X
GO

Actueel nieuws

Alternatieve sla (rode eikenbladsla) LED spectrum 2016

Alternatieve sla (rode eikenbladsla) LED spectrum 2016

In het kader van het LA-traject (VLAIO) 'LightMan: Management van licht in bedekte teelten'

Auteur: Van Havermaet Robin/donderdag 15 december 2016/Categorieën: Gangbare glasteelt, Bladgewassen, alternatieve sla, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), LIGHT, Thema, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Niet-leden

Het doel van deze proef is het nagaan van verschillen tussen de LED spectra van de DRB-LB2013 (Philips) en AP673L (Valoya) lichten onderling en met het spectrum van de hogedruk natriumlamp Greenpower SON-T (400V/600W) (Philips)  op het gebied van effect op productie (versgewicht) en kleuring van rode eikenbladsla, geteeld op een mobiel gotensysteem. De studie maakt onderdeel uit van werkpakket 2 binnen het LA-traject (VLAIO) waarvan de resultaten bepalend zijn voor het verdere verloop van het onderzoek, nl. de keuze van het type belichting voor slateelt waarmee verder gewerkt zal worden.

De kernvragen zijn:

 • Welke van de twee LEDs levert de grootste hoeveelheid kwaliteitsvolle (i.e. vermarktbare) rode eikenbladsla op?
 • Is er een significant verschil merkbaar tussen de hogedruk natriumlamp en de LED-belichting betreffende productie en kwaliteit van rode eikenbladsla?

 

Behandelingsmethode
De proef werd uitgevoerd met het ras Xandra (Rijk Zwaan), waarbij jonge plantjes werden aangeleverd door plantenkweker BPK in een perspot van 6 cm en uitgeplant volgens een split-block design in het PCG op 23/12/2015 (23cm x 23cm). In serre 94 (S94) werden driemaal zes goten naast elkaar geplaatst, waarbij telkenmale wandelruimte tussenin werd voorzien. Boven elke reeks van zes goten werd zowel een DRB-LB2013 als een AP673L LED opgehangen. In serre 1 (S1) werden tweemaal 21 goten naast elkaar geplaatst. Boven elke reeks van 21 goten hangen twee Greenpower Son-T (400V/600W) lampen. In totaal werden zodus 3 herhalingen voor elke belichtingstype (object) voorzien. De oogst en bijhorende beoordelingen gebeurden op 8/02/2016 waarbij 24 planten per plot beoordeeld werden.

De ophanging was op dergelijke manier dat de stralingsintensiteit voor alle lamptypes zo identiek mogelijk was op plantniveau. Een eigen meting met PAR-sensoren, uitgevoerd op 06/05/2016, leverde volgende lichtintensiteiten op:

 • DRB-LB2013 (object 1): 52,39 µmol.m-2.s-1
 • AP673L (object 2): 53,01 µmol.m-2.s-1
 • SON-T (object 3): 52,27 µmol.m-2.s-1

De lichtspectra van de gebruikte belichting wordt weergegeven in de figuren hieronder. In wat volgt worden object 1 en 2 geïdentificeerd als respectievelijk nauw-spectrum LED ('LED-nauw') en breed-spectrum LED ('LED-breed').

Figuren: Alternatieve sla (rode eikenbladsla) LED spectrum 2016

Figuren: Alternatieve sla (rode eikenbladsla) LED spectrum 2016

Beoordelingsmethode
Het betrof een standaard beoordeling bij oogst, zoals bij een rassenproef, hetgeen in zijn geheel gebeurde op 08/02/2016:

 • Gewasbeoordeling: uniformiteit, veldvulling, kropvulling, diepte inkleuring hart, diepte inkleuring buitenste blad en fijne bladkrul
 • Oogstbeoordeling: rand, droogrand, glazigheid, geel blad, smet en spranten/zijscheuten
 • Opbrengstbeoordeling: kropgewicht (g)a
 • Kropbeoordeling: graterigheid, kropvorm, broekvorm, krophoogte (mm)b, pitlengte (mm)c, schot en de verhouding pitlengte/krophoogte

a 12 kroppen per parallel.
b gemeten van ongeschoond product.
c gemeten vanaf begin groeipunt tot pitsluiting.

Statistische analyse
Statistische verwerking van de ruwe data gebeurde m.b.v. softwarepakket Statistica. Voor alle parameters waarvoor een score-schaal van 1 tot 9 gebruikt werd, werd het gemiddelde berekend. Voor alle andere parameters (dit zijn kropgewicht, krophoogte, pitlengte en de verhouding [pitlengte/krophoogte]) werd eveneens het gemiddelde bepaald, waarna de voorwaarden voor ANOVA gecontroleerd werden. Nadien werd – indien aan de voorwaarden was voldaan – voor deze parameters een ANOVA uitgevoerd, gevolgd door een post-hoc Tukey HSD test.

