X
GO

Actueel nieuws

Trostomaat onderstam bioteelt 2016

Trostomaat onderstam bioteelt 2016

Onderstammenproef trostomaat biologische teelt 2016

Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Vruchtgroenten_BIO, tomaat_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, Thema, rassen, Voorlichting, proefverslag, Actueel, Proefverslag, Niet-leden

In biologische verwarmde kassen wordt meestal een combinatie van tomaat, paprika, komkommer en aubergine geteeld. Gezien de investering van dergelijke kassen vrij hoog is, blijkt dit in vele gevallen de meest rendabele werkwijze. Aangezien het hier gaat om een vrij krappe rotatie van slechts twee plantenfamilies, is het een blijvende zoektocht naar resistente onderstammen om het hoofd te bieden aan grondgebonden ziekten en plagen. In deze proef wordt er nagegaan welke tomatenonderstammen er op dit ogenblik aangeboden worden door de zaadhuizen.

Objecten
Onderstammen: Bruce (Rijk Zwaan), E16R.40408 (Enza), Fortamino (Vitalis), Kaiser (Rijk Zwaan), Multifort (De Ruiter), RS 3558 (Uniseeds), TRC21501 (The Rootstock Company), TRC21502 (The Rootstock Company). Allen met ras Cappricia (Rijk Zwaan).

Resultaten
Onderstaande uitgebreide tabellen kunnen in het bijhorend verslag geraadpleegd worden:

 • Tabel en grafiek: Productie en sortering rassenproef (02/05/2016-31/10/2016)
 • Tabel: Gewasbeoordeling - ziektegevoeligheid bij onderstammenproef trostomaat
 • Tabel: Gewasbeoordeling op 11/05/16 bij onderstammenproef trostomaat
 • Tabel: Vruchtbeoordeling op 04/07/16 bij onderstammenproef trostomaat
 • Tabel: Vruchtbeoordeling op 12/07/16 bij onderstammenproef trostomaat
 • Tabel: Vruchtbeoordeling op 20/07/16 bij rassenproef trostomaat
 • Tabel: Vruchtbeoordeling op 04/10/16 bij onderstammenproef trostomaat
 • Tabel: Vruchtbeoordeling op 12/10/16 bij onderstammenproef trostomaat
 • Tabel: Vruchtbeoordeling op 18/10/16 bij onderstammenproef trostomaat
 • Tabel: Wortelbeoordeling onderstammenproef

Bespreking
Tijdens de verschillende vruchtbeoordelingen konden geen extremen opgemerkt worden.

Bruce (Rijk Zwaan) behaalde een gemiddelde opbrengst. De vruchten waren iets lichter dan vele andere onderstammen opgenomen in de proef. Tijdens de beoordeling van de gewasgezondheid bleken de planten geënt op Bruce een licht negatieve trend te vertonen naar gevoeligheid voor echte meeldauw. Bij Cladosporium schommelde het percentage aangetast bladoppervlakte rond het gemiddelde. Het gewas was vrij homogeen op het ogenblik van beoordelen. Begin juni werd het vruchtbehang gemeten en het aantal trossen geteld. Bij een gemiddeld vruchtbehang was het heel opmerkelijk dat er meer trossen aanwezig waren dan bij de planten geënt op andere onderstammen. Uit de wortelbeoordeling bleek dat de wortels van deze onderstam het meest aangetast waren door wortelknobbelaaltjes. De wortelmassa was wel iets groter dan gemiddeld; de kleur was donkerder. Ook kurkwortel was duidelijk aanwezig op het wortelgestel.

E16R.40408 (Enza) scoorde gemiddeld tot goed qua opbrengst. Het vruchtgewicht eindigde iets boven het gemiddelde. Naar gevoeligheid tegen echte meeldauw en Cladosporium scoorden de planten van deze onderstam gelijkaardig aan deze van de onderstam Bruce: een licht negatieve trend naar witziekte. Half mei vertoonden de planten een iets mindere uniformiteit dan vele andere objecten, maar wel een goede trosvastheid. De kopdiameter was iets hoger dan gemiddeld, wat weergeeft dat het gewas nog enige reserve had op dat ogenblik. Bij de wortelbeoordeling konden geen extremen opgemerkt worden.

Fortamino (Vitalis) werd in deze proef aanzien als de standaardonderstam. Dit is de enigste onderstam opgenomen in de proef waarvan biologisch zaaizaad beschikbaar is. Fortamino behaalde een gemiddeld tot goede opbrengst. Het aandeel marktbare vruchten was hoger dan voor vele andere onderstammen in proef. Zowel het aantal stuks/m² als het vruchtgewicht lag iets hoger dan gemiddeld. Aangezien de data van de ziektebeoordeling het niet toelieten om een ANOVA te doen, kan er niet statistisch aangetoond worden dat er verschillen zijn. Toch was het aangetast bladoppervlak met echte meeldauw lager dan het gemiddelde. De overige parameters van het gewas vertoonden geen grote extremen. Het wortelgestel van Fortamino scoorde op alle vlakken net iets beter dan gemiddeld.

