X
GO

Actueel nieuws

Onderzoek PCG 2014

Onderzoek PCG 2014

Highlights onderzoek PCG 2014

Auteur: PCG team/woensdag 15 januari 2014/Categorieën: Projecten, Thema, bemesting, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, rassen, teelttechniek, bewaring, Water, Bodem, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Terwijl de verslagen van 2013 afgewerkt worden, zijn reeds tal van ideeën verder uitgewerkt binnen het proefcentrum. Ook in 2014 is het PCG-team van plan het beste van zichzelf te geven. Enkele belangrijke thema's waar komend jaar focus op zal gelegd worden.

 

Gangbare openlucht teelten

Gewasbescherming
Vanaf 2014 is het een Europese verplichting om ook bij openluchtteelten geïntegreerd te telen. Met het oog op een duurzame geïntegreerde gewasbescherming volgen PCG, PSKW en Inagro populaties op van schadelijke insecten en ziektes in kool en prei. Op basis van de waarnemingen in het veld worden wekelijks waarschuwingsberichten verstuurd. Met de financiële steun van ADLO, worden op de proefcentra demonstratieplatformen aangelegd met als doel IPM in de vollegrondsgroenteteelt te integreren. Technieken zoals zaadcoating of plantbakbehandeling tonen aan dat met een kleine inzet van gewasbeschermingsmiddelen er aanzienlijk kan bespaard worden op het aantal gewasbespuitingen later in de teelt. Daarnaast participeren PCG en Inagro ook in het Interreg-project EMMA, waarbij onder andere een geïntegreerde bestrijding van bladluizen en trips over de landsgrenzen heen als doel wordt gesteld.

In het kader van het IWT-project 'Beheersing van bacteriële pathogenen bij de opkweek van kolen en prei' zullen dit jaar bacteriofagen uitgetest worden tegen de pathogene Pseudomonas syringae pv. porri en Xanthomonas campestris pv. campestris. In het kader van het IWT-project 'Residu-arm telen van groenten'wordt getracht een predictief adviesmodel op te maken die als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het telen van residuarme prei.
Dankzij de GEP-erkenning is het PCG in staat om proeven aan te leggen om voldoende erkende gewasbeschermingsmiddelen te bekomen in de vollegrondsgroenteteelt, vooral in kleine teelten is dit belangrijk. Naast de eerder vermelde projecten en GEP-proeven worden ook tal val andere proeven aangelegd, op vraag van de sector: vliegbestrijding in koolgewassen en prei, onkruidbestrijding in wortel en spinazie, etc.

Bemesting
De richting waarin het bemestingsonderzoek gestuurd wordt, wordt vooral bepaald door de wetgeving. Dit jaar loopt MAP 4 af en zal MAP 5 aangekondigd worden. Nieuwe onderzoeks-projecten starten er dit jaar niet. De voornaamste uitdaging blijft het omgaan met de normen voor nitraatresidu in de groenteteelt. Ook dit jaar zullen de praktijkcentra terug hun schouders onder het CVBB zetten. Rond de rode MAP-meetpunten wordt er verder in de waterkwaliteitsgroepen gezocht naar oplossingen. De landbouwers kunnen dit jaar terug beroep doen op de CVBB begeleiding.

Ergonomie
Ook in 2014 werken we verder rond ergonomie. In het kader van een ADLO demonstratieproject 'Ergonomie in de tuinbouw' zullen goede ergonomische praktijken gedemonstreerd worden op praktijkbedrijven (prei en bladgewassen) en op het proefcentrum in open lucht en onder glas. Daarnaast zal een ergonoom aan constructeurs (mechanisatie voor prei) voorlichting geven waarmee ze rekening moeten houden bij het ontwerp van een machine/toestel.

Gangbare glasteelten

Gewasbescherming
Zoals elk jaar is het luik gewasbescherming een belangrijk deel van het onderzoek in de gangbare serres. Er wordt vooral gestreefd naar het meer gericht inzetten van gewasbeschermingsmiddelen. Van 12 veel gebruikte actieve stoffen worden afbraakcurven opgesteld in de teelt van serresla met als doel het beter kunnen inschatten van het effect van het behandelingstijdstip op de residuconcentratie bij de oogst. Dit gebeurt in verschillende teeltseizoenen.

De voorbije jaren werd een webapplicatie ontwikkeld, waarbij de teler advies krijgt over de klimaatsturing in de serre om een uitbraak van valse meeldauw (Bremia lactucae) te vermijden en of een bespuiting gewenst is. Dit beslissingsondersteunend instrument zal dit jaar verder worden gevalideerd. Zowel deze resultaten als de opgestelde afbraakcurven van de residu's zullen worden opgenomen in de webapplicatie, om de telers te helpen het beste middel te gebruiken op het juiste tijdstip in de teelt.

Verder wordt ook gekeken naar methoden om de bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia solani in kropsla te verbeteren als mogelijk alternatief voor grondontsmetting. Momenteel zetten we in op twee methoden. Enerzijds het inbrengen van ligninebronnen in de bodem om nuttig bodemleven te stimuleren. Anderzijds het toedienen van geselecteerde schimmels en bacteriën, die Rhizoctonia kunnen afremmen. Een combinatie van beide technieken gaf in 2013 gunstige resultaten.

Daarnaast zullen dankzij de GEP-erkenning van het PCG in de serres proeven aanliggen met als doel de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen voor zowel vruchtgroenten als bladgewassen.

Bemesting
In oktober 2013 startte het nieuwe project REDUNG: Reductie van de nitraatuitspoeling in de grondgebonden groenteteelt onder bescherming door beredeneerde watergift en bemesting. De focus ligt op kropsla waarbij we zoeken naar een 'best beschikbare techniek' voor watergift en bemesting. Enerzijds door de watergift meer af te stemmen op de noden van de plant (m.b.v. een verdampingsmodel) en anderzijds door meststoffen te gaan gebruiken met minder ballaststoffen zodat spoelen na een bepaalde teelt niet meer nodig zal zijn.

