X
GO

Actueel nieuws

Onderzoek verzoutend effect van meststoffen

Onderzoek verzoutend effect van meststoffen

Glasteelten proeven december 2014

Auteur: Crappé Sara/dinsdag 16 december 2014/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, kropsla, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), REDUNG, Thema, bemesting, Actueel, Niet-leden

Sinds een goed jaar loopt op het PCG een bemestingsproef in het kader van het IWT project REDUNG. REDUNG staat voor 'Reductie van de nitraatuitspoeling in de grondgebonden groenteteelt onder beschutting door beredeneerde watergift en bemesting'.

Voor het deel bemesting werd een bemestingsproef opgestart waarin 4 objecten zijn opgenomen. In object 1 wordt een standaardbemesting toegediend, terwijl in objecten 2, 3 en 4 wordt voor een minder verzoutend bemestingsschema gekozen met een hoofdmeststof die per object geleverd werd door respectievelijk COMPO, DCM en Everris.

Een overzicht van de meststoffen is terug te vinden in onderstaande tabel. Niet elke meststof wordt bij elke teelt gebruikt. Enkel de hoofdmeststoffen keren telkens terug. Een identieke proef ligt ook aan bij Inagro en PSKW, die samen met UGent partner zijn in het project. Alleen de resultaten van het PCG worden hieronder besproken.

Tabel: Meststoffenkeuze per object.

Tabel: Meststoffenkeuze per object.

Aangezien verzouting van de bodem een langetermijneffect is, worden in totaal 8 teelten opgevolgd, verspreid over 2 jaar. Momenteel is de proef halfweg en werden gegevens verzameld van 4 teelten. De verzouting van de bodem wordt opgevolgd via staalname van de 0-30 cm bodemlaag.

Dit wordt geanalyseerd via een ½ waterextract, waarna de hoeveelheid ballaststoffen (Na+, Cl-, SO42-) en de EC van de bodem gekend is. Ook wordt elke teelt uitgebreid beoordeeld op kwaliteit en behaald oogstgewicht . Na 4 teelten is reeds een duidelijke trend aanwezig in de evolutie van de verzouting van de bodem, echter tot nu toe zonder zichtbaar effect op de gewaskwaliteit of -opbrengst. Op onderstaande grafieken wordt deze evolutie grafisch weergegeven. De plant- en oogstdata zijn weergegeven met een stippellijn op de grafiek.

Na 4 teelten is te zien dat er met het standaardbemestingsschema minder natrium aan de bodem wordt toegediend dan in de andere objecten. Ook op de andere praktijkcentra is deze trend zichtbaar.

Figuur 1: Evolutie van de concentraties van natrium in de grond van PCG.

Figuur 1: Evolutie van de concentraties van natrium in de grond van PCG.

Voor chloride en sulfaat is de evolutie duidelijk omgekeerd, hier wordt een hogere concentratie teruggevonden in de standaard in vergelijking met de andere objecten. Chloride is stabiel in de bodem aanwezig, een stijging van de concentratie wordt dan ook sowieso veroorzaakt door de toegediende meststoffen.

Figuur 2: Evolutie van de concentraties van chloor in de grond van PCG.

Figuur 2: Evolutie van de concentraties van chloor in de grond van PCG.

Voor sulfaat kan de stijging deels afkomstig zijn van de toegediende bemesting, maar zwavel is ook microbieel actief. Het kan gemineraliseerd of geïmmobiliseerd worden in de bodem.

Figuur 3: Evolutie van de concentraties van sulfaat in de grond van PCG.

Figuur 3: Evolutie van de concentraties van sulfaat in de grond van PCG.

De EC is in principe de optelsom van alle verzoutende stoffen in de bodem. Het is dan ook niet verrassend dat de EC het hoogst is in het standaardobject. Dat is ook het geval op de andere praktijkcentra.

Figuur 4: Evolutie van de concentraties van EC in de grond van PCG.

Figuur 4: Evolutie van de concentraties van EC in de grond van PCG.

 

Op het PCG werd ook bij het object met hoofdmeststof van COMPO een lichte verhoging van de EC opgemerkt, op de andere locaties werd dat tot nog toe niet vastgesteld.

Dit zijn enkel tussentijdse resultaten, een besluit kan pas worden getrokken bij afloop van de proef, na nog eens 4 teelten opgevolgd te hebben. Op de planning staat ook een analyse van de meststoffen, zodat duidelijk is welke en hoeveel ballaststoffen de verschillende meststoffen precies bevatten.

Meer info?
Sara Crappé

Samenwerking
          

Met de financiële steun van


Print

Aantal keer bekeken (12419)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x