Kaiser (Rijk Zwaan) vertoonde een positieve trend naar productie. Het vruchtgewicht was met zijn 122 g hoger dan gemiddeld. Tijdens de ziektebeoordeling bleek dit object minder aangetast door witziekte en valse meeldauw in absolute cijfers, hoewel er geen ANOVA kon toegepast worden op de gegevens en we dit dus niet met zekerheid kunnen aangeven. De overige parameters van de gewasbeoordeling vertoonden geen extremen. De wortelknobbelaantasting bleek beperkt; voor het overige was er aan de wortels weinig op te merken.

Multifort (De Ruiter) behaalde een gemiddelde tot goede opbrengst. Het aantal stuks/m² lag iets hoger dan gemiddeld. Naar aantasting van echte meeldauw en Cladosporium vertoonde het gewas geen extremen. Begin juni hadden de planten het langste behang, hoewel dit niet zo hard afweek van de meeste andere objecten. De plant bleek een vrij ruime kopdiameter te hebben, waardoor kan aangenomen worden dat er op het gewas iets harder mocht gestookt worden. De wortels karakteriseerden zich niet echt door duidelijke extremen. Er was een licht negatieve trend voor wat betreft wortelmassa. 

RS 3558 (Uniseeds) behaalde de laagste opbrengst. Deze was significant lager ten opzichte van de meeste objecten. Er werd tijdens de teelt één tros weggehaald alvorens vruchtzetting omdat de planten de andere objecten niet meer konden bijbenen. Ook de vruchten waren duidelijk lichter in vergelijking met het overgrote deel van de onderstammen. Het aandeel niet marktbare vruchten was niet echt verwaarloosbaar. Tijdens de ziektebeoordeling scoorden deze planten dan weer beter dan gemiddeld, zowel naar gevoeligheid voor valse meeldauw als gevoeligheid voor Cladosporium. Half mei bleek het gewas reeds vrij heterogeen te staan en bleef het achter in groei. De openheid van het gewas was groot (eerder ijle gewasstand). Begin juli had het gewas een heel kort behang; de smalle kopdiameter gaf aan dat de planten geen overschot meer hadden. De plant vertoonde algemeen een wortelgestel dat rond het gemiddelde scoorde. 

TRC21501 (The Rootstock Company) scoorde gemiddeld naar opbrengst. Ook tijdens de ziektebeoordeling schommelde de scores rond het gemiddelde. Enkel de aantasting door Cladosporium was eerder hoog tenopzichte van de andere onderstammen. Tijdens een veldbeoordeling bleek dat de vruchten vrij snel op de grond vielen, in vergelijking met andere objecten. Er waren geen felle extremen te zien tijdens de wortelbeoordeling. Er was sprake van een licht positieve trend voor wat betreft wortelknobbelaaltjes, en een licht negatieve trend naar wortelmassa.

TRC21502
(The Rootstock Company) bracht net iets minder op dan gemiddeld. Ook het vruchtgewicht lag lager dan voor de meeste andere objecten. Tijdens de ziektebeoordeling bleek TRC21502 net iets meer aangetast door echte meeldauw, hoewel dit niet statistisch kon aangetoond worden door een ANOVA omdat de waarden dit niet toelieten. De wortels hadden een iets kleinere massa dan gemiddeld; de aantasting van wortelknobbelaaltjes bleek beperkt.

Besluit
Fortamino (Vitalis) en Kaiser (Rijk Zwaan) komen als meest geschikte onderstammen uit de proef. Er gaat een lichte voorkeur uit naar Fortamino aangezien hier biologisch zaaizaad van beschikbaar is en het wortelgestel iets meer haarwortels bleek te hebben.

Deze twee onderstammen worden gevolgd door Multifort (De Ruiter) die zeker ook nog voldoet. Uit deze proef blijkt RS 3558 (Uniseeds) ongeschikt te zijn als onderstam voor een biologische teelt tomaat in verwarmde kas zowel op gebied van opbrengst als voor kwaliteit van de vruchten.

Volledig rapport Onderstammenproef trostomaat biologische teelt 2016

Samenwerking
Deze proef kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij

 

publicatiejaar2016
afdelingBiologisch glas
Teelt of thema
 • Tomaat
Print

Aantal keer bekeken (9397)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x