X
GO

Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT) vzw

Het CCBT vzw werd opgericht in het kader van het Strategisch Plan Biologische Landbouw van de Vlaamse Overheid. CCBT gaat voor innovatief, vraaggedreven en praktijkgericht onderzoek en voorlichting.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

CCBT

Werking van het CCBT

Coördinator: Carmen Landuyt

Ontstaan

 • Coördinatie van praktijkonderzoek en voorlichting voor biologische landbouw
 • Vroeger PCBT: Lieven Delanote
 • Vanaf 2010: CCBTvzw
 • Jaarlijks €160.000 van Vlaamse Overheid: werking + projecten
 • Andere praktijkcentra met werking rond bio:
  • Proefbedrijf voor Pluimveehouderij (Geel)
  • Pcfruit (Sint-Truiden)
  • PPK (Roosdaal, kleinfruit)
  • PCG (beschutte teelten)
  • Inagro, Beitem (PCBT: groenten en akkerbouw)

Partners ontstaan CCBT

Wie?

 • Raad van Bestuur
 • 5 praktijkcentra
 • PIBO campus vzw
 • Brava
 • BioForum
 • Boerenbond
 • ABS
 • 5 biologische telers
 • 2 gangbare telers
 • Voorzitter: Bart Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw West-Vlaanderen (VVP)

Wat doen wij?

 • Coördinatie onderzoek biolandbouw
  • Inventariseren noden inzake praktijkonderzoek
  • Coördineren en stimuleren van de voorlichting
  • Afstemming met NOBL, Biobedrijfsnetwerken en sector
  • Afspraken maken en advisering over de verdeling van budgetten van de Vlaamse Overheid
  • Uitbreiden kennisnetwerk biologische landbouw
 • Communicatie onderzoeksresultaten naar de sector
CCBT ontstaan projecten schema

CCBT projecten 2017-2018

 • BBB 'Bio Beter Beweiden': breng je beweiding in topvorm (Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Teeltkalender 2.0 (Inagro en PCG)
 • OS - Omschakelen op slimme wijze (PCG)
 • Beheersing van schurft bij Conference met een minimale input aan koper (pcfruit)
 • Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed (Proefcentrum Pamel)
 • Pluimvee rendabel inzetten in korte keten initiatieven (Proefbedrijf Pluimveehouderij in samenwerking met Steunpunt Levend Erfgoed)

CCBT projecten 2016-2017

 • Onkruidbeheersing in de biologische kleinfruitsector (Proefcentrum Pamel)
 • Praktijkgericht onderzoek en inzet van alternatieve bestrijdingsmiddelen voor controle van probleemplagen in de biologische pitfruitteelt (pcfruit)
 •  R² - Robuuste rassen (Inagro en PCG)
 •  GPS van mengteelten & fosfor in stalmest (Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Netwerkdag biologische tuinbouw (CCBT, Inagro, PCG en Proefcentrum Pamel)
 • ‘Graasgraan’ in de teeltrotatie op de huiskavel van biologische (melk)veebedrijven (Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Vergelijking van verschillende types  bemesting in een biologische fruitaanplanting van Conference (Pcfruit Proeftuin pit- en steenfruit)

CCBT projecten 2015-2016

 • Meer DVE voor biologische vee (Inagro)
 • Optimalisatie van de N-bemesting in biologische fruitaanplanting van Conference (pcfruit)
 • BBB: Bodemgebonden plagen Beheersen en Bestrijden (PCG)
 • Groenten telen op bodembedekking (Inagro)
 • Zachtfruit telen in de aanwezigheid van Drosophila suzukii (pcfruit)

CCBT projecten 2014-2015

 • Vergelijking van verschillende types van bemesting in een biologische fruitaanplanting van Conference (Pcfruit)
 • Optimalisatie bemesting in de biologische kleinfruitteelt (PPK)
 • Biologische groenteteelt: klein maar professioneel (Inagro en PCG)
 • Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer (Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij (Proefbedrijf Pluimveehouderij in samenwerking met Inagro)
 • Effecten van bodembeheer en bemesting op de bodemmicrobiologie - Zoektocht naar een eenvoudige indicator voor bodemkwaliteit (Inagro, PCG, PPK en Pcfruit, in samenwerking met ILVO)

