentenenquête. Het doel? Meer inzicht krijgen in wat mensen weten over biobloemen en wat ze van biobloemen verwachten. Het resultaat? 1152 mensen gaven aan wat ze belangrijk vinden.

donderdag 23 mei 2019/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (21544)/Commentaren (0)/
Geef ons jouw mening over biologische bloemen!

Geef ons jouw mening over biologische bloemen!

In het kader van het Plattelandsproject 'Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument'

Geef jij weleens bloemen cadeau of doe je graag jezelf plezier met een boeketje? Koop je dan weleens seizoensbloemen die hier geteeld zijn? Of koop jij ook zonnebloemen in de winter? Ben je bezorgd om de impact van de bloementeelt op het milieu, en kies je liefst voor bloemen die geteeld zijn zonder chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest?… Wij willen het graag weten! Vertel het ons allemaal anoniem in onze grote biologische bloemenenquête.

donderdag 28 februari 2019/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (18101)/Commentaren (0)/
Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument

Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument

Vanuit de maatschappij stijgt de vraag naar duurzaam geteelde bloemen.

Op 1 november 2018 kon het plattelandsproject ‘Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument’ uit de startblokken schieten.Voor dit project slaan het PCS (Proefcentrum voor Sierteelt), het PCG en BioForum de handen in elkaar en bundelen zij gedurende 2,5 jaar hun complementaire expertise om tegemoet te komen aan de nood ter ondersteuning van de biobloemensector, dit met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

donderdag 31 januari 2019/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (19178)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
RSS
yesmovies