X
GO

Actueel nieuws

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

Terugblik proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022

PCG stelt het lopende onderzoek voor in openlucht

Auteur: PCG openluchtteam/vrijdag 5 augustus 2022/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen_OL, koolgewassen_algemeen_OL, Prei_OL, Uien_ajuin_OL, Bodem_en_bemesting_OL, Water_OL, Actueel, Niet-leden

Op 13 juni vond op het PCG een proefveldbezoek plaats om het lopende onderzoek toe te lichten. Er werden verschillende veldproeven voorgesteld binnen diverse thema’s waaronder onkruid- en plaagbestrijding, vernietigen van groenbedekkers, rassenonderzoek en irrigatie. De meeste proeven worden dan ook aangelegd om antwoorden te vinden op huidige problemen in de sector zoals het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen, klimaatgerelateerde problemen en strengere wetgeving. Ook werd een toelichting gegeven over waterbeschikbaarheid, infiltratietechnieken en circulair watergebruik. In totaal woonden zo’n 30-tal aanwezigen het bezoek bij.

 

Rassenonderzoek prei

Bij de rassenproeven zomer en vroege herfstprei werden eerst de resultaten van de prei winter en late winterteelt 2021-22 toegelicht. Verder werd de set up van beide proeven, welke respectievelijk op 22 april en 2 juni werden geplant, uitgelegd. In beide proeven zijn telkens twee herhalingen voorzien van druppelslangen. Deze worden in het kader van het relanceproject klimaatrobuuste teelt vergeleken met niet geïrrigeerde herhalingen. De focus ligt op de interactie tussen rassen en waterbehoefte om zo de meest klimaatrobuuste rassen te kunnen filteren. Ook de impact op de houdbaarheid zal opgevolgd worden. Op dit ogenblik, half juli, is al enkele malen gedruppeld en zijn er algemeen al kleine visuele verschillen zichtbaar.

 

Onkruidbestrijding

In de teelt van prei en uien was Xinca (bromoxynil) een belangrijke partner in de onkruidbestrijding. Met het wegvallen van Xinca verdwijnt er een sterk, breedwerkend, selectief herbicide. Het overblijvende gamma van contactherbiciden is eerder beperkt en minder werkzaam op grotere onkruiden. De combinatie van Basagran SG en Starane Forte bleek voor de uien net te straf. Er was lichte schade waarneembaar die er uiteindelijk wel is uitgegroeid.

 

Koolvliegbestrijding

In het kader van projectonderzoek werd opnieuw gekeken naar het inzetten van biologische bestrijders voor een duurzame beheersing van koolvlieg. Verschillende middelen en formuleringen van de entomopathogene nematode Steinernema feltiae werden uitgetest in proef. De werking van deze biologische bestrijder en het welslagen van de uitzetstrategie is erg onderhevig aan externe factoren (temperatuur, vocht, de mate waarin koolvlieg reeds aanwezig is, ...) en vraagt om optimalisatie. Voor het tweede jaar op rij zien we dat de aaltjes erin slagen de wegval tot 50% te reduceren ten opzichte van het onbehandelde object.

 

Groenbedekkers vernietigen

Groenbedekkers gericht beheren in het voorjaar om mineralisatie te optimaliseren in functie van nutriëntenbenutting en gewasopbrengst in de volgteelt is het demonstratieonderwerp van Groene bodemkracht. Japanse haver, Italiaans raaigras, wikke en bladrammenas zijn op twee tijdstippen vernietigd. Eén maand na de eerste vernietiging van eind april zien we dat de stikstofvrijstelling van bladrammenas en wikke reeds goed op gang is gekomen. Op de velden waar de groenbedekkers reeds vernietigd zijn, zit er eind mei meer vocht in de bodem dan waar de groenbedekkers nog op het veld staan. Dit is een aandachtspunt om in de gaten te houden. De proef wordt verder opgevolgd in een spinazieteelt.

 

Teeltpraktijken tegen droogte

Er ligt dit jaar opnieuw een proef aan met verschillende teelttechnieken in wortelen, waarbij wordt bekeken hoe de bodem meer weerbaar kan worden gemaakt tegen droogte. In deze proef is een deel met een Lemken bewerkt en een deel is geploegd. Ook is het tijdstip van ruggen trekken aangepast. Een deel van de ruggen is 2 weken voor zaai getrokken en een deel vlak voor zaai. Als laatste wordt in deze proef ook mulching met stro uitgetest. Dit jaar is het vochtgehalte het hoogst na niet-kerende bodembewerking, wat resulteerde in een hogere opkomst vergeleken met ploegen. Ook het ruggen trekken 2 weken voor zaai gaf een goede opkomst.

 

Water 

Er werd onder andere uitleg gegeven over de beregeningstool, die je kan helpen om zelf een inschatting te maken van de kostprijs en rendabiliteit van beregenen op jouw bedrijf of via de website https://beregeningstool.pcgroenteteelt.be/.

Voor een volledig overzicht van de besproken proeven kan je de Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten groenten juni 2022 raadplegen

 

Met de steun van

Demonstratieprojecten van het Departement Landbouw en Visserij: ’Bodemkracht’, ‘Groene Bodemkracht’, ‘Optimale Water Applicatie’, ‘Landbouw investeert in landschap en klimaat’

 

Plattelandsproject: ‘In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land– en tuinbouwsector’

VLAIO LA-traject ‘Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw’
VLAIO LA-traject ‘SUSCABFLY: Duurzame beheersing van koolvlieg'

Vlaamse Veerkracht en Blue Deal: Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit

Waterportaal

 

Print

Aantal keer bekeken (5438)/Commentaren (0)

Links

x
123movies