X
GO

Actueel nieuws

Terugblik koplopersbijeenkomst precisielandbouw

Terugblik koplopersbijeenkomst precisielandbouw

Koplopersbijeenkomst precisielandbouw op het bedrijf van Martin de Meijer in Hoek (NL)

Auteur: PCG team/dinsdag 20 augustus 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem en bemesting, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, LIFE, Thema, bemesting, teelttechniek, Bodem, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Op donderdag 6 juni organiseerde PCG in het kader van het Interreg project ‘Leve(n)de bodem’ een koplopersbijeenkomst precisielandbouw op het bedrijf van Martin de Meijer in Hoek (NL). Hij is 1 van de 16 deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) met als doel precisielandbouw in de bedrijfsvoering te integreren. Het akkerbouwbedrijf telt ongeveer 225 ha met als belangrijkste teelten aardappelen, uien (zaai en plant), wortelen, suikerbieten, wintertarwe en bruine bonen. 

Het bedrijf is gelegen in ingepolderd land met een grote variatie in grondsoorten, nl. van grof zand tot kleigrond. Dit vormt in hoofdzaak de drijfveer voor Martin om aan precisielandbouw te doen. Op de lichte (zand)gronden komen de vroege teelten en op de zware (klei)gronden de late teelten. Voor het opmaken van taakkaarten maakt Martin niet alleen gebruik van dronebeelden en bodemscans maar ook van historische kaarten en gegevens uit de trekker (met RTK-gps) zoals brandstofverbruik, wielslip en opbrengstmetingen.

 

Irrigatie mogelijk op het volledige bedrijf
Landbouwer Martin heeft fors geïnvesteerd in watervoorziening op het bedrijf zodat alle percelen kunnen beregend worden met behulp van 4 haspels. Hij heeft een netwerk van 5 km buizen in de grond aangelegd aangesloten op 2 pompen. Martin kan gebruik maken van oppervlaktewater (regenwater) afkomstig van de waterbassins die net naast zijn bedrijf gelegen zijn. Dit water wordt als industriewater gebruikt in de kanaalzone van Terneuzen.

In de toekomst denkt Martin eraan om de haspels te vervangen door beregeningsbomen. Bodemvocht wordt opgevolgd met sensoren van Sensoterra. Bewaking en besturing van de beregening door de haspels gebeurt via Raindancer met GPS module en bijhorende app.

 

Plaatsspecifiek toepassen van bodemherbiciden
Het plaatsspecifiek en variabel toepassen van bodemherbiciden is en blijft een speerpunt op het bedrijf van Martin. Hiervoor heeft hij een John Deere prototype spuitmachine waarbij het spuiten gebeurt op basis van taakkaarten. Op vlak van het verlagen van de impact op het milieu is hier nog veel marge voor verbetering. Bij het plaatsspecifiek spuiten dient de druk gevarieerd te worden. De spuitmachine is voorzien van dubbele doppen waardoor dezelfde (lagere) druk kan aangehouden worden. Met de strenger wordende Nederlandse wetgeving om verplicht te spuiten met een lagere druk is dit een must.

 

Martin werkt op zijn tablet de gewasregistratie bij na een onkruidbestrijding in wortelen.

Foto: Martin werkt op zijn tablet de gewasregistratie bij na een onkruidbestrijding in wortelen
© www.boerderij.nl/Akkerbouw


De overkapping van de spuitmachine bedraagt 45 m en variabel spuiten wordt toegepast in aardappelen, uien, bieten en bruine bonen. In zaaiui bedraagt de dosering Stomp dit seizoen op lichte gronden 0,3 l/ha terwijl op zware gronden 3 keer zoveel wordt toegepast. Dit bleek een goede strategie te zijn want de gewasstand in het perceel zaaiui tijdens het bedrijfsbezoek was vrij homogeen.

 

Martin geeft uitleg bij een perceel zaaiui met plaatsspecfieke toepassing bodemherbiciden.

