GO

PCG: een proefcentrum in beweging

2010

 • 2014: Vernieuwing huisstijl met nieuw logo en website www.pcgroenteteelt.be

 

 • 2014: Aankoop en verbouwing van een conciërgewoning in de onmiddellijke omgeving van het PCG.

 

 • 2014: Ontwikkeling en aankoop van een automatische proefveldspuit die zal moeten instaan voor meer nauwkeuriger bespuitingen en deze zal veel ergonomischer zijn voor het personeel.

 

 • 2013: Kenniscentrum Water wordt Waterportaal. Dit is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met het PCG, het PCS, het PCA en RATO.

 

 • 2011: Oprichting van het CVBB in het kader van het Flankerend beleid bij MAP 4. Het is een vzw bestaande uit de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw (waaronder het PCG) en de beroepsorganisaties. Eén van de taken van het CVBB is het opstarten van waterkwaliteitsgroepen die ertoe moeten dienen het aantal rode MAP-meetpunten (> 50 mg NO3/l) in Vlaanderen te reduceren. Tevens worden vele referentiepercelen opgestart en wordt er individuele begeleiding bemesting gegeven.

 

 • 2011: Bouw van een energiebewuste biologische serre met warmteopslag in de bodem en warmtepomp.
   
                
  Foto 1: Energiebewuste biologische serre
    
  Foto 2: Warmtepomp

 

 • 2011: Opstart onderzoek Kruidenteelt.
   
                
  Foto 1: Proefveld kruiden 
   
  Foto 2: Bieslook

 

 • 2010: Bouw van een machineloods.

 

 • 2010 Opstart combinatieteelt glasteelt vruchtgewassen en visteelt. Dit onderzoek kadert in een project gefinancierd door Europa en Vlaanderen (Interreg regio Scheldemond).

2005

 • 2009: Oprichting van het CCBT vzw (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische teelt) in het kader van het Strategisch Plan Biologische Landbouw van de Vlaamse Overheid. Het onderzoek gebeurt door de aangesloten proefcentra: Inagro, PCG, PPK, Pcfruit en Proefbedrijf Pluimveehouderij. De projecten zijn gedragen door de sector en zorgen voor praktisch toepasbare resultaten.

 

 • 2009: Oprichting telersadviescoöperatie ‘Taco’. Doelstelling is voor een ruime doelgroep van openlucht producenten (voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen) te voorzien in betaalde teeltbegeleiding, die sterk verankerd is in de proeftuinen POVLT en PCG en gedragen is door de telersverenigingen REO en INGRO.

 

 • 2009: Directeur Eddy Volckaert gaat met pensioen en wordt opgevolgd door directeur Bruno Gobin.

 

 • 2009: Erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor de pijler Technologieverkenning (Vlaamse Overheid).

 

 • 2008: De eerste Internationale Praktijkdag Prei wordt georganiseerd. Er waren meer dan 800 deelnemers. In de toekomst zal dit elke twee jaar gebeuren.

 

 • 2008: Erkend als Centrum voor bedrijfsbegeleiding biologische landbouw (Vlaamse Overheid).

 

 • 2006: De leden worden de maandelijkse 'Nieuwsbrief PCG' toegestuurd.

 

 • 2006Certificering Eurep-Gap/Global Gap/IKKB en sectorgids.

 

 • 2005: Erkend als Centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw (Vlaamse Overheid) en als Centrum voor landbouweducatie (Vlaamse Overheid).

 

 • 2005: Accreditatie als kenniscentrum voor het uitvoeren van KMO-Innovatiestudies Type 1 (IWT).

 

 • 2005: Interactieve website www.proefcentrum-kruishoutem.be gaat van start.

2000

 • 2004: Na een externe audit en een aantal wijzigingen wordt het PCG erkend als praktijkcentrum voor groenten in open lucht (verse consumptie) en biologische groenten onder glas (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

 

 • 2004: Het PCG krijgt een GEP-erkenning met terugwerkende kracht (vanaf datum aanvraag 2002).

 

 • 2003: Op vraag van de sector wordt een systeem voor grondloze teelt (gotenteelt) van bladgewassen en kruiden opgesteld.
             
  Foto 1: Bladgewassen op goten 
    
  Foto 2: Kruiden op gotenteelt

 

 • 2002: Erkenning PCG als Centrum voor bedrijfsbegeleiding van land-en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)​.

 

 • 2002: De omschakeling naar biologische teelt van de serre is definitief voltooid. Er kan vanaf nu biologisch gecertificeerd product verkocht worden (Certificaat biogarantie).

 

 • 2002: Oprichting Kenniscentrum Water en opstart privé-gesponsord onderzoek, al dan niet in gesloten kennis.

 

 • 2000: Omschakeling& van de serres gebouwd in 1990 naar biologische teelt. De omschakeling naar bio beschutte teelten wordt aangevraagd.

 

 • 2001: Directeur Annie De Grootte verlaat het PCG en wordt opgevolgd door Eddy Volckaert.​

 

 • 2000: Goedkeuring vierde investeringsdossier voor de bouw van een nieuw serrecomplex van 2860 voor onderzoek in gangbare bladgewassen en een professioneel uitgerust smaaklokaal en de bouw van een complex met labo, vergaderzalen, burelen, loods, ….

1995

 • 1996: Opstart van verschillende 5b-projecten, waaronder Irrigatiesturing’, Actieplan groenteteelt, Actieplan Biologische teelten en Multimedia actieplan in het Meetjesland.