Sinds enkele jaren wordt de combinatie van visteelt met vruchtgewassen onderzocht. De focus hiervan gaat meer en meer naar het vervangen van chemische bemesting om zo dicht mogelijk een biologische teelt te benaderen. Voor het volgende seizoen staat een rechtstreekse vergelijking van de teelt van tomaat op steenwol met twee verschillende types uitgangswater voor de voedingsoplossing op het programma. Voor de ene voedingsoplossing wordt uitgegaan van viswater, voor de andere van regenwater. Op die manier zullen de gevolgen voor de teelt en de verwachte besparing in het meststoffenverbruik eenduidig in kaart kunnen worden gebracht.

Teeltsystemen en technologieën
Bij teeltsystemen wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van de grondloze teelten, nl. het mobiele gotensysteem. We verwachten dat dergelijke systemen in de nabije toekomst verder aan belang zullen winnen en zullen ons dit jaar naast bladgewassen daarom ook richten op de teelt van kruiden op goten. In 2014 gaan we ook experimenten uitvoeren op een nog nieuw te bouwen aeroponicssysteem waarbij geen waterstroom, maar wel een waternevel de wortels bevochtigt. Dat zou de beschikbaarheid van zuurstof voor de wortels verhogen en het waterverbruik voor de teelt verlagen. Dit gebeurt in het kader van een proefproject van de provincie Oost-Vlaanderen.

Bio beschutte teelten

Voor de afdeling bio beschutte teelt blijven rassen- en onderstammenproeven heel belangrijk. Bij de rassen wordt er uiteraard niet enkel gekeken naar productiviteit en kwaliteit; ziekteresistentie is eveneens een belangrijke parameter. Onderstamonderzoek vindt enkel plaats in verwarmde kas, waarbij onder andere nagegaan wordt of deze onderstammen opgewassen zijn tegen wortelknobbelaaltjes. Tijdens het bemestingsonderzoek van intensieve vruchtgroententeelt zullen niet enkel verschillende types bemesting worden uitgetest, er wordt eveneens ingespeeld op alternatieve analysemethodes zoals bladsapanalyses. In tunnel zal worden uitgezocht in welke mate het teeltseizoen van open lucht het efficiëntst kan verlengd worden; ook hier speelt rassenkeuze een belangrijke rol. Tevens wordt behoorlijk ingezet op diversificatie en innovatie door in te spelen op teelttechniek en minder courante gewassen.

Diversificatie

Kruiden
Sinds enkele jaren zijn we op het PCG gestart naar onderzoek van kruiden. De bedoeling is hier een blijvende onderzoekstak voor uit te bouwen. De proeven vinden zowel in open lucht als in de serre plaats, betreffen keuken- en geneeskrachtige kruiden, zijn zowel op de versmarkt als verwerkende industrie gefocust, omvat zowel pot- als volle grondteelt, en dit alles bevindt zich zowel in bio als gangbare omgeving. Dit jaar wordt er tevens extra aandacht besteedt aan mogelijkheden van verwerking en vermarkting binnen een lopend LEADER-project.

Telen van delicatessegroenten
Binnen het LEADER-project 'In my backyard: delicatessegroenten op een dienblad' wordt dieper ingegaan op de teelt van bepaalde delicatessegroenten zoals vergeten groenten en innovatieve gewassen. De rode draad in het project is het creëren van duurzame samenwerkingsverbanden tussen restauranthouder en teler met nadruk op afzet via korte keten.

Waterportaal

Binnen het ADLO Project 'Bioremediatie West' is het de bedoeling om alle land- en tuinbouwers in West- en Oost-Vlaanderen grondig te informeren en sensibiliseren omtrent het belang van het beheersen van puntvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen en hen praktisch werkbare tools aanreiken om deze puntvervuiling effectief te beheersen.

Dit willen we realiseren door enerzijds de aanleg van vul- en spoelplaatsen voor het spuittoestel te stimuleren en anderzijds het gebruik van zuiveringssystemen ook wel bioremediatiesystemen genoemd- voor het restwater te promoten. Dit zal gebeuren via demonstraties en voorlichtingsvergaderingen.

Smaak- en consumentenonderzoek

2014 is het laatste jaar van het IWT-project 'Diversificatie van het witloofaanbod' met als bedoeling het witloofassortiment te verbreden en de afzetmarkt uit te breiden. Dit jaar plannen we een focusgroep met Oost-Europeanen om na te gaan waarom de afzetmarkt van witloof daar zo klein is. Om het aanbod van nieuwe toepassingen/producten op basis van witloof nog beter te kunnen afstemmen op de markt organiseren we een enquête met Belgische consumenten om te weten welke witlooftypes het best scoren bij de verbruiker. Daarom zullen we ook een enquête organiseren met Belgische consumenten.

Voor prei bestaan er naast de klassieke prei los in de kist, verschillende aanbiedingsvormen: 

  • variërend % groen en wit
  • met en zonder wortel
  • verschillende diameter
  • diverse verpakkingen
  • …. 

Via een focusgroep en enquêtes zal nagegaan worden welke preiproducten het meest geliefd zijn bij consumenten en waarom.

Naast goede productie- en teelteigenschappen dienen Flandria tomaten & paprika's ook een goede kwaliteit en smaak te hebben. Daarom worden nieuwe rassen en gevestigde waarden jaarlijks aan een smaakproef onderworpen (= segmentatieonderzoek).

Print

Aantal keer bekeken (9860)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x