X
GO

Actueel nieuws

Highlights onderzoek openluchtgroenten

Highlights onderzoek openluchtgroenten

Actualiteiten proeven openlucht februari 2015

Auteur: PCG openluchtteam/woensdag 25 februari 2015/Categorieën: Openluchtteelt, Bladgewassen, alternatieve sla, andijvie, ijsbergsla, Koolgewassen, bloemkool, Prei, Schermbloemigen, wortel, Uien, Thema, bemesting, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, rassen, teelttechniek, bewaring, Bodem, Voorlichting, vaktijdschrif, Actueel, Niet-leden

In de wintermaanden maken de onderzoekers van het PCG de proefplanning op voor 2015 op basis van de vragen en de noden van de sector. Op deze vragen worden antwoorden geformuleerd door doelgericht onderzoek uit te voeren. In dit artikel worden enkele belangrijke onderzoeksthema’s weergegeven waar komend jaar focus op zal gelegd worden.

 

Rassen
Het kiezen van het juiste ras is uiterst belangrijk voor een geslaagde teelt. Onafhankelijk rassenonderzoek gebeurt zowel voor verse markt als voor industrieteelten. Binnen dit onderzoek is er niet alleen aandacht voor kwaliteit, productie en houdbaarheid.

Ook de gevoeligheid voor ziekten en plagen wordt in rekening gebracht. Door een doordachte rassenkeuze kan er immers aanzienlijk bespaard worden op gewasbeschermingsmiddelen. Dit jaar zullen er terug diverse rassenproeven aanliggen in preibloemkool, uien en diverse bladgewassen.

Bemesting en bodemvruchtbaarheid De richting waarin het bemestingsonderzoek wordt gestuurd, wordt vooral bepaald door de wetgeving. MAP4 loopt af en MAP5 zal aangekondigd worden. De voornaamste uitdaging blijft het omgaan met de normen voor nitraatresidu in de groenteteelt. Maar ook de huidige bemestingsnormen staan onder druk. De komende jaren zullen N-trappenproeven aangelegd worden ter onderbouwing van de bemestingsnormen.

Eind 2014 is het project A_Propeau van start gegaan. Binnen dit project zullen we enerzijds ons onderzoek rond startfosfor in de groenteteelt verder zetten en uitbreiden naar andere teelten (o.a. uien). Daarnaast zal ook gekeken worden naar het lange termijneffect van een gereduceerde fosforbemesting en het verhogen van de P-beschikbaarheid voor de planten onder uitmijnende (= meer P onttrekken dan toedienen) omstandigheden.

Onder de vorm van demonstratieprojecten wordt er ingezet op het zoeken naar oplossingen voor bodemvruchtbaarheid en nutriëntenverliezen op groentebedrijven en worden de mogelijkheden gedemonstreerd van nuttige erosiebestrijding in fijnzadige teelten en andere groenten.

Er wordt ook ieder jaar ingezet op actuele problemen. Zo zullen we dit jaar extra onderzoek uitvoeren naar bruine schachtstrepen en sleet in late herfst- en winterprei. 

Gewasbescherming
Gewasbescherming is een belangrijke pijler binnen het openluchtonderzoek van het PCG. Het PCG beschikt over een kwaliteitssysteem volgens de eisen en richtlijnen van GEP of ‘Good Experimental Practice’.

Op het PCG worden heel wat proeven aangelegd voor de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen onder deze GEPvlag. Dit onderzoek wordt meestal betaald door bedrijven in gesloten kennissysteem en is uitermate belangrijk om voldoende erkende gewasbeschermingsmiddelen te bekomen.

Daarnaast worden ook heel wat open kennis proeven aangelegd rond het gebruik van nieuwe middelen (efficiëntie, toepassingstijdstip, etc.), problemen met (nieuwe) ziekten & plagen en alternatieve bestrijdingsstrategieën.

Zo zullen er in 2015 onder meer proeven aangelegd worden over de bestrijding van de preimineervliegvliegbestrijding in koolgewassen en wortel, bestrijding van valse meeldauw in uien, onkruidbestrijding in prei, ...

Naast proeven met gewasbeschermingsmiddelen staan we ook in voor de ‘Waarnemingen en Waarschuwingen’ voor verse markt en industrie. Op diverse praktijkpercelen worden diverse ziekten en plagen gemonitord. Op basis van deze tellingen krijgen telers wekelijks een waarschuwingsbericht.

Daarnaast werken we ook mee aan een aantal innovatieve en praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Zo onderzoekt het PCG samen met het ILVO, de KULeuven en de andere collega’s proefcentra Inagro en PSKW de mogelijkheden om bacteriofagen te gebruiken om bacterieziekten te beheersen. Er zijn immers geen specifieke bestrijdingsmiddelen voorhanden zodat bacterieziekten tot nu toe heel moeilijk te beheersen zijn.

In het kader van het IWT-project ‘Residu-arm telen van groenten’ wordt getracht een voorspellend adviesmodel op te maken dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het telen van residuarme prei.

Economie
De rendabiliteit staat op veel bedrijven sterk onder druk, zeker in de sector openluchtgroenteteelt waar de afzetprijzen de voorbije twee jaar erg laag waren. Dit jaar start er een ADLO-demonstratieproject rond rendabiliteit dat de proeftuinen samen met het Innovatiesteunpunt hebben ingediend. De belangrijkste doelstelling van dit project is de kennis en het inzicht van de kostenstructuur van een teelt te vergroten, dit voor economisch belangrijke teelten en belangrijke kostenposten zoals arbeid, investeringen en bewaring die sterk kunnen verschillen tussen bedrijven en teelten.

Ergonomie
Ook in 2015 werken we verder rond ergonomie. In het kader van het ADLO demonstratieproject ‘Ergonomie in de tuinbouw’ zullen goede ergonomische praktijken gedemonstreerd worden op praktijkbedrijven (prei en bladgewassen) en op het proefcentrum.

Print

Aantal keer bekeken (18836)/Commentaren (0)

Links

x