X
GO

Actueel nieuws

MAP-man helpt je op weg met je administratie

MAP-man helpt je op weg met je administratie

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Auteur: Lauwers Lore/zaterdag 21 januari 2017/Categorieën: Openluchtteelt, Bodem_en_bemesting_OL, Water_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, CVBB, CVBB 2015-2018, bemesting, Water, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Bij het begin van het jaar is het alle hens aan dek om je administratieve zaken in orde te brengen. Denk maar aan de Mestbank- en wateraangifte en allerlei aanvragen. MAP-man zet op een rij wat belangrijk voor je is in het kader van het Mestdecreet en de wateraangifte.

 


Mestbankaangifte

De aangifte is reeds beschikbaar op het Mestbankloket en kan tot en met 16 maart 2017 ingediend worden.

Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt, producenten of verdelers van andere meststoffen en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvingen half december papieren aangifteformulieren en kunnen die indienen tot en met 16 februari 2017.

In de aangifte 2016 worden enkele nieuwigheden opgevraagd zoals het beweidingspercentage, de melkgift 2015 en 2016 en vergunde emissiereducerende maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Op www.vlm.be > thema’s > Mestbank > Mestbankaangifte vind je een toelichting. Je vindt er ook een handleiding voor de digitale Mestbankaangifte. Heb je vragen, neem dan contact op met een collega van de Mestbank of je consulent.

Je hoeft je digitale aangifte niet in 1 keer in te vullen. Je kan dat in meerdere stappen doen. Zodra je alles hebt ingevuld en je bijlagen hebt opgeladen op het Mestbankloket, kan je je aangifte laten controleren op volledigheid en daarna doorsturen.

Volmachten op het Mestbankloket

Wil je een volmacht verlenen aan bijv. een consulent of adviesbureau om jouw gegevens te raadplegen of bepaalde handelingen op het Mestbankloket uit te voeren? Dat kan via het Mestbankloket. In de rubriek Volmachten > Volmachten beheren, kan je de toegekende volmachten bekijken, nieuwe volmachten toekennen of bestaande volmachten stopzetten.

Praktijksessies BASsistent en Mestbankloket

De VLM organiseert praktijksessies om het gebruik van het Mestbankloket en de BASsistent 2017 (bemestingsplanning) aan te leren. De deelnemers leren in groepjes praktijkgericht werken met beide programma’s. De praktijksessies vinden op verschillende locaties plaats, tussen 18 januari en 15 februari 2017. Inschrijven doe je liefst online (www.vlm.be) maar kan ook telefonisch.

Wateraangifte

Iedereen die water gebruikt van een watermaatschappij of van eigen waterwinning en/of water loost, moet betalen voor de zuivering van zijn afvalwater. Particulieren die uitsluitend leidingwater gebruiken betalen de bijdrage via de waterfactuur van de watermaatschappij. Heb je een eigen waterwinning of verbruik je meer dan 500m³ leidingwater per jaar, dan betaal je een heffing op de waterverontreiniging, eventueel in combinatie met een bijdrage en/of vergoeding aangerekend door de watermaatschappij. Verbruik je meer dan 500 m³ grondwater dan is er nog een bijkomende heffing op het winnen van grondwater. Net zoals vorig jaar, moet de aangifte van het waterverbruik worden ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij via het VMM-heffingenloket (www.vmm.be/water/heffingen/doe-je-aangifte ) en dit voor 15 maart 2017.

Status focusbedrijf 2017

Binnenkort kan je op het Mestbankloket raadplegen of je bedrijf in 2017 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft, op basis van onder andere de afbakening van het focusgebied voor 2017 en nitraatresidubepalingen. Focusbedrijven moeten extra maatregelen nemen op het vlak van bemesting. De resultaten van de nitraatresidubepalingen zelf kan je nu al bekijken op het Mestbankloket.

Je kan een vrijstelling van de status als focusbedrijf aanvragen uiterlijk op 1 juni 2017. Als je aan de voorwaarden voldoet, wordt je bedrijf vrijgesteld vanaf 2018. De voorwaarden kan je raadplegen via www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Bemesting > Focusbedrijf.

Wil je efficiënter bemesten én lagere nitraatresidu’s nastreven? Dan kan je voor advies hierover terecht bij de bedrijfsadviseurs van de VLM en het CVBB.

Aanvraag derogatie

Als je meer dierlijke mest wil gebruiken dan de algemene norm van 170 kg stikstof per hectare, kan je hiervoor derogatie aanvragen. Dien uiterlijk op 15 februari 2017 een aanvraag derogatie in via het Mestbankloket. Daarna kruis je op de verzamelaanvraag (uiterste indieningsdatum 21 april 2017) de percelen aan waarop je de derogatie wenst toe te passen. De voorwaarden kan je raadplegen via www.vlm.be > Bemesting > Gronden > Derogatie.

Aanvraag verhoogde bemesting

Als je meer werkzame stikstof wil gebruiken (10 % meer, maar geen dierlijke mest), dan kun je hiervoor een aanvraag indienen. Dien uiterlijk op 15 februari 2017 een aanvraag tot verhoogde bemesting in via het Mestbankloket. Je kan je aanvraag verhoogde bemesting nog intrekken tot en met 1 juni 2017. De voorwaarden kun je raadplegen op www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Bemesting > Aanwenden van mest > Verhoogde bemesting.

Respecteer de deadlines

Na het verstrijken van de deadline worden aanvragen (= rechten) geweigerd. Voor de plichten (aangifte) starten na het verstrijken van de deadline administratieve procedures die aanleiding kunnen geven tot een boete.

Voordelen Mestbankloket

Via het Mestbankloket kan je je bedrijfsgegevens, aangiftes en aanvragen op elk moment raadplegen en aanwenden bij je bedrijfsvoering. Het loket is alle dagen open, dag en nacht. Door de ingebouwde controles en waarschuwingen worden fouten en onvolledige aangiftes of aanvragen vermeden. Het loket begeleidt je bij het correct invullen en indienen van je administratie. Dat is tijdswinst voor jou, maar ook voor de overheid. Dossiers worden vlotter verwerkt en jij hebt sneller een correct zicht op je aanvragen en aangiftes. Je ontvangt ook steeds een bevestigingsmail dat een aangifte of een aanvraag is ingediend.

Auteurs: Koen Cochez e.a. (VLM), Pieter D’Hondt (VMM)

Meer info PCG? 

Print

Aantal keer bekeken (12780)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x