Resultaten

Tabellen: Gewas- en opbrengstbeoordelingen alternatieve sla (rode eikenbladsla) LED spectrum 2016

Tabellen: Gewas- en opbrengstbeoordelingen alternatieve sla (rode eikenbladsla) LED spectrum 2016

   Bovenaanzicht       Inwendige kwaliteit
 DRB-LB2013 - fabrikant Philips  
LED spectrum onderzoek rode eikenbladsla DRB-LB2013 - fabrikant Philips
   
LED spectrum onderzoek rode eikenbladsla DRB-LB2013 - fabrikant Philips
 AP673L - fabrikant Valoya  
LED spectrum onderzoek rode eikenbladsla AP673L - fabrikant Valoya
   
LED spectrum onderzoek rode eikenbladsla AP673L - fabrikant Valoya
 Greenpower SON-T - fabrikant Philips   
LED spectrum onderzoek rode eikenbladsla Greenpower SON-T (400V/600W) - fabrikant Philips
   
LED spectrum onderzoek rode eikenbladsla Greenpower SON-T (400V/600W) - fabrikant Philips


Validiteit van de resultaten
De in het algemeen lage kropgewichten zijn te wijten aan een vervroegde oogst. De reden hiervoor was de vroegtijdige aanlevering van jonge planten kropsla die het startmateriaal waren voor de volgende slateelt binnen het LightMan-project.

Voor het trekken van conclusies m.b.t. het lichtspectrum is er noodzaak aan een vergelijking van de lichtintensiteit en –strategie tussen de objecten.

- Vergelijking lichtintensiteit:

 • S1:
  • Totaal # mol PAR-fotonen/m² = 228,38 (51% zon - 49% SON-T)
 • S94:
  • LED-nauw: totaal # mol PAR-fotonen/m² = 202,92 (43% zon - 57% LED)
  • LED-breed: totaal # mol PAR-fotonen/m² = 204,30 (43% zon - 57% LED)

- Vergelijking lichtstrategie:

 • Alle lamptypes werden aangestuurd op 13 u belichting (met een stralingsgrens ingesteld voor de SON-T)
 • Donkerperiode: 9 uren

Aangezien er amper verschil zit op beide parameters, kan gesteld worden dat de genomen conclusies m.b.t. het lichtspectrum geldig zijn.

Bespreking
Uit de gewasbeoordeling (zie Tabel 3) bleken er duidelijke verschillen te zijn in kwaliteit tussen LED-belichting in het algemeen en de SON-T lampen. Zo waren de LED-belichte kroppen meer uniform, was er een mooiere vulling (zowel veldvulling als kropvulling) en waren de kroppen bovendien beter gekleurd. Daarbovenop toonden de resultaten dat de breed-spectrum LED minstens even goed of zelfs beter presteerde op quasi alle beoordelingscriteria. Hierbij was de kleuring duidelijk beter bij de breed-spectrum LED t.o.v. de nauw-spectrum LED.

De resultaten van de oogstbeoordeling (zie Tabel 4) leverden geen noemenswaardige verschillen op tussen de verschillende lamptypes.

Bij de krop – en opbrengstbeoordeling (zie Tabel 5) konden er subtiele verschillen opgemerkt worden tussen de LEDs en de SON-T betreffende graterigheid, kropvorm en broekvorm. Telkenmale scoorden de LEDs net iets beter op deze beoordelingscriteria. Echter, een éénduidig statistisch significant verschil was enkel merkbaar bij de krophoogte. Hierbij werden de LEDs samen gegroepeerd met een kleine krophoogte, en de SON-T apart gegroepeerd met een grote krophoogte. Nochtans was er geen statistisch significant verschil in de pitlengte, hetgeen ook leidde tot een niet statistisch significant verschil tussen de verschillende lamptypes m.b.t. de verhouding pitlengte/krophoogte. Op vlak van productieniveau leverden de LEDs een significant hogere opbrengst t.o.v. de SON-T. Tussen de LEDs onderling was er evenwel geen statistisch verschil.

Besluit
Voor de teelt van Xandra (Rijk Zwaan) op een mobiel gotensysteem blijkt dat de bestudeerde LEDs, bij eenzelfde lichtintensiteit en –strategie, een hogere en kwalitatievere opbrengst opleveren in vergelijking met de hogedruk natriumlamp Greenpower SON-T (400V/600W)(Philips). Met andere woorden, een hoger aandeel van blauw en rood/verrood licht in de spectrale verdeling van de belichting heeft een positieve invloed op de kwaliteit en het productieniveau van rode eikenbladsla.

Tussen de LEDs onderling is er een merkbaar verschil in kwaliteit, maar niet in productieniveau. De duidelijk betere kleuring bij de AP673L breed-spectrum LED (Valoya) dan de DRB-LB2013 nauw-spectrum LED (Philips) suggereert dat een hoger aandeel blauw licht hier een positief effect op heeft.

 

Volledig verslag Alternatieve sla (rode eikenbladsla) LED spectrum 2016

 

Meer info?
Robin Van Havermaet

Samenwerking
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door Agentschap Innoveren & Ondernemen, VLAIO (IWT).

publicatiejaar2016
afdelingGangbaar glas
Teelt of thema
 • Alternatieve sla
Print

Aantal keer bekeken (12598)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x