CCBT projecten 2013-2014

 • Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee(Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Ritnaalden en emelten op biologische akkers: inzicht in de problematiek en biologische beheersstrategieën (Inagro)
 • Participatief onderzoek rond ziekten en plagen in houtig kleinfruit (Pcfruit)
 • Boswantsenproblematiek in de biologische perenteelt, analyse van beheersacties over meerdere jaren: bestijdingsopportuniteiten in voor- en najaar (Pcfruit)
 • Kwalitatieve vruchtgroenten van biotuinder tot bord (PCG)
 • Literatuuronderzoek en on farm evaluatie van het nestgedrag en het gebruik van een uitloop in de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf Pluimveehouderij)

  CCBT projecten 2012-2013

  • Aanpak van herinplantproblemen bij een nieuwe aanplant binnen de biologische fruitteelt (PCfruit)
  • Opvolging N-min in biologische fruitaanplantingen (PCfruit)
   • Proef met verschillende N-trappen
   • Opvolging N-min op verschillende percelen bij telers
  • Leguminoos-grandioos! (Inagro)
  • Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in biologische landbouw (Inagro)
  • Optimalisering van het gebruik van koepel tijdens de zomer (PCG)
  • Opvolging coccidioseproject: impact van de groeivoorsprong van geitenlammeren op de latere productie (CCBT, in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
  • Verkennend literatuuronderzoek naar criteria voor een verantwoord gebruik van een uitloop in de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf Pluimveehouderij)
  • Biologisch plantgoed aardbeien (PPK)

   CCBT projecten 2011-2012

   • Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt (Pcfruit)
   • Literatuuronderzoek: Versterken van de meerwaarde van een vrije uitloop binnen de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf Pluimveehouderij)
   • Verlagen pH - uitvoering on farm (PPK)
   • Boswantsproblematiek in de biologische perenteelt: analyse van beheersacties over meerdere jaren (Pcfruit)
   • Teelttechniek kruiden voor gezond vee (Inagro)
   • Niet-kerende grondbewerking in Vlaamse biologische landbouw (Inagro)
   • Onkruidbeheersing in koepel (najaar) (PCG)
   • Inventarisatie van kengetallen biologisch melkvee en vleesvee (CCBT in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)

    CCBT projecten 2011

    • Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt (PCFruit)
    • Literatuurstudie: mogelijkheden tot alternatieve bestrijding van infecties door E. coli en E. rhusiopathiae (vlekziekte) binnen de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf voor veehouderij)
    • Hoe kan de pH van de bodem verlaagd worden in een biologische teelt van kleinfruit? (PPK)
    • Inzicht in en beheersing van boswantsproblematiek in de biologische perenteelt (PCFruit)
    • Bemesting biologisch grasland in perspectief van regionaal gemengd bedrijf (PCBT)
    • Beheersing van probleemplagen in de biologische groententeelt in openlucht (PCBT)
    • Demo: aard en niveau bemesting in biologische teelt trostomaat (PCG)
    • Aanpak van coccidiose, bij geitenlammeren (en kalveren)

    CCBT projecten 2010

    • Inzicht in en beheersing van probleemplagen in biologische tuinbouw (PCBT, PCG, PPK, Pcfruit)
    • Proef bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt (Pcfruit)
    • Gewasbescherming in kleinfruit (PPK)
    • Beheersing van valse meeldauw in bramen (PPK)
    • Wegwijzer organische handelsmeststoffen (PCBT)
    • Knopkruid: aanzet tot systeemgerichte aanpak (PCBT)
    • Gebruik van biologische stalmest op grasland (PCBT)
    • Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologisch rundvee via kruiden in weiland (PCBT)
    • Alternatieve bestrijding van wormbesmettingen binnen de biologische veehouderij (Proefbedrijf veehouderij)
    • Kwaliteit doorheen het biologisch productieproces van vruchtgroenten in kas (PCG)
    CCBT-projecten
    • Jaarlijks €160.000 van Vlaamse Overheid: voor werking CCBT én onderzoeksprojecten
    • Uitgevoerd door proefcentra
    • Korte termijn projecten
    • Vraaggestuurd vanuit de sector