Foto: Martin geeft uitleg bij een perceel zaaiui met plaatsspecfieke toepassing bodemherbiciden.


In bruine bonen werd op lichte zandgronden 0,15 l/ha Centium toegepast terwijl dit op zware gronden bijna het dubbele bedraagt. Op die manier wordt er niet enkel middel bespaard maar treedt er ook minder schade op aan het gewas. Per saldo meer opbrengst. Dat is het hoofddoel. Op basis van dronebeelden worden ook taakkaarten gemaakt om distel en akkerwinde plaatsspecifiek te bestrijden.

 

Plaatsspecifiek bestrijden van aaltjes
Vorig jaar liet Martin 20 hectare plantuien intensief bemonsteren door WUR voor analyse op aardappelmoeheid en andere aaltjes. Uit de resultaten blijkt dat er geen aardappelcystenaaltjes in de bemonsterde percelen aanwezig zijn. De andere aaltjes werden jammer genoeg niet beoordeeld. Martin let bijgevolg extra op valplekken in zijn percelen wortelen en zaaiui. Op basis van foto’s wordt in overleg met WUR beslist of het zinvol is om monsters te nemen en te laten analyseren op aaltjes. Met behulp van bodemscans probeert Martin hier zelf ook op in te spelen door zones in te tekenen waar het risico op aaltjes groter is (zoals bijvoorbeeld op lichtere gronden).

Op basis hiervan wordt het nematicide Vydate plaatsspecifiek toegepast waarbij ofwel de volledige dosis of geen dosis wordt toegepast (verlaging van de dosis gebeurt niet want weinig zinvol). Kort na de hoofdteelt wordt een groenbedekker zoals bladrammenas met ingebouwde resistentie aan 20 kg/ha ingezaaid zodat de aaltjes geen kans krijgen om zich te vermeerderen.

 

Plaatsspecifiek toepassen van dierlijke en minerale mest
Martin doet beroep op een loonwerker met een Vervaet HydroTrike met John Deere NIR-sensor bij het toepassen van dierlijke mest. Op die manier kan de hoeveelheid toe te dienen mest in realtime aangepast worden aan de samenstelling ervan. De kalibratie van de NIR-sensor is hierbij uitermate belangrijk. Verder past Martin ook digestaat toe als snelwerkende stikstofmeststof in de teelt van aardappelen. 

Recent schafte Martin zich een Rabe-Werk kunstmeststrooier aan om plaatsspecifiek te kunnen bemesten. Deze heeft een werkbreedte van 45 m en er kan met maximaal 12 secties variabel gestrooid worden. Tijdens het teeltseizoen van aardappelen wordt een dronebeeld van het loofgroen gemaakt. Op basis van een taakkaart met bemestingsadvies wordt dan plaatsspecifiek bijbemest in aardappelen met deze kunstmeststrooier.

 

Variabel poten aardappelen 
Landbouwer Martin heeft recent een variabele pootmachine van Grimme aangekocht met hydraulische aandrijving per pootelement zodat per individuele rug kan gevarieerd worden in pootafstand. Op basis van de data uit een bodemscan wordt een taakkaart aangemaakt die aangeeft welke dzichtheid/plantafstand op elke locatie gewenst is. 

 

Variabele pootmachine van Grimme met hydraulische aandrijving per pootelement die recent werd aangekocht door landbouwer Martin de Meijer.

Foto: Variabele pootmachine van Grimme met hydraulische aandrijving per pootelement die recent werd aangekocht door landbouwer Martin de Meijer.

 

Deze taakkaart wordt dan ingeladen en stuurt de pootmachine aan. Martin experimenteert met verschillende pootstrategieën waarbij hij wijder plant op lichte gronden en dichter op zware gronden: bijvoorbeeld 37 vs. 33 cm plantafstand.

 

In samenwerking met
Het Interreg V Vlaanderen-Nederland project ‘Leve(n)de bodem’ https://levendebodem.eu/

 

    
 

Print

Aantal keer bekeken (7095)/Commentaren (0)

Links

x