X
GO

Actueel nieuws

Terugblik Preihappening

Terugblik Preihappening

Inspiratie voor de toekomst. En wat nu met de prei?

Auteur: PCG team/dinsdag 2 april 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Prei_OL, Projecten, Europa, Interreg V, France-Wallonie-Vlaanderen, BPRO, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Actueel, Niet-leden

Op 15 februari organiseerde PCG een preihappening voor iedereen met een hart voor prei. Na jarenlang de Internationale Praktijkdag Prei in het najaar was het tijd voor iets nieuws: een preihappening waarin de toekomst voor de preiteelt centraal stond.

 

 

Inspiratie voor de toekomst

Drie sprekers met diverse achtergrond gaven inspiratie voor de toekomst. Filip Hermans stelde het bedrijf Rijk Zwaan kort voor en benadrukte ook de inspanning die Rijk Zwaan levert in de preiveredeling. Zijn collega Marc Celis, crop specialist voor bladgewassen en hydroteelt, nam ons mee op reis. Op diverse plaatsen over de wereld heen bleef hij stil staan om nieuwe manieren van telen, andere teelten, alternatieve manieren van vermarkting, … te tonen. En hoewel dit vooral toegespitst was op sla en bladgewassen kon hij de preitelers boeien.

Daarna nam Johan Vlaemynck van het tomatenbedrijf Tomato Masters het woord en vertelde het verhaal van het bedrijf. Klein gestart in Nevele 2 generaties geleden groeide het bedrijf uit tot een 3 ha serre in Nevele en een 15 ha glas in Deinze. Duurzaamheid is voor hen belangrijk. Ook duurzame relaties met hun afnemer. Johan vertelde en toonde ook hoe hun trostomaten vermarkt worden door Carrefour en wat de lusten en lasten zijn van deze samenwerking.

De laatste spreker Jean-Marie Michielsen kwam uit Nederland met een verhaal over precisielandbouw. Via voorbeelden uit vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt zoals bijbemesten op basis van sensormeting, detectie en aanpakken van onkruiden in diverse teelten, vruchtherkenning in appel en broccoli, … gaf hij inspiratie hoe het ook in de preiteelt kan of zou kunnen. Daarnaast vestigde hij de aandacht op de Nationale Proeftuin voor Precisielandbouw. In dit Nederlands initiatief om precisielandbouw toepassingen in de praktijk te stimuleren kregen 6 akkerbouwers/vollegrondsgroentetelers hulp om precisielandbouw verder te ontwikkelen op hun bedrijf terwijl iedereen meekijkt. Zeer leerrijk zowel voor de landbouwers als voor de toeleveranciers van producten.

 

En wat nu met de prei?

Op verschillende plaatsen op het Proefcentrum konden de deelnemers kennismaken en leren van het onderzoek van PCG. Tijdens de rondgang werd ingegaan op verschillende onderzoeksthema’s die van belang zijn voor de preiteelt zoals onderzoek naar rassen, bemesting, actuele plagen, residuarm telen, smaak- en consumentenonderzoek en de teelt van hydroprei.

Door de warme en droge weersomstandigheden in de zomer en het najaar was de tripsdruk in 2018 weer bijzonder hoog. Door deze weersomstandigheden volgden de verschillende ontwikkelingsstadia van trips elkaar snel op. Anderzijds vielen de bestrijdingsresultaten tegen. De voornaamste oorzaak hiervan was de slechte groei van de prei waardoor er onvoldoende sapstroom was in de plant en de middelen onvoldoende werkten. Op biologische percelen waar weinig of niet werd behandeld tegen trips was er niet meer tripsschade dan op gangbare percelen. Mogelijk speelden natuurlijke vijanden van trips hierin een rol. Het toekomstig onderzoek zal meer inzetten op het voorkomen van natuurlijke vijanden. Preimineervlieg gaf in de meeste regio’s weinig problemen, maar volgen we in ons onderzoek verder op.

Omdat de vraag van de retail voor een residu-arm product steeds sterker werd, was PCG samen met Inagro, Proefstation Sint-Katelijne-Waver en Universiteit Gent enkele jaren geleden bezieler van een onderzoeksproject rond residu-arme teelt. Voor 3 teelten: prei, komkommer en sla werd in dat project een applicatie ontwikkeld die de teler helpt aan deze bovenwettelijke eisen te voldoen. De applicatie kan op basis van plantdatum en toepassingsdatum de afbraaksnelheid van een aantal veel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bepalen. Zo kan je als teler weten wanneer je een teelt residu-arm kan oogsten na toepassen van een bepaald product. Als je een oogstdatum in gedachten hebt en een behandeling tegen een bepaalde ziekte of plaag noodzakelijk is, kan je de applicatie ook laten aangeven welke middelen je nog kan inzetten om residu-arm te kunnen oogsten. De applicatie is vrij beschikbaar voor alle telers.

Bij de rassen- en bemestingsproeven werd er eerst even stilgestaan bij de weersomstandigheden van het voorbije jaar. De droge zomer en najaar hebben hun effect niet gemist op de bodemverzadiging, zoals te zien op de kaarten van waterinfo.be. De toegediende bemestingsdosissen in de bemestingsproeven zijn terug te vinden in de bodemanalyses, maar hadden hun effect dit jaar niet op de opbrengst. De metingen in het mineralisatieobject (onbemest en onbeteeld) gaven aan dat we in de zomermaanden juli tot september de stikstofvrijstelling van 1 kg nitraatstikstof/ha/dag bereikten, ondanks het droge weer. We willen de bemestingsproeven graag herhalen om ook onder andere omstandigheden de toegepaste bemestingsstrategieën te testen.

Afnemers binnen en buiten Europa zijn steeds meer op zoek naar groenten die geproduceerd worden met geen of een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen. Specifiek voor prei bestaat hier en daar ook de vraag naar een grondvrij en ready-to-use product. Aangezien dit vrij complex is voor de klassieke grondteelt van prei, heeft PCG voor de deelnemers een tip van de sluier gelicht over de hydroteelt van prei in een serre. De resultaten van een teeltproef in goten die doorging in 2018 werden toegelicht. Zo werd al beloftevolle vooruitgang geboekt op vlak van gewasbescherming: door het gebruik van een plaklint kon de tripsdruk sterk gereduceerd worden, en het gebruik van nuttigen tegen trips bleek ook mogelijk. Daarbovenop kon er ook al een significante productiestijging met LED-belichting worden waargenomen, een niet onbelangrijk gegeven in het totaalplaatje van de rendabiliteit. Kortom, een hoopgevende start voor hydroprei en waar in de toekomst nog verder op gewerkt zal worden.

In het smaak- en consumentenonderzoek konden een aantal deelnemers prei uit de rassenproef winter proeven in het smaaklokaal van PCG. De lekkerste prei voor de 42 deelnemers (8 vrouwen en 33 mannen) was 099 (Enza), zeer kort gevolgd door Pluston (Nunhems). Vitaton (Nunhems) scoorde minder goed en was slechts voor een handvol deelnemers de beste prei. Aan de rest van de groep werden de resultaten van een focusgroep getoond waarin werd onderzocht wat mensen belangrijk vinden bij de aankoop van prei: het uiterlijk en de presentatie, versheid, Belgisch product, weinig afval, … welke prei ze kopen: losse, eventueel ingekorte prei en welke zeker niet: versneden prei en hoe consumenten prei percipiëren.

 

Meer info?

Annelien Tack
+32 09 331 60 83

 

Organisatie

 

In samenwerking met

Vele proeven komen tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Voorlichting. Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant.

De proef ‘Prei roestproef biologische bestrijding’ ligt aan in het kader van Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen project ‘Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen.
 

Print

Aantal keer bekeken (11159)/Commentaren (0)

Links

x
123movies