    Communicatie

    • Project bio bedrijfsvoorlichting 2011: voorlichtingsprojecten door proefcentra:
     • kennisopbouw en kennisdeling centraal
    • CCBT Nieuwsbrief
     • Maandelijkse info over praktijkonderzoek bio
     • Bijdrages vanuit de verschillende praktijkcentra
     • Voor alle bioboeren en geïnteresseerden
     • Digitaal en gratis
    • Uniforme verspreiding onderzoeksresultaten
    • Website: http://www.ccbt.be
     • Onderzoeksdatabank
     • Nieuwe artikels
     • Informatie over praktijkonderzoek voor bio in Vlaanderen
    • Internationale verspreiding onderzoeksresultaten
     • BioKennis: samenwerking rond nieuwsberichten en Biokennisberichten
     • www.biokennis.nl

    Meer info?
    CCBT vzw, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
    carmen.landuyt@ccbt.be
    T 0032 (0)9 381 86 86

    Abonneren op nieuwsbrief?
    carmen.landuyt@ccbt.be


    Lopende projecten

    OS-Omschakelen op Slimme wijze (01/04/2017-31/12/2018) = BIOS2

    Coördinator:

    • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

    Projectpartners:

    • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Plant) - Gewasbescherming

         


    Doelstelling:
    Kastelers die willen omschakelen naar biologische teelt streven ernaar hun bodem in een zo kort mogelijke tijdspanne klaar te stomen voor een robuuste teelt. Zeker voor telers die een verkorting van de omschakelingsperiode kregen en die intensief vruchtgroenten willen gaan telen, is dit een hele uitdaging.

    Er is een ruim aanbod van compostsoorten op de markt, elk met een bijhorend prijskaartje. Dewelke nu het meest aangewezen is, is echter niet gekend.

    Door verschillende soorten kwalitatieve compost met elkaar te gaan vergelijken op 2 praktijkbedrijven die net gestart zijn met biologische teelt, kan nagegaan worden welke prijs kwaliteit het meest waardevol is. De output van dit project is rechtstreeks bruikbaar voor de omschakelende teler, maar zeker ook interessant voor de gevestigde biokasteler.

     

    Meer info?
    Justine Dewitte

     

    Dubbele uitdaging voor Barver in slechts enkele jaren: bio telen en uittesten verschillende soorten compost

    Dubbele uitdaging voor Barver in slechts enkele jaren: bio telen en uittesten verschillende soorten compost

    Biokasteler Peter Bartels teelt reeds 3 jaar biologische vruchtgroenten in Rumst. In samenwerking met het PCG in Kruishoutem loopt er een tweejarige compostproef op zijn bedrijf. Op 23 augustus 2018 zette Peter zijn deuren open voor een bedrijfsbezoek met inclusief een bezoek aan de proef. 

    donderdag 25 oktober 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (164)/Commentaren (0)/
    RSS

    Teeltkalender 2.0 (01/04/2017-31/12/2018) = TEKA

    Coördinator:

    • ​Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

    Projectpartners:

    • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

    Inagro PCG

     

    Projectinhoud:
    Binnen het Biobedrijfsnetwerk Groenten kwam naar voor dat er nood was aan een zaai/plant-oogst-kalender om de complexe teeltplanning voor bedrijven met een divers teeltplan te ondersteunen. Inagro en PCG gingen op de vraag in door deze kalender binnen een CCBT-project uit te werken.

    ‘Kleine’ tuinbouwbedrijven zoals onder andere CSA maken naar schatting één vierde uit van het aantal Vlaamse biologische landbouwbedrijven. De voorbije jaren zien we binnen deze groep bedrijven een sterke professionalisering. De telers streven er meestal naar om gedurende het volledige seizoen een divers aanbod groenten van eigen bedrijf te voorzien. Dit vergt een doorgedreven teeltplanning waarbij tunnels/koude kas en openlucht-teelten vaak gecombineerd worden. De teeltkalender is digitaal te vinden op www.biopraktijk.be/teeltkalender.

    De teelten en data hebben betrekking op teeltwijze in open lucht, tunnel en koude kas. De teeltkalender is zo opgesteld dat er niet met de klassieke balkjes gewerkt wordt voor zaai/plant- en oogstmoment. De spreiding van deze balkjes is vaak te ruim. De data worden tweewekelijks opgesplitst om zo preciezer te werk te kunnen gaan. De kalender heeft verschillende insteken en outputs: 

    • Enerzijds kan men nagaan voor een bepaald tijdstip van het jaar, wat nog gezaaid/geplant kan worden en wanneer  hiervan de oogst te verwachten is. Vb. als er nog wat ruimte beschikbaar is om een teelt bij te nemen op het bedrijf.

    • Anderzijds kan gekeken worden, uitgaande van het vooropgestelde oogsttijdstip, wat het optimale zaai/planttijdstip is voor dit gewas. Vb. voor het inplannen van de teelten van een groentepakkettenbedrijf.

    • Ten slotte kan men ook per gewas of gewasgroep kijken welke de aangewezen zaai- en oogstdata zijn.

    Binnen de teeltkalender is de opkweekperiode niet mee opgenomen in het geheel omdat de duur van de opkweek heel variabel is naargelang de infrastructuur die de teler voor handen heeft. Ook de rassen en invloeden zoals bodemtype, weersomstandigheden en kas/tunnelinfrastructuur  werden niet mee opgenomen zodat het overzicht bewaard wordt en de teeltkalender minder snel gedateerd geraakt.

    Dit is slechts een eerste aanzet. Het is de bedoeling dat deze teeltkalender een werkinstrument wordt, waar blijvend kan aan gesleuteld worden. Zowel bij de opmaak, als bij de verdere aanvulling van de kalender willen we graag het participatieve karakter van de sector behouden. De data die opgenomen zijn in de teeltkalender komen momenteel enerzijds uit literatuur, anderzijds uit ervaring via proeven. Deze kunnen echter blijvend verfijnd worden.

    Er wordt reeds gedacht aan een verdere uitwerking van de teeltkalender door de mogelijkheid te bieden deze te personaliseren, of als teler eigen notities aan toe te voegen. Een eerste brainstormoefening hierover gebeurde al binnen een BBN Groenten.

    We roepen je graag op om als teler jouw opmerkingen, suggesties of eventuele gevonden foutjes  bij de teeltkalender aan ons te laten weten, door een seintje te geven via onderstaande contactgegevens.

    Meer info?
    Justine Dewitte
    Louis Lippens

     

    Bio Blad Bemesting: Redder in nood of veel geld voor weinig effect? (15/02/2018 - 31/12/2019) = KOBE

    Coördinator:

    • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

    PCG


    Doelstelling:
    Net omgeschakelde glastelers, bij wie de bodemkwaliteit nog niet optimaal is, of glastelers die werken met antiworteldoek, waardoor een bijbemesting minder evident wordt, zijn nieuwsgierig naar de meerwaarde van bladbemesting. Aan de hand van dit project wil PCG nagaan of in bepaalde situaties het effect van een bladbemesting opweegt tegen de kostprijs.

    Meer info?
    Justine Dewitte
    Louis Lippens

     

     

    Terugblik proefveldbezoek Bio beschutte teelten

    Terugblik proefveldbezoek Bio beschutte teelten

    Serres bio beschutte teelten PCG - 21.06.2018

    Op donderdag 21 juni 2018 organiseerde het PCG een proefveldbezoek voor de bio beschutte teelten. Hierbij een korte terugblik over de bladluisproef in paprika en de bladbemestingsproef in komkommer.

    zondag 16 september 2018/Auteur: Louis Lippens/Aantal keer bekeken (516)/Commentaren (0)/
    RSS

     

    Afgelopen projecten

    2015 - 2017

    2010 - 2014