Rolex be the precious on the treasurer. check out www.iapac.to here.

X
GO

Leve(n)de Bodem (01/10/2016 - 30/09/2019)

Zaaiui bemesting mulch 2018

Zaaiui bemesting mulch 2018

Demo toepassen mulch in zaaiui 2018

Auteur: PCG team/maandag 15 april 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Uien_ajuin_OL, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, LIFE, Thema, bemesting, Bodem, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Zaaiui kan beschouwd worden als een sterk erosiegevoelige teelt aangezien het een zeer fijn zaaibed vereist en weinig bodembedekking biedt gedurende het teeltseizoen. Daarnaast is er op teelttechnisch vlak weinig marge voor aanpassingen om erosie te voorkomen. Vlaanderen kampt met een erosieproblematiek, vandaar deze demo rond het toepassen van mulch ter bescherming van de bodem tegen verslemping en erosie.

Met de demo wou PCG het effect van mulch op opkomst en opbrengst van zaaiui nagaan. Eind mei werd het ras ‘Hytech’ (zaadhuis Bejo) ingezaaid aan 2,8 eenheden in 10 dubbele rijen per 3 meter. De proef was opgebouwd uit vier stroken van 3m breed, waaronder een referentiestrook en drie objecten met toepassing van verschillende types mulch, namelijk stro, groencompost en populierenschors. De mulch werd handmatig toegediend aan 10-15 ton per ha.

 

Bespreking

Uit de resultaten blijkt dat de opkomst van zaaiui het grootst is bij het object zonder toepassing van mulch. Het verschil met de objecten groencompost en populierenschors is beperkt. Het object met stro heeft een significant lagere opkomst in vergelijking met de andere objecten. Dit was voornamelijk te wijten aan de slechte kwaliteit van het stro. Deze was namelijk sterk aan elkaar geklonterd waardoor de verspreiding op het perceel niet optimaal verliep. Over de invloed van mulch op het organisch koolstofgehalte van de bodem kan geen uitspraak gedaan worden gezien het korte tijdsbestel waarbinnen de proef werd uitgevoerd (Tabel 5).

Doorheen het teeltseizoen trad sterke vergeling van het loof op in het object met stro en in beperkte mate in het object met populierenschors. De vergeling in beide objecten kan wijzen op een stikstoftekort. Stro en populierenschors zijn materialen met een hoge C/N-verhouding waardoor stikstofimmobilisatie (vastlegging door bodemleven) kan optreden tijdens de vertering. Dit werd tevens weerspiegeld door het lage nitraatresidu in de 0-60 cm bodemlaag tijdens het teeltseizoen binnen de objecten stro en populierenschors (Figuur 1). Door deze vergeling scoorde het object met stro slecht op kleur (Tabel 6 en 7). Naar volume en uniformiteit werden geen grote verschillen tussen de objecten vastgesteld. In de objecten met mulch werd het hoogste percentage gestreken uien waargenomen 3 weken voor oogst (Tabel 8). Het percentage uien waarvan het loof gestreken is vormt een belangrijke maat voor het inschatten van de afrijping ervan. Eén week voor oogst werden nog amper verschillen in percentage gestreken uien waargenomen tussen de objecten.

De objecten groencompost en populierenschors hadden met een gemiddelde rond 70 ton/ha de beste veldopbrengst. Het verschil met het object zonder mulch is eerder beperkt. De reden hiervoor kan het ‘mulch-effect’ zijn. Dit zorgt dat vochtverlies uit de bodem wordt beperkt. Het object met stro behaalde met 60 ton/ha de laagste gemiddelde opbrengst en kan verklaard worden door de combinatie van een minder goede opkomst en stikstoftekort.

 

Besluit

Voor toepassing van mulch op erosiegevoelige percelen gaat de voorkeur naar groencompost. Hierbij wordt best gewerkt met een voldoende fijne fractie zodat dat de opkomst zo minimaal mogelijk gehinderd wordt.

 

Lees het volledig rapport Demo toepassen mulch in zaaiui 2018

 

Samenwerking

De proef ‘Demo toepassen van mulch bij zaaiui’ ligt aan in het kader van Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Leve(n)de bodem’.

publicatiejaar2018
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Ajuin
Print

Aantal keer bekeken (17689)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x
soap2day