gangbaar glas bodem en bemesting
X
GO

Overzicht onderzoek bodem en bemesting gangbaar glas

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek bodem en algemene bemesting in de beschutte teelt. Via de tags kan u verder zoeken binnen een bepaald thema zoals plantsapmeting, bodemziekten, MAP, ...

Innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer

Innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer

Samenvatting van de Benchmarkt studie in 4 stappen

Auteur: PCG team/dinsdag 31 december 2013/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Gangbare_glasteelt, Bodem_en_bemesting_GG, Bio_beschutte_teelt, Bodem_en_bemesting_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLM mestbank, BENCH, Thema, bemesting, teelttechniek, Water, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Brochure, Niet-leden

Innovatieve bemestingstechnieken voor een betere waterkwaliteit
Bij de vollegronds- en grondloze groente- en sierteelt is het een moeilijke opgave om de hoge productiviteit en de late teelten te combineren met een laag gebruik van stikstof en fosfor. De centrale vragen waren: hoe kunnen de teelt- en bemestingstechnieken in de tuinbouw gewijzigd worden zodat de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen vervuld zijn? Welke technieken worden in andere Europese regio’s met een vergelijkbaar klimaat of vergelijkbare teelten momenteel uitgetest of reeds in de praktijk toegepast? Kunnen deze technieken ook in Vlaanderen worden toegepast?

We bezochten onderzoeks- en voorlichtingsinstellingen in verschillende regio’s van Italië, Duitsland, Denemarken, Polen, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Nederland en Wallonië. Bestaande of in ontwikkeling zijnde innovatieve technieken van deze regio’s werden beoordeeld in functie van de courante tuinbouwpraktijk in Vlaanderen. Concreet resulteert de benchmarkstudie in een boek met de fiches van de 55 voorbeeld-technieken. De werden ingedeeld in twee categorieën: (1) 19 techniekclusters die al in één of meerdere regio’s effectief worden gebruikt, en (2) 11 techniekclusters die nog in volle ontwikkeling zijn of net klaar zijn voor gebruik in de praktijk. Voor de gebruikte technieken werd de toepassingsgraad in Vlaanderen ingeschat en met de andere regio’s vergeleken. Vanuit de benchmarkstudie werden de belangrijkste onderzoeksnoden voor Vlaanderen gedefinieerd.

Europese vergelijking van nutriëntenwetgeving in de tuinbouw
Tijdens de benchmarkstudie werd de wetgeving omtrent nutriëntenbeheer in de tuinbouw in de verschillende Europese regio’s naast elkaar gelegd. Er zijn grote variaties tussen de regio’s in het aandeel nitraatgevoelige gebieden van het totale oppervlak, en de periodes waarin het verboden is om nutriënten toe te dienen. De bemestingsnormen voor nitraat zijn uitgedrukt door middel van verschillende systemen: als efficiënte of totale stikstofhoeveelheden, of als hoeveelheid stikstof per kg productie. Voor sommige groenten of sierteeltgewassen bestaan grote verschillen in bemestingsnormen voor stikstof tussen de verschillende regio’s. Voor fosfaat, dat steeds meer in de aandacht komt als limiterend nutriënt voor eutrofiëring in oppervlaktewater, zijn in tegenstelling tot Vlaanderen in veel landen nog geen bemestingsnormen opgesteld. De meetprogramma’s voor waterkwaliteit vertonen grote verschillen tussen landen in densiteit van de staalname, frequentie van de controles, plaats van de staalname (kleine vs. grote waterlopen), diepte van staalname van grondwater, … Evaluatie en vergelijking van de waterkwaliteit in de verschillende landen is dus zeer moeilijk. De EU zou dit op wetenschappelijke basis moeten harmoniseren

Alhoewel in alle landen of regio’s de tuinbouw verantwoordelijk is voor mogelijke grote N-verliezen door uitloging, ondernemen slechts een paar landen of regio’s specifieke acties voor deze teelten. Vlaanderen heeft op dit vlak veruit de best ontwikkelde wetgeving, met maatregelen op bedrijfs- en perceelsniveau, zowel voor openlucht- als serreteelten. Verder is de controle en het sanctiebeleid in Vlaanderen in tegenstelling tot de andere regio’s zeer sterk ontwikkeld met bewezen doeltreffendheid in de veld, nl. via de nitraatresidumetingen.

Internationale conferentie Nutrihort reikt innovatieve technieken voor een duurzaam nutriëntenbeheer aan
Op 16, 17 en 18 september 2013 hebben wetenschappers, beleidsmakers en andere specialisten zich tijdens Nutrihort in Gent gebogen over de uitdagingen voor een duurzaam nutriëntenbeheer in de tuinbouwsector. De uitdaging: een leefbare tuinbouw en een betere waterkwaliteit mogelijk maken. Tijdens Nutrihort kwamen 150 wetenschappers, beleidsmakers en andere specialisten uit 17 landen samen op de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. De belangrijkste vraag waarop de deelnemers een antwoord trachtten te vinden, was hoe teelt- en bemestingstechnieken in de gangbare en biologische groente- en sierteelt aangepast moeten worden om de (Europese) wettelijke doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit te halen. Tijdens de conferentie werden vanuit verschillende invalshoeken de laatste onderzoeksresultaten belicht.

Rapporten
Verslagen van de bezoeken aan de regio's - Nutrihort
Fact sheets - Nutrihort
Proceedings - Nutrihort
Books of abstracts - NUTRIHORT

Summary of the benchmark study on innovative techniques for sustainable nutrient management in horticulture and a European comparison of nutrient legislation in horticulture

Print

Aantal keer bekeken (12427)/Commentaren (0)

Links

  • Verslagen van de bezoeken aan de regio's - NutrihortInternationale benchmark van nutriëntenregelgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor de tuinbouw met betrekking tot waterbescherming (pdf - 13Mb). Verslagen van de bezoeken aan de regio’s.
  • Fact sheets - NutrihortFien Amery, Bart Vandecasteele, Raf De Vis, Sara Crappé, Tomas Van de Sande, Els Mechant, Sara De Bolle, Koen Willekens, Stefaan De Neve, 2013. NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality. September 16-18, 2013, Ghent. Fact sheets from the benchmark study on innovative techniques and strategies for reduction of nutrient losses in horticulture (pdf - 10Mb). September 16-18, 2013, Ghent, 130 p. ISBN : 9
  • Proceedings - NutrihortKaroline D’Haene, Bart Vandecasteele, Raf De Vis, Sara Crappé, Danny Callens, Els Mechant, Georges Hofman, Stefaan De Neve, 2013. NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality. September 16-18, 2013, Ghent. Proceedings (pdf - 11.5Mb). September 16-18, 2013, Ghent, 319 p. ISBN : 978-9040303463
  • Books of abstracts - NUTRIHORTKaroline D’Haene, Bart Vandecasteele, Raf De Vis, Sara Crappé, Danny Callens, Els Mechant, Georges Hofman, Stefaan De Neve, 2013. NUTRIHORT: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation in intensive horticulture for an improved water quality. Book of Abstracts (pdf - 2.6Mb). September 16-18, 2013, Ghent, 74 p. ISBN: 978-9040303456
  • Summary of the benchmark study on innovative techniques for sustainable nutrient management in horticulture and a European comparison of nutrient legislation in horticultureSamenvatting Benchmarktstudie in 4 stappen

x