 

 • 1996: Opstart van onderzoek en begeleiding met GMO-middelen - Gemeenschappelijke Marktordening. In opdracht van LAVA en REO wordt onderzoek verricht naar geïntegreerde productie, marktgericht onderzoek, teeltadvies open lucht,  waaronder waarnemingen en waarschuwingen uitgevoerd voor diverse ziekten en plagen in prei en koolgewassen. Ook wordt er in dit kader gestart met smaakonderzoek en onderzoek naar consumentengedrag op het PCG.

 

 • 1996: Het nieuwe kantoorgebouw wordt in gebruik genomen.
           
Foto 1: Smaakonderzoek 
 
Foto 2: Kantoorgebouw en loodsen 

1990

 • 1993: Het PCG haalt zijn eerste projecten binnen. De projecten ‘Impulsgebied Dendermonde/Sint-Niklaas’ (IDS) en ‘Impulsgebied Zuidoost-Vlaanderen’ (IZO) liepen in samenwerking met de Boerenbond en hadden tot doel de tuinbouw te stimuleren in deze regio’s.

 

 • 1992: Oprichting van het 'Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt' (PCA) met als doelstelling: ondersteunen van de aardappelteelt in zijn verschillende facetten. Dit is een gezamenlijk initiatief van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. De Oost-Vlaamse afdeling wordt op het PCG gehuisvest, de West-Vlaamse afdeling krijgt een plaats in het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Beitem-Rumbeke, het huidige Inagro.

 

 • 1991: Eerste editie van de Internationale Werktuigendagen waar het PCG de partner is die instaat voor de aanleg en het onderhoud van de groentepercelen. Een samenwerking die nog steeds loopt.

 

 • 1991: Stopzetting van de afdeling ‘Warmterecuperatie in de tuinbouw’.

 

 • 1991:  Oprichting van het tijdschrift ‘Proeftuinnieuws’ door de verschillende proeftuinen en -centra, de veilingen, de beroepsvereniging, het Ministerie van Landbouw en de provinciale land- en tuinbouwdiensten. Aanvankelijk verschijnt Proeftuinnieuws maandelijks maar al vlug wordt het een tweewekelijks vakblad voor de professionele tuinder. De redactie zal tot 1997 in het PCG gehuisvest blijven.

 

 • 1990: In samenwerking met een aantal Vlaamse provincies en andere onderzoeksinstellingen worden referenties van tijdschriftartikelen met betrekking tot land- en tuinbouw ontsloten in een gemeenschappelijke databank ‘Labirint’ (LAndbouw BIbliotheken Referenties in Netwerk Toepassingen). Deze samenwerking loopt tot 2006.

 

 • 1990: Voor de glasteelten richt het PCG zich vooral op de bladgewassen met daaraan gekoppeld de nitraat- en uitspoelingsproblematiek en op milieuvriendelijke teelttechnieken. In openlucht zijn prei, wortelen, diverse koolsoorten, peterselie, … de belangrijkste gewassen. Studie-avonden, voordrachten, cursussen en geleide bezoeken worden steeds vaker georganiseerd.

 

 • 1990: De Vlaamse Regering keurt het tweede investeringsdossier goed voor de installatie van een frigo, een uitbreiding van de loods, de bouw van een vergaderzaal, aanleg van de oprit en de bouw van een glazen opkweekserre. Met de investeringsgelden wordt ook het machinepark verder uitgebreid. Invoering van het systeem van gewententeelt op de proefvelden.

1985

 • 1989: Naamsverandering: ‘vzw Tuinbouwwerkgroep Zuid-Vlaanderen’ wordt ‘Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen’ vzw. Het proefcentrum groeit verder naar een volwaardig centrum waar praktijkgericht onderzoek en voorlichting wordt uitgevoerd.>

 

 • 1989: De eerste uitgave van 'INFO', de voorloper van onze nieuwsbrief, wordt gepubliceerd.

 

 • 1987: Start infrastructuurwerken met investeringstoelagen van de Vlaamse Regering en aanvullende financiële toelagen door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor de aankoop van de grond, de bouw van een bedrijfsloods, de drainering van het terrein en de aanleg van een irrigatiesysteem.

 

 • 1987: Het toekomstbeleid wordt verder vastgelegd. De vzw is vooral actief rond vollegrondsgroenten met afzet op de verse markt. Een aantal teelten zoals witloof en aardbeien, worden uit het onderzoeksprogramma geweerd. Omdat op vrij grote schaal op andere plaatsen in Vlaanderen al onderzoek hieromtrent gebeurt. In 1987 wordt het personeelsbestand verdubbeld van 3 naar 6 personeelsleden.

 

 • 1985: Officiële opening van de afdeling Proefcentrum voor Warmterecuperatie in de tuinbouw gevestigd op de terreinen van de elektriciteitscentrale te Ruien met als doel diverse groenteteelten te vervroegen door gebruik te maken van restwarmte van de elektriciteitscentrale.

 

                     
Foto 1: Proefcentrum voor Warmterecuperatie in de tuinbouw&
 
Foto 2: Proefcentrum voor Warmterecuperatie in de tuinbouw


 

 • 1985: Aankoop van een klein landbouwbedrijf met 3,5 ha cultuurgrond door vzw Tuinbouwwerkgroep Zuid-Vlaanderen in de Karreweg 6, 9770 Kruishoutem.


Foto: Aangekocht landbouwbedrijf

1975

 • 1977: De vzw ‘Tuinbouwwerkgroep Zuid-Vlaanderen’ wordt erkend als proefcentrum door het Ministerie van Landbouw.

 

 • 1975: In Kruishoutem wordt aan de bestaande eierveiling een groenteveiling opgericht. Oprichting van vzw ‘Tuinbouwwerkgroep Zuid-Vlaanderen’, gevestigd aan de eierveiling, om de omschakeling naar de groenteteelt in de regio te promoten en de telers te helpen met teelttechnische aspecten.

 

 

 

 

123movies