X
GO

Actueel nieuws

Wijzigingen in de wetgeving vanaf 1 januari 2018

Wijzigingen in de wetgeving vanaf 1 januari 2018

Aanvraag nieuwe fosfaatklasse / Nieuwe regels mestsamenstelling / Mestbank controleert teeltvrije zone langs waterlopen

Auteur: Lauwers Lore/zaterdag 30 december 2017/Categorieën: Thema, bemesting, Water, Bodem, Voorlichting, vaktijdschrif, Actueel, Niet-leden

Hieronder kan je drie nieuwigheden terugvinden, reeds bekend gemaakt door de VLM, die van start gaan vanaf 01/01/2018. Wil je hier graag meer over weten, neem dan zeker een kijkje op de www.vlm.be.

 

 

 

Nieuwe werkwijze voor aanvraag nieuwe fosfaatklasse

Nieuwe werkwijze voor aanvraag nieuwe fosfaatklasse

 

Om je perceel een andere P-klasse te laten toekennen dan de referentieklasse (klasse 4) moet je een bodemanalyse van het plantbeschikbare fosfaat (P-AL) laten uitvoeren om aan te tonen dat je perceel tot een lagere klasse behoort.

Vanaf 01/01/2018 moeten de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse gebeuren via SNapp en vóór dat de bemonstering van het perceel gebeurt! SNapp (StaalName-applicatie) is de online applicatie waar je o.a. bodemstalen i.k.v mestdecreet kan aanvragen bij erkende laboratoria, de aanvragen kan opvolgen en de resultaten ervan kan raadplegen.

Hoe verloopt een aanvraag via SNapp?
 1. Via het Mestbankloket, gaat de landbouwer naar de rubriek SNapp. Hij duidt daar de percelen aan waarvoor hij een nieuwe fosfaatklasse wil aanvragen en welk erkend labo de bodemstalen neemt.

 2. Via SNapp wordt de aanvraag automatisch doorgestuurd naar het laboratorium dat de landbouwer heeft gekozen. De landbouwer hoeft hiervoor niets te ondernemen.

 3. Na de bemonstering bezorgt het laboratorium de resultaten automatisch aan de Mestbank en kan de landbouwer de resultaten en de klassetoewijzing van de aangeduide percelen raadplegen in SNapp.

Je hoeft dus geen aanvraagformulier, analyseverslagen en luchtfoto’s meer op te sturen naar de Mestbank. Op verschillende momenten tijdens het jaar, zal de Mestbank de resultaten in SNapp verwerken en de P-klasse toekennen. Dan wordt ook de eventuele financiële vergoeding uitbetaald. Als een aanvraag verwerkt wordt in het jaar x, gaat de klassewijziging in op 1 januari van het jaar x+1.

 

Nieuwe regels voor bepalen mestsamenstelling

Nieuwe regels voor bepalen mestsamenstelling

Op 1 januari 2018 wordt de regelgeving voor het bepalen van de mestsamenstelling aangepast. De aanpassing komt er omdat uit recent onderzoek van de VLM blijkt dat de mestsamenstelling van varkensmest vrij stabiel is op bedrijfsniveau, de huidige forfaitaire samenstellingen te hoog zijn én vrachtstalen betrouwbaarder zijn dan putstalen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op varkensmest, maar er zijn ook enkele wijzigingen voor andere mestsoorten.

Wijzigingen voor alle mestsoorten:

 • Jaarlijkse keuze tussen analyses en forfait. Je moet je keuze doorgeven voor 15 februari via het Mestbanklocket.

 • Mestanalyses: algemene aanmeldings- en rapportageplicht via SMIL.

 • Periode dat analyseresultaten geldig zijn: 3 maanden (uitz. Individuele vrachtanalyse).

 • Geen analyseplicht meer voor verwerking en export.

Wijzigingen specifiek voor varkensmest:

 • Nieuwe forfaitaire mestsamenstelling en nieuwe mestsoorten. Nieuwe waarden kan je terugvinden in brochure ‘Normen en richtwaarden 2018’.

 • Vloeibare varkensmest kan alleen nog maar bemonsterd worden met vrachtstalen.

 • Bedrijfsspecifieke mestsamenstelling (BSM) voor varkensmest.

 • NER-MVW varkens.

Meer info over deze nieuwe regels kan je terugvinden op de website van de VLM. Heb je nog vragen kan je contact opnemen met de Mestbank in jouw regio:


Mestbank controleert vanaf 2018 teeltvrije zone van 1 meter langs de waterlopen

Mestbank controleert vanaf 2018 teeltvrije zone van 1 meter langs de waterlopen

 

Vanaf 2018 zullen er terreincontroles uitgevoerd worden ter controle van het naleven van de teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen in focusgebieden. Deze controles zullen door de toezichthouders van de Mestbank gebeuren.

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat geen bodembewerkingen mogen plaatsvinden tot op 1 meter afstand vanaf de bovenste rand van het talud van alle oppervlaktewaterlichamen. Samen met het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verbod op het gebruik van meststoffen (uitgezonderd bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing) ontstaat een strook van 1 meter die geen oogstbare teelt kan voortbrengen, een zogenaamde ‘teeltvrije zone’.

De teeltvrije zone moet aanwezig zijn langs elke waterloop die opgenomen is in het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Die laag is onder meer raadpleegbaar in de verzamelaanvraag op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. De teeltvrije strook van 1 meter moet niet afgesplitst worden van de rest van het perceel in de verzamelaanvraag. Ook de bemestingsnormen blijven gelden voor de volledige oppervlakte van het aangegeven perceel.

 

Schema: teeltvrije zone van 1 meter langs de waterlopen

Als de toezichthouders van de Mestbank vaststellen dat er zich een productieve teelt bevindt in de teeltvrije zone, kan de landbouwer verplicht worden om een teeltvrije zone aan te leggen. Bovendien kan een proces-verbaal opgemaakt worden, met een mogelijke boete tot gevolg. Om vanaf 2018 in regel te zijn met de geldende wetgeving, is het belangrijk om nu al met de teeltvrije zone rekening te houden.


Tips om teeltvrije zone te beheren
Op de percelen waar de landbouwers de regelgeving al goed naleven, zal zich meestal een strook met een spontane bedekking van grassen en kruiden ontwikkeld hebben. Als dat nog niet het geval is, moet die strook zich nog ontwikkelen en is het omwille van akkeronkruiden aangewezen om een strook in te zaaien met gras of een mengsel van gras en kruiden.

Om het aantal maaibeurten te beperken, is het aan te raden om een niet-productieve grassoort in te zaaien. Om de strook verder te verschralen of op zijn minst aanrijking door nutriënten die afspoelen van het land tegen te gaan, is maaibeheer aangewezen. Daarbij moet het maaisel afgevoerd of op het perceel gebracht worden op een voldoende afstand van de teeltvrije zone.


Teelvrije zone als EAG
Vanaf 2018 zal de landbouwer de mogelijkheid hebben om de 1 meter teeltvrije zone langs bouwland mee in rekening te brengen voor zijn oppervlakte aan te leggen ecologisch aandachtsgebied. Meer informatie over de voorwaarden en hoe de aangifte binnen de verzamelaanvraag 2018 moet gebeuren, wordt in de aanloop van de verzamelaanvraag verder geduid.

Teelvrije zone als EAG


Teeltvrije zone als beheersovereenkomst
Wie naast de waterloop al een grasstrook heeft aangelegd in uitvoering van een beheerovereenkomst randenbeheer, voldoet meteen ook aan de voorwaarden rond de teeltvrije zone. De teeltvrije zone maakt integraal deel uit van de strook en hoeft dus niet afzonderlijk geregistreerd te worden. De oppervlakte van de teeltvrije strook wordt mee in rekening gebracht voor de beheersovereenkomst zonder gevolgen voor de beheervergoeding.

Print

Aantal keer bekeken (4831)/Commentaren